Sprawdzasz tag

biblioteka

Ciekawostki

Niezwykła historia z Kanady

Anton Pilipa z Toronto wyszedł z domu w 2012 roku. Męż­czy­zna marzył o tym, by odwie­dzić Biblio­tekę Naro­dową w Buenos Aires w Argen­ty­nie. I… poszedł do niej. Pie­szo. Rok wcze­śniej zdia­gno­zo­wano u niego schi­zo­fre­nię. Czy­taj dalej

Aktualności

Pomóżmy bibliotece w Cieszynie!

Biblio­tekę Miej­ską w Cie­szy­nie spo­tkała tra­ge­dia – w nocy z 29 na 30 stycz­nia wybu­chł pożar, który stra­wił znaczną część zbio­rów: przede wszyst­kim kom­pu­tery, meble, książki oraz audio­bo­oki z naj­chęt­niej odwie­dza­nego działu – Wypo­ży­czalni dla doro­słych. Czy­taj dalej

Aktualności

Pomożecie uratować bibliotekę?

Że kul­tura jest sferą wiecz­nie nie­do­fi­nan­so­waną – to żadna nowość. Ale nie­które insty­tu­cje cier­pią na tym bar­dziej niż inne. Wyjąt­kowe pro­blemy finan­sowe ma Biblio­teka publiczna przy ul. Puław­skiej 43 na Moko­to­wie.

Czy­taj dalej

Aktualności

Jedna z najstarszych bibliotek w Polsce została zamknięta

Biblio­teka im. Zie­liń­skich w Płocku to jedna z naj­star­szych pol­skich pla­có­wek tego typu (ist­nieje zale­d­wie sześć star­szych od niej) – funk­cjo­nuje nie­prze­rwa­nie od 1820 roku. W jej zbio­rach znaj­duje się ponad 400 tysięcy pozy­cji, w tym wyjąt­kowo cenne egzem­pla­rze z XVXVI wieku.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wyjątkowa biblioteka w Chinach

W Nan­da­ihe w Chi­nach znaj­duje się uni­ka­towa biblio­teka. Powstała na plaży, nad brze­giem morza. Jej czę­ścią jest nie tylko czy­tel­nia zapew­nia­jąca dobre warunki do sku­pie­nia, ale także sala do medy­ta­cji oraz pokój akty­wi­zu­jący. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ