Sprawdzasz tag

Cormoran Strike

Aktualności

J.K. Rowling pracuje nad nowymi książkami!

J.K. Row­ling na swoim pro­filu na Twit­te­rze ujaw­niła, że pra­cuje nad dwiema nowymi książ­kami – jedną z nich wyda pod swoim nazwi­skiem, zaś drugą – jako Robert Gal­bra­ith. Gdy czy­tel­nicy obwiali się, że Row­ling porzuci twór­czość lite­racką na rzecz sce­na­riu­szy do kon­ty­nu­acji filmu “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”, pisarka uspo­ko­iła, że zawsze pra­cuje nad jakąś powie­ścią, ponie­waż to jej działka.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Burke i Grainiger jako postaci stworzone przez J.K. Rowling

BBC One zapo­wie­działa serial “Cor­mo­ran Strike” na pod­sta­wie serii kry­mi­na­łów opo­wia­da­ją­cych o Cor­mo­ra­nie Strike’u napi­sa­nych przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith (“Woła­nie kukułki”, “Jedwab­nik”, “Żniwa zła”). Strike to wete­ran z Afga­ni­stanu, który pod wpły­wem ura­zów porzu­cił karierę woj­skową i został pry­wat­nym detek­ty­wem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Wołanie kukułki jako serial!

Gwiazda J.K. Row­ling świeci ostat­nio wyjąt­kowo jasnym świa­tłem. Fani autorki docze­kali się sztuki oraz zara­zem ósmego tomu Harry’ego Pot­tera, czyli “Harry Pot­ter i Prze­klęte Dziecko”, do kin tra­fią “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć” (a zapo­wie­dziane są dwa kolejne filmy).

Do tego dołą­czy teraz serial BBC, który jed­nak nie będzie poświę­cony mło­demu cza­ro­dzie­jowi, a Cor­mo­ra­nowi Strike’owi. To boha­ter serii ksią­żek wyda­wa­nych przez Row­ling pod pseu­do­ni­mem Roberta Gal­bra­itha.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ