Sprawdzasz tag

biedronka

Aktualności

Biedronka i Lidl z nową ofertą książkową na Święta

Przed świę­ta­mi dys­kon­ty przy­go­to­wa­ły dla Nie­sta­ty­stycz­nych nowe ofer­ty książ­ko­we. W Bie­dron­ce ofer­ta obo­wią­zu­je od 18.12, a w Lidlu od 11.12. W ofer­cie skle­pów znaj­dzie­cie m.in. Jo Nes­bo, Simo­ne Kos­sak, Toma Hank­sa, Hen­nin­ga Man­kel­la, Care Dele­vin­gne, Annę Brze­ziń­ską, Davi­da Lager­crant­za, Nelę małą podróż­nicz­kę, Ste­phe­na Kin­ga czy Kata­rzy­nę Puzyń­ską.  Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z bestsellerami na gwiazdkę

Popu­lar­ny dys­kont ofe­ru­je kolej­ną por­cję ksią­żek w niskich cenach, teraz z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt. W ponie­dzia­łek 11 grud­nia do sie­ci wcho­dzi boga­ta ofer­ta tytu­łów od 24,99. W ofer­cie m.in.: Lee Child, Har­lan Coben, Gil­ly Mac­mil­lan, John Gri­sham, Pau­la Haw­kins, Maria Czu­ba­szek, Nora Roberts. Cała ofer­ta poni­żej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Mikołajkowe promocje książkowe Biedronki

Książ­ka na miko­łaj­ki? Brzmi świet­nie! Praw­da? A dzię­ki bie­dron­ko­wym prze­ce­nom moż­na zre­ali­zo­wać ten plan taniej niż zwy­kle. 4 grud­nia rusza­ją dwie atrak­cyj­ne dla molów książ­ko­wych ofer­ty.
Pierw­sza to pakie­ty – zestaw dwóch lub trzech ksią­żek za 39,99 zł. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Bestsellery i albumy na mikołajki w Biedronce

Co na świę­ta? Może “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”? W Bie­dron­ce to moż­li­we już za 24,99 zł w puli ksią­żek, któ­ra wej­dzie do dys­kon­tu 27 listo­pa­da. Do wybo­ru pokaź­ny zbiór tytu­łów ide­al­nych na miko­łaj­ki – a wszyst­kie w tej samej, atrak­cyj­nej cenie. Wśród nich: “Konan Desty­la­tor” Andrze­ja Pili­piu­ka, “Prze­zna­cze­ni” Kata­rzy­ny Gro­cho­li, “Mock. Ludz­kie ZOO” Mar­ka Kra­jew­skie­go, a tak­że prze­pięk­ne albu­my o roz­ma­itej tema­ty­ce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z bestsellerami i książkami dla dzieci na mikołajki

Książ­ka na Miko­łaj­ki to dobry plan? Naj­lep­szy! A dzię­ki Bie­dron­ce moż­na zre­ali­zo­wać go taniej. W ponie­dzia­łek 13 listo­pa­da do dys­kon­tu wcho­dzi boga­ta ofer­ta tytu­łów za 24,99 zł lub 27,99 zł. Wśród nich: “Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” J.R.R. Tol­kie­na, “Zrób to, kocha­nie” Kata­rzy­ny Mil­ler, “Kod Leonar­da Da Vin­ci” Dana Brow­na, “Bazar złych snów” Ste­phe­na Kin­ga, “Pra­gnie­nie” Jo Nes­bo czy “Dziec­ko. Dzien­nik Brid­get Jones” Helen Fiel­ding. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Halloweenowa oferta książkowa w sieciach Biedronka

Od 30 paź­dzier­ni­ka kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Teraz kupi­my książ­ki w cenie 19,90 zł i 24,99 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my książ­ki m.in. Nico­las Sparks, Guil­lau­me Mus­son, nagro­dzo­ny Pulit­ze­rem Col­son Whi­the­ad, best­sel­le­ro­wa Pau­la Haw­kins, król gro­zy Ste­phen King i inni. Ofer­ta star­tu­je od ponie­dział­ku 30 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nowa porcja książek za 9,90 zł w sieciach handlowych Biedronka

Dobra wia­do­mość! kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Zno­wu kupi­my książ­ki w cenie 9,90 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my książ­ki m.in. Aga­thy Chri­stie, Kata­rzy­ny Bon­dy (pole­ca­my nasz wywiad z autor­ką), Gra­ha­ma Master­to­na, Remi­giu­sza Mro­za, Nory Roberts, Sylvii Day, Jo Nes­bo. Ofer­ta star­tu­je od ponie­dział­ku 23 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Literatura polska w ofercie Biedronki

Lite­ra­tu­ra pol­ska – za 19,99 zł i 24,99 zł w Bie­dron­ce. W dys­kon­cie dosta­nie­my m.in. “Karie­rę Niko­de­ma Dyz­my” Tade­usza Dołę­gi-Mosto­wi­cza (któ­ra bawi mimo upły­wu lat!), “Malo­wa­ne­go Pta­ka” Jerze­go Kosiń­skie­go, “Heban” Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go, “Zie­mię obie­ca­ną” Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, “Eman­cy­pat­ki” Bole­sła­wa Pru­sa, “Krzy­ża­ków” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza czy “Poezje” Marii Paw­li­kow­skiej-Jasno­rzew­skiej. Książ­ki są dostęp­ne od 12 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z promocjami książkowymi na początek października

To co lubi­my naj­bar­dziej czy­li pro­mo­cje na książ­ki! Od wczo­raj w sie­ciach dys­kon­tów Bie­dron­ka może­cie nabyć książ­ki w cenie 24,90 oraz ksią­żecz­ki dla dzie­ci w cenie 14,90. W ofer­cie m.in. książ­ki dla dzie­ci, albu­my, Daniel­le Ste­el, Remi­giusz Mróz, Ste­phen King, Tar­ryn Fisher, nagro­dzo­ny Nike Ceza­ry Łaza­re­wicz, Kata­rzy­na Bon­da i inni. Peł­na lista poni­żej:
Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Promocyjne pakiety książkowe w Biedronkach od 18 września

Bie­dron­ka przy­go­to­wa­ła kolej­ny kier­masz ksią­żek. 18 wrze­śnia do skle­pów wcho­dzi nowa ofer­ta z książ­ka­mi w cenie 29,99 za pakiet 2 ksią­żek. W ofer­cie m.in. Clark­son, Lee Child, Har­lan Coben, Tess Ger­rit­sen, Ste­phen King, Gri­sham, książ­ki z uni­wer­sum Metro 2033 czy Pol­scy auto­rzy jak Jakub Żul­czyk i Manu­ela Gret­kow­ska.  Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z promocją książkową na nowy rok szkolny 2017/2018

Odzew, jaki dosta­je­my, jest jed­no­znacz­ny – uwiel­bia­cie wia­do­mo­ści o pro­mo­cjach książ­ko­wych. A Bie­dron­ka przy­go­to­wa­ła kolej­ną boga­tą ofer­tę egzem­pla­rzy za 24,99 zł. Wśród nich “Co nas nie zabi­je”, czy­li przy­go­to­wa­na przez Davi­da Lager­crant­za kon­ty­nu­acja serii “Mil­len­nium” o Mika­elu Brom­kvi­scie i Lisa­beth Salan­der, hit ostat­nich tygo­dni “Opo­wieść pod­ręcz­nej” autor­stwa Mar­ga­ret Atwo­od – dys­to­pia o losie kobiet w dyk­ta­tu­rze przy­szło­ści czy “Żer­ca” Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z ofertą książek do nauki języków obcych

Na naukę języ­ków obcych nigdy nie jest za póź­no. Bie­dron­ka z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła sze­ro­ką ofer­tę słow­ni­ków, nawet tych dla naj­młod­szych oraz powie­ści w róż­nych języ­kach. Od jutra (14 sierp­nia) do sprze­da­ży tra­fią m.in. “Mój pierw­szy słow­nik ilu­stro­wa­ny”, “Angiel­ski Powieść scien­ce fic­tion z ćwi­cze­nia­mi. The Eldritch Club. Poziom B2-C1” i inne. Duży wybór. Do tego od 21 sierp­nia w ofer­cie będą książ­ki bele­try­stycz­ne za 9,90 w wer­sji pocket. Czy­taj dalej

-->