Sprawdzasz tag

1 kwietnia

Zapowiedzi

Najlepsze książki na wiosnę

Jak zawsze mie­siąc zacznij­my zapo­zna­niem się z naj­cie­kaw­szy­mi nowo­ścia­mi wydaw­ni­czy­mi, któ­ry­ch war­to wyglą­dać w księ­gar­nia­ch. Tak się skła­da, że dziś pre­mie­ry aż pię­ciu inte­re­su­ją­cy­ch pozy­cji. Któ­re z nich tra­fią do Waszej biblio­tecz­ki?

Czy­taj dalej