Sprawdzasz tag

BBC

Zapowiedzi

BBC przygotuje film dokumentalny o życiu Terry‘ego Pratchetta

Jesz­cze w tym roku na BBC2 ma zostać zapre­zen­to­wany film doku­men­talny przed­sta­wia­jący życie Sir Terry’ego Prat­chetta zaty­tu­ło­wany “Terry Prat­chett: Back in Black”. W pro­duk­cji wystą­pią m.in. Neil Gaiman oraz Val McDer­mid oraz wie­lo­letni asy­stent pisa­rza – Rob Wil­kins. W roli głosu Terry’ego Prat­chetta wystąpi Paul Kaye.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

BBC zrealizowało serial o siostrach Bronte!

Jeśli ktoś fascy­nuje się świa­tową lite­ra­turą, nie powi­nien przy­zna­wać się do nie­zna­jo­mo­ści sió­str Brontë. To trzy powie­ścio­pi­sarki nale­żące do ści­słego kanonu w Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale także poza jej gra­ni­cami. Obec­nie zaś stały się one boha­ter­kami filmu “To Walk Invi­si­ble” (Kro­czyć nie­wi­doczną) zre­ali­zo­wa­nego przez BBC One.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Wołanie kukułki jako serial!

Gwiazda J.K. Row­ling świeci ostat­nio wyjąt­kowo jasnym świa­tłem. Fani autorki docze­kali się sztuki oraz zara­zem ósmego tomu Harry’ego Pot­tera, czyli “Harry Pot­ter i Prze­klęte Dziecko”, do kin tra­fią “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć” (a zapo­wie­dziane są dwa kolejne filmy).

Do tego dołą­czy teraz serial BBC, który jed­nak nie będzie poświę­cony mło­demu cza­ro­dzie­jowi, a Cor­mo­ra­nowi Strike’owi. To boha­ter serii ksią­żek wyda­wa­nych przez Row­ling pod pseu­do­ni­mem Roberta Gal­bra­itha.

Czy­taj dalej