Sprawdzasz tag

biedronka

Aktualności

Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wy­ch pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­cia­ch Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szy­ch. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wy­ch. Czy­taj dalej

Aktualności

Nowe promocje książkowe w Biedronce i księgarniach internetowych

Od ponie­dział­ku w Bie­dron­ce opró­cz spe­cja­łów wiel­ka­noc­ny­ch będzie­my mogli zaku­pić wie­le ksią­żek w pro­mo­cyj­ny­ch cena­ch. Już za 19,99 zł zdo­być będzie moż­na parę ksią­żek z prze­pi­sa­mi oraz tych doty­czą­cy­ch zdro­we­go try­bu życia. Dodat­ko­wo kil­ka pozy­cji dla naj­młod­szy­ch, oraz albu­my ze zwie­rzę­ta­mi i ency­klo­pe­die. Czy­taj dalej

Aktualności

Tanie książki w Lidlu i Biedronce

Zapa­le­ni czy­tel­ni­cy znów będą mie­li oka­zję uzu­peł­nić swo­ją biblio­tecz­kę taniej niż zwy­kle. 20 mar­ca star­tu­ją nowe ofer­ty w dwó­ch duży­ch sie­cia­ch dys­kon­to­wy­ch. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami dla maluchów i dzieci

Poja­wi­ła się kolej­na odsło­na tani­ch ksią­żek w sie­ci Bie­dron­ka. Tym razem cho­dzi o lite­ra­tu­rę dla dzie­ci. Kolo­ro­we ksią­żecz­ki dla malu­chów dostęp­ne będą w cena­ch 9,99 zł oraz 14,99 zł. War­to sko­rzy­stać z oka­zji, zanim wej­dzie usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wi tanią sprze­dać tak­że w sie­cia­ch taki­ch jak Bie­dron­ka. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami na Dzień Kobiet

6 mar­ca w Bie­dron­ce poja­wi się wysyp hitów w cenie 9,99 zł za sztu­kę. Gra­ham Master­ton, Ste­phen King, Nora Roberts, Kata­rzy­na Bon­da, Ilo­na Łep­kow­ska, Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk, Tess Ger­rit­sen – to tyl­ko nie­któ­rzy z pisa­rzy, po któ­ry­ch twór­czo­ść będzie­cie mogli się­gnąć. Do tego nowa odsło­na kul­to­wej już pozy­cji “Znisz­cz ten dzien­nik”. Czy­taj dalej

Aktualności

Wyprzedaż lutowa książek w Biedronce

W Bie­dron­ce rusza wyprze­daż ksią­żek – bar­dzo sze­ro­ka gama pozy­cji będzie dostęp­na już za 4,99 zł, 7,99 zł oraz 9,99 zł. To dobra oka­zja, by poszu­kać pre­zen­tu na walen­tyn­ki, Dzień Kobiet czy Wiel­ka­noc. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami na Walentynki

Bie­dron­ko­we sza­leń­stwo trwa! Sieć skle­pów zapre­zen­to­wa­ła wła­śnie swo­ją ofer­tę na Walen­tyn­ki – coś dla niej i nie­go, do wybo­ru, do kolo­ru. Gło­śne i zna­ne tytu­ły w cenie 24,99 zł za sztu­kę znaj­dzie­cie na pół­ka­ch w naj­bliż­szej Bie­dron­ce już od ponie­dział­ku (06.02.2017).

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wia­da umiesz­cze­nie książ­ki mię­dzy prosz­ka­mi do pra­nia a pomi­do­ra­mi, to wyni­ki mówią same za sie­bie – kie­dy Polak ma dostęp do ksią­żek, czy­ta!

Czy­taj dalej

Aktualności

Tanie książki na zimę w Biedronce

I znów piszę o Bie­dron­ce! Przy­pa­dek? Nie, wiel­ki zimo­wy kier­ma­sz ksią­żek! Po tym, jak Bie­dron­ka odno­to­wa­ła gigan­tycz­ną sprze­daż oraz zaofe­ro­wa­ła inte­re­su­ją­ce pakie­ty świą­tecz­ne, sieć wycho­dzi z kolej­ną czy­tel­ni­czą ini­cja­ty­wą. Tym razem jest to wiel­ka wyprze­daż – gorą­ce tytu­ły takie jak twór­czo­ść Kin­ga, Clancy’ego, Nes­bo, Cana­van, Cus­sle­ra czy Miło­szew­skie­go dostęp­ne będą za jedy­ne 9,99 zł.

Czy­taj dalej

Aktualności

Wyprzedaże książkowe w Lidlu i Biedronce!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Bie­dron­ka sprze­da­je nie­sa­mo­wi­te ilo­ści ksią­żek? Jest szan­sa, że licz­ba ta jesz­cze wzro­śnie… a jed­no­cze­śnie Wy będzie­cie mie­li oka­zję zaopa­trzyć się w pre­zen­ty świą­tecz­ne. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

Mimo roz­ma­ity­ch akcji spo­łecz­ny­ch czy oddol­ny­ch dzia­łań biblio­tek i klu­bów książ­ki, mają­cy­ch na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Bie­dron­ka.

Czy­taj dalej