Sprawdzasz tag

Gry o tron

Quizy

Pieśń lodu i ognia – quiz

Pieśń lodu i ognia” George’a R.R. Mar­ti­na uwa­ża­na jest za jed­ną z naj­lep­szych sag fan­ta­sy w histo­rii lite­ra­tu­ry, a popu­lar­ność seria­lu “Gry o tron” pro­duk­cji HBO spra­wi­ła, że kolej­ne oso­by zako­cha­ły się w miesz­kań­cach Weste­ros i Essos. Nie da się jed­nak ukryć, że świat stwo­rzo­ny przez ame­ry­kań­skie­go pisa­rza jest nie­zwy­kle zło­żo­ny i mniej uważ­ni czy­tel­ni­cy mogą się w nim pogu­bić. Z tego powo­du przy­go­to­wa­li­śmy quiz, któ­ry pozwo­li Wam spraw­dzić, jak dużo zapa­mię­ta­li­ście z ksią­żek. Jeśli zawo­ła­nia poszcze­gól­nych rodów recy­tu­je­cie obu­dze­ni w środ­ku nocy i po zapa­chu odróż­nia­cie czer­wo­ne dornij­skie od zło­te­go arbor­skie­go, nie będzie­cie mieć z nim naj­mniej­sze­go kło­po­tu. Powo­dze­nia!

Czy­taj dalej

-->
Quizy

Ile pamiętasz z “Gry o tron”?

Już 17 lip­ca pre­mie­ra nowe­go sezo­nu „Gry o tron” w HBOHBO GO. Serial  jest nie­zwy­kle wycze­ki­wa­ny przez fanów, tym moc­niej, że wyprze­dził już fabu­łę ksią­żek, a na publi­ka­cję „Wichrów zimy” George’a R.R. Mar­ti­na wciąż musi­my tro­chę pocze­kać. Na śmiał­ków, któ­rzy dotrą do koń­ca quizu i odpo­wie­dzą dobrze na więk­szość pytań cze­ka dodat­ko­wo kon­kurs z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi od HBO Pol­ska i wydaw­nic­twa Zysk i S-ka 🙂 Czy­taj dalej

-->