Sprawdzasz tag

Cormoran Strike

Aktualności

J.K. Rowling pracuje nad nowymi książkami!

J.K. Row­ling na swo­im pro­fi­lu na Twit­te­rze ujaw­ni­ła, że pra­cu­je nad dwie­ma nowy­mi książ­ka­mi – jed­ną z nich wyda pod swo­im nazwi­skiem, zaś dru­gą – jako Robert Gal­bra­ith. Gdy czy­tel­ni­cy obwia­li się, że Row­ling porzu­ci twór­czość lite­rac­ką na rzecz sce­na­riu­szy do kon­ty­nu­acji fil­mu “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, pisar­ka uspo­ko­iła, że zawsze pra­cu­je nad jakąś powie­ścią, ponie­waż to jej dział­ka.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Burke i Grainiger jako postaci stworzone przez J.K. Rowling

BBC One zapo­wie­dzia­ła serial “Cor­mo­ran Stri­ke” na pod­sta­wie serii kry­mi­na­łów opo­wia­da­ją­cych o Cor­mo­ra­nie Strike’u napi­sa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith (“Woła­nie kukuł­ki”, “Jedwab­nik”, “Żni­wa zła”). Stri­ke to wete­ran z Afga­ni­sta­nu, któ­ry pod wpły­wem ura­zów porzu­cił karie­rę woj­sko­wą i został pry­wat­nym detek­ty­wem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Wołanie kukułki jako serial!

Gwiaz­da J.K. Row­ling świe­ci ostat­nio wyjąt­ko­wo jasnym świa­tłem. Fani autor­ki docze­ka­li się sztu­ki oraz zara­zem ósme­go tomu Harry’ego Pot­te­ra, czy­li “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”, do kin tra­fią “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” (a zapo­wie­dzia­ne są dwa kolej­ne fil­my).

Do tego dołą­czy teraz serial BBC, któ­ry jed­nak nie będzie poświę­co­ny mło­de­mu cza­ro­dzie­jo­wi, a Cor­mo­ra­no­wi Strike’owi. To boha­ter serii ksią­żek wyda­wa­nych przez Row­ling pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Gal­bra­itha.

Czy­taj dalej