Sprawdzasz tag

fabryka słów

Aktualności

Hel 3 – ekskluzywny fragment najnowszej powieści Jarosława Grzędowicza!

Pamię­ta­cie, że Fabryka Słów szy­kuje dla Was pre­mie­rowy tekst Jaro­sława Grzę­do­wi­cza, “Hel 3”? Jeśli zasta­na­wia­cie się, czego spo­dzie­wać się po tej, zupeł­nie odręb­nej i zamknię­tej w jed­nym tomie histo­rii, mam dla Was dobre wie­ści – poni­żej znaj­dzie­cie uni­ka­towy frag­ment powie­ści. Pre­miera 15 lutego!

Czy­taj dalej

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Mają Lidią Kossakowską

Maja Lidia Kos­sa­kow­ska bywała nazy­wana kró­lową pol­skiej fan­ta­styki. Bez wąt­pie­nia jest jed­nym z moc­niej­szych kobie­cych nazwisk na pol­skiej sce­nie – od 2003 roku opu­bli­ko­wała już 18 ksią­żek. Do sprze­daży tra­fiła wła­śnie naj­now­sza z nich, “Bramy świa­tło­ści”, czyli kon­ty­nu­acja serii, z któ­rej pisarka znana jest naj­bar­dziej – aniel­skich opo­wie­ści o Daimo­nie Freyu. Zapra­szamy do lek­tury wywiadu z artystką.

Czy­taj dalej

Aktualności

Bram światłości – ekskluzywny fragment najnowszej książki Mai Lidii Kossakowskiej

Już 11 stycz­nia pre­miera “Bram świa­tło­ści”, czyli naj­now­szej powie­ści Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej z cyklu aniel­skiego, w któ­rej powraca Daimon Frey, a my wraz z nim dogłęb­niej zba­damy Strefy Poza Cza­sem. Poni­żej zaś do poczy­ta­nia frag­ment powie­ści – dla tych, któ­rzy nie mogą się docze­kać albo jesz­cze nie zde­cy­do­wali, czy muszą ją mieć.

Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na styczeń

Gru­dzień minął w oka­mgnie­niu, syl­we­strowa noc roz­go­rzała feerią fajer­wer­ko­wych barw, po bożo­na­ro­dze­nio­wym okre­sie zaś pozo­stał jedy­nie posmak świą­tecz­nych potraw i radość z pre­zen­tów. Zapewne wielu z Was pod cho­inką zna­la­zło jakiś książ­kowy upo­mi­nek, a jeśli nie – nic stra­co­nego, rynek wydaw­ni­czy w stycz­niu powoli się roz­pę­dza, ser­wu­jąc nowe lite­rac­kie wyda­rze­nia. Jed­nak bez obaw, wszy­scy powinni zna­leźć na księ­gar­nia­nych pół­kach z nowo­ściami coś dla sie­bie, względ­nie dla swych bli­skich. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Jarosław Grzędowicz powraca w styczniu z nową książką, o czym będzie?

Fabryka Słów na począ­tek roku 2017 zapo­wie­działa dwie gorące pre­miery. Pierw­sza to “Bramy Świa­tło­ści” Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej, czyli kon­ty­nu­acja słyn­nego cyklu aniel­skiego z Daimo­nem Freyem w roli głów­nej. Druga zaś to nie­za­leżna powieść Jaro­sława Grzę­do­wi­cza – nie zapo­wiada ona nowego cyklu; histo­ria zamknie się w jed­nym tomie. A czego się po niej możemy spo­dzie­wać?

Czy­taj dalej

Aktualności Ekranizacje

Malowany Człowiek trafi na ekrany kin!

Spike Sel­din i Hans Fut­ter­man nabyli prawa do ekra­ni­za­cji powie­ści autor­stwa Petera V. Bretta zaty­tu­ło­wa­nej “Malo­wany Czło­wiek”. Książka jest pierw­szą czę­ścią best­sel­le­ro­wej serii Cyklu Demo­nicz­nego, która docze­kała się tłu­ma­cze­nia na ponad 25 języ­ków. Za sce­na­riusz odpo­wie­dzialny będzie sam Brett.

Malo­wany Czło­wiek” opo­wiada o odle­głej przy­szło­ści, w któ­rej ludzki byt wisi na wło­sku, a miesz­kańcy Ziemi muszą zma­gać się z prze­ra­ża­ją­cymi demo­nami, żąd­nymi krwi i peł­nymi nie­na­wi­ści. W pustce poja­wia się pro­mień nadziei, kiedy przy­bywa ktoś gotów nauczyć ludz­kość wal­czyć z wid­mem wygi­nię­cia.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ