Sprawdzasz tag

Gra o tron

Ciekawostki

12 ciekawostek o Grze o tron

Wszy­scy fani “Pie­śni Lodu i Ognia” George’a R.R. Mar­tina nie mogą docze­kać się “Wichrów zimy”. Rok 2017 jest zaś wyjąt­kowo trudno do znie­sie­nia, ponie­waż opóźni się także pre­miera kolej­nego sezonu. Aby osło­dzić sobie to ocze­ki­wa­nie, może­cie poczy­tać o cie­ka­wost­kach doty­czą­cych ekra­ni­za­cji. Któ­rych z nich byli­ście świa­domi, a które są dla Was nowo­ścią? Czy­taj dalej

Zapowiedzi

George R.R. Martin o Wichrach zimy

Jeden z czy­tel­ni­ków bloga George’a R.R. Mar­tina nie ugryzł się w język i zapy­tał pisa­rza, czy wia­domo coś o “Wichrach zimy”, ponie­waż od ostat­niej infor­ma­cji w tym tema­cie minął już rok. I chwała mu za to, bo Mar­tin odpo­wie­dział!

Czy­taj dalej

Aktualności

George R.R. Martin o nowym prezydencie USA

Nie tylko Emma Wat­son poczuła potrzebę dzia­ła­nia na wieść, że wybory pre­zy­denc­kie wygrał Donald Trump. Jed­nak pod­czas gdy młoda aktorka posta­no­wiła na dzia­ła­nie, Geo­rge R.R. Mar­tin opu­bli­ko­wał notkę na swoim blogu. Oznaj­mił, że tak jak zapo­wia­dał, nad­cho­dzi zima. Brzmi to wyjąt­kowo zło­wiesz­czo, bio­rąc pod uwagę, jakie losy spo­tkały Weste­ros, w któ­rym słowa te powta­rzała rodzina Star­ków. Krótko mówiąc: kraj wykrwa­wia się, a o tron wal­czą uzur­pa­to­rzy. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kolorowanki antystresowe dla dorosłych

Kolo­ro­wanki dla doro­słych to obec­nie praw­dziwy hit. Przo­duje w nich dom wydaw­ni­czy Michael O’Mara Books. Wydają oni m.in. ksią­żeczki pełne wzor­nic­twa utwo­rzo­nego z egzo­tycz­nej roślin­no­ści i z innymi mister­nymi wzo­rami. Co ważne – adre­sują je do doro­słego czy­tel­nika! Czy­taj dalej

Ekranizacje

Wyciekła fabuła CAŁEGO siódmego sezonu Gry o tron!

Coś takiego nie­mal się nie zda­rza – w sieci poja­wiło się stresz­cze­nie całego siód­mego sezonu “Gry o tron”. To oczy­wi­ście nie­sa­mo­wita gratka dla tych, któ­rzy śle­dzą każdą infor­ma­cję zwią­zaną z fabułą i tra­ge­dia dla tych, któ­rzy uni­kają spo­ile­rów oraz dla twór­ców serialu.

UWAGA! Ponie­waż poni­żej opu­bli­ku­jemy infor­ma­cje doty­czące poszcze­gól­nych odcin­ków, pro­simy o nie­roz­wi­ja­nie newsa osób, które wolą dowie­dzieć się wszyst­kiego z ekra­nów.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Gotuj z Georgem R.R. Martinem

Mogło by się wyda­wać, że lite­ra­tura nie oddzia­łuje na zmysł smaku, ale są pisa­rze, któ­rzy opi­sują uczty tak, że ślinka sama zbiera się w ustach. Do kró­lów tej dzie­dziny należy Geo­rge R.R. Mar­tin. W “Pie­śni Lodu i Ognia” opi­sał nie­zli­czone przy­ję­cia i potrawy, zróż­ni­co­wane w zależ­no­ści od rejonu, zamoż­no­ści czy gustu boha­te­rów. Ich wspólną cechą jest jedno: w więk­szo­ści spra­wiają, że czy­tel­nik od razu czuje się głodny. Czy­taj dalej

Aktualności

Poznajcie najbardziej wpływowych pisarzy 2016 roku w Hollywood!

Strona “The Hol­ly­wood Repor­ter” ogło­siła listę 25 naj­bar­dziej wpły­wo­wych pisa­rzy 2016 roku w Hol­ly­wood. W Fabryce Snów panuje ostat­nio wyjąt­kowy wręcz popyt na inte­re­su­jące pozy­cje książ­kowe, co nie powinno dzi­wić, bio­rąc pod uwagę, jak wiele odno­szą­cych suk­cesy pro­duk­cji to ekra­ni­za­cje. Pro­du­cenci pró­bują wyczuć kolejny hit, zda­rza się, że zaku­pują prawa do adap­ta­cji jesz­cze przed pre­mierą. “The Hol­ly­wood Repor­ter” ogła­sza swój ran­king co dwa lata – i można zaob­ser­wo­wać w nim wiele zmian.

Czy­taj dalej