Sprawdzasz tag

Fantastyka

Ciekawostki

Niezwykłe ilustracje Amerykańskich bogów Neila Gaimana

Ame­ry­kań­scy bogo­wie Neila Gaimana to obo­wiąz­kowa pozy­cja dla każ­dego fana fan­ta­styki. Wkrótce zoba­czymy ich seria­lową adap­ta­cję, a ponadto – by uczcić to wyda­rze­nie – wydawca przy­go­to­wał nową edy­cję książki z okładką oraz ilu­stra­cjami, które wyko­nał Daniel Egnéus.

Czy­taj dalej