Sprawdzasz tag

bill gates

Ciekawostki

Bill Gates poleca pięć najlepszych książek, które przeczytał w 2017 roku

Bill Gates, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi świa­ta, współ­za­ło­ży­ciel Micro­so­ftu i uzna­ny filan­trop, nigdy nie ukry­wał swo­jej pasji do ksią­żek. Od 2010 roku pro­wa­dzi blo­ga, na któ­rym dzie­li się mię­dzy inny­mi prze­my­śle­nia­mi o ostat­nio prze­czy­ta­nych książ­kach. Od 2012 roku cyklicz­nie w grud­niu poda­je rów­nież listę kil­ku tytu­łów, któ­re naj­bar­dziej go urze­kły. Co Bill Gates pole­ca tym razem? Prze­ko­naj­cie się sami. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chy­ba niko­go, kto nie sły­szał­by o Bil­lu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cie­lu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tu­ry – jako dziec­ko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzi­ce musie­li zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obia­du, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­ko­ju. Pasja nie opu­ści­ła go z wie­kiem – Bill Gates czy­ta książ­kę tygo­dnio­wo, a na swo­im blo­gu regu­lar­nie dzie­li się z fana­mi not­ka­mi o lite­ra­tu­rze, któ­ra go inspi­ru­je. Czy­taj dalej

-->