Sprawdzasz tag

Booker Prize

Aktualności

Prestiżowa Nagroda Bookera została przyznana Annie Burns za powieść Milkman

16 paź­dzier­ni­ka kapi­tu­ła Nagro­dy Booke­ra ogło­si­ła lau­re­ata. Pod­czas gali prze­wod­ni­czą­cy zapew­niał, że każ­dy z sze­ściu fina­ło­wych tytu­łów wyróż­niał się języ­ko­wą inno­wa­cyj­no­ścią. Nie­mniej zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden. Osta­tecz­nie to powieść Anny Burns zachwy­ci­ła jury naj­bar­dziej. Wraz z suk­ce­sem Milk­ma­na pre­sti­żo­wa nagro­da po raz pierw­szy w jej histo­rii powę­dro­wa­ła do rąk oby­wa­te­la Irlan­dii Pół­noc­nej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wioletta Grzegorzewska nominowana do nagrody Bookera!

Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze to naj­waż­niej­sza w anglo­ję­zycz­nym świe­cie nagro­da dla książ­ki prze­tłu­ma­czo­nej na angiel­ski z inne­go języ­ka. W cza­sie Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie ogło­szo­ne zosta­ły nomi­na­cje – na liście zna­la­zła się Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska z powie­ścią “Gugu­ły”, na ryn­ku anglo­ję­zycz­nym zna­na jako “Swal­lo­wing Mer­cu­ry”. Czy­taj dalej

-->