Sprawdzasz tag

czytnik

Aktualności

Ebooki wreszcie mogą potanieć!

Nie­ubła­gana dotąd Komi­sja Euro­pej­ska ogło­siła długo ocze­ki­wany pro­jekt zmian w pra­wie podat­ko­wym. Ozna­cza to, że wresz­cie będzie można zrów­nać stawki VAT na książki (oraz cza­so­pi­sma) tra­dy­cyjne i elek­tro­niczne! Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszyła trze­cia odsłona akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­dawca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzięki niej już teraz wielu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­jego zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­czego. Innymi słowy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnioną pracę 🙂

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ