Sprawdzasz tag

Amerykańscy bogowie

Ekranizacje

Książki na ekranach – 2017. Co ciekawego obejrzymy?

W bie­żą­cym roku na ekrany (małe i duże) trafi sporo pro­duk­cji bazu­ją­cych na książ­kach i komik­sach. Na które z nich warto zwró­cić uwagę? Wybra­li­śmy dwa­dzie­ścia ekra­ni­za­cji – dla osób w róż­nym wieku i o róż­nych gustach. Na pewno znaj­dzie­cie coś dla sie­bie!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Niezwykłe ilustracje Amerykańskich bogów Neila Gaimana

Ame­ry­kań­scy bogo­wie Neila Gaimana to obo­wiąz­kowa pozy­cja dla każ­dego fana fan­ta­styki. Wkrótce zoba­czymy ich seria­lową adap­ta­cję, a ponadto – by uczcić to wyda­rze­nie – wydawca przy­go­to­wał nową edy­cję książki z okładką oraz ilu­stra­cjami, które wyko­nał Daniel Egnéus.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ