Sprawdzasz tag

Alicja w krainie czarów

Ciekawostki

Salvador Dalí zilustrował Alicję w Krainie Czarów!

Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powieść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” pełna jest odnie­sień lin­gwi­stycz­nych i mate­ma­tycz­nych i kie­ro­wana jest zarówno dla doro­słych, jak i dla dzieci. Pod jej wra­że­niem był m.in. jej tłu­macz Maciej Słom­czyń­ski.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Krzyk czytelniczej mody

Ulu­bioną powieść aż chce się zabrać ze sobą wszę­dzie, prawda? Ale poza zna­cze­niem dosłow­nym, ist­nieje także prze­no­śne. Modny gadżet inspi­ro­wany uko­cha­nym tytu­łem z jed­nej strony poka­zuje, że osoba nosząca go jest kre­atywna i wyróż­nia się z tłumu, a z dru­giej umoż­li­wia pochwa­le­nie się swoim czy­tel­ni­czym gustem. Czy­taj dalej

Ciekawostki

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu podjęła się fantastycznego projektu, którego rezultaty naprawdę budzą podziw!

Zaczęło się od sesji zdję­cio­wej “Biblio­te­karz – zawód gla­mour”. Foto­gra­fie ozdo­biły kalen­darz wydany w 2015 roku, a całość miała poka­zać współ­cze­sną syl­wetkę biblio­te­ka­rza i to, jak odmienna jest ona od wizji star­szej pani pośród zaku­rzo­nych wolu­mi­nów, która tylko czeka na oka­zję, by postra­szyć infor­ma­cją o prze­trzy­ma­niu lek­tury. A prze­cież to zawód spon­ta­niczny i kre­atywny. Dowo­dem tej kre­atyw­no­ści jest cho­ciażby kolejny pro­jekt zaty­tu­ło­wany “Książka żyje… Naprawdę!”.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Tatuaż dla mola książkowego

Są różne formy zapre­zen­to­wa­nia czy­tel­ni­czego odda­nia. Fan może kolek­cjo­no­wać twór­czość i wszystko, co z nią zwią­zane, jeź­dzić na spo­tka­nia, kolek­cjo­no­wać auto­grafy, two­rzyć fanarty i fan­fiki… może także dowód swo­jego przy­wią­za­nia do książki lub serii na zawsze wyryć na swo­jej skó­rze. W poniż­szej gale­rii pre­zen­tuję wyjąt­kowo inte­re­su­jące przy­kłady czy­tel­ni­czych tatu­aży.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ