Sprawdzasz tag

H.G. Wells

Aktualności

Nowe, znakomite teksty w domenie publicznej!

Do domeny publicz­nej prze­cho­dzą utwory, co do któ­rych wyga­sły mająt­kowe prawa autor­skie. Ozna­cza to, że można je kopio­wać, roz­po­wszech­niać czy prze­twa­rzać oraz czer­pać z tego korzy­ści mająt­kowe – należy jed­nak pamię­tać, że prawa autor­skie są nie­zby­walne, tj. nawet kiedy nie musimy uisz­czać hono­ra­rium za opu­bli­ko­wa­nie czy­je­goś tek­stu, nie zna­czy to, że możemy np. przy­pi­sać sobie jego autor­stwo. Utwory nale­żące do domeny publicz­nej są więc dobrem wspól­nym, z któ­rego może korzy­stać każdy, jed­nak z posza­no­wa­niem ory­gi­nalne autora. To, kiedy wyga­sają prawa mająt­kowe, zależne jest od usta­wo­daw­stwa kraju – w Pol­sce musi minąć 70 lat od śmierci twórcy.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Serialowa Wojna światów w MTV

Wojna świa­tów” autor­stwa H.G. Wel­lsa z 1898 roku to pozy­cja już kul­towa. 30 lat po pre­mie­rze powie­ści powstało radiowe słu­cho­wi­sko, które wywo­łało zbio­rową panikę w USA – ludzie byli pewni, że sły­szą o praw­dzi­wym ataku Mar­sjan, a nie, że zetknęli się z pre­mierą przy­go­to­waną przez Orsona Wel­lsa. W 1953 oraz w 2005 roku książkę zekra­ni­zo­wali odpo­wied­nio Byron Haskin (Oscar za efekty spe­cjalne) oraz Ste­phen Spiel­berg. Czy­taj dalej