Sprawdzasz tag

Czytanie

Ciekawostki

Barack Obama: książki pozwalały przetrwać mi stresujące chwile

Barack Obama, koń­cząc pre­zy­den­turę, udzie­lił dzien­ni­karce i kry­tyczce lite­rac­kiej Michiko Kaku­tani z “New York Timesa” wywiadu, w któ­rym wyznał, co pozwo­liło mu prze­trwać ten stre­su­jący okres. A były to książki. Ame­ry­ka­nie pod­kre­ślają, iż to pierw­szy pre­zy­dent-biblio­fil od cza­sów Abra­hama Lin­colna.

Czy­taj dalej

Aktualności

Kochać książki jak Islandię

Czy wie­cie, że naród czy­ta­jący naj­wię­cej ksią­żek per capita mieszka na mroź­nej pół­noc­nej wyspie nie­malże pozba­wio­nej drzew? Pozba­wiony pod­sta­wo­wych źró­deł surowca, z któ­rego można pro­du­ko­wać papier – ele­men­tarny budu­lec opa­słych tomów? A jed­nak jego umi­ło­wa­nie powie­ści jest tak wiel­kie, że nie tylko od wie­ków zdo­bywa je mimo wszel­kich prze­ciw­no­ści losu, ale też w okre­sie świąt rynek zalewa tak prze­ogromna ilość publi­ka­cji, że nazywa się to „powo­dzią ksią­żek”. Doprawdy, Island­czycy są nie­sa­mo­wici i chyba nikt nie kocha czy­tać tak jak oni. A zja­wi­sko to trwa od wie­ków. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Szczepan Twardoch o czytaniu książek

Zna­la­złem w rze­czy inte­re­su­jące nagra­nie. Jest to mia­no­wi­cie zapis frag­mentu spo­tka­nia ze Szcze­pa­nem Twar­do­chem w ramach “For­muł reto­rycz­nych” w Muzeum Lite­ra­tury. Posta­wił on cie­kawą tezę: iż czy­ta­nie jest prze­re­kla­mo­wane. Co autor miał na myśli?

Czy­taj dalej

Ciekawostki

10 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

Gify to jeden z ubocz­nych ele­men­tów szyb­kiego inter­netu i dobrych pro­gra­mów gra­ficz­nych. Jed­no­cze­śnie w swo­jej pro­sto­cie są nie­zwy­kle wymowne, dzięki czemu łatwo opi­sać nimi wiele sytu­acji. Ja sku­pi­łem się na tych, które są cha­rak­te­ry­styczne dla każ­dego mola książ­ko­wego. Założę się, że odnaj­dzie­cie się w przy­najm­niej czę­ści tych sytu­acji!

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszyła trze­cia odsłona akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­dawca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzięki niej już teraz wielu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­jego zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­czego. Innymi słowy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnioną pracę 🙂

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

Emma Wat­son wciąż pro­muje czy­tel­nic­two oraz femi­nizm. W reak­cji na wyniki wybo­rów w USA ogło­siła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o sprawy, w które wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udziału w akcji Books on the Under­gro­und, którą Wat­son czyn­nie popiera.

Czy­taj dalej

Aktualności

12 bestsellerów za darmo wszędzie!

Akcja Czy­taj PL przy­pa­dła Wam do gustu tak bar­dzo, że twórcy posta­no­wili roz­sze­rzyć jej zasięg. O szcze­gó­łach infor­mują w tek­ście, który przy­ta­czam poni­żej. Oczy­wi­ście zachę­cam do bra­nia udziału i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji.

Czy­taj dalej

Aktualności

12 bestsellerów za darmo!

12 e-booków, 8 audio­bo­oków (z czego 2 to super­pro­duk­cje), tytuły, które sprze­dały się na świe­cie w łącz­nym nakła­dzie 10 mln egzem­pla­rzy – przez cały listo­pad każdy chętny czy­tel­nik może je prze­czy­tać (lub prze­słu­chać) ZA DARMO. Wszystko w ramach tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL.

Czy­taj dalej

Aktualności

W czytelnictwie Polacy na szarym końcu Europy?

Mar­tin Sty­siak w biz­ne­so­wym dodatku do “Gazety Wybor­czej” opu­bli­ko­wał arty­kuł o alar­mu­ją­cej sytu­acji czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Brzmi zna­jomo? Nie­stety, sytu­acja nie zmie­nia się naj­lep­sze.

Choć w Pol­sce działa ok. 2 tysięcy firm wydaw­ni­czych, to 80% rynku należy do 39 z nich. Średni nakład książki zma­lał z 4 do 3 tysięcy egzem­pla­rzy, a by zostać uzna­nym za best­sel­ler, wystar­czy pochwa­lić się 10 tysią­cami sprze­da­nych sztuk (kie­dyś było to 50 tysięcy). Żywot poje­dyn­czego tytułu to około kilka mie­sięcy.

Czy­taj dalej

Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­torka Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Kato­wi­cach, udzie­liła wywiadu Dariu­szowi Kortko z “Gazety Wybor­czej”. Roz­ma­wiali o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­ciach, któ­rymi zaj­muje się biblio­teka.

Czy­taj dalej

Aktualności

Osoby czytające żyją dłużej?!

Naukowcy prze­py­tali 3 635 osób po pięć­dzie­siątce uczest­ni­czą­cych w roz­le­głych bada­niach doty­czą­cych zdro­wia w kwe­stii czy­tel­nic­twa. Następ­nie podzie­lili ich na trzy grupy: osoby nie­czy­ta­jące, osoby czy­ta­jące do 3,5 h tygo­dniowo oraz osoby czy­ta­jące ponad 3,5 h tygo­dniowo. W bada­niach “Social Science & Medi­cine” poka­zano, że czy­tel­ni­kami zazwy­czaj są kobiety, które ukoń­czyły col­lege oraz o wyż­szych docho­dach. Tym razem bada­cze przyj­rzeli się także kwe­stiom wieku, rasy, stanu zdro­wia, depre­sji, zatrud­nie­nia oraz stanu cywil­nego.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ