Sprawdzasz tag

cena

Aktualności

Drastyczny spadek sprzedaży ebooków

Wydawcy posia­da­jący kon­trolę nad cenami ebo­oków spo­tkali się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych z ogrom­nym nie­po­wo­dze­niem – od kilku lat ciąży na nich jakaś klą­twa, ale nie jest to jedyny rynek, na któ­rym widzi się spa­dek przy­cho­dów. W Wiel­kiej Bry­ta­nii czy­tel­nicy rów­nież kupują mniej.

Czy­taj dalej