Sprawdzasz tag

451 stopni Fahrenheita

Ciekawostki

Książka, którą trzeba spalić, żeby móc ją przeczytać?!

Naj­bar­dziej zna­nym dzie­łem Raya Bradbury’ego jest bez wąt­pie­nia 451 stop­ni Fah­ren­he­ita. Powieść sta­ła się sym­bo­lem sprze­ci­wu wobec cen­zu­ry i wpro­wa­dza­nia lite­rac­kich zaka­zów. Jej fabu­ła krę­ci się wokół moty­wu pale­nia ksią­żek. Wła­śnie powsta­ła edy­cja powie­ści, któ­ra zna­ko­mi­cie kore­spon­du­je z jej osią fabu­lar­ną, bar­dziej pod­kre­śla jej prze­kaz. Oto bowiem, żeby 451 stop­ni Fah­ren­he­ita prze­czy­tać, nale­ży książ­kę wcze­śniej potrak­to­wać ogniem. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mimo zakazów czytamy je wszyscy – książki zakazane

Tra­dy­cje ogra­ni­cza­nia pra­wa do czy­ta­nia się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów. Wystar­czy przy­wo­łać Indeks Ksiąg Zaka­za­nych, któ­ry jasno wska­zy­wał, któ­rych dzieł nie wol­no czy­tać, naj­le­piej w ogó­le nie doty­kać. Cen­zo­rzy mie­li masę robo­ty rów­nież w cza­sach nam bliż­szych. Ot cho­ciaż­by wła­dze komu­ni­stycz­ne uwiel­bia­ły zaka­zy­wać ksią­żek, któ­re podej­rze­wa­no o tre­ści wyśmie­wa­ją­ce jedy­ny słusz­ny sys­tem. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal i wca­le nie doty­czy tyl­ko pogrą­żo­nych w komu­ni­zmie kra­jów. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

HBO spali książki

A to w ramach pre­sti­żo­we­go cyklu emi­to­wa­ne­go na HBO Film, pro­duk­cji HBO. Mowa o adap­ta­cji “451 stop­ni Fah­ren­he­ita” Raya Bradbury’ego. Czy­taj dalej

-->