Sprawdzasz tag

egmont

Ciekawostki Ekranizacje

Oni bronią galaktyki – Strażnicy Galaktyki!

Na ekra­na­ch kin wcho­dzi dru­ga czę­ść entu­zja­stycz­nie przy­ję­ty­ch przez publicz­no­ść „Straż­ni­ków Galak­ty­ki”. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla was tek­st, w któ­rym oma­wia­my komik­so­we począt­ki tej gru­py. Zapra­sza­my do lek­tu­ry! Czy­taj dalej