Sprawdzasz tag

Alchemik

Ekranizacje

Alchemik Paula Coelho zostanie zekranizowany!

Tri­Star będący czę­ścią kon­cernu Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment nabył prawa do zekra­ni­zo­wa­nia jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek Paula Coelho, „Alche­mika”. Nad książką czu­wał przez wiele lat Lau­rence Fish­burne z Cinema Gypsy, który wraz z pro­du­cen­tem Kevi­nem Fra­ke­sem z Palm­Star Media i sze­fową Tri­Star Han­nah Min­ghella ma zamiar czu­wać rów­nież nad tym pro­jek­tem. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ