Niestatystyczny spis książek na luty

Znaczki pocztowe z Jonem Snowem, Daenerys Targaryen i innymi postaciami z Gry o Tron

Księgarnie Matras zwijają interes

 • Ciekawostki

  J.K. Rowling chętnie twittuje o pisaniu

  J.K. Row­ling jest zna­na przede wszyst­kim za spra­wą serii ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze. Owszem, wspo­mnia­ny cykl pozwo­lił zyskać autor­ce ogrom­ną popu­lar­ność, ale nadal mimo gru­bych milio­nów wpły­wa­ją­cych nie­prze­rwa­nym stru­mie­niem na jej kon­to, nie zapo­mi­na o swo­ich czy­tel­ni­kach, rów­nież tych, któ­rzy chcie­li­by pójść jej śla­dem i napi­sać swo­ja wła­sną powieść. Row­ling bar­dzo chęt­nie dzie­li się doświad­cze­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z pra­cy przy książ­kach, nie­rzad­ko radzi, jak prze­trwać żmud­ny pro­ces twór­czy. Naj­chęt­niej do tego celu uży­wa swo­je­go ofi­cjal­ne­go kon­ta na Twit­te­rze, a dosko­na­łą oka­zją do dowie­dze­nia się od niej cze­goś cie­ka­we­go są wszel­kie­go rodza­ju sesje Q&A.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Poznańskie biblioteki oferują dostawę wypożyczonych książek wprost do rąk seniora

  Na Alle­gro czy Ama­zo­nie moż­na sobie zamó­wić cze­go tyl­ko dusza zapra­gnie, przy tym skle­py inter­ne­to­we, co oczy­wi­ste, ofe­ru­ją dosta­wę do domu. Rów­nież wiel­ko­po­wierzch­nio­we mar­ke­ty z arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi typu Tesco reali­zu­ją zamó­wie­nia. Nie­do­sko­na­le, ale jed­nak, dzia­ła to w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­sze­go skle­pu meblo­we­go IKEA. Teraz tak­że poznań­skie biblio­te­ki ofe­ru­ją moż­li­wość dowie­zie­nia wypo­ży­czo­nych ksią­żek pod wska­za­ny adres. Jest waru­nek – nale­ży mieć skoń­czo­nych przy­naj­mniej 60 lat.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Dracula, Lestat, Regis i inne literackie wampiry

  Dużo wcze­śniej niż wam­pi­ry tra­fi­ły do lite­ra­tu­ry, ist­nia­ły w zbio­ro­wej świa­do­mo­ści – w mitach, wie­rze­niach, zabo­bo­nach. Przez stu­le­cia ludzie wie­rzy­li, że gdzieś tam w mro­ku cza­ją się bestie, wysy­sa­ją­ce krew z nie­win­nych ofiar. Takie prze­świad­cze­nie ist­nia­ło w wie­lu kul­tu­rach (choć naj­czę­ściej utoż­sa­mia się je z wie­rze­nia­mi Sło­wian). Powszech­nie uzna­wa­no, że powsta­ją one wte­dy, gdy czło­wiek został przez kogoś prze­klę­ty, zmarł gwał­tow­ną śmier­cią lub nie został nale­ży­cie pocho­wa­ny. Wam­pi­rom przy­pi­sy­wa­no róż­ne nad­przy­ro­dzo­ne zdol­no­ści: zmia­nę kształ­tu, nie­zwy­kłą siłę, umie­jęt­ność lata­nia, hip­no­tycz­ny wpływ na śmier­tel­ni­ków i wie­le innych. Wia­ra w ist­nie­nie krwio­pij­ców była sze­ro­ka (raz po raz arche­olo­dzy naty­ka­ją się na pochów­ki, zabez­pie­cza­ją­ce zmar­łe­go przed prze­mia­ną). Kie­dy więc wam­pi­ry zago­ści­ły na kar­tach powie­ści i opo­wia­dań, grunt był przy­go­to­wa­ny.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na luty 2018

  Machi­na wydaw­ni­cza w lutym dopie­ro się roz­krę­ca, wcho­dząc na wyż­szy bieg. Czy­tel­ni­cy wszel­kich gatun­ków i odmian nie powin­ni czuć się zawie­dze­ni. Nie zabrak­nie tak­że wie­lu wzno­wień i dotych­czas nie­wy­da­nych w Pol­sce ksią­żek nie­co star­szych, ale nie mniej inte­re­su­ją­cych, jak „Inwa­zja z Gani­me­de­sa” czy pierw­szy tom „To, co naj­lep­sze”. Wyda­je się, że mie­siąc zako­cha­nych powi­nien obfi­to­wać w roman­se, choć nie zabrak­nie też pozor­nie lite­rac­kiej prze­ciw­no­ści, tj. hor­ro­ru – w tym wypad­ku war­to wska­zać Shir­ley Jack­son i „Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu”. Chy­ba naj­mniej poszko­do­wa­ni będą w lutym sym­pa­ty­cy bio­gra­fii, bo na księ­gar­skich pół­kach poja­wi się nie­ma­ło cie­ka­wych, choć­by „Raspu­tin”; podob­nie będzie z miło­śni­ka­mi histo­rycz­nych cie­ka­wo­stek – i tu wymie­nię „Sło­wiań­skie skar­by” oraz „Bar­ce­loń­skie sny”. A co z resz­tą? Zobacz­cie sami nasze pro­po­zy­cje i podziel­cie się swo­imi!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Z brytyjskiej księgarni skradziono egzemplarz powieści Harry Potter i kamień filozoficzny warty 40 tysięcy funtów

  Pierw­sze wyda­nia popu­lar­nych ksią­żek bar­dzo czę­sto sta­ją się cen­ny­mi skar­ba­mi dla kolek­cjo­ne­rów, nie­rzad­ko zysku­jąc sta­tus tych naj­bar­dziej pożą­da­nych – bia­łych kru­ków. Oczy­wi­ście wszyst­ko, co ma swo­ją war­tość, jed­no­cze­śnie sta­je się atrak­cyj­nym celem dla zło­dziei. Prze­ko­na­ła się o tym na począt­ku stycz­nia księ­gar­nia SN Books w Thet­ford w Anglii, z któ­rej zgi­nę­ło kil­ka kosz­tow­nych pozy­cji, w tym egzem­plarz pierw­sze­go wyda­nia pierw­sze­go tomu przy­gód Harry’ego Pot­te­ra. War­tość książ­ki wyce­nio­na zosta­ła na 40 tysię­cy fun­tów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Pieśni o wikingach, czyli książki dla fanów nordyckich wojowników

  Pod koniec listo­pa­da kanał Histo­ry wypu­ści pierw­szy odci­nek pią­te­go sezo­nu „Wikin­gów” – seria­lu, któ­ry zdo­łał zebrać olbrzy­mią gru­pę fanów na całym świe­cie. Nie ma w tym nic dziw­ne­go, to zna­ko­mi­ta pro­duk­cja, świet­nie napi­sa­na i wyre­ży­se­ro­wa­na, wia­ry­god­nie odda­ją­ca suro­we cza­sy najaz­dów z Pół­no­cy. Losy pół­mi­tycz­ne­go Ragna­ra Lod­bro­ka i jego synów roz­pa­la­ły wyobraź­nię wikin­gów, marzą­cych o wiel­kich czy­nach i boga­tych łupach – nie jest to jed­nak jedy­na opo­wieść z tego krę­gu kul­tu­ro­we­go, któ­rą war­to znać. Skan­dy­na­wia sły­nę­ła prze­cież ze swo­ich skal­dów oraz boga­tej mito­lo­gii, a te opo­wie­ści do dziś inspi­ru­ją kolej­nych auto­rów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Znaczki pocztowe z Jonem Snowem, Daenerys Targaryen i innymi postaciami z Gry o Tron

  Do ogól­no­świa­to­we­go sza­łu wywo­ła­ne­go sagą Pie­śni Loda i Ogniu dołą­czy­ła Roy­al Mail, czy­li pań­stwo­we przed­się­bior­stwo pocz­to­we Wiel­kiej Bry­ta­nii. Tym razem jed­nak zain­te­re­so­wa­nie zda­je się być bar­dziej powią­za­ne tele­wi­zyj­ną adap­ta­cją niż książ­ka­mi, ale fani twór­czo­ści George’a Mar­ti­na nie mają co narze­kać, zwłasz­cza jeśli przy oka­zji są fila­te­li­sta­mi. Oto bowiem wkrót­ce zosta­nie wypusz­czo­na limi­to­wa­na seria znacz­ków z podo­bi­zna­mi seria­lo­wych boha­te­rów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Księgarnie Matras zwijają interes

  Kło­po­ty finan­so­we peł­nią­cej do nie tak daw­na rolę dru­giej co do wiel­ko­ści fir­my księ­gar­skiej w Pol­sce zaj­mu­ją uwa­gę ryn­ku już prze­szło rok. Wsz­czę­te zosta­ło postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, któ­re spół­kę mia­ło wydźwi­gnąć z doł­ka i pozwo­lić spła­cić więk­szość dłu­gów; osta­tecz­nie pro­ce­du­rę cze­ka jed­nak umo­rze­nie. W sądzie pię­trzą się wnio­ski o upa­dłość. Szko­da tyl­ko, że fir­mę na taką nie stać. Absur­dal­ne­go obra­zu dopeł­nia­ją zamy­ka­ją­ce się loka­le, a te któ­re jesz­cze na pla­cu boju pozo­sta­ły, wykrwa­wia­ją się nie­chlub­nie, ofe­ru­jąc książ­ki za nawet 10% ceny okład­ko­wej!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wszechświat w twojej dłoni – Christophe Galfard

  „Wszech­świat w two­jej dło­ni” to książ­ka popu­lar­no­nau­ko­wa, na kar­tach któ­rej autor pró­bu­je w jak naj­prost­szy spo­sób prze­ka­zać trud­ną nauko­wą wie­dzę. Fizy­ka i astro­no­mia w wyda­niu Gal­far­da sta­ją się dostęp­ne dla każ­de­go, kto jest cie­ka­wy świa­ta (i wszech­świa­ta) oraz chce zro­zu­mieć wszyst­ko, co go na co dzień ota­cza. Autor książ­ki jest absol­wen­tem uni­wer­sy­te­tu w Cam­brid­ge, gdzie zdo­był tytuł dok­to­ra fizy­ki teo­re­tycz­nej. Jako stu­dent uczył się od same­go Ste­phe­na Haw­kin­ga, z któ­rym przez oko­ło sześć lat pra­co­wał nad zagad­nie­nia­mi czar­nych dziur i począt­ków wszech­świa­ta. W swo­jej książ­ce nie przed­sta­wia całej wie­dzy, jaką ludz­kość kie­dy­kol­wiek posia­dła o poru­sza­nych przez nie­go tema­tach, ale pre­zen­tu­je czy­tel­ni­ko­wi taki obraz wszech­świa­ta, jaki naukow­cy mają obec­nie. Gal­fard naj­pierw w nie­zwy­kle pla­stycz­ny spo­sób uka­zu­je kosmos, a następ­nie nada­je sens temu, co przed chwi­lą nakre­ślił przed odbior­cą.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Jack Ketchum odszedł na zawsze

  Jack Ket­chum potra­fił pisać prze­ra­ża­ją­ce histo­rie i skrzęt­nie ze swo­je­go talen­tu korzy­stał. Dał nam kil­ka­na­ście powie­ści i licz­ne opo­wia­da­nia. Nie był tyl­ko pisa­rzem. Grał w fil­mach, pisał sce­na­riu­sze, a nawet śpie­wał. Jego twór­czość lite­rac­ka była chęt­nie prze­no­szo­na na ekra­ny. Po dłu­giej wal­ce z rakiem umarł 24 stycz­nia w Nowym Jor­ku w wie­ku 71 lat.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Odeszła kolejna znamienita postać literatury. Pożegnajmy Ursulę Le Guin

  Ursu­la Le Guin za spra­wą ponad­cza­so­wej twór­czo­ści oraz ogrom­ne­go wkła­du w lite­ra­tu­rę zapi­sa­ła się w ser­cach czy­tel­ni­ków na sta­łe. Jej cykle Zie­mio­mo­rze czy Eku­men, licz­ne samo­dziel­ne powie­ści i jesz­cze licz­niej­sze opo­wia­da­nia były czy­ta­ne na całym świe­cie, nie tyl­ko przez fanów lite­ra­tu­ry gatun­ko­wej. Zebra­ła dzie­siąt­ki nagród i wyróż­nień, w tym była o krok od zdo­by­cia nagro­dy Pulit­ze­ra, co dla pisar­ski zaszu­flad­ko­wa­nej jako autor­ka sci-fi, mimo że z tą ety­kie­tą kom­plet­nie się nie zga­dza­ła, było ogrom­nym osią­gnię­ciem. W ponie­dzia­łek, 22 stycz­nia umar­ła we wła­snym domu w Por­t­land, w sta­nie Ore­gon. Mia­ła 88 lat.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Twój Vincent nominowany do Oscara – Kino, Literatura i Miłość

  Świę­tu­je­my nomi­na­cję, któ­ra cie­szy nie tyl­ko samą artyst­kę, ale tak­że widzów, bo mowa jest prze­cież o nagro­dzie fil­mo­wej naj­wyż­szej ran­gi. Doro­ta Kobie­la, pol­ska malar­ka doko­na­ła nie­moż­li­we­go. Zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła kino i zapro­po­no­wa­ła peł­no­me­tra­żo­wy film malo­wa­ny klat­ka po klat­ce. Two­rzy­ła ten film przez kil­ka lat, w towa­rzy­stwie stu kil­ku­dzie­się­ciu arty­stów. Takie­go dzie­ła dotąd w kine­ma­to­gra­fii nie było. Obsy­pa­ny nomi­na­cja­mi i nagro­da­mi – mię­dzy inny­mi uho­no­ro­wa­ny sta­tu­et­ką Euro­pej­skiej Nagro­dy Fil­mo­wej 2018 – „Twój Vin­cent” ma szan­sę na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą nagro­dę. Wła­śnie otrzy­mał nomi­na­cję do Oska­ra 2018 w kate­go­rii peł­no­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  5 kontrowersyjnych powieści wartych przeczytania – cz. 2

  Czym była­by sztu­ka bez nut­ki kon­tro­wer­sji? Ze wszyst­kich jej dzie­dzin, to lite­ra­tu­ra ma naj­bo­gat­szą histo­rię skan­da­licz­nych tre­ści. Jed­nak szo­ko­wa­nie dla same­go szo­ko­wa­nia to jed­no, ale nasu­wa się pyta­nie – czy war­to poświę­cić takim tytu­łom swój czas? Oto dru­ga część listy kon­tro­wer­syj­nych powie­ści, do któ­rych war­to zaj­rzeć.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Piraci mogli spędzać wolne chwile przy lekturze. O tym świadczy najnowsze odkrycie z flagowego okrętu Czarnobrodego.

  Kul­tu­ra popu­lar­na nie zosta­wia naszej wyobraź­ni zbyt sze­ro­kie­go pola do popi­su jeśli cho­dzi o przed­sta­wie­nie syl­wet­ki XVIII-wiecz­ne­go pira­ta. Widzi­my ich naj­czę­ściej jako mor­skich bar­ba­rzyń­ców, nie­okieł­zna­nych, bru­tal­nych, żąd­nych krwi i skar­bów, dla któ­rych książ­ka to rzecz nie­zna­na. Oka­zu­je się, że w rze­czy­wi­sto­ści wyję­ci spod pra­wa żegla­rze nie dość, że na okrę­tach prze­cho­wy­wa­li książ­ki, to kto wie, może nawet czer­pa­li przy­jem­ność z ich lek­tu­ry.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  10 faktów o Robercie E. Howardzie, o których nie miałeś pojęcia

  Dziś mija rocz­ni­ca 112 uro­dzin Robert E. Howar­da, ojca Cona­na, naj­słyn­niej­sze­go bar­ba­rzyń­cy w histo­rii pop-kul­tu­ry. O ile lubu­ją­cy się w prze­mo­cy Cyme­ryj­czyk jest posta­cią powszech­nie zna­ną (czy to za spra­wą ksią­żek, fil­mów, komik­sów czy słu­cho­wisk), to mało osób wie, jak tra­gicz­na jest histo­rie jego twór­cy.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Jak to się stało, że w książce o Donaldzie Trumpie nie ma ani słowa o prezydencie?

  Czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem to umie­jęt­ność, na któ­rą powin­no się zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę i w któ­rą nale­ża­ło­by inwe­sto­wać jak naj­wię­cej cza­su. Nie­ste­ty bar­dzo róż­nie z tym bywa na świe­cie. Opa­no­wa­nie tej umie­jęt­no­ści w nie­do­sta­tecz­nym stop­niu skut­ku­je kurio­zal­ny­mi histo­ria­mi. Nie­wąt­pli­wie sły­sze­li­ście o książ­ce Fire and Fury, któ­rą potę­pił Donald Trump, a auto­ra zwy­zy­wał od psy­chicz­nie obłą­ka­nych. Czy wie­dzie­li­ście, że ist­nie­je książ­ka o wła­ści­wie takim samym tytu­le, ale o zupeł­nie innej tema­ty­ce, któ­ra zosta­ła wyda­na w 2008 roku? Jak myśli­cie, do cze­go to może pro­wa­dzić?

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.