Sprawdzasz tag

biedronka

Aktualności

Wyprzedaż lutowa książek w Biedronce

W Bie­dronce rusza wyprze­daż ksią­żek – bar­dzo sze­roka gama pozy­cji będzie dostępna już za 4,99 zł, 7,99 zł oraz 9,99 zł. To dobra oka­zja, by poszu­kać pre­zentu na walen­tynki, Dzień Kobiet czy Wiel­ka­noc. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka z książkami na Walentynki

Bie­dron­kowe sza­leń­stwo trwa! Sieć skle­pów zapre­zen­to­wała wła­śnie swoją ofertę na Walen­tynki – coś dla niej i niego, do wyboru, do koloru. Gło­śne i znane tytuły w cenie 24,99 zł za sztukę znaj­dzie­cie na pół­kach w naj­bliż­szej Bie­dronce już od ponie­działku (06.02.2017).

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wiada umiesz­cze­nie książki mię­dzy prosz­kami do pra­nia a pomi­do­rami, to wyniki mówią same za sie­bie – kiedy Polak ma dostęp do ksią­żek, czyta!

Czy­taj dalej

Aktualności

Tanie książki na zimę w Biedronce

I znów piszę o Bie­dronce! Przy­pa­dek? Nie, wielki zimowy kier­masz ksią­żek! Po tym, jak Bie­dronka odno­to­wała gigan­tyczną sprze­daż oraz zaofe­ro­wała inte­re­su­jące pakiety świą­teczne, sieć wycho­dzi z kolejną czy­tel­ni­czą ini­cja­tywą. Tym razem jest to wielka wyprze­daż – gorące tytuły takie jak twór­czość Kinga, Clancy’ego, Nesbo, Cana­van, Cus­slera czy Miło­szew­skiego dostępne będą za jedyne 9,99 zł.

Czy­taj dalej

Aktualności

Wyprzedaże książkowe w Lidlu i Biedronce!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Bie­dronka sprze­daje nie­sa­mo­wite ilo­ści ksią­żek? Jest szansa, że liczba ta jesz­cze wzro­śnie… a jed­no­cze­śnie Wy będzie­cie mieli oka­zję zaopa­trzyć się w pre­zenty świą­teczne. Czy­taj dalej

Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

Mimo roz­ma­itych akcji spo­łecz­nych czy oddol­nych dzia­łań biblio­tek i klu­bów książki, mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Bie­dronka.

Czy­taj dalej