Sprawdzasz tag

ebook

Aktualności

Ebooki wreszcie mogą potanieć!

Nie­ubła­gana dotąd Komi­sja Euro­pej­ska ogło­siła długo ocze­ki­wany pro­jekt zmian w pra­wie podat­ko­wym. Ozna­cza to, że wresz­cie będzie można zrów­nać stawki VAT na książki (oraz cza­so­pi­sma) tra­dy­cyjne i elek­tro­niczne! Czy­taj dalej

Aktualności

12 bestsellerów za darmo!

12 e-booków, 8 audio­bo­oków (z czego 2 to super­pro­duk­cje), tytuły, które sprze­dały się na świe­cie w łącz­nym nakła­dzie 10 mln egzem­pla­rzy – przez cały listo­pad każdy chętny czy­tel­nik może je prze­czy­tać (lub prze­słu­chać) ZA DARMO. Wszystko w ramach tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ