Niestatystyczny spis książek na czerwiec 2019

Wywiad z Anną Kańtoch

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

 • Ciekawostki

  Pół roku za nami – najciekawsze premiery

  Mamy dla was dwie wia­do­mo­ści – dobrą i złą. Zła jest taka, że minę­ło już rów­no pół roku 2019, za sobą mamy też naj­dłuż­szy dzień roku. Dobra jest taka, że w tym cza­sie uka­za­ło się wie­le zna­ko­mi­tych ksią­żek. Zatem nie mar­nuj­my już cza­su i przy­po­mnij­my sobie naj­cie­kaw­sze książ­ki pierw­sze­go pół­ro­cza.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Felieton

  Zenith – science fiction o silnych kobietach

  Mam wra­że­nie, że duety lite­rac­kie sta­ją się ostat­nio coraz popu­lar­niej­sze i nie cho­dzi mi tyl­ko o związ­ki mię­dzy powie­ścio­pi­sa­rza­mi oboj­ga płci. Coraz czę­ściej książ­ki pisa­ne są przez dwie oso­by. Bywa, że z róż­nym skut­kiem. W przy­pad­ku roz­gry­wa­ją­cej się w kosmo­sie nowo­ści wydaw­ni­czej „Zenith”, nie musi­cie się oba­wiać – jest świet­nie od począt­ku do koń­ca.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nie żyje syn Andrzeja Sapkowskiego. Dzięki niemu mogliśmy czytać o przygodach Geralta z Rivii

  Kie­dy z tego świa­ta odcho­dzą wiel­cy pisa­rze, nie da się pozo­stać nie­świa­do­mym takiej tra­ge­dii – piszą o tym w pra­sie, w Inter­ne­cie, mówią w radiu i tele­wi­zji. Ina­czej ma się spra­wa ze zwy­kły­mi ludź­mi, któ­rych śmierć obcho­dzi wła­ści­wie tyl­ko naj­bliż­szych. Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy, jak wie­le może­my zawdzię­czać nie­daw­no zmar­łej oso­bie, nawet jeśli wcze­śniej nie była nam ona zna­na.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Ekranizacje

  To ja, typ niepokorny… Samotni detektywi w literaturze

  Jakoś tak to się ukła­da, że lite­rac­cy detek­ty­wi nie mają cza­su na rodzi­nę. Albo kie­dyś ją mie­li i się roz­pa­dła, albo nigdy jej nie zało­ży­li. Mają za to wie­le godzin na dłu­gie, żmud­ne śledz­twa i nie­mal rów­nie dłu­gie wie­czo­ry ze szklan­ką whi­sky w ręku. Przyj­rzyj­my się naj­cie­kaw­szym śled­czym z popu­lar­nych kry­mi­na­łów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia 2019 trafiła do Uli Ryciak

  Od 2012 „Kurier Szcze­ciń­ski” gło­sa­mi spe­cjal­nie powo­ły­wa­nej kapi­tu­ły przy­zna­je nagro­dę dla pol­skiej pisar­ki, któ­ra w poprzed­nim roku opu­bli­ko­wa­ła naj­lep­szą książ­kę. Wyróż­nie­nie otrzy­ma­ły Mag­da­le­na Tul­li za Wło­skie szpil­ki, Zyta Ory­szyn za Oca­le­nie Atlan­ty­dy, Mał­go­rza­ta Rej­mer za Buka­reszt. Kurz i krew, Ewa Win­nic­ka za Ango­li, Anna Jan­ko za Małą zagła­dę, Kata­rzy­na Boni za Gan­ba­re! Warsz­ta­ty umie­ra­nia oraz Mar­ty­na Bun­da za Nie­czu­łość. Teraz do tego gro­na dołą­czy­ła Ula Ryciak dzię­ki książ­ce Nela i Artur. Kon­cert intym­ny Rubin­ste­inów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Została otwarta pierwsza warszawska biblioteka w centrum handlowym

  Czyż nie było­by wspa­nia­łą opcją móc poży­czyć książ­kę w tym samym cen­trum han­dlo­wym , w któ­rym odha­czy­ło się już wszyst­kie pozy­cje na liście zaku­po­wej albo roz­ko­szo­wać się lek­tu­rą w czy­tel­ni, pod­czas gdy bli­ska nam oso­ba usku­tecz­nia mara­ton po skle­pach? Otóż w war­szaw­skim Bemo­wie od nie­daw­na jest to moż­li­we. W tam­tej­szej gale­rii otwo­rzy­ła się biblio­te­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W tym roku zainauguruje nowa akcja czytelnicza – Noc Księgarń

  W ramach Nocy Muze­ów chęt­ni raz w roku mogą za sym­bo­licz­ną opła­tą zwie­dzić kil­ka setek insty­tu­cji – nie tyl­ko muze­ów – w bisko stu pięć­dzie­się­ciu mia­stach Pol­ski w godzi­nach, w któ­rych nor­mal­nie było­by to nie­moż­li­we. Dodat­ko­wo pla­ców­ki zwy­kle przy­go­to­wu­ją na tę oka­zję spe­cjal­ne wysta­wy lub orga­ni­zu­ją nie­zwy­kłe atrak­cje. Wyda­rze­nie cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią! W tym roku dys­try­bu­tor ksią­żek OSDW Azy­mut pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej ogól­no­pol­skiej Nocy Księ­garń.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książka z tamponami przeciwko wysokiemu podatkowi na środki higieny intymnej kobiet. Hit sprzedażowy w Niemczech

  W 1963 w Niem­czech zade­cy­do­wa­no o wyso­ko­ści podat­ku na środ­ki higie­ny prze­zna­czo­ne dla kobiet w cza­sie men­stru­acji. Za zakwa­li­fi­ko­wa­niem mię­dzy inny­mi tam­po­nów do kate­go­rii dóbr luk­su­so­wych i nało­że­niem 19% podat­ku VAT gło­so­wa­ło wte­dy 499 męż­czyzn i tyl­ko 36 kobiet. Nie­miec­ka fir­ma Fema­le Com­pa­ny posta­no­wi­ła opro­te­sto­wać nie­zmie­nia­ją­cą się sytu­ację, wyda­jąc książ­kę wypeł­nio­ną tam­po­na­mi.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Ekranizacje

  W internecie krąży petycja o anulowanie serialu Dobry omen

  Dobry omen to sze­ścio­od­cin­ko­wy serial opar­ty na powie­ści o tym samym tytu­le napi­sa­nej przez Neila Gaima­na i Terry’ego Prat­chet­ta. Histo­ria opo­wia­da o nie­co­dzien­nym soju­szu anio­ła Azi­ra­fa­la i demo­na Crow­leya, któ­rych celem jest powstrzy­ma­nie nie­uchron­nie zbli­ża­ją­cej się apo­ka­lip­sy. Mimo że serial zbie­ra bar­dzo pozy­tyw­ne recen­zje, to oczy­wi­ste jest, że będą ludzie, któ­rym się nie będzie podo­bał. Wybit­nie nie­za­do­wo­lo­na jest chrze­ści­jań­ska ini­cja­ty­wa Return to Order, któ­ra doma­ga się wyka­so­wa­nia Dobre­go ome­nu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czarodzieje i czarodziejki już ruszyli do walki z magicznymi anomaliami. Harry Potter: Wizards Unite wystartowało!

  Dłu­go wycze­ki­wa­na gra mobil­na Har­ry Pot­ter: Wizards Uni­te tra­fi­ła 21 czerw­ca do skle­pów App Sto­re, Google Play i Sam­sung Gala­xy Sto­re. Nie­ste­ty pol­scy ama­to­rzy rzu­ca­nia zaklęć i warze­nia elik­si­rów będą musie­li jesz­cze pocze­kać. Na razie gra jest dostęp­na tyl­ko w wybra­nych regio­nach świa­ta.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Czy „(Nie)piękni” ludzie odnajdą się w dzisiejszym, pięknym świecie? Rozmawiamy z Nataszą Sochą

  W „(Nie)piękności” Nata­szy Sochy nie znaj­dzie­cie histo­rii o kla­sycz­nym Kop­ciusz­ku. Pozna­cie boha­ter­kę, któ­ra nie jest pięk­na zewnętrz­nie, bywa przez to smut­na i z pew­no­ścią jest samot­na. Nie zamie­rza jed­nak zmie­niać się zewnętrz­nie – odkry­wa, że uro­da też może być cię­ża­rem. Dziś roz­ma­wia­my z autor­ką powie­ści o tym, cze­mu nasz wygląd jest aż tak istot­ny i jak wpły­wa na nasze życie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Brandon Sanderson będzie pomagać Amazonowi przy serialu Koło czasu

  Ama­zon bar­dzo poważ­nie pod­cho­dzi do wyzna­czo­nej sobie misji stwo­rze­nia seria­lu, któ­ry popu­lar­no­ścią mógł­by przy­naj­mniej dorów­nać Grze o tron od HBO. Wszy­scy z zapar­tym tchem cze­ka­my więc na ponow­ną podróż do Śród­zie­mia, któ­rą zafun­du­je nam w nie­da­le­kiej przy­szło­ści gigant z Seat­tle. Nie jest to jed­nak jedy­na pro­duk­cja war­ta uwa­gi. Wkrót­ce Ama­zon roz­pocz­nie pra­ce nad seria­lem opar­tym na best­sel­le­ro­wej serii Koło cza­su. Pro­jekt zapo­wia­da się zacnie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Najlepsze książki na wakacyjną podróż

  Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi – ucznio­wie mają za sobą kolej­ny rok szkol­ny, a kalen­da­rzo­we lato zawi­ta do nas już jutro. Jak wia­do­mo, lato ozna­cza waka­cyj­ne wyjaz­dy. Cze­ka was dłu­ga jaz­da pocią­giem? Podróż samo­cho­dem w nie­koń­czą­cych się kor­kach? A może prze­ciw­nie – krót­ki lot samo­lo­tem? Nie­waż­ne jaki śro­dek trans­por­tu wybie­rze­cie, na ratu­nek przed towa­rzy­szą­cą podró­żom nudą przy­cho­dzi książ­ka. To nie­za­stą­pio­na towa­rzysz­ka, któ­ra z łatwo­ścią umi­li nawet naj­dłuż­szą podróż.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Najnowszą powieść laureatki Międzynarodowej Nagrody Bookera będzie można przeczytać dopiero w 2114 roku

  W 2014 szkoc­ka artyst­ka Katie Pater­son wystar­to­wa­ła z pro­jek­tem Futu­re Libra­ry, w ramach któ­re­go w spe­cjal­nie do tego przy­sto­so­wa­nym pomiesz­cze­niu w nor­we­skiej biblio­te­ce na rok 2114 mają cze­kać tek­sty napi­sa­ne przez wybra­nych auto­rów. Wła­śnie wte­dy zosta­ną wydru­ko­wa­ne anto­lo­gie i po raz pierw­szy będzie moż­na się z tymi utwo­ra­mi zapo­znać. Oczy­wi­ście jest wyjąt­ko­wo mało praw­do­po­dob­ne, żeby ktoś z nas mógł sko­rzy­stać z tej nie­zwy­kłej oka­zji, ale przy­szłe poko­le­nia mogą mieć praw­dzi­wą fraj­dę w odkry­wa­niu tek­stów, któ­re, moż­na by rzec, odby­ły podróż w cza­sie.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Policjantka z Rysy powraca! Wywiad z Igorem Brejdygantem

  Pra­ca w poli­cji to cięż­ki kawa­łek chle­ba – gdy jest się kobie­tą po przej­ściach, bywa jesz­cze trud­niej. Ten patriar­chal­ny, bez­kom­pro­mi­so­wy świat potra­fi wykoń­czyć nawet tych, któ­rzy po dyżu­rze wra­ca­ją do cie­płe­go domu i rodzi­ny. Moni­ka Brzo­zow­ska jest pra­wie cał­kiem sama, nie jest wol­na od nało­gów, a jed­nak w poli­cji nie ma sobie rów­nych. O jej posta­ci mówi nam Igor Brej­dy­gant, autor powie­ści „Układ”.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Nową powieścią Suzanne Collins będzie prequel Igrzysk śmierci

  Try­lo­gia Igrzysk śmier­ci bar­dzo szyb­ko zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność, jesz­cze dodat­ko­wo spo­tę­go­wa­ną dzię­ki kaso­wej ekra­ni­za­cji wytwór­ni fil­mo­wej Lions­ga­te. Źró­dła poda­ją, że na świe­cie sprze­da­nych zosta­ło ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy powie­ści, seria była tłu­ma­czo­na na ponad 50 języ­ków. Ostat­nia część try­lo­gii – Koso­głos – uka­za­ła się w 2010. Autor­ka zapo­wie­dzia­ła, że w przy­szłym roku czy­tel­ni­cy powró­cą do Panem, ale nie będą pozna­wać dal­szych losów pań­stwa, zoba­czą nato­miast, jak wyglą­da­ła sytu­acja zaraz po woj­nie domo­wej nazy­wa­nej Mrocz­ny­mi Dnia­mi.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.