Sprawdzasz tag

albatros

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na maj

Cho­ciaż majów­ka będzie musia­ła prze­biec nie­po­praw­nym czy­tel­ni­kom pod zna­kiem pre­mier kwiet­nia albo wcze­śniej zacho­mi­ko­wa­ny­ch ksią­żek, to po tym miłym dłu­gim week­en­dzie nie zabrak­nie świe­ży­nek na ryn­ku wydaw­ni­czym. Spra­gnie­ni moc­ny­ch wra­żeń, upoj­ny­ch roman­sów, nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód, mro­żą­cy­ch krew w żyła­ch dresz­czow­ców i prze­ra­ża­ją­cy­ch hor­ro­rów, czy twar­de­go scien­ce fic­tion lub monu­men­tal­nej fan­ta­sy nie muszą się o nic mar­twić – dla wszyst­ki­ch razem i z osob­na, znaj­dą się tytu­ły, któ­re z pew­no­ścią tra­fią w gusta. Czy­taj dalej