Sprawdzasz tag

Ekranizacja

Ekranizacje

Przebudzenie Stephena Kinga doczeka się ekranizacji?

Powieść “Prze­bu­dze­nie” Ste­phena Kinga trafi na wielki ekran! Co wię­cej, wiemy już, kto zagra jedną z głów­nych ról. Reży­ser pro­jektu Josh Boone poin­for­mo­wał, że w pro­duk­cji zoba­czymy Rus­sela Crowe’a. Naj­praw­do­po­dob­niej wcieli się on w rolę pastora Jacobsa. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Żywe maszyny doczekają się ekranizacji

14 grud­nia 2018 trafi do kin kolejny film wypro­du­ko­wany przez Petera Jack­sona. Nie jest to jed­nak nic zwią­za­nego z twór­czo­ścią J.R.R. Tol­kiena, a “Żywe maszyny”, czyli adap­ta­cja powie­ści Phi­lipa Reeve’a.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Before I Fall

Before I Fall” to powieść autor­stwa Lau­ren Oli­ver w Pol­sce wydana pod tytu­łem “7 razy dziś”. Jej boha­terka, Saman­tha King­ston, zostaje uwię­ziona w pętli czasu, gdzie wciąż i wciąż prze­żywa jeden dzień, co spra­wia, że zaczyna zasta­na­wiać się nad swoim dotych­cza­so­wym życiem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Vincent V. Severski z serialem w Canal +

Vin­cent V. Sever­ski to puł­kow­nik pol­skiego wywiadu (oczy­wi­ście skryty pod pseu­do­ni­mem), który przez wiele lat żył pod przy­braną toż­sa­mo­ścią poza Pol­ską. Dzie­więć lat temu posta­no­wił odejść ze służby i poświę­cić się lite­ra­tu­rze. Jego nie­zwy­kłe doświad­cze­nia zapro­cen­to­wały tym, że książki oka­zały się hitem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zaginiony symbol Dana Browna poczeka na ekranizację

Robert Lang­don to boha­ter, któ­rego losy z wypie­kami na twa­rzy śle­dzą rze­sze czy­tel­ni­ków oraz kino­ma­nów. Po “Kodzie Leonarda Da Vinci” i “Anio­łach i Demo­nach” poja­wił się w “Zagi­nio­nym sym­bolu”, jed­nak powieść ta została omi­nięta w kolejce do ekra­ni­za­cji i zamiast niej wzięto na warsz­tat czwartą część, czyli “Inferno”. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Film biograficzny o Tolkienie nakręci reżyser Doktora Who

James Strong, znany z prac m.in. nad “Dok­to­rem Who”, “Down­ton Abbey” i “Bro­ad­church” wyre­ży­se­ruje film bio­gra­ficzny opo­wia­da­jący o J.R.R. Tol­kie­nie. Sce­na­riusz przy­go­to­wał Angus Flet­cher, który bada­niu archi­wal­nych mate­ria­łów oraz wywia­dów z pisa­rzem poświę­cił aż sześć lat. Za pro­duk­cję odpo­wia­dać będą Bob Shaye i Michael Lynne z nowej firmy Uni­que Featu­res oraz Rachel Horo­witz.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Droga Królów Brandona Sandersona zostanie zekranizowana!

DMG Enter­ta­in­ment nabyło prawa licen­cyjne do uzna­nej serii ksią­żek fan­tasy Bran­dona San­der­sona, „Cosmere”. Firma zobo­wią­zała się do zain­we­sto­wa­nia 270 milio­nów dola­rów, które mają pokryć połowę sumy wyma­ga­nej do stwo­rze­nia trzech fil­mów z kanonu San­der­sona. To jedna z naj­więk­szych umów tego rodzaju pod­pi­sa­nych w tym roku! DMG pobiło swoją ofertą wiele innych firm.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Będzie remake Morderstwa w Orient Expressie!

Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” to remake filmu z 1974 roku oraz jed­no­cze­śnie adap­ta­cja książki Aga­thy Chri­stie pod tym samym tytu­łem. Kul­towa już pro­duk­cja spra­wiła, że Ingrid Berg­man dostała Oscara, ponadto film zaro­bił jesz­cze pięć nomi­na­cji.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

Trudno zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­galu”. Choć komiks ten uka­zuje się we Fran­cji, to za rysunki odpo­wiada Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­rego kre­ska jest roz­po­zna­walna na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­gala Aegirs­sona, który jako nie­mowlę został zna­le­ziony przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wali go wśród sie­bie. Tak naprawdę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Thora i Aegira, czyli bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłopca na brzegu w cza­sie sztormu.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Johna Gri­shama. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powstała 20 lat temu. Teraz do filmu kino­wego ma dołą­czyć serial, który został zamó­wiony przez sta­cję CBS. Odpo­wiada za niego Michael Seit­zman, twórca “Code Black: Stanu kry­tycz­nego”.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Siedem minut po północy

Sie­dem minut po pół­nocy” to powieść Patricka Nessa opo­wia­da­jąca o dwu­na­sto­let­nim Cono­rze wyśmie­wa­nym przez rówie­śni­ków i opie­ku­ją­cym się scho­ro­waną matką. Opo­wieść o stra­cie, wie­rze i odwa­dze.

Obec­nie w ramach Natio­nal Face Your Fears Day (Naro­dowy dzień mie­rze­nia się z lękami) stu­dio Focus Featu­res roz­po­częło kam­pa­nię pro­mo­cyjną ekra­ni­za­cji tejże książki. Pra­pre­miera odbę­dzie się w wybra­nych kinach 23 grud­nia 2016 roku, a do szer­szej dys­try­bu­cji film trafi 6 stycz­nia 2017. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

Ekra­ni­za­cja fil­mowa książki “Oso­bliwy dom Pani Pere­grine” to pro­duk­cja, która w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-office’u, zara­bia­jąc 28,8 miliona dola­rów. Nie­wy­klu­czone jed­nak, że ma solid­nego kon­ku­renta – wkrótce do kin trafi “Dziew­czyna z pociągu” (ekra­ni­za­cja książki pod tym samym tytu­łem), która trafi do trzech tysięcy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cuje się, że zarobi około 24,3 miliona dola­rów. Jeśli sza­cunki okażą się trafne, nie prze­bije “Oso­bli­wego domu…” samym otwar­ciem, ale sze­roka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czyna z pociągu” dają fil­mowi duże szanse na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mierą jesieni.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka jako serial HBO!

HBO Pol­ska zapo­wie­działo mini­se­rial będący adap­ta­cją “Ślep­nąc od świa­teł” autor­stwa Jakuba Żul­czyka. Sce­na­riusz wraz z pisa­rzem przy­go­to­wał Krzysz­tof Sko­nieczny, który jest także reży­se­rem cało­ści (czyli sze­ściu odcin­ków), a zasły­nął wcze­śniej jako twórca “Hard­kor Disko”.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będący czę­ścią kon­cernu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył prawa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek Paula Coelho, „Alche­mika”. Nad książką czu­wał przez wiele lat Lau­rence Fish­burne z Cinema Gypsy, który wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fową Tri­Star Han­nah Min­ghella ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym pro­jek­tem. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Film o autorze Kubusia Puchatka z udziałem Margot Robbie

A.A. Milne na całym świe­cie jest znany jako autor “Kubu­sia Puchatka” (Win­nie the Pooh – w dru­gim pol­skim prze­kła­dzie zna­nym jako Fre­dzia Phi Phi). Teraz wszy­scy miło­śnicy jego prozy będą mogli poznać syl­wetkę twórcy – dzięki pro­duk­cji “Unti­tled A.A. Milne Pro­ject”. Stu­dio Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res roz­po­częło wstępne zdję­cia do filmu; powstają one w Oxford­shire, Sur­rey, East Sus­sex i w Lon­dy­nie. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Franka Cot­trella Boyce’a reży­se­ruje Simon Cur­tis, a pod­stawą do pro­jektu jest sztuka Simona Vau­ghana.

Czy­taj dalej

Aktualności Ekranizacje

Malowany Człowiek trafi na ekrany kin!

Spike Sel­din i Hans Fut­ter­man nabyli prawa do ekra­ni­za­cji powie­ści autor­stwa Petera V. Bretta zaty­tu­ło­wa­nej “Malo­wany Czło­wiek”. Książka jest pierw­szą czę­ścią best­sel­le­ro­wej serii Cyklu Demo­nicz­nego, która docze­kała się tłu­ma­cze­nia na ponad 25 języ­ków. Za sce­na­riusz odpo­wie­dzialny będzie sam Brett.

Malo­wany Czło­wiek” opo­wiada o odle­głej przy­szło­ści, w któ­rej ludzki byt wisi na wło­sku, a miesz­kańcy Ziemi muszą zma­gać się z prze­ra­ża­ją­cymi demo­nami, żąd­nymi krwi i peł­nymi nie­na­wi­ści. W pustce poja­wia się pro­mień nadziei, kiedy przy­bywa ktoś gotów nauczyć ludz­kość wal­czyć z wid­mem wygi­nię­cia.

Czy­taj dalej