Sprawdzasz tag

Floyd Mayweather

Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świata. Lubi­cie książki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wiany przez miliony. Przez miliony hej­to­wany.

Nie jest typem spor­towca, któ­rego łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swoim bogac­twem: kabiną prysz­ni­cową wyło­żoną skórą ali­ga­tora, kolek­cją zegar­ków wartą wię­cej niż jego luk­su­sowa posia­dłość poło­żona na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wieka, który w ciągu jed­nego wie­czoru zaro­bił ponad 200 milio­nów, można wyma­gać skrom­no­ści?

Czy­taj dalej