Sprawdzasz tag

Czytanie

Ciekawostki

Ludzie, którzy czytają książki, żyją dłużej?!

Dobra wia­do­mo­ść dla kocha­ją­cy­ch czy­tać.
Bada­cze z Uni­wer­sy­te­tu Yale odkry­li, że ludzie, któ­rzy czy­ta­ją książ­ki, żyją dłu­żej. W prze­pro­wa­dzo­nym bada­niu zapy­ta­no 3635 osób w wie­ku ponad 50 lat o ich aktyw­no­ść czy­tel­ni­czą. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Reese Witherspoon poleca książki na instagramie i twiterze

Nie­za­prze­czal­nie Reese Wither­spo­on na nosa do dobry­ch lek­tur. Gdy w 2011 roku otrzy­ma­ła manu­skrypt “Zagi­nio­nej dziew­czy­ny” Gil­lian Flynn, posta­no­wi­ła nakrę­cić film na jego pod­sta­wie i w 2014 mogli­śmy go obej­rzeć na dużym ekra­nie. Oka­zał się hitem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Nowa porcja gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Czym był­by inter­net bez memów i gifów? Oczy­wi­ście zosta­ły­by jesz­cze por­no­gra­fia i zdję­cia kot­ków, ale prze­cież nie tyl­ko tym żyje czło­wiek. Co wię­cej, gify mają to do sie­bie, że w kil­ku uję­cia­ch zamy­ka­ją uni­wer­sal­ne emo­cje. Stąd też .… odsło­na gale­rii, któ­ra pre­zen­tu­je moje czy­tel­ni­cze odczu­cia. Zało­żę się, że nie jestem w niej odosob­nio­ny! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Poznajcie (prawdopodobnie) najdroższą bibliotekę na świecie

Powsta­ła w Sankt Peters­bur­gu Book Capel­la jest  pro­jek­tem domu wydaw­ni­cze­go Alfa­ret. Boga­te wnę­trza inspi­ro­wa­ne goty­kiem wypeł­nio­ne są boga­ty­mi gobe­li­na­mi, rzeź­ba­mi apo­sto­łów, sty­lo­wy­mi mebla­mi. Luk­su­so­wa jest też cena wstę­pu do niej, za jed­no­ra­zo­wy bilet zapła­cić trze­ba 100 fun­tów. A dokład­niej – tyle kosz­tu­je czte­ro­go­dzin­na sesja czy­ta­nia. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Barack Obama: książki pozwalały przetrwać mi stresujące chwile

Barack Oba­ma, koń­cząc pre­zy­den­tu­rę, udzie­lił dzien­ni­kar­ce i kry­tycz­ce lite­rac­kiej Michi­ko Kaku­ta­ni z “New York Time­sa” wywia­du, w któ­rym wyznał, co pozwo­li­ło mu prze­trwać ten stre­su­ją­cy okres. A były to książ­ki. Ame­ry­ka­nie pod­kre­śla­ją, iż to pierw­szy pre­zy­dent-biblio­fil od cza­sów Abra­ha­ma Lin­col­na.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

W Gdańsku wystartuje mobilna biblioteka dla seniorów i chorych!

Star­tu­je Gdań­ska Biblio­te­ka Mobil­na. Dzia­łal­no­ść roz­pocz­nie 16 stycz­nia 2017. Ma ona zadbać o dowo­że­nie i odbie­ra­nie ksią­żek od osób, któ­re z powo­du cho­ro­by, nie­peł­no­spraw­no­ści lub wie­ku nie mogły­by sko­rzy­stać z ofer­ty biblio­te­ki samo­dziel­nie.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kochać książki jak Islandię

Czy wie­cie, że naród czy­ta­ją­cy naj­wię­cej ksią­żek per capi­ta miesz­ka na mroź­nej pół­noc­nej wyspie nie­mal­że pozba­wio­nej drzew? Pozba­wio­ny pod­sta­wo­wy­ch źró­deł surow­ca, z któ­re­go moż­na pro­du­ko­wać papier – ele­men­tar­ny budu­lec opa­sły­ch tomów? A jed­nak jego umi­ło­wa­nie powie­ści jest tak wiel­kie, że nie tyl­ko od wie­ków zdo­by­wa je mimo wszel­ki­ch prze­ciw­no­ści losu, ale też w okre­sie świąt rynek zale­wa tak prze­ogrom­na ilo­ść publi­ka­cji, że nazy­wa się to „powo­dzią ksią­żek”. Dopraw­dy, Island­czy­cy są nie­sa­mo­wi­ci i chy­ba nikt nie kocha czy­tać tak jak oni. A zja­wi­sko to trwa od wie­ków. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Szczepan Twardoch o czytaniu książek

Zna­la­złem w rze­czy inte­re­su­ją­ce nagra­nie. Jest to mia­no­wi­cie zapis frag­men­tu spo­tka­nia ze Szcze­pa­nem Twar­do­chem w rama­ch “For­muł reto­rycz­ny­ch” w Muzeum Lite­ra­tu­ry. Posta­wił on cie­ka­wą tezę: iż czy­ta­nie jest prze­re­kla­mo­wa­ne. Co autor miał na myśli?

Czy­taj dalej

Ciekawostki

10 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Gify to jeden z ubocz­ny­ch ele­men­tów szyb­kie­go inter­ne­tu i dobry­ch pro­gra­mów gra­ficz­ny­ch. Jed­no­cze­śnie w swo­jej pro­sto­cie są nie­zwy­kle wymow­ne, dzię­ki cze­mu łatwo opi­sać nimi wie­le sytu­acji. Ja sku­pi­łem się na tych, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla każ­de­go mola książ­ko­we­go. Zało­żę się, że odnaj­dzie­cie się w przy­naj­mniej czę­ści tych sytu­acji!

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszy­ła trze­cia odsło­na akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­daw­ca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzię­ki niej już teraz wie­lu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­nia­ch rekru­ta­cyj­ny­ch zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­je­go zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­cze­go. Inny­mi sło­wy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnio­ną pra­cę 🙂

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

Emma Wat­son wciąż pro­mu­je czy­tel­nic­two oraz femi­ni­zm. W reak­cji na wyni­ki wybo­rów w USA ogło­si­ła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książ­ki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o spra­wy, w któ­re wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udzia­łu w akcji Books on the Under­gro­und, któ­rą Wat­son czyn­nie popie­ra.

Czy­taj dalej

Aktualności

12 bestsellerów za darmo wszędzie!

Akcja Czy­taj PL przy­pa­dła Wam do gustu tak bar­dzo, że twór­cy posta­no­wi­li roz­sze­rzyć jej zasięg. O szcze­gó­ła­ch infor­mu­ją w tek­ście, któ­ry przy­ta­czam poni­żej. Oczy­wi­ście zachę­cam do bra­nia udzia­łu i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji.

Czy­taj dalej

Aktualności

12 bestsellerów za darmo!

12 e-booków, 8 audio­bo­oków (z cze­go 2 to super­pro­duk­cje), tytu­ły, któ­re sprze­da­ły się na świe­cie w łącz­nym nakła­dzie 10 mln egzem­pla­rzy – przez cały listo­pad każ­dy chęt­ny czy­tel­nik może je prze­czy­tać (lub prze­słu­chać) ZA DARMO. Wszyst­ko w rama­ch tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL.

Czy­taj dalej

Aktualności

W czytelnictwie Polacy na szarym końcu Europy?

Mar­tin Sty­siak w biz­ne­so­wym dodat­ku do “Gaze­ty Wybor­czej” opu­bli­ko­wał arty­kuł o alar­mu­ją­cej sytu­acji czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Brzmi zna­jo­mo? Nie­ste­ty, sytu­acja nie zmie­nia się naj­lep­sze.

Choć w Pol­sce dzia­ła ok. 2 tysię­cy firm wydaw­ni­czy­ch, to 80% ryn­ku nale­ży do 39 z nich. Śred­ni nakład książ­ki zma­lał z 4 do 3 tysię­cy egzem­pla­rzy, a by zostać uzna­nym za best­sel­ler, wystar­czy pochwa­lić się 10 tysią­ca­mi sprze­da­ny­ch sztuk (kie­dyś było to 50 tysię­cy). Żywot poje­dyn­cze­go tytu­łu to oko­ło kil­ka mie­się­cy.

Czy­taj dalej

Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­tor­ka Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kato­wi­ca­ch, udzie­li­ła wywia­du Dariu­szo­wi Kort­ko z “Gaze­ty Wybor­czej”. Roz­ma­wia­li o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­cia­ch, któ­ry­mi zaj­mu­je się biblio­te­ka.

Czy­taj dalej