Niestatystyczny spis książek na luty 2017

Książki polecane przez J.K. Rowling!

Quiz pierwsze zdanie – część druga

 • Ekranizacje

  Netflix przygotowuje Anię z Zielonego Wzgórza! Pierwsza zapowiedź i zdjęcia!

  Net­flix pra­cuje nad nowym seria­lem. Tym razem będzie to adap­ta­cja powie­ści “Ania z Zie­lo­nego Wzgó­rza” autor­stwa Lucy Maud Mont­go­mery – zaty­tu­ło­wana po pro­stu “Anne”. Pro­duk­cja ma tra­fić do biblio­teki Net­fliksa 12 maja 2017 roku i liczyć 8 odcin­ków. Nad seria­lem pra­cują Moira Wal­ley-Bec­kett, Niki Caro, David Evans i Amanda Tap­ping.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Pierwsze spojrzenie na Elle Fanning jako Mary Shelley!

  Poja­wiła się pierw­sza gra­fika przed­sta­wia­jąca Elle Fan­ning wcie­la­jącą się w tytu­łową rolę Mary Shel­ley – bar­dzo zna­nej bry­tyj­skiej pisarki i poetki XIX w., a także autorki „Fran­ken­ste­ina”. War­tym zauwa­że­nia jest fakt, że film będzie nowym fil­mem w reży­se­rii Haify al-Man­sour, pierw­szej kobiety-reży­ser z Ara­bii Sau­dyj­skiej.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Edukujący wyrok

  Grupa nasto­lat­ków z Vir­gi­nii została ska­zana nie­ty­po­wym wyro­kiem. Pię­cio­oso­bowa grupa pokryła Ash­burn Colo­red School, czyli histo­ryczny budy­nek, który słu­żył jako szkoła dla czar­no­skó­rych dzieci w latach 1892–1959, graf­fiti przed­sta­wia­ją­cym swa­styki, dino­zaury, geni­ta­lia i obraź­liwe hasła.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Małgorzatą Saramonowicz

  Pod koniec lat 90. Mał­go­rzata Sara­mo­no­wicz opu­bli­ko­wała nie­zwy­kle mroczną powieść “Sio­stra”. Po jej pre­mie­rze szybko została okrzyk­nięta pol­ską następ­czy­nią E.A. Poe. Ta łatka nie była do końca uspra­wie­dli­wiona, bo Sara­mo­no­wicz ma swój wła­sny, rewe­la­cyjna i nie­po­ko­jący styl.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Stanisław Lem – jak rozpocząć przygodę z twórczością?

  Sta­ni­sław Lem jest pisa­rzem, któ­rego sława wykra­cza znacz­nie poza grono miło­śni­ków science-fic­tion. Jego książki docze­kały się licz­nych ekra­ni­za­cji i adap­ta­cji sce­nicz­nych, słu­żyły za inspi­ra­cje dla komik­sów, a także wywarły znaczny wpływ na innych twór­ców fan­ta­styki nauko­wej. Nazwi­skiem autora zostały nazwane pierw­szy pol­ski sate­lita oraz pla­ne­to­ida.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wyniki Bestsellerów Empiku 2016!

  Best­sel­lery Empiku to nagroda, na którą zagło­so­wać można w nie­ty­powy spo­sób – każdy zakup płyty, książki, filmu czy gry w sieci Empik lub na empik.com to jeden głos oddany na tę pozy­cję. Jej pre­stiż wciąż rośnie – w tym roku pierw­szy raz była trans­mi­to­wana przez tele­wi­zję TVN.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  12 ciekawostek o Grze o tron

  Wszy­scy fani “Pie­śni Lodu i Ognia” George’a R.R. Mar­tina nie mogą docze­kać się “Wichrów zimy”. Rok 2017 jest zaś wyjąt­kowo trudno do znie­sie­nia, ponie­waż opóźni się także pre­miera kolej­nego sezonu. Aby osło­dzić sobie to ocze­ki­wa­nie, może­cie poczy­tać o cie­ka­wost­kach doty­czą­cych ekra­ni­za­cji. Któ­rych z nich byli­ście świa­domi, a które są dla Was nowo­ścią?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Walentynkowe propozycje książkowe dla niej i niego

  Wkrótce walen­tynki. To sym­pa­tyczna oka­zja, by spra­wić komuś bli­skiemu przy­jem­ność, ale wybór pre­zen­tów bywa kło­po­tliwy. Oczy­wi­ście nie­śmier­tel­nym poda­run­kiem jest książka – ma wymiar zarówno mate­rialny, jak i duchowy, w dodatku może stać się też czymś intym­nym – dzięki dedy­ka­cji, adno­ta­cjom na mar­gi­ne­sie, zazna­czo­nym frag­men­tom… Jeśli doce­nia­cie magię tej formy, ale nie zde­cy­do­wa­li­ście jesz­cze, jaką pozy­cję wybrać, pod­rzu­cam kilka inte­re­su­ją­cych tytu­łów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Fenomenalny twórca, fenomenalne dzieło – J.R.R. Tolkien

  Mijają kolejne dekady, a twór­czość J.R.R. Tol­kiena nie­usta­jąco cie­szy się popu­lar­no­ścią. W tym roku mija już 125 lat od dnia uro­dzin pisa­rza i równo 80 od pierw­szego wyda­nia powie­ści „Hob­bit, czyli tam i z powro­tem”, dzięki któ­rej świat po raz pierw­szy usły­szał o Śród­zie­miu. Na czym polega ten Tol­kie­nowy feno­men?

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki polecane przez J.K. Rowling!

  Jak sądzi­cie, czy można poznać kogoś po tym, co czyta? Czy można w ten spo­sób zbli­żyć się duchowo do swo­jego idola? A może po pro­stu to cie­kawe, po jakie lek­tury się­gają ludzie, któ­rych my czy­tamy? Jakie powody by Wami nie kie­ro­wały, poni­żej może­cie zaspo­koić cie­ka­wość doty­czącą czy­tel­ni­czych gustów J.K. Row­ling, czyli osoby, która powo­łała do życia magiczny świat Harry’ego Pot­tera.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książkowe prezenty w których zakocha się każdy!

  Nowy rok za pasem, a co za tym idzie – mnó­stwo nowych oka­zji do świę­to­wa­nia! Ledwo skoń­czymy obcho­dzić walen­tynki 14 lutego, a już czas na wybie­ra­nie pre­zen­tów dla pań z oka­zji Dnia Kobiet, gdy zaś ósmego marca wrę­czymy upo­minki, to Wiel­ka­noc będzie tuż, tuż… 

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biedronka z książkami na Walentynki

  Bie­dron­kowe sza­leń­stwo trwa! Sieć skle­pów zapre­zen­to­wała wła­śnie swoją ofertę na Walen­tynki – coś dla niej i niego, do wyboru, do koloru. Gło­śne i znane tytuły w cenie 24,99 zł za sztukę znaj­dzie­cie na pół­kach w naj­bliż­szej Bie­dronce już od ponie­działku (06.02.2017). I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wiada umiesz­cze­nie książki mię­dzy prosz­kami do pra­nia a pomi­do­rami, to wyniki mówią same za sie­bie – kiedy Polak ma dostęp do ksią­żek, czyta!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część trzecia!

  Wra­camy do podróży przez świat pierw­szych zdań powie­ści, co Wy na to? Pierw­sze zda­nie to zara­zem pierw­szy kon­takt ze świa­tem przed­sta­wio­nym, czę­sto decy­duje ono o tym, czy w ogóle się­gniemy po dany tekst, nic więc dziw­nego, że wielu auto­rów poświęca mu tyle uwagi. Rezul­ta­tem są zgrabne, krót­kie formy, zapa­da­jące w pamięć i prze­cho­dzące do histo­rii. Jak poniż­sze… Poprzedni wpisy znaj­dzie­cie tutaj i tutaj.

  Czytaj dalej