Niestatystyczny spis książek na czerwiec 2018

10 szokujących faktów na temat Phillipa K. Dicka

Literackiego Nobla w tym roku nie będzie? Kryzys w Akademii Szwedzkiej.

 • Ekranizacje

  Światy Ursuli K. Le Guin – film dokumentalny

  Rok 2018 roz­po­czął się ogrom­nym cio­sem wymie­rzo­nym w spo­łecz­ność fanów lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej. W stycz­niu zmar­ła bowiem osiem­dzie­się­cio­ośmio­let­nia Ursu­la K. Le Guin – wiel­ka pisar­ka, któ­rej dzie­ła, mimo że w dużej mie­rze fan­ta­stycz­ne, doce­nio­ne zosta­ły przez czy­tel­ni­ków gar­dzą­cych zwy­cza­jo­wo tym gatun­kiem – wystar­czy wspo­mnieć, że autor­ka była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, a to już nie lada wyróż­nie­nie. Sama nie cier­pia­ła szu­flad­ko­wa­nia, pisa­ła dla wszyst­kich i rze­czy­wi­ście wszy­scy Ursu­lę K. Le Guin czy­ta­li. Pozo­sta­wi­ła po sobie wspa­nia­łe książ­ki i opo­wia­da­nia, któ­re uczy­ni­ły ją nie­ja­ko nie­śmier­tel­ną. Teraz będzie­my mogli poznać ją nawet bli­żej. Wkrót­ce zoba­czy­my film doku­men­tal­ny o autor­ce.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Złote Pociski zostały wystrzelone. Nowa nagroda dla najlepszych kryminałów przyznana

  We Wro­cła­wiu trwa wła­śnie Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu, któ­re­go punk­tem kul­mi­na­cyj­nym jest nie­odmien­nie uro­czy­sta gala przy­zna­nia Nagród Wiel­kie­go Kali­bru. W mię­dzy­cza­sie odbył się jesz­cze jeden kon­kurs wyła­nia­ją­cy naj­lep­szych przed­sta­wi­cie­li pro­zy kry­mi­nal­nej. Pod­czas War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki przy­zna­no pierw­sze Zło­te Poci­ski – nową lite­rac­ką nagro­dę usta­no­wio­ną przez maga­zyn „Pocisk”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Serial Expanse uratowany?

  Moż­na się spie­rać, co jest lep­sze: fil­my czy seria­le, ale jest to spór raczej bez­sen­sow­ny, bo, mimo że to to samo medium, to jed­nak inne. Naj­więk­szym zagro­że­niem dla fanów seria­li jest nie­pew­ność co do tego, czy ich ulu­bio­na pro­duk­cja docze­ka fina­łu. W bran­ży, gdzie liczy się każ­dy dolar, tasiem­ce mniej ren­tow­ne, nie­za­leż­nie od ich jako­ści, bez waha­nia są kaso­wa­ne, a widzom pozo­sta­je nadzie­ja, że ktoś może podźwi­gnie upa­dłą mar­kę, zre­ani­mu­je ją i przy­wró­ci do tele­wi­zyj­nych łask. Mniej wię­cej tak wyglą­da spra­wa seria­lu Expan­se opar­te­go o genial­ną serię ksią­żek Jame­sa S.A. Coreya.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Najpiękniejsze biblioteki w Stanach Zjednoczonych

  Biblio­te­ka ma słu­żyć przede wszyst­kim jako dom dla tysię­cy ksią­żek, ma być rów­nież przy­ja­znym miej­scem dla wszyst­kich czy­tel­ni­ków. Funk­cjo­nal­ność jest nader istot­na, ale czy przy oka­zji nie war­to pomy­śleć o wzglę­dach este­tycz­nych? Prze­cież to co ład­ne może być rów­nież uży­tecz­ne. Co wię­cej przy­jem­niej spę­dza się czas w miej­scach, któ­re nie stra­szą kosz­mar­nym pro­jek­tem, nie­zdar­nym wyko­na­niem czy postę­pu­ją­cym zanie­dba­niem. Przyj­rzyj­my się dzie­się­ciu biblio­te­kom w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, któ­re potra­fią zro­bić na czy­tel­ni­kach nie­ma­łe wra­że­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmarł Philip Roth, autor Amerykańskiej sielanki i Kompleksu Portnoya

  Phi­lip Roth nie­wąt­pli­wie nale­ży do gru­py naj­po­pu­lar­niej­szych ame­ry­kań­skich pisa­rzy. Mimo że zmarł wczo­raj, nie pisze­my o nim w cza­sie prze­szłym. Zasłu­żo­ne miej­sce na szczy­cie nadal jest jego i jesz­cze dłu­go będzie je zaj­mo­wał. A to przez to, że pisał o spra­wach bar­dzo uni­wer­sal­nych, malo­wał Ame­ry­kę taką, o jakiej chcie­li­śmy czy­tać kie­dyś i o któ­rej będzie­my chcie­li czy­tać w przy­szło­ści. O śmier­ci auto­ra poin­for­mo­wa­li jego bli­scy. Miał osiem­dzie­siąt pięć lat. Ser­ce nie wytrzy­ma­ło.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  The Man Booker International Prize dla Olgi Tokarczuk!

  Powieść Bie­gu­ni Olgi Tokar­czuk w zna­ko­mi­tym prze­kła­dzie Jen­ni­fer Croft zosta­ła wyróż­nio­na The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze, na sta­łe zapi­su­jąc się w histo­rii. Fli­ghts — bo taki tytuł nosi anglo­ję­zycz­ne wyda­nie książ­ki — uka­za­ła się na Wyspach Bry­tyj­skich w maju 2017 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Fitz­car­ral­do Edi­tions. Mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces powie­ści, któ­ra w 2008 roku zosta­ła uho­no­ro­wa­na Nagro­dą Lite­rac­ką Nike, zbiegł się w cza­sie z nie­daw­ną pol­ską pre­mie­rą Opo­wia­dań bizar­nych.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Mason, spirytysta, członek Allahakbarries– ciekawostki o Arthurze Conanie Doyle’u

  22 maja 1859 roku w Edyn­bur­gu uro­dził się Arthur Conan Doy­le, jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych bry­tyj­skich pisa­rzy, twór­ca naj­słyn­niej­sze­go detek­ty­wa w histo­rii lite­ra­tu­ry. Lekarz, mason, spi­ry­ty­sta, nie­do­szły poli­tyk, miło­śnik spor­tu, czło­nek zespo­łu Alla­hak­bar­ries – nie­wąt­pli­wie Conan Doy­le był czło­wie­kiem o wie­lu twa­rzach. Z oka­zji 159 rocz­ni­cy jego uro­dzin war­to poznać kil­ka cie­ka­wo­stek na jego temat.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  451° Bradbury’ego

  20 maja sta­cja HBO wyemi­tu­je swój nowy film – „451° Fah­ren­he­ita”, powsta­ły na pod­sta­wie fan­ta­stycz­nej powie­ści Raya Bradbury’ego. My już go widzie­li­śmy i dzie­li­my się wra­że­nia­mi – a przy oka­zji przed­sta­wia­my syl­wet­kę jed­ne­go z naj­waż­niej­szych pisa­rzy scien­ce-fic­tion w histo­rii.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Czyżbyśmy mieli w serialu Amazonu poznać perypetie młodego Aragorna?

  O seria­lu Ama­zo­nu osa­dzo­nym w Śród­zie­miu Tol­kie­na nadal nie­wie­le wia­do­mo. Nie jest tajem­ni­cą, że obraz pochło­nie rekor­do­wą sumę nawet miliar­da dola­rów; z kon­trak­tu wyni­ka, że będzie pięć sezo­nów, a cała machi­na pro­duk­cyj­na musi ruszyć naj­póź­niej w przy­szłym roku. Dotych­czas wie­dzie­li­śmy rów­nież, że serial nie będzie opo­wia­dał na nowo histo­rii, któ­rą śle­dzi­li­śmy w fil­mach Pete­ra Jack­so­na. Od kil­ku dni po inter­ne­cie roz­prze­strze­nia­ją się wie­ści, że pierw­szy sezon miał­by się sku­pić na posta­ci mło­de­go Ara­gor­na.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Od dziś zabookowanie hotelu nabiera nowego znaczenia!

  Kil­ku­set gości hote­lo­wych, któ­rzy nie opusz­cza­ją swo­ich poko­jów, ponie­waż… nie mogą ode­rwać się od eks­cy­tu­ją­cej powie­ści. Ten bar­dzo praw­do­po­dob­ny roze­grał się 18 maja w war­szaw­skim She­ra­to­nie. Wła­śnie tego dnia do Pol­ski przy­je­chał A.J. Finn, autor best­sel­le­ro­wej książ­ki „Kobie­ta w oknie”. Aby uczcić to wyda­rze­nie, Wydaw­nic­two W.A.B. wraz z hote­lem She­ra­ton War­saw przy­go­to­wa­ło wyjąt­ko­wą akcję pro­mo­cyj­ną – każ­dy z kil­ku­set gości hote­lo­wych otrzy­mał egzem­plarz powie­ści. Ponad­to pierw­szy raz w histo­rii hote­lu zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne spo­tka­nie z auto­rem dla gości i pra­cow­ni­ków.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Tajemnice Złotego Feniksa

  Nic nie jest dla nas tak kuszą­ce jak tajem­ni­ca i zagad­ka. Nic nie budzi więk­szej pasji niż chęć roz­wią­za­nia ich – teraz, zaraz, natych­miast. Dla­te­go – mło­dy czy­tel­ni­ku – jeśli kochasz sta­re domy, zagad­ko­we przed­mio­ty, labi­ryn­ty i fascy­nu­ją­ce przy­go­dy w cza­sie – ta książ­ka prze­zna­czo­na jest wła­śnie dla Cie­bie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Młodzieżówki też dla starszych / Literatura dla młodszych, co i starszym się spodoba

  Od kil­ku lat obieg lite­ra­tu­ry dla dzie­ci i mło­dzie­ży koja­rzo­ny jest z wsze­la­kie­go rodza­ju mniej lub bar­dziej uda­ny­mi dzie­ła­mi young adult czy absur­dal­ny­mi utwo­ra­mi przy­go­do­wy­mi, pole­ga­ją­cy­mi na cią­głych poje­dyn­kach, wal­kach, prze­miesz­cza­niu się z jed­nej malow­ni­czej loka­cji do dru­giej, po dro­dze odno­sząc licz­ne suk­ce­sy, zysku­jąc sła­wę i doko­nu­jąc czy­nów pra­wie nie­moż­li­wych (z tym, że logi­ka i realizm idą w las). Pomi­mo że tego typu pro­za rośnie jak grzy­by po desz­czu, obok niej wciąż moż­na odkry­wać per­ły, któ­re star­szych czy­tel­ni­ków poru­szą i nie pozo­sta­ną niko­mu obo­jęt­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nominowani do Nagrody Literackiej Gdynia

  Nagro­da Lite­rac­ka Gdy­nia nale­ży do tych bar­dziej pre­sti­żo­wych pol­skich wyróż­nień lite­rac­kich. Kapi­tu­ła nagro­dy otwar­cie przy­zna­je, że nie jest ich zada­niem nagra­dza­nie komer­cyj­nych utwo­rów, a wyła­wia­nie swo­istych pereł, nie­rzad­ko pozo­sta­ją­cych nie­zau­wa­żo­ny­mi, pomi­nię­tych przez czy­tel­ni­ków z róż­nych wzglę­dów. Celem nad­rzęd­nym jest wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia nimi. W tym roku nagro­dy zosta­ną przy­zna­ne 31 sierp­nia. Tym­cza­sem orga­ni­za­to­rzy ujaw­ni­li nazwi­ska dwu­dzie­stu nomi­no­wa­nych.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Michaił Bułhakow – 10 ciekawostek o twórcy Mistrza i Małgorzaty

  15 maja 1891 roku w Kijo­wie uro­dził się rosyj­ski pisarz Micha­ił Buł­ha­kow, twór­ca „Mistrza i Mał­go­rza­ty”, jed­nej z naj­waż­niej­szych ksią­żek XX wie­ku. Pocho­dził z nie­zbyt zamoż­nej rodzi­ny, jed­nak mimo trud­nych warun­ków mate­rial­nych u rodzi­ny Buł­ha­ko­wów zawsze obec­na była sztu­ka. Zanim jed­nak Micha­ił na dobre poświę­cił się pisa­niu, zaj­mo­wał się medy­cy­ną. W związ­ku ze 127 rocz­ni­cą uro­dzin Buł­ha­ko­wa przed­sta­wia­my kil­ka cie­ka­wo­stek z jego fascy­nu­ją­ce­go, peł­ne­go para­dok­sów życia.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.