Sprawdzasz tag

E.L. James

Aktualności

E.L Jame nie próżnuje! Będzie nowy Grey!

E.L. James, autorka “50 twa­rzy Greya”, nie próż­nuje. Ale też nie ma chyba pomy­słu na fabuły, bo po “Greyu”, czyli “50 twa­rzach Greya” napi­sa­nych z punktu widze­nia boha­tera zapo­wie­działa… “Ciem­niej­szą stronę Greya z punktu widze­nia Chri­stiana”. Nie ma jed­nak wąt­pli­wo­ści, że także ta książka okaże się finan­so­wym hitem, więc trudno się dzi­wić autorce…

Czy­taj dalej

Aktualności

Poznajcie najbardziej wpływowych pisarzy 2016 roku w Hollywood!

Strona “The Hol­ly­wood Repor­ter” ogło­siła listę 25 naj­bar­dziej wpły­wo­wych pisa­rzy 2016 roku w Hol­ly­wood. W Fabryce Snów panuje ostat­nio wyjąt­kowy wręcz popyt na inte­re­su­jące pozy­cje książ­kowe, co nie powinno dzi­wić, bio­rąc pod uwagę, jak wiele odno­szą­cych suk­cesy pro­duk­cji to ekra­ni­za­cje. Pro­du­cenci pró­bują wyczuć kolejny hit, zda­rza się, że zaku­pują prawa do adap­ta­cji jesz­cze przed pre­mierą. “The Hol­ly­wood Repor­ter” ogła­sza swój ran­king co dwa lata – i można zaob­ser­wo­wać w nim wiele zmian.

Czy­taj dalej