Sprawdzasz tag

bellona

Aktualności

Poznajcie Największe kłamstwa w historii!

Książka histo­ryczna która trzyma w napię­ciu jak naj­lep­szy thril­ler! Nie bójmy się podejść do histo­rii z nowymi narzę­dziami. Wydo­bądźmy na świa­tło dzienne praw­dziwe wyda­rze­nia i czyny. Pozbawmy cesa­rzy szat, a ujrzymy nagą prawdę, która głę­boko wstrzą­śnie naszymi poglą­dami na temat wielu „fak­tów histo­rycz­nych”. Zadajmy pyta­nia! Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na styczeń

Gru­dzień minął w oka­mgnie­niu, syl­we­strowa noc roz­go­rzała feerią fajer­wer­ko­wych barw, po bożo­na­ro­dze­nio­wym okre­sie zaś pozo­stał jedy­nie posmak świą­tecz­nych potraw i radość z pre­zen­tów. Zapewne wielu z Was pod cho­inką zna­la­zło jakiś książ­kowy upo­mi­nek, a jeśli nie – nic stra­co­nego, rynek wydaw­ni­czy w stycz­niu powoli się roz­pę­dza, ser­wu­jąc nowe lite­rac­kie wyda­rze­nia. Jed­nak bez obaw, wszy­scy powinni zna­leźć na księ­gar­nia­nych pół­kach z nowo­ściami coś dla sie­bie, względ­nie dla swych bli­skich. Czy­taj dalej