Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Ekranizacje

  Netfliksowa Ania z Zielonego Wzgórza coraz bliżej!

  “Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” to już kla­sy­ka lite­ra­tu­ry. Opo­wie­ść o sie­ro­cie wycho­wa­nej przez rodzeń­stwo Mate­usza i Mary­lę pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. 12 maja odbę­dzie się pre­mie­ra nowe­go seria­lu Net­flik­sa zaty­tu­ło­wa­ne­go “Anne” będą­ce­go adap­ta­cją powie­ści Lucy Maud Mont­go­me­ry.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

  1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Instytut Książki znów myli nazwiska pisarzy

  “Dobra zmia­na w Insty­tu­cie Książ­ki przy­no­si kolej­ne efek­ty”, sko­men­to­wał Jacek Deh­nel. Oka­za­ło się, że pol­ski Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał zakład­ki z Zofią Nał­kow­ską… tyle że pod­pi­sał ją jako “Naukow­ska”. Zakład­ki są czę­ścią akcji pro­mo­cyj­nej kla­sy­ków lite­ra­tu­ry pol­skiej, ale naj­wy­raź­niej to przed­sta­wi­cie­le insty­tu­tu powin­ni się douczyć.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Nowa porcja gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka

  Czym był­by inter­net bez memów i gifów? Oczy­wi­ście zosta­ły­by jesz­cze por­no­gra­fia i zdję­cia kot­ków, ale prze­cież nie tyl­ko tym żyje czło­wiek. Co wię­cej, gify mają to do sie­bie, że w kil­ku uję­cia­ch zamy­ka­ją uni­wer­sal­ne emo­cje. Stąd też .… odsło­na gale­rii, któ­ra pre­zen­tu­je moje czy­tel­ni­cze odczu­cia. Zało­żę się, że nie jestem w niej odosob­nio­ny!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nowe promocje książkowe w Biedronce i księgarniach internetowych

  Od ponie­dział­ku w Bie­dron­ce opró­cz spe­cja­łów wiel­ka­noc­ny­ch będzie­my mogli zaku­pić wie­le ksią­żek w pro­mo­cyj­ny­ch cena­ch. Już za 19,99 zł zdo­być będzie moż­na parę ksią­żek z prze­pi­sa­mi oraz tych doty­czą­cy­ch zdro­we­go try­bu życia. Dodat­ko­wo kil­ka pozy­cji dla naj­młod­szy­ch, oraz albu­my ze zwie­rzę­ta­mi i ency­klo­pe­die.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  W (nie)zapomnianym świecie kobiet – niezwykłe losy cesarzowych Bizancjum

  Spi­ski, zdra­dy, mor­dy oraz obse­syj­ny pęd ku wła­dzy to być może głów­ne atu­ty, dzię­ki któ­rym seria „Pie­śń lodu i ognia” George’a R.R. Mar­ti­na od kil­ku­na­stu lat elek­try­zu­je milio­ny czy­tel­ni­ków na świe­cie. Jed­nak fik­cyj­no­ść świa­ta Mar­ti­na pod wie­lo­ma wzglę­da­mi bled­nie wobec tego, co dostar­cza nam rze­czy­wi­sta histo­ria.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Najlepsze książki na wiosnę

  Jak zawsze mie­siąc zacznij­my zapo­zna­niem się z naj­cie­kaw­szy­mi nowo­ścia­mi wydaw­ni­czy­mi, któ­ry­ch war­to wyglą­dać w księ­gar­nia­ch. Tak się skła­da, że dziś pre­mie­ry aż pię­ciu inte­re­su­ją­cy­ch pozy­cji. Któ­re z nich tra­fią do Waszej biblio­tecz­ki?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na kwiecień

  Usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki per­ma­nent­nie budzi gorą­ce emo­cje, ale zanim nadej­dą owe mrocz­ne cza­sy, pra­gnie­my zająć się żarem naszy­ch pra­gnień… Czy­tel­ni­czy­ch pra­gnień rze­cz jasna, a te mogą wresz­cie cze­kać na deli­kat­ne zaspo­ko­je­nie, bowiem kwie­cień nie jest mie­sią­cem suchym w książ­ko­we pre­mie­ry. Wydaw­cy sypią do księ­garń wie­le cie­ka­wy­ch tytu­łów oraz nie ogra­ni­cza­ją się do wyłącz­nie jed­nej dzie­dzi­ny – fan­ta­sty­ka ma się świet­nie, kry­mi­nał nie­zgo­rzej, oby­czaj tak­że się wzbo­ga­ci o nowe pozy­cje, nauko­wy­ch wolu­mi­nów takoż nie zabrak­nie.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Pierwsza zapowiedź siódmego sezonu Gry o tron!

  I jest, jed­na z naj­go­ręt­szy­ch zapo­wie­dzi seria­lo­wy­ch tego roku, czy­li zwia­stun siód­me­go sezo­nu “Gry o tron”. Kul­to­wy serial HBO „Gra o tron” powra­ca. Zdra­da, pożą­da­nie, intry­gi i siły nad­przy­ro­dzo­ne wstrzą­sa­ją czte­re­ma stro­na­mi Weste­ros, a wal­ka o tytu­ło­wy Żela­zny Tron sta­je się coraz bar­dziej zażar­ta.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

  Pod­czas Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie dom wydaw­ni­czy Head of Zeus nabył mię­dzy­na­ro­do­we pra­wa do wyda­nia książ­ki „Lód” Jac­ka Duka­ja. „Lód” to naj­bar­dziej ambit­na książ­ka Duka­ja. To powie­ść o alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, opo­wia­da­ją­ca o Euro­pie i Rosji na począt­ku XX wie­ku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Poznajcie Rażonego geniuszem!

  Nikt nie widzi świa­ta tak jak Jason Pad­gett. Stru­mień wody two­rzy kry­sta­licz­ne sza­blo­ny, licz­by przy­wo­łu­ją roz­ma­ite kształ­ty geo­me­trycz­ne, a skom­pli­ko­wa­ne frak­ta­le wyła­nia­ją się z listo­wia i gałę­zi drzew, odkry­wa­jąc zło­żo­ne mate­ma­tycz­ne wzo­ry ukry­te w ota­cza­ją­cy­ch nas przed­mio­ta­ch.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Grafik płakał, kiedy rysował – część trzecia

  Oczy­wi­ście, że w książ­ce liczy się tre­ść, nie opra­wa. Oczy­wi­ście, że nie powin­no się oce­niać książ­ki po okład­ce. Oczy­wi­ście, że… no dobra, moż­na by tak dłu­go wypi­sy­wać tru­izmy, ale praw­da jest taka, że pró­cz ład­ny­ch, zwy­kły­ch czy kiep­ski­ch okła­dek są też Napraw­dę Złe Okład­ki. Takie, z któ­ry­mi wstyd poka­zać się w miej­scu publicz­nym.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Nadchodzą Amerykańscy bogowie!

  Pla­ka­ty pro­mo­cyj­ne “Ame­ry­kań­ski­ch bogów”, czy­li powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu Bry­ana Ful­le­ra i sta­cji STARZ, zosta­ły wła­śnie opu­bli­ko­wa­ne. Ich moty­wem prze­wod­nim jest hasło OMG! (skrót od “Oh My God”, czy­li “O mój Boże!”.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Remigiusz Mróz zapowiedział nową książkę!

  Remi­giu­sz Mróz, o któ­rym ostat­nio gło­śno, odkąd oka­za­ło się, że publi­ku­je tak­że pod skan­dy­naw­skim alter ego, zapo­wie­dział pre­mie­rę swo­jej naj­now­szej książ­ki. Wia­do­mo więc, że ta tra­fi do księ­garń 10 maja… Ale jaki będzie to tytuł? Nie wia­do­mo. Pozna­my go dopie­ro w pią­tek, w samo połu­dnie.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.