Sprawdzasz tag

booker

Aktualności

Kapituła Nagrody Bookera podała trzynaście nominowanych do wyróżnienia tytułów

Nagro­da Booke­ra przy­zna­wa­na jest od pięć­dzie­się­ciu lat. Ostat­nio z tej oka­zji fun­da­cja posta­no­wi­ła przy­znać jubi­le­uszo­wą sta­tu­et­kę auto­ro­wi naj­lep­szej książ­ki minio­nych pię­ciu dekad. Wygrał Micha­el Onda­atje z powie­ścią Angiel­ski pacjent z 1992 roku. W paź­dzier­ni­ku ogło­szo­ny zosta­nie nato­miast lau­re­at głów­nej Nagro­dy Booke­ra. Zna­my już auto­rów, któ­rzy tra­fi­li na dłu­gą listę nomi­no­wa­nych do wyróż­nie­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Angielski pacjent ze Złotą Nagrodą Bookera

Fun­da­cja Nagro­dy Booke­ra posta­no­wi­ła w szcze­gól­ny spo­sób świę­to­wać pięć­dzie­się­cio­le­cie dzia­łal­no­ści. W tym celu usta­no­wio­ny został Zło­ty Booker. Ten tra­fić miał do auto­ra naj­lep­szej książ­ki ostat­nich pię­ciu dekad. Jury i czy­tel­ni­cy zde­cy­do­wa­li, że laur nale­ży się Micha­elo­wi Onda­atje za Angiel­skie­go pacjen­ta. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wydawcy krytykują zmiany w Nagrodzie Bookera z 2014 roku

Nagro­da Booke­ra to bodaj naj­bar­dziej pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie lite­rac­kie usta­no­wio­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Do 2014 roku przy wybo­rze naj­lep­szej powie­ści bra­no pod uwa­gę utwo­ry napi­sa­ne w języ­ku angiel­skim pocho­dzą­ce z Wiel­kiej Bry­ta­nii oraz Wspól­no­ty Naro­dów, czy­li zrze­sze­nia nie­pod­le­głych kra­jów, z któ­rych więk­szość była w ubie­głych wie­kach czę­ścią bry­tyj­skie­go impe­rium kolo­nial­ne­go. W 2014 roku zmie­nio­no jed­nak zasa­dy. Od tego cza­su o Nagro­dę Booke­ra wal­czyć może każ­da powieść napi­sa­na w języ­ku angiel­skim. Teraz bry­tyj­scy wydaw­cy – po czte­rech edy­cjach – opro­te­sto­wu­ją nagro­dę. Widzą w niej licz­ne zagro­że­nia, wśród któ­rych na pierw­szy plan wysu­wa się homo­ge­ni­za­cja lite­ra­tu­ry, ame­ry­ka­ni­za­cja kul­tu­ry i oczy­wi­ście rażą­ce spad­ki w słup­kach sprze­da­ży. Czy­taj dalej

-->