Sprawdzasz tag

Ekranizacja

Ekranizacje

Żywe maszyny doczekają się ekranizacji

zywe-maszyny

14 grud­nia 2018 trafi do kin kolejny film wypro­du­ko­wany przez Petera Jack­sona. Nie jest to jed­nak nic zwią­za­nego z twór­czo­ścią J.R.R. Tol­kiena, a “Żywe maszyny”, czyli adap­ta­cja powie­ści Phi­lipa Reeve’a.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Before I Fall

7razy1

Before I Fall” to powieść autor­stwa Lau­ren Oli­ver w Pol­sce wydana pod tytu­łem “7 razy dziś”. Jej boha­terka, Saman­tha King­ston, zostaje uwię­ziona w pętli czasu, gdzie wciąż i wciąż prze­żywa jeden dzień, co spra­wia, że zaczyna zasta­na­wiać się nad swoim dotych­cza­so­wym życiem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Vincent V. Severski z serialem w Canal +

vincent-v-severski

Vin­cent V. Sever­ski to puł­kow­nik pol­skiego wywiadu (oczy­wi­ście skryty pod pseu­do­ni­mem), który przez wiele lat żył pod przy­braną toż­sa­mo­ścią poza Pol­ską. Dzie­więć lat temu posta­no­wił odejść ze służby i poświę­cić się lite­ra­tu­rze. Jego nie­zwy­kłe doświad­cze­nia zapro­cen­to­wały tym, że książki oka­zały się hitem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zaginiony symbol Dana Browna poczeka na ekranizację

dawnbrown

Robert Lang­don to boha­ter, któ­rego losy z wypie­kami na twa­rzy śle­dzą rze­sze czy­tel­ni­ków oraz kino­ma­nów. Po “Kodzie Leonarda Da Vinci” i “Anio­łach i Demo­nach” poja­wił się w “Zagi­nio­nym sym­bolu”, jed­nak powieść ta została omi­nięta w kolejce do ekra­ni­za­cji i zamiast niej wzięto na warsz­tat czwartą część, czyli “Inferno”. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Film biograficzny o Tolkienie nakręci reżyser Doktora Who

J R R Tolkien

James Strong, znany z prac m.in. nad “Dok­to­rem Who”, “Down­ton Abbey” i “Bro­ad­church” wyre­ży­se­ruje film bio­gra­ficzny opo­wia­da­jący o J.R.R. Tol­kie­nie. Sce­na­riusz przy­go­to­wał Angus Flet­cher, który bada­niu archi­wal­nych mate­ria­łów oraz wywia­dów z pisa­rzem poświę­cił aż sześć lat. Za pro­duk­cję odpo­wia­dać będą Bob Shaye i Michael Lynne z nowej firmy Uni­que Featu­res oraz Rachel Horo­witz.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Droga Królów Brandona Sandersona zostanie zekranizowana!

brandon-sanderson

DMG Enter­ta­in­ment nabyło prawa licen­cyjne do uzna­nej serii ksią­żek fan­tasy Bran­dona San­der­sona, „Cosmere”. Firma zobo­wią­zała się do zain­we­sto­wa­nia 270 milio­nów dola­rów, które mają pokryć połowę sumy wyma­ga­nej do stwo­rze­nia trzech fil­mów z kanonu San­der­sona. To jedna z naj­więk­szych umów tego rodzaju pod­pi­sa­nych w tym roku! DMG pobiło swoją ofertą wiele innych firm.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Będzie remake Morderstwa w Orient Expressie!

murder-on-the-orient-express

Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” to remake filmu z 1974 roku oraz jed­no­cze­śnie adap­ta­cja książki Aga­thy Chri­stie pod tym samym tytu­łem. Kul­towa już pro­duk­cja spra­wiła, że Ingrid Berg­man dostała Oscara, ponadto film zaro­bił jesz­cze pięć nomi­na­cji.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

thorgal1

Trudno zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­galu”. Choć komiks ten uka­zuje się we Fran­cji, to za rysunki odpo­wiada Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­rego kre­ska jest roz­po­zna­walna na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­gala Aegirs­sona, który jako nie­mowlę został zna­le­ziony przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wali go wśród sie­bie. Tak naprawdę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Thora i Aegira, czyli bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłopca na brzegu w cza­sie sztormu.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Powieść Johna Grishama jako serial?

matt damon

Zakli­nacz desz­czu” to powieść Johna Gri­shama. Jej ekra­ni­za­cja z Mat­tem Damo­nem powstała 20 lat temu. Teraz do filmu kino­wego ma dołą­czyć serial, który został zamó­wiony przez sta­cję CBS. Odpo­wiada za niego Michael Seit­zman, twórca “Code Black: Stanu kry­tycz­nego”.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Siedem minut po północy

siedem

Sie­dem minut po pół­nocy” to powieść Patricka Nessa opo­wia­da­jąca o dwu­na­sto­let­nim Cono­rze wyśmie­wa­nym przez rówie­śni­ków i opie­ku­ją­cym się scho­ro­waną matką. Opo­wieść o stra­cie, wie­rze i odwa­dze.

Obec­nie w ramach Natio­nal Face Your Fears Day (Naro­dowy dzień mie­rze­nia się z lękami) stu­dio Focus Featu­res roz­po­częło kam­pa­nię pro­mo­cyjną ekra­ni­za­cji tejże książki. Pra­pre­miera odbę­dzie się w wybra­nych kinach 23 grud­nia 2016 roku, a do szer­szej dys­try­bu­cji film trafi 6 stycz­nia 2017. Czy­taj dalej