Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na maj

  Cho­ciaż majów­ka będzie musia­ła prze­biec nie­po­praw­nym czy­tel­ni­kom pod zna­kiem pre­mier kwiet­nia albo wcze­śniej zacho­mi­ko­wa­ny­ch ksią­żek, to po tym miłym dłu­gim week­en­dzie nie zabrak­nie świe­ży­nek na ryn­ku wydaw­ni­czym. Spra­gnie­ni moc­ny­ch wra­żeń, upoj­ny­ch roman­sów, nie­sa­mo­wi­ty­ch przy­gód, mro­żą­cy­ch krew w żyła­ch dresz­czow­ców i prze­ra­ża­ją­cy­ch hor­ro­rów, czy twar­de­go scien­ce fic­tion lub monu­men­tal­nej fan­ta­sy nie muszą się o nic mar­twić – dla wszyst­ki­ch razem i z osob­na, znaj­dą się tytu­ły, któ­re z pew­no­ścią tra­fią w gusta.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kreatywne zakładki do książek: zwierzęta!

  Pamię­ta­cie cykl o kre­atyw­ny­ch zakład­ka­ch? Na pew­no pamię­ta­cie! Pre­zen­to­wa­łem już zakład­ki kocie, zakład­ki w kształ­cie nóg, zakład­ki prze­róż­ne, a tak­że instruk­cję, jak wyko­nać zakład­kę w kształ­cie ser­ca.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czytelnictwo w Polsce w 2016 roku – omówienie raportu

  Auto­ra­mi rapor­tu “Stan czy­tel­nic­twa w Pol­sce w 2016 roku” są: Iza­be­la Koryś, Jaro­sław Kopeć, Zofia Zasac­ka oraz Roman Chym­kow­ski. Raport przy­go­to­wy­wa­ny jest corocz­nie przez Biblio­te­kę Naro­do­wą i publi­ko­wa­ny w oko­li­cy “Świa­to­we­go Dnia Książ­ki i Praw Autor­ski­ch”. Świę­to to przy­pa­da 23 kwiet­nia, a tego­rocz­ny raport uka­zał się 20 kwiet­nia. Bada­nie prze­pro­wa­dzo­no na Pola­ka­ch, któ­rzy mają 15 i wię­cej lat.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Świat Dysku i okolice – rozpocznij przygodę z światami Terry‘ego Pratchetta

  Ter­ry Prat­chett opu­ścił naszą pla­ne­tę dwa lata temu. Pozo­sta­wił jed­nak po sobie olbrzy­mią spu­ści­znę kil­ku­dzie­się­ciu ksią­żek – któ­re w dodat­ku w więk­szo­ści były dobre. Wia­do­mo, że z jako­ścią nie zawsze idzie popu­lar­no­ść, ale Prat­chet­to­wi uda­ło się to osią­gnąć. Jest jed­nym z naj­chęt­niej czy­ta­ny­ch współ­cze­sny­ch pisa­rzy, jego powie­ści są publi­ko­wa­ne na całym świe­cie, na ich pod­sta­wie powsta­wa­ły fil­my, gry, sztu­ki teatral­ne i komik­sy.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  HBO spali książki

  A to w rama­ch pre­sti­żo­we­go cyklu emi­to­wa­ne­go na HBO Film, pro­duk­cji HBO. Mowa o adap­ta­cji “451 stop­ni Fah­ren­he­ita” Raya Bradbury’ego.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Inne Polski Łukasza Orbitowskiego

  Napi­sał kil­ka­na­ście ksią­żek oraz mnó­stwo opo­wia­dań. Za ostat­nią powie­ść – „Inną duszę” – otrzy­mał Pasz­port „Poli­ty­ki” i był nomi­no­wa­ny do nagro­dy Nike. Na ante­nie TVP Kul­tu­ra pro­wa­dzi pro­gram „Dezer­te­rzy”. Jest obec­nie naj­sze­rzej roz­po­zna­wal­nym pol­skim auto­rem hor­ro­rów, jego kolej­ne dzie­ła są nie­cier­pli­wie wycze­ki­wa­ne, a wcze­śniej­sze książ­ki cały czas wzna­wia­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kraków posiada przystanki literackie!

  Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki i Praw Autor­ski­ch na uli­ca­ch Kra­ko­wa poja­wi­ły się mul­ti­me­dial­ne Przy­stan­ki Lite­rac­kie Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO. Przy­bli­żą podró­żu­ją­cym komu­ni­ka­cją miej­ską waż­ne posta­ci pisa­rzy zwią­za­ny­ch z Kra­ko­wem. Na jed­nym z nich Jose­ph Con­rad spo­glą­da w bez­kres afry­kań­skiej dżun­gli, dwa inne zdo­bią tema­ty z prac Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, na kolej­nym odnaj­dzie­my nawią­za­nia do twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema, a na jesz­cze inny­ch – moty­wy inspi­ro­wa­ne Awan­gar­dą Kra­kow­ską i jej pismem  „Zwrot­ni­ca”.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Kolekcja książek Stephena Kinga wkrótce w sprzedaży

  15 maja 2017 roku nastą­pi pre­mie­ra “Kolek­cji Mistrza Gro­zy”, czy­li naj­bar­dziej kom­plet­nej serii wydaw­ni­czej utwo­rów Ste­phe­na Kin­ga. Już teraz moż­na zamó­wić je w pre­nu­me­ra­cie obej­mu­ją­cej dar­mo­wą prze­sył­kę oraz wyjąt­ko­we pre­zen­ty.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Polska postapokalipsa w literaturze

  Lite­ra­tu­ra spod zna­ku posta­po­ka­lip­sy – sub­ga­tun­ku scien­ce fic­tion – w ostat­ni­ch lata­ch sta­ła się nader żywa, przez co rozu­miem jej popu­lar­no­ść; na naszym rodzi­mym grun­cie wyra­sta­ją wzno­wie­nia, uka­zu­ją się prze­kła­dy, ale co naj­waż­niej­sze, bia­ło-czer­wo­ni auto­rzy tak­że coraz czę­ściej korzy­sta­ją z dobro­dziej­stw poety­ki posta­po­ka­lip­sy.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wysoki poziom czytelnictwa za murami więziennymi

  Czy zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak wyglą­da czy­tel­nic­two w pol­ski­ch wię­zie­nia­ch? Z pew­no­ścią zasta­na­wia­ła się nad tym autor­ka bada­nia “Książ­ki w Pudle – czy­tel­nic­two w pol­ski­ch zakła­da­ch kar­ny­ch” Kata­rzy­na Lipiń­ska.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Filmowa przygoda Thorgala i Valeriana – komiksowa klasyka na dużych i małych ekranach

  Co powie­cie na podró­żu­ją­ce­go w cza­sie i prze­strze­ni, kosmicz­ne­go agen­ta z andro­pau­zą i uczło­wie­czo­ne­go spad­ko­bier­cę super­bo­ha­te­rów o wyglą­dzie Wikin­ga, któ­ry prze­ży­wa kry­zys wie­ku śred­nie­go? Ponu­ra wizja? To nam na szczę­ście raczej nie gro­zi, choć fil­mow­cy się­ga­ją wła­śnie po euro­pej­skie komik­sy z bro­dą.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki o książkach

  Pisa­rze to w więk­szo­ści oso­by zako­cha­ne w książ­ka­ch – uwiel­bia­ją­ce czy­tać, zbie­rać kolej­ne tytu­ły, cenią­ce książ­kę jako ideę, ale tak­że jako przed­miot. Nic więc dziw­ne­go, że książ­ki bar­dzo czę­sto poja­wia­ją się w utwo­ra­ch lite­rac­ki­ch. Cza­sem jako rekwi­zyt, czę­sto jako natu­ral­ne oto­cze­nie głów­ne­go boha­te­ra, bywa też, że autor stwa­rza fik­cyj­ną książ­kę i nada­je jej szcze­gól­ne zna­cze­nie, kon­cen­tru­je wokół niej akcje oraz spra­wia, iż czy­tel­nik za wszel­ką cenę chciał­by ją prze­czy­tać. Przyj­rzyj­my się kil­ku wyobra­żo­nym księ­gom, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w naszej kul­tu­rze, a tak­że powie­ściom skon­cen­tro­wa­nym wokół ksią­żek.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Nadeszła zima! Zdjęcia z planu 7 sezonu Gry o tron!

  HBO zapre­zen­to­wa­ło ofi­cjal­ne zdję­cia z pla­nu nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu “Gry o tron”, zima nadej­dzie w lip­cu tego roku. Dla tych co nie wie­dzą “Gra o tron” to ame­ry­kań­ski serial fan­ta­sy stwo­rzo­ny przez Davi­da Beniof­fa i D.B. Weis­sa dla HBO, będą­cy adap­ta­cją sagi Pie­śń lodu i ognia autor­stwa ame­ry­kań­skie­go pisa­rza George’a R.R. Mar­ti­na.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Oddaj książkę, stwórz bibliotekę, zainspiruj innych

   24 kwiet­nia 2017 r w Gdań­sku, Kra­ko­wie, Pozna­niu, War­sza­wie oraz Wro­cła­wiu rusza Wiel­ka Zbiór­ka Ksią­żek, któ­re tra­fią do dzie­ci, mło­dzie­ży oraz doro­sły­ch prze­by­wa­ją­cy­ch w szpi­ta­la­ch w całej Pol­sce. Książ­ki moż­na odda­wać do 21 maja w ponad 800 miej­sca­ch na tere­nie pię­ciu zaczy­ta­ny­ch mia­st.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Mundus – świat według wydawnictwa UJ

  Od sztu­ki codzien­nej rado­ści, z któ­rej sły­ną Duń­czy­cy, po prze­szy­wa­ją­cy stra­ch towa­rzy­szą­cy obcym kro­kom w mek­sy­kań­skie noce. Lite­ra­tu­ra fak­tu z serii Mun­dus – Feno­me­ny to podróż do pozor­nie oswo­jo­ny­ch, ale wciąż obcy­ch miej­sc.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.