Sprawdzasz tag

Bułhakov

Ekranizacje

Powstanie amerykańska wersja Mistrza i Małgorzaty

Ame­ry­kań­ski por­tal fil­mo­wy Deadli­ne podał w poło­wie lute­go, że w Hol­ly­wo­od powsta­nie ekra­ni­za­cja sław­nej powie­ści Buł­ha­ko­wa “Mistrz i Mał­go­rza­ta”.  Powieść, któ­ra inspi­ro­wa­ła wie­lu twór­ców, od Rol­ling Sto­ne­sów (Sym­pa­thy for the Devil), Pearl Jam (My Din­ner with Andre), nawet po Star Tre­ka. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mistrz i Małgorzata na wyciągnięcie ręki

Już 11 i 12 listo­pa­da fanów “Mistrza i Mał­go­rza­ty” autor­stwa Micha­iła Buł­ha­ko­wa cze­ka nie lada atrak­cja. Google oraz wytwór­nia fil­mo­wa “Mos­film” zapra­sza­ją na corocz­ny odczyt arcy­dzień rosyj­skiej lite­ra­tu­ry (rok temu sku­pio­no się na opo­wia­da­niach Anto­nie­go Cze­cho­wa, a dwa lata temu – “Annie Kare­ni­nie” Lwa Toł­sto­ja). Będzie on jed­nak tym bar­dziej szcze­gól­ny, iż umoż­li­wi nie­mal dosłow­ne wej­ście do świa­ta powie­ści. Czy­taj dalej

-->