Sprawdzasz tag

Dawid Bowie

Aktualności

Czytamy ulubione książki Davida Bowiego

David Bowie był czło­wie­kiem wie­lu pasji. Poza tą oczy­wi­stą muzycz­ną, wiel­ką miło­ścią darzył lite­ra­tu­rę. Zna­na jest lista stu naj­waż­niej­szych dla nie­go tytu­łów, ist­nie­je co naj­mniej jeden klub książ­ki poświę­co­ny pamię­ci muzy­ka, orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież wyzwa­nia czy­tel­ni­cze. W każ­dej chwi­li tak­że wy może­cie do nich dołą­czyć i w ten spo­sób uho­no­ro­wać gwiaz­dę, a przy oka­zji poświę­cić się temu, co lubi­cie robić naj­bar­dziej, czy­li czy­ta­niu. Czy­taj dalej

-->