Sprawdzasz tag

empik

Aktualności

Wyniki Bestsellerów Empiku 2016!

Best­sel­lery Empiku to nagroda, na którą zagło­so­wać można w nie­ty­powy spo­sób – każdy zakup płyty, książki, filmu czy gry w sieci Empik lub na empik.com to jeden głos oddany na tę pozy­cję. Jej pre­stiż wciąż rośnie – w tym roku pierw­szy raz była trans­mi­to­wana przez tele­wi­zję TVN.

Czy­taj dalej

Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sieci Empik oraz empik.com co roku doko­nują pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­riach lite­ra­tury, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wych, by następ­nie ogło­sić, które tytuły wydane w 2016 roku cie­szyły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, które pre­zen­tuję niżej, powstały dzięki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Empik rozszerza działalność?

Spółka Pla­ton zaj­muje się dys­try­bu­cją ksią­żek; ist­nieje od 1995 roku. Ma spore udziały w rynku – ma wyłącz­ność w wypadku firm: Gale­ria Książki, Axis Mundi, Woj­ciech Marzec, JS&CO Jaro­sław Szul­ski.

Czy­taj dalej

Aktualności

Empik książką stoi?

Pisa­łem dopiero co o prze­pro­wa­dzo­nych przez firmę dorad­czą Delo­itte bada­niach “Zakupy świą­teczne 2016” – z któ­rych wyni­kło, iż Polacy mimo zwięk­szo­nej puli fun­du­szy na zakupy świą­teczne, mniej chęt­nie się­gną po pre­zenty w postaci ksią­żek. Ja oczy­wi­ście ser­decz­nie nama­wiam do obda­ro­wy­wa­nia się egzem­pla­rzami dobrych powie­ści czy zbio­rów opo­wia­dań – róż­no­rod­ność rynku pozwala na dobra­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych pre­zen­tów dla każ­dego członka rodziny. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ