Sprawdzasz tag

ebooki

Aktualności

Ebooki wreszcie mogą potanieć!

Nie­ubła­gana dotąd Komi­sja Euro­pej­ska ogło­siła długo ocze­ki­wany pro­jekt zmian w pra­wie podat­ko­wym. Ozna­cza to, że wresz­cie będzie można zrów­nać stawki VAT na książki (oraz cza­so­pi­sma) tra­dy­cyjne i elek­tro­niczne! Czy­taj dalej

Aktualności

Drastyczny spadek sprzedaży ebooków

Wydawcy posia­da­jący kon­trolę nad cenami ebo­oków spo­tkali się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych z ogrom­nym nie­po­wo­dze­niem – od kilku lat ciąży na nich jakaś klą­twa, ale nie jest to jedyny rynek, na któ­rym widzi się spa­dek przy­cho­dów. W Wiel­kiej Bry­ta­nii czy­tel­nicy rów­nież kupują mniej.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ