Sprawdzasz tag

Gra Geralda

Ekranizacje

Stephen King z kolejną ekranizacją!

Ste­phen King napi­sał na swo­im face­bo­oko­wym pro­fi­lu, iż zapo­wie­dzia­na zosta­ła kolej­na ekra­ni­za­cja jego powie­ści – tym razem “Gry Geral­da”, thril­le­ru psy­cho­lo­gicz­ne­go roz­gry­wa­ją­ce­go się w dusz­nej, sta­tycz­nej prze­strze­ni.

W sta­nie Maine w dom­ku let­ni­sko­wym Gerald przy­ku­wa swo­ją żonę Jas­sie do łóż­ka, jed­nak ona nie ma ocho­ty na jego natręt­ne zaczep­ki i odpy­cha go od sie­bie… co powo­du­je śmierć męż­czy­zny – mają­ce­go klu­cze do kaj­da­nek… Dla Jas­sie jest to począ­tek kosz­ma­ru.

Czy­taj dalej