Sprawdzasz tag

Bronte sisters

Ekranizacje

BBC zrealizowało serial o siostrach Bronte!

Jeśli ktoś fascy­nuje się świa­tową lite­ra­turą, nie powi­nien przy­zna­wać się do nie­zna­jo­mo­ści sió­str Brontë. To trzy powie­ścio­pi­sarki nale­żące do ści­słego kanonu w Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale także poza jej gra­ni­cami. Obec­nie zaś stały się one boha­ter­kami filmu “To Walk Invi­si­ble” (Kro­czyć nie­wi­doczną) zre­ali­zo­wa­nego przez BBC One.

Czy­taj dalej