Sprawdzasz tag

biedronka

Aktualności

Paula Hawkins, Stephenie Meyer, John Grisham i inni w promocji książkowej Biedronki

Kolej­na dosta­wa ksią­żek do Bie­dron­ki! Tym razem w cenie 24,99 zł za sztu­kę. Do wybo­ru będą m.in. “Zapi­sa­ne w wodzie” Pau­li Haw­kins, “Che­mik” Ste­phe­nie Mey­er czy “Dema­ska­tor” Joh­na Gri­sha­ma, a na miło­śni­ków pol­skiej lite­ra­tu­ry cze­kać będą m.in. “Ostat­ni dymek” Marii Czu­ba­szek i “Wzgó­rze psów” Jaku­ba Żul­czy­ka. Ksią­żek nale­ży szu­kać od 19 czerw­ca w Bie­dron­kach. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z wyprzedażą książkową na Dzień Dziecka

Bie­dron­ka ponow­nie umoż­li­wia kup­no ksią­żek w atrak­cyj­nych cenach. Od ponie­dział­ku poja­wi się nowy wybór tytu­łów już od 4,99 zł. Wśród nich m.in. “Szko­ła życia” Mai Włosz­czow­skiej, “Jak w życiu. Felie­to­ny” Bar­ba­ry Bursz­ty­no­wicz, “Bazgrol­nik o kotach” Bar­ba­ry Szy­ma­nek czy “Koty­fi­ka­cja. Zapro­jek­tuj szczę­śli­wy i sty­lo­wy dom dla swo­je­go kota (i dla sie­bie!)” Jack­so­na Gala­xy i Kate Ben­ja­min.

Czy­taj dalej

Aktualności

Na Dzień Matki – promocje książkowe w Biedronce i Lidlu

W ponie­dzia­łek kolej­na oka­zja do kupie­nia ksią­żek w pro­mo­cyj­nych cenach. Do wyczer­pa­nia zapa­sów trwa ofer­ta “Zaczy­ta­ni w Lidlu”. Ceny zaczy­na­ją się już od 13,99 zł, choć więk­szość ksią­żek dostęp­na będzie w cenie dwu­dzie­stu paru zł. W ofer­cie m.in. “Sztu­ka kocha­nia”, “Nowe przy­go­dy Miko­łaj­ka”, “Baśnio­bór”, książ­ki o Neli czy twór­czość Kata­rzy­ny Bon­dy. Czy­taj dalej

Aktualności

Majowa wyprzedaż w Biedronkach

W Bie­dron­ce znów garść tanich ksią­żek. Tym razem za 9,99 zł m.in. “Zie­lo­na mila” Ste­phe­na Kin­ga, “Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy” Lau­ren Weis­ber­ger czy “Cia­ło” Tess Ger­rit­sen. Dodat­ko­wo za 24,99 zł dostęp­na będzie “Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Haw­kins oraz jej naj­now­sza książ­ka “Zapi­sa­ne w wodzie”. Czy­taj dalej

Aktualności

Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wych pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­ciach Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szych. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wych. Czy­taj dalej

Aktualności

Nowe promocje książkowe w Biedronce i księgarniach internetowych

Od ponie­dział­ku w Bie­dron­ce oprócz spe­cja­łów wiel­ka­noc­nych będzie­my mogli zaku­pić wie­le ksią­żek w pro­mo­cyj­nych cenach. Już za 19,99 zł zdo­być będzie moż­na parę ksią­żek z prze­pi­sa­mi oraz tych doty­czą­cych zdro­we­go try­bu życia. Dodat­ko­wo kil­ka pozy­cji dla naj­młod­szych, oraz albu­my ze zwie­rzę­ta­mi i ency­klo­pe­die. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami dla maluchów i dzieci

Poja­wi­ła się kolej­na odsło­na tanich ksią­żek w sie­ci Bie­dron­ka. Tym razem cho­dzi o lite­ra­tu­rę dla dzie­ci. Kolo­ro­we ksią­żecz­ki dla malu­chów dostęp­ne będą w cenach 9,99 zł oraz 14,99 zł. War­to sko­rzy­stać z oka­zji, zanim wej­dzie usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wi tanią sprze­dać tak­że w sie­ciach takich jak Bie­dron­ka. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami na Dzień Kobiet

6 mar­ca w Bie­dron­ce poja­wi się wysyp hitów w cenie 9,99 zł za sztu­kę. Gra­ham Master­ton, Ste­phen King, Nora Roberts, Kata­rzy­na Bon­da, Ilo­na Łep­kow­ska, Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk, Tess Ger­rit­sen – to tyl­ko nie­któ­rzy z pisa­rzy, po któ­rych twór­czość będzie­cie mogli się­gnąć. Do tego nowa odsło­na kul­to­wej już pozy­cji “Zniszcz ten dzien­nik”. Czy­taj dalej

Aktualności

Wyprzedaż lutowa książek w Biedronce

W Bie­dron­ce rusza wyprze­daż ksią­żek – bar­dzo sze­ro­ka gama pozy­cji będzie dostęp­na już za 4,99 zł, 7,99 zł oraz 9,99 zł. To dobra oka­zja, by poszu­kać pre­zen­tu na walen­tyn­ki, Dzień Kobiet czy Wiel­ka­noc. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami na Walentynki

Bie­dron­ko­we sza­leń­stwo trwa! Sieć skle­pów zapre­zen­to­wa­ła wła­śnie swo­ją ofer­tę na Walen­tyn­ki – coś dla niej i nie­go, do wybo­ru, do kolo­ru. Gło­śne i zna­ne tytu­ły w cenie 24,99 zł za sztu­kę znaj­dzie­cie na pół­kach w naj­bliż­szej Bie­dron­ce już od ponie­dział­ku (06.02.2017).

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wia­da umiesz­cze­nie książ­ki mię­dzy prosz­ka­mi do pra­nia a pomi­do­ra­mi, to wyni­ki mówią same za sie­bie – kie­dy Polak ma dostęp do ksią­żek, czy­ta!

Czy­taj dalej

Aktualności

Tanie książki na zimę w Biedronce

I znów piszę o Bie­dron­ce! Przy­pa­dek? Nie, wiel­ki zimo­wy kier­masz ksią­żek! Po tym, jak Bie­dron­ka odno­to­wa­ła gigan­tycz­ną sprze­daż oraz zaofe­ro­wa­ła inte­re­su­ją­ce pakie­ty świą­tecz­ne, sieć wycho­dzi z kolej­ną czy­tel­ni­czą ini­cja­ty­wą. Tym razem jest to wiel­ka wyprze­daż – gorą­ce tytu­ły takie jak twór­czość Kin­ga, Clancy’ego, Nes­bo, Cana­van, Cus­sle­ra czy Miło­szew­skie­go dostęp­ne będą za jedy­ne 9,99 zł.

Czy­taj dalej

Aktualności

Wyprzedaże książkowe w Lidlu i Biedronce!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Bie­dron­ka sprze­da­je nie­sa­mo­wi­te ilo­ści ksią­żek? Jest szan­sa, że licz­ba ta jesz­cze wzro­śnie… a jed­no­cze­śnie Wy będzie­cie mie­li oka­zję zaopa­trzyć się w pre­zen­ty świą­tecz­ne. Czy­taj dalej