Sprawdzasz tag

dan brown

Ciekawostki

10 faktów o Danie Brownie

Nasi ulu­bieni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzięki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest naprawdę wiele rze­czy, któ­rych o nich nie wiemy – choć te bywają rów­nie inte­re­su­jące jak ele­menty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Danie Brow­nie, mistrzu sen­sa­cyj­nych powie­ści i quasi-prze­wod­ni­ków histo­rycz­nych!

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zaginiony symbol Dana Browna poczeka na ekranizację

Robert Lang­don to boha­ter, któ­rego losy z wypie­kami na twa­rzy śle­dzą rze­sze czy­tel­ni­ków oraz kino­ma­nów. Po “Kodzie Leonarda Da Vinci” i “Anio­łach i Demo­nach” poja­wił się w “Zagi­nio­nym sym­bolu”, jed­nak powieść ta została omi­nięta w kolejce do ekra­ni­za­cji i zamiast niej wzięto na warsz­tat czwartą część, czyli “Inferno”. Czy­taj dalej

Aktualności

Kod Leonarda da Vinci w wersji Young Adult trafił do księgarń

Dan Brown wydał skró­coną wer­sję swo­jej best­sel­le­ro­wej powie­ści, „Kod Leonarda da Vinci”. Jest ona skie­ro­wana na rynek powie­ści Young Adult i prze­zna­czona jest dla wszyst­kich czy­tel­ni­ków powy­żej 13 roku życia. Książka została wydana przez Pen­guin Ran­dom House UK.

Fabuła pozo­staje wierna ory­gi­na­łowi, ale nieco uszczu­plona. Pre­miera wer­sji papie­ro­wej i ebo­oka miała miej­sce 13 wrze­śnia. Ruch ten praw­do­po­dob­nie jest efek­tem tego, że serie takie jak „Harry Pot­ter” czy „Dary Anioła” uświa­do­miły wydaw­com, że mło­dzi czy­tel­nicy nie mają pro­blemu z się­ga­niem po grub­sze powie­ści czy cykle.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Dan Brown zapowiedział nową powieść

Pisarz, któ­rego mają­tek wyce­nia się na 178 milio­nów dola­rów (dzięki 200 milio­nom sprze­da­nych kopii), wła­śnie zapo­wie­dział na Twit­te­rze swoją nową książkę.

Ma się ona uka­zać dokład­nie 26 wrze­śnia 2017 roku i powróci w niej Robert Lang­don znany dosko­nale fanom pisa­rza. Powieść “Ori­gin” (Pocho­dze­nie) podob­nie jak poprzed­nie utwory Browna będzie kon­cen­tro­wać się na sym­bo­lice, sztuce, archi­tek­tu­rze i reli­gii.

Warto też przy­po­mnieć, że już 12 paź­dzier­nika do kin trafi adap­ta­cja “Inferno”.

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ