11 faktów o J.K. Rowling

Magiczne okładki do książek Aniko Kolesnikovej

Najnowsza książka Dana Browna z datą premiery w Polsce!

Ciekawostki

Nietypowe spotkanie autorskie odbędzie się w Poznaniu

O histo­rii pol­skiej mafii opo­wia­dać będą Artur Gór­ski – autor ksią­żek o “Masie” oraz sam “Masa”, Jaro­sław Soko­łow­ski, świa­dek koronny, który przy­bli­żył to śro­do­wi­sko licz­nym czy­tel­ni­kom.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Krzysz­tof M. Kaź­mier­czak. Spo­tka­nie odbę­dzie się na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich (ul. Gło­gow­ska 14) na Sali Ziemi 22.02.2017 o godzi­nie 18:00. Cena biletu wynosi 65 zł, zaś biletu wraz z książką “Masa o żoł­nier­zach pol­skiej mafii” z auto­gra­fami “Masy” i autora – 100 zł.

Czy­taj dalej

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Mają Lidią Kossakowską

Maja Lidia Kos­sa­kow­ska bywała nazy­wana kró­lową pol­skiej fan­ta­styki. Bez wąt­pie­nia jest jed­nym z moc­niej­szych kobie­cych nazwisk na pol­skiej sce­nie – od 2003 roku opu­bli­ko­wała już 18 ksią­żek. Do sprze­daży tra­fiła wła­śnie naj­now­sza z nich, “Bramy świa­tło­ści”, czyli kon­ty­nu­acja serii, z któ­rej pisarka znana jest naj­bar­dziej – aniel­skich opo­wie­ści o Daimo­nie Freyu. Zapra­szamy do lek­tury wywiadu z artystką.

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #3

W nowy rok z nową książką! 10 stycz­nia wielu z nas obcho­dzi świec­kie święto “Matki Boskiej Pie­nięż­nej”, czyli innymi słowy inka­suje wypłatę. To zna­ko­mity moment na pierw­sze zakupy książ­kowe w roku 2017. Poni­żej parę pro­po­zy­cji, za któ­rymi warto rozej­rzeć się w księ­gar­niach. Koniecz­nie daj­cie znać, czy się­gnę­li­ście po któ­rąś z nich i czy speł­niła Wasze ocze­ki­wa­nia.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Empik rozszerza działalność?

Spółka Pla­ton zaj­muje się dys­try­bu­cją ksią­żek; ist­nieje od 1995 roku. Ma spore udziały w rynku – ma wyłącz­ność w wypadku firm: Gale­ria Książki, Axis Mundi, Woj­ciech Marzec, JS&CO Jaro­sław Szul­ski.

Czy­taj dalej

Aktualności

Nowe, znakomite teksty w domenie publicznej!

Do domeny publicz­nej prze­cho­dzą utwory, co do któ­rych wyga­sły mająt­kowe prawa autor­skie. Ozna­cza to, że można je kopio­wać, roz­po­wszech­niać czy prze­twa­rzać oraz czer­pać z tego korzy­ści mająt­kowe – należy jed­nak pamię­tać, że prawa autor­skie są nie­zby­walne, tj. nawet kiedy nie musimy uisz­czać hono­ra­rium za opu­bli­ko­wa­nie czy­je­goś tek­stu, nie zna­czy to, że możemy np. przy­pi­sać sobie jego autor­stwo. Utwory nale­żące do domeny publicz­nej są więc dobrem wspól­nym, z któ­rego może korzy­stać każdy, jed­nak z posza­no­wa­niem ory­gi­nalne autora. To, kiedy wyga­sają prawa mająt­kowe, zależne jest od usta­wo­daw­stwa kraju – w Pol­sce musi minąć 70 lat od śmierci twórcy.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

11 faktów o J.K. Rowling

Wiem, że wśród moich czy­tel­ni­ków jest wielu miło­śni­ków twór­czo­ści J.K. Row­ling. Dora­stali z jej książ­kami i czują, jakby pisarka była ich przy­ja­ciółką albo dobrą cio­cią. Ale czy naprawdę wiemy o niej wszystko? Oto garść infor­ma­cji z bio­gra­fii Jo, nie mniej inte­re­su­ją­cych niż jej twór­czość.

Czy­taj dalej

Quizy

Quiz pierwsze zdanie

Chyba każdy piszący zetknął się kie­dyś z uwagą, że pierw­sze zda­nie jest czymś nie­zwy­kle istot­nym – przy­ciąga czy­tel­nika czy spra­wia, że tekst zapada w pamięć… I choć z prak­tyką róż­nie bywa, to bez wąt­pie­nia są pierw­sze zda­nia, które prze­szły do histo­rii. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nich tek­stów! Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Rady Umberto Eco dla młodych pisarzy

Dziś przy­pada rocz­nica uro­dzin wybit­nego pisa­rza, filo­zofa i medie­wi­sty, Umberto Eco, zmar­łego w lutym zeszłego roku. Autor “Imie­nia róży” czy “Waha­dła Foucaulta” to ktoś, bez kogo trudno by było wyobra­zić sobie współ­cze­sną lite­ra­turę. Two­rzył także felie­tony czy eseje, m.in. poświę­cone temu, jak two­rzyć tek­sty dzien­ni­kar­skie i lite­rac­kie. Tej tema­tyce poświę­cił też wywiad z przed­sta­wi­cie­lami duń­skiego The Lousiana Cha­nel.

Czy­taj dalej

Aktualności

Graham Masterton z projektem W więzieniu pisane

Gra­ham Master­ton odwie­dził ponow­nie Pol­skę – nie jest żadną tajem­nicą, że pisarz darzy nas kraj sym­pa­tią, także z powodu pol­skich korzeni jego żony. Tym razem jed­nak w ramach trasy pro­mo­cyj­nej odwie­dził Zakład Karny w Woło­wie pod Wro­cła­wiem, który zain­spi­ro­wał go do pro­jektu “W wię­zie­niu pisane”. Po spo­tka­niu z więź­niami Master­ton uznał, iż są to cie­kawi oraz oczy­tani ludzie, a dodat­kowo jedni z naj­bar­dziej entu­zja­stycz­nych grup fanów, jakich spo­tkał kie­dy­kol­wiek i bez wąt­pie­nia mają poten­cjał two­rze­nia wła­snych tek­stów.

Czy­taj dalej