Sprawdzasz tag

Gra Geralda

Ekranizacje

Stephen King z kolejną ekranizacją!

Ste­phen King napi­sał na swoim face­bo­oko­wym pro­filu, iż zapo­wie­dziana została kolejna ekra­ni­za­cja jego powie­ści – tym razem “Gry Geralda”, thril­leru psy­cho­lo­gicz­nego roz­gry­wa­ją­cego się w dusz­nej, sta­tycz­nej prze­strzeni.

W sta­nie Maine w domku let­ni­sko­wym Gerald przy­kuwa swoją żonę Jas­sie do łóżka, jed­nak ona nie ma ochoty na jego natrętne zaczepki i odpy­cha go od sie­bie… co powo­duje śmierć męż­czy­zny – mają­cego klu­cze do kaj­da­nek… Dla Jas­sie jest to począ­tek kosz­maru.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ