Sprawdzasz tag

bramy światłości

Aktualności

Bram światłości – ekskluzywny fragment najnowszej książki Mai Lidii Kossakowskiej

Już 11 stycz­nia pre­miera “Bram świa­tło­ści”, czyli naj­now­szej powie­ści Mai Lidii Kos­sa­kow­skiej z cyklu aniel­skiego, w któ­rej powraca Daimon Frey, a my wraz z nim dogłęb­niej zba­damy Strefy Poza Cza­sem. Poni­żej zaś do poczy­ta­nia frag­ment powie­ści – dla tych, któ­rzy nie mogą się docze­kać albo jesz­cze nie zde­cy­do­wali, czy muszą ją mieć.

Czy­taj dalej