Sprawdzasz tag

Emma Watson

Ekranizacje

Pierwszy zwiastun ekranizacji Pięknej i Bestii z Emmą Watson!

Wielu z nas ocze­kuje aktor­skiej wer­sji “Pięk­nej i Bestii”, po czę­ści dla­tego, iż w rolę Belli wciela się Emma Wat­son, która przy­po­mina swoją boha­terkę pod wie­loma wzglę­dami, a wcze­śniej odgry­wała Her­mionę Gran­ger, którą z Bellą łączy miłość do lite­ra­tury i wie­dzy. Teraz w końcu zoba­czymy aktorkę w zwia­stu­nie. W rolę Bestii wciela się Dan Ste­vens, a w pozo­sta­łych rolach wystę­pują Ian McKel­len, Luke Evans, Ewan McGre­gor, Gugu Mba­tha-Raw, Stan­ley Tucci oraz Emma Thomp­son. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

Emma Wat­son wciąż pro­muje czy­tel­nic­two oraz femi­nizm. W reak­cji na wyniki wybo­rów w USA ogło­siła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o sprawy, w które wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udziału w akcji Books on the Under­gro­und, którą Wat­son czyn­nie popiera.

Czy­taj dalej

Aktualności

Emma Watson podrzuca książki w londyńskim metrze

Gwiazda serii o Har­rym Pot­te­rze, Emma Wat­son, która wcie­liła się w postać Her­miony Gran­ger (według ankiety Merlin.pl oraz Harry-Potter.net.pl naj­po­pu­lar­niej­szej według pol­skich czy­tel­ni­ków postaci sagi), kocha książki nie tylko na ekra­nie. Prócz tego, że stu­dio­wała lite­ra­turę i pro­wa­dzi dys­ku­syjny klub online o tek­stach femi­ni­stycz­nych, ostat­nio zaba­wiła się w książ­kową wróżkę i zosta­wiła w metrze około stu ksią­żek z odręcz­nymi notat­kami, by spra­wić radość innym czy­ta­ją­cym.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Emma Watson i Dan Stevens jako Piękna i Bestia!

Na okładce “Enter­ta­in­ment Weekly” uka­zało się wspólne zdję­cie Emmy Wat­son i Dana Ste­vensa w rolach Pięk­nej i Bestii z nad­cho­dzą­cego filmu kino­wego. Aktorka ma na sobie cha­rak­te­ry­styczną, żółtą suk­nię, a wygląd Bestii robi wra­że­nie. Nie ogra­ni­czono się jed­nak do okładki. Łącz­nie zapre­zen­to­wano dzie­więć nowych ujęć, które pre­zen­tują się nie­sa­mo­wi­cie. Jest też słynna biblio­teka! Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ