Sprawdzasz tag

gif

Ciekawostki

15 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka #5

Nie­sta­ty­stycz­ny książ­ko­ma­niak to stan umy­słu. Z tym trze­ba się uro­dzić i trze­ba być z tego póź­niej dum­nym. Bo to napraw­dę nic złe­go. Oba­wiasz się, że jesteś jed­nym z nich? Nie oba­wiaj się – wypnij pierś, chwyć kolej­ną książ­kę i po pro­stu czy­taj. A jeśli nie jesteś pew­ny, czy książ­ko­ma­niac­two jest rów­nież czę­ścią cie­bie, spójrz na poniż­sze sytu­acje. Jeśli więk­szość z nich pasu­je do cie­bie, to wita­my w klu­bie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

10 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Gify to jeden z ubocz­nych ele­men­tów szyb­kie­go inter­ne­tu i dobrych pro­gra­mów gra­ficz­nych. Jed­no­cze­śnie w swo­jej pro­sto­cie są nie­zwy­kle wymow­ne, dzię­ki cze­mu łatwo opi­sać nimi wie­le sytu­acji. Ja sku­pi­łem się na tych, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla każ­de­go mola książ­ko­we­go. Zało­żę się, że odnaj­dzie­cie się w przy­naj­mniej czę­ści tych sytu­acji!

Czy­taj dalej

-->