Sprawdzasz tag

Biblioteki

Aktualności

Fundacja zajmująca się integracją cyfrową chce zamykać biblioteki w UK?

Nie minęły dwa tygo­dnie od czasu wypo­wie­dzi w Izbie Lor­dów Par­la­mentu UK doty­czą­cych nie­pod­wa­żal­nej wagi naro­do­wych biblio­tek i lamentu miesz­kań­ców Wal­sall spo­wo­do­wa­nego pro­po­zy­cją zamknię­cia 15 z 16 lokal­nych biblio­tek, a Tin­der Foun­da­tion zaj­mu­jąca się inte­gra­cją cyfrową orze­kła, że biblio­teki nie powinny być fawo­ry­zo­wane przez pań­stwo tylko dla­tego, że są biblio­te­kami. Orga­ni­za­cja stwier­dziła, że biblio­teki nie­przy­no­szące zysków nie mają prawa bytu.   Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najpiękniejsze biblioteki świata – część pierwsza

Nie­sta­ty­stycz­ność to miłość do książki w każ­dej for­mie, to miłość do księ­garń i biblio­tek. W tym cyklu pla­nu­jemy pre­zen­to­wać Wam naj­bar­dziej inte­re­su­jące biblio­teki z całego świata. Oto pierw­sza część, w któ­rej zapre­zen­tu­jemy m.in. insty­tu­cje z Irlan­dii, Fran­cji oraz Hisz­pa­nii. Chcie­li­by­ście kie­dyś je odwie­dzić, zazdro­ści­cie miesz­kań­com? A może w Waszej oko­licy jest biblio­teka, którą chcie­li­by­ście się pochwa­lić przed innymi czy­tel­ni­kami?
Czy­taj dalej

Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­torka Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Kato­wi­cach, udzie­liła wywiadu Dariu­szowi Kortko z “Gazety Wybor­czej”. Roz­ma­wiali o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­ciach, któ­rymi zaj­muje się biblio­teka.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ