Sprawdzasz tag

Biblioteki

Ciekawostki

Po 37 latach zwrócił przetrzymane książki

Do księ­go­zbio­ru Media­te­ki, wro­cław­skiej biblio­te­ki mul­ti­me­dial­nej powró­ci­ło pięć ksią­żek. Nie było­by w tym nic dziw­ne­go, gdy­by nie fakt, że wypo­ży­czo­no je… w 1980 i w 1985 roku. Nie­moż­li­we jest namie­rze­nie wypo­ży­cza­ją­ce­go, ponie­waż sys­tem biblio­tecz­ny w cią­gu 37 lat został pod­da­ny zbyt wie­lu zmia­nom. Czy­taj dalej

Aktualności

Fundacja zajmująca się integracją cyfrową chce zamykać biblioteki w UK?

Nie minę­ły dwa tygo­dnie od cza­su wypo­wie­dzi w Izbie Lor­dów Par­la­men­tu UK doty­czą­cych nie­pod­wa­żal­nej wagi naro­do­wych biblio­tek i lamen­tu miesz­kań­ców Wal­sall spo­wo­do­wa­ne­go pro­po­zy­cją zamknię­cia 15 z 16 lokal­nych biblio­tek, a Tin­der Foun­da­tion zaj­mu­ją­ca się inte­gra­cją cyfro­wą orze­kła, że biblio­te­ki nie powin­ny być fawo­ry­zo­wa­ne przez pań­stwo tyl­ko dla­te­go, że są biblio­te­ka­mi. Orga­ni­za­cja stwier­dzi­ła, że biblio­te­ki nie­przy­no­szą­ce zysków nie mają pra­wa bytu.   Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najpiękniejsze biblioteki świata – część pierwsza

Nie­sta­ty­stycz­ność to miłość do książ­ki w każ­dej for­mie, to miłość do księ­garń i biblio­tek. W tym cyklu pla­nu­je­my pre­zen­to­wać Wam naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce biblio­te­ki z całe­go świa­ta. Oto pierw­sza część, w któ­rej zapre­zen­tu­je­my m.in. insty­tu­cje z Irlan­dii, Fran­cji oraz Hisz­pa­nii. Chcie­li­by­ście kie­dyś je odwie­dzić, zazdro­ści­cie miesz­kań­com? A może w Waszej oko­li­cy jest biblio­te­ka, któ­rą chcie­li­by­ście się pochwa­lić przed inny­mi czy­tel­ni­ka­mi?
Czy­taj dalej

Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­tor­ka Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kato­wi­cach, udzie­li­ła wywia­du Dariu­szo­wi Kort­ko z “Gaze­ty Wybor­czej”. Roz­ma­wia­li o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­ciach, któ­ry­mi zaj­mu­je się biblio­te­ka.

Czy­taj dalej