Sprawdzasz tag

czytajpl

Aktualności

Gigantyczna książka postawiona w Krakowie!

To naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­sza książ­ka, jaką kie­dy­kol­wiek widzia­no w Pol­sce. Gigant waży bli­sko pół tony i mie­rzy dwa metry. Ma jed­nak tyl­ko dwa­na­ście stron. Na każ­dej z nich umiesz­czo­no kod QR do ścią­gnię­cia dar­mo­wych e-booków. To kolej­na odsło­na akcji czy­tel­ni­czej Czy­taj PL, któ­ra w tym roku bije wła­sne rekor­dy – do tej pory wypo­ży­czo­no aż 50 tysię­cy dar­mo­wych e-booków. Akcja trwa do koń­ca listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rusza akcja Czytaj PL 2017! 12 bestsellerów za darmo!

Dziś, 2 listo­pa­da, w całej Pol­sce poja­wi się 7 tysię­cy dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e-booków. Znaj­dzie­my je m.in. na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, w restau­ra­cjach i w szko­łach. Czy­taj PL – jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na taka w Pol­sce opa­nu­je bli­sko 500 miast i mniej­szych miej­sco­wo­ści na tere­nie całe­go kra­ju. Swo­im zasię­giem wie­lo­krot­nie prze­bi­je poprzed­nie edy­cje i po raz pierw­szy na taką ska­lę wykro­czy poza gra­ni­ce kra­ju. Por­tal Niestatystyczny.pl, wraz z naj­więk­szym pol­skim fan­pa­gem czy­tel­ni­czym „Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki”, objął patro­nat medial­ny nad akcją. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we fir­my, posta­no­wi­ło posta­wić kan­dy­da­tom do pra­cy nie­ty­po­wy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wa­ne są oso­by, któ­re oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­cze­ni, czy zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­ka­ją m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wiel­ka inter­ne­to­wa plat­for­ma sprze­da­ży odzie­ży i wio­dą­ce kon­cer­ny medial­ne. Akcja odby­wa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­ma Woblink.com. Czy­taj dalej

-->