Niestatystyczny spis książek na sierpień

Był taki moment, że czułem się trochę niewolnikiem tego świata – wywiad z Dmitrijem Głuchowskim, autorem Metro 2033

Harry Potter świętuje 37 urodziny

 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na sierpień

  W sierp­niu wciąż trwa susza na ryn­ku wydaw­ni­czym, acz­kol­wiek od cza­su do cza­su poja­wi się cie­ka­we dzie­ło, cho­ciaż na praw­dzi­wy wysyp wca­le nie­sta­ty­stycz­ni czy­tel­ni­cy będą musie­li pocze­kać do wrze­śnia, paź­dzier­ni­ka i przede wszyst­kim listo­pa­da. Jed­nak nie ma co umie­rać z czy­tel­ni­cze­go pra­gnie­nia, w zapo­wie­dziach na zbli­ża­ją­cy się mie­siąc każ­dy powi­nien zna­leźć coś dla sie­bie albo bodaj się­gnie po tytuł, odbie­ga­ją­cy od jego wcze­śniej­szych pre­fe­ren­cji.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Harry Potter świętuje 37 urodziny

  31 lip­ca 1980 roku – James Pot­ter i jego żona Lily, z domu Evans, świę­tu­ją naro­dzi­ny pier­wo­rod­ne­go syna. Malec łudzą­co przy­po­mi­na małe­go Jame­sa – jest drob­nej budo­wy i ma czar­ne wło­sy, za wyjąt­kiem oczu – te ma zie­lo­ne, po Lily. W przy­szło­ści sta­nie się zna­ny jako Chło­piec, Któ­ry Prze­żył – kon­kret­nie atak czar­no­księż­ni­ka Lor­da Vol­de­mor­ta, któ­ry zamor­do­wał jego rodzi­ców i wie­le innych osób. Nie­mow­lę otrzy­ma­ło imio­na Har­ry James.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Słowa o Powstaniu Warszawskim

  Powsta­nie War­szaw­skie nale­ży do naj­bar­dziej tra­gicz­nych wyda­rzeń w histo­rii nasze­go kra­ju. Wybu­chło 1 sierp­nia 1944 o godzi­nie 17.00. Armia Kra­jo­wa pla­no­wa­ła wyzwo­lić War­sza­wę spod oku­pa­cji nie­miec­kie jesz­cze przed wkro­cze­niem tam Armii Czer­wo­nej. Mia­ło to poka­zać przy­wód­com alian­tów, że Pola­cy sami potra­fią odzy­skać swo­ją sto­li­cę i umoc­nić pozy­cję nego­cja­cyj­ną pol­skie­go rzą­du na uchodź­stwie. Ponie­śli okrut­ną klę­skę. Wal­ki trwa­ły przez ponad dwa mie­sią­ce – do 3 paź­dzier­ni­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nominacje do Man Booker Prize 2017

  Zna­my nomi­na­cje do Nagro­dy Booke­ra. To nagro­da lite­rac­ka o naj­wyż­szym pre­sti­żu w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest przy­zna­wa­na za naj­lep­szą powieść anglo­ję­zycz­ną ostat­nie­go roku. Po raz pierw­szy wrę­czo­no ją w 1969 roku. Zna­le­zie­nie się w gro­nie fina­li­stów uzna­wa­ne jest za wiel­ki honor. Lau­re­at otrzy­mu­je dodat­ko­wo 50 tys. fun­tów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Gorąca Bułka z Gry o Tron otworzył piekarnię!

  Dro­dzy fani “Gry o Tron”, czy wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś krom­ki chle­ba w kształ­cie Wil­ko­rów? Macie szczę­ście, bo Gorą­ca Buł­ka z Weste­ros oka­zał się pie­ka­rzem z praw­dzi­we­go zda­rze­nia i otwo­rzył pie­kar­nię w Lon­dy­nie. Co cie­ka­we, boha­ter nazwał swój biz­ne­sik “You Know Nothing John Dough!”.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kula bije książkę

  Pedro Ruiz III (22 lata) prze­ko­na­ny był, że gru­ba książ­ka jest w sta­nie zatrzy­mać kulę z pisto­le­tu Desert Eagle. Namó­wił więc swo­ją part­ner­kę, Mona­li­sę Perez (19 lat), aby strze­li­ła do nie­go przed kame­rą. Eks­pe­ry­ment miał zapew­nić popu­lar­ność kana­ło­wi youtu­be pary.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Świetlicki nie chce być na liście lektur

  Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej wpi­sa­ło wier­sze Mar­ci­na Świe­tlic­kie­go na listę lek­tur obo­wiąz­ko­wych dla uczniów szkół śred­nich (o któ­rej pisa­li­śmy tutaj). Nie podo­ba się to same­mu Świe­tlic­kie­mu.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Jak wyglądałby Harry Potter w latach 70.?

  Gra­fik M.S. Cor­ley zapro­jek­to­wał serię alter­na­tyw­nych okła­dek do serii J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze. Wysty­li­zo­wał je na mło­dzie­żo­wą serię wyda­wa­ną w latach 70. M.S. Cor­ley zawo­do­wo zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem ilu­stra­cji do ksią­żek, ale tę serię gra­fik stwo­rzył hob­by­stycz­nie i opu­bli­ko­wał na swo­im blo­gu. Poni­żej pre­zen­tu­ję okład­ki w jego wizji.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kim jest Joy Fielding?

  Uro­dzo­na w Kana­dzie Joy Fiel­ding to tak napraw­dę Joy Tep­per­man, a nazwi­sko „Fiel­ding” prze­ję­ła po bry­tyj­skim osiem­na­sto­wiecz­nym pisa­rzu Hen­rym Fiel­din­gu. Cho­ciaż ukoń­czy­ła stu­dia lite­ra­tu­ro­znaw­cze, uwiel­bia­ła lite­ra­tu­rę, a pisa­nie sta­no­wi­ło jej hob­by od naj­młod­szych lat, to jedy­nie przy­pa­dek spra­wił, że zaję­ła się pro­fe­sjo­nal­nym pisar­stwem. Wyobraź­cie sobie, że ta best­sel­le­ro­wa twór­czy­ni doce­nia­nych na całym świe­cie thril­le­rów naj­pew­niej do dzi­siaj gra­ła­by pomniej­sze role fil­mo­we i teatral­ne, uzu­peł­nia­ne poja­wia­niem się w rekla­mach! Aktor­stwo było jej dru­gą uko­cha­ną pasją, ale na szczę­ście porzu­ci­ła marze­nia o srebr­nym ekra­nie i powró­ci­ła do tego, co kocha naj­bar­dziej na świe­cie – do lite­ra­tu­ry. Do tej pory wyda­ła dwa­dzie­ścia czte­ry powie­ści.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Z naszej bajki – projekt promujący polskie bajki ludowe

  Przy­wró­ce­nie pol­skiej kul­tu­rze tra­dy­cji baj­ki ludo­wej i upo­wszech­nie­nie mało dotąd pozna­nej pol­skiej twór­czo­ści ludo­wej to cele pro­jek­tu „Z naszej baj­ki”, któ­re­go reali­za­cję roz­po­czę­ła fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska w maju 2017 roku. Pro­jekt ten reali­zo­wa­ny jest w ramach Pro­gra­mu „Kul­tu­ra ludo­wa i tra­dy­cyj­na”

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Grafik płakał, kiedy rysował – część piąta

  Ist­nie­ją okład­ki tak brzyd­kie, że kocha­my je nie­na­wi­dzić. Pre­zen­to­wa­li­śmy już czte­ry odsło­ny gale­rii peł­nych fatal­nych okła­dek – dziś zapra­sza­my do podzi­wia­nia pią­tej. Poprzed­nie odsło­ny “Gra­fik pła­kał, kie­dy ryso­wał” znaj­dzie­cie pod tymi lin­ka­mi pierw­szą, dru­gą, trze­cią i czwar­tą.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Pierwszy śnieg – jest zwiastun ekranizacji kryminału Jo Nesbo

  Jest już dostęp­ny tra­iler “Pierw­sze­go śnie­gu”, czy­li ekra­ni­za­cji kry­mi­na­łu Jo Nes­bo. To część popu­lar­nej serii o Har­rym Hole’u. W tej roli zoba­czy­my Micha­ela Fass­ben­de­ra. Powieść opo­wia­da o seryj­nym mor­der­cy, któ­ry na miej­scu zbrod­ni pozo­sta­wiał śnież­ne bał­wa­ny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Niestatystyczne ciekawostki o pisarzach

  Pisa­rze to cie­ka­wi ludzie – nie tyl­ko ze wzglę­du na fascy­nu­ją­ce fabu­ły, któ­re opo­wia­da­ją. Czę­sto sami są boha­te­ra­mi zaska­ku­ją­cych (i praw­dzi­wych) histo­rii. Na przy­kład: czy wie­cie, że Aga­tha Chri­stie pew­ne­go raz zagi­nę­ła? Bez śla­du – jede­na­ście dni wyję­tych z życio­ry­su. Do dzi­siaj nikt nie wie, co się z nią wte­dy dzia­ło. Wie­czo­rem, 3 grud­nia 1926 roku Chri­stie poca­ło­wa­ła na dobra­noc swo­ją córecz­kę, wzię­ła samo­chód i odje­cha­ła w siną dal. Była już wte­dy bar­dzo popu­lar­ną pisar­ką, więc poszu­ki­wa­nia zakro­jo­no na sze­ro­ką ska­lę (oko­ło tysiąc poli­cjan­tów i 15 tysię­cy ochot­ni­ków). Bar­dzo szyb­ko zna­le­zio­no samo­chód – roz­bi­ty i porzu­co­ny nie­da­le­ko posia­dło­ści Christie’ch w Berk­shi­re.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Dobry kryminał przede wszystkim musi mieć wyrazistego bohatera! – Wywiad z Andrzejem Dziurawcem

  Andrzej Dziu­ra­wiec to pisarz i sce­na­rzy­sta fil­mo­wy. Został lau­re­atem pierw­szej pol­skiej edy­cji kon­kur­su Har­tl­ley – Merill za sce­na­riusz „Judasz ze Lwo­wa”. Napi­sał też sce­na­riu­sze do „Zakła­du”, „Czar­ne­go Punk­tu” i „Kara­te po pol­sku”, W 2013 roku wydał thril­ler „Bastard”. Jest też auto­rem wier­szy, opo­wia­dań i publi­cy­sty­ki. Zapra­sza­my do lek­tu­ry roz­mo­wy z nim.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.