Niestatystyczny spis książek na czerwiec

Wywiad z Jonathanem Carrollem

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na czerwiec

  Czer­wiec to mie­siąc po War­szaw­skich Tar­gach Książ­ki, ostat­nia pro­sta przed zakoń­cze­niem roku szkol­ne­go i aka­de­mic­kie­go oraz roz­po­czę­cie waka­cji, a te jak wia­do­mo nie mogą minąć bez choć­by jed­nej przy­zwo­itej lek­tu­ry. Być może to dobra chwi­la, żeby nad­ro­bić zale­gło­ści, być może wyjąt­ko­wa, aby odprę­żyć się z lek­ką powie­ścią, być może to czas na się­gnię­cie po coś nowe­go.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Suknia dla niestatystycznej bibliofilki

   Artyst­ka Sylvie Facon wyko­na­ła nie­zwy­kłą suk­nię balo­wą – skła­da się ona ze skó­rza­nych opraw sta­rych ksią­żek. Muszę przy­znać, że wyglą­da nie­sa­mo­wi­cie! Aż chce się w niej zatań­czyć do muzy­ki z “Pięk­nej i Bestii” pośrod­ku wiel­kiej biblio­te­ki…

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wodospad książek popłynie w Łodzi!

  Cen­trum Łodzi peł­ne jest mura­li, ale w 2017 roku pla­no­wa­nych jest wię­cej inwe­sty­cji doty­czą­cych arty­stycz­nej aran­ża­cji prze­strze­ni publicz­nej. Mia­sto prze­zna­czy na ten cel 100 tys. zł, dodat­ko­we 150 tys. zł pocho­dzi od spon­so­rów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Mariusz Czubaj z nagrodą główną Wielkiego Kalibru

  Wrę­cze­nie Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu we Wro­cła­wiu 2017. Nagro­da głów­na (25 tys. zł) tra­fi­ła do Mariu­sza Czu­ba­ja za książ­kę “R.I.P” (Wydaw­nic­two Alba­tros).

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książkowe propozycje na Dzień Dziecka

  Miłość do lite­ra­tu­ry war­to pie­lę­gno­wać w dzie­cia­kach już od naj­młod­szych lat. Wspól­nie czy­tać na głos, śle­dzić losy uko­cha­nych boha­te­rów, dzie­lić się wspo­mnie­nia­mi, czy badać nowe lite­rac­kie ścież­ki. A kie­dy jak nie w Dzień Dziec­ka poja­wia się ide­al­na oka­zja, by poda­ro­wać dora­sta­ją­cym czy­tel­ni­kom, mniej­szym i więk­szym, kolej­ny tom pełen nie­za­po­mnia­nych przy­gód? Ist­nie­je prze­cież spo­ra szan­sa, że zosta­nie z nimi na zawsze i spra­wi, że poko­cha­ją książ­ki całym ser­cem. A to jest już miłość na całe życie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biedronka z wyprzedażą książkową na Dzień Dziecka

  Bie­dron­ka ponow­nie umoż­li­wia kup­no ksią­żek w atrak­cyj­nych cenach. Od ponie­dział­ku poja­wi się nowy wybór tytu­łów już od 4,99 zł. Wśród nich m.in. “Szko­ła życia” Mai Włosz­czow­skiej, “Jak w życiu. Felie­to­ny” Bar­ba­ry Bursz­ty­no­wicz, “Bazgrol­nik o kotach” Bar­ba­ry Szy­ma­nek czy “Koty­fi­ka­cja. Zapro­jek­tuj szczę­śli­wy i sty­lo­wy dom dla swo­je­go kota (i dla sie­bie!)” Jack­so­na Gala­xy i Kate Ben­ja­min.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czy to dlatego Andrzej Sapkowski nie lubi gier?

  Wypo­wie­dzi Andrze­ja Sap­kow­skie­go o grach i gra­czach bywa­ją bar­dzo kon­tro­wer­syj­ne. Moż­li­we, że pozna­li­śmy powód. Na pro­fi­lu face­bo­oko­wym “Nie tyl­ko Wiedź­min. Histo­ria pol­skich gier kom­pu­te­ro­wych” poja­wił się tekst stresz­cza­ją­cy wystą­pie­nie Adria­na Chmie­la­rza, w cza­sie któ­re­go ten wspo­mniał o umo­wie z Andrze­jem Sap­kow­skim.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Parszywa dwunastka rad Stephena Kinga jak pisać

  Ste­phen King to jeden z tych pisa­rzy, o któ­rych sły­szał każ­dy, nawet ten, kto na co dzień się­ga po książ­ki zupeł­nie inne­go typu. Moż­na śmia­ło uznać, że zna się na pisa­niu jak mało kto. Opu­bli­ko­wał m.in. „Jak pisać. Pamięt­nik rze­mieśl­ni­ka”. To wła­śnie na pod­sta­wie tej książ­ki powstał poniż­szy porad­nik.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Wielkie Płaszcze i cykle fantasy

  „Ostrze zdraj­cy” to pierw­sza część wyso­ko oce­nia­nej tetra­lo­gii „Wiel­kich Płasz­czy” kana­dyj­skie­go pisa­rza Seba­stie­na de Castel­la, któ­ra uka­za­ła się na naszym ryn­ku za spra­wą wydaw­nic­twa Insi­gnis. Dla wiel­bi­cie­li wart­kich przy­gód i peł­nych cha­ry­zmy boha­te­rów w pomy­sło­wo nakre­ślo­nym świe­ce fan­ta­sy, będzie to jed­na z cie­kaw­szych pozy­cji ostat­ni­mi cza­sy.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  7 sezon Gry o tron z nowym zwiastunem!

  Poja­wił się dłu­go wycze­ki­wa­ny peł­ny zwia­stun siód­me­go sezo­nu “Gry o tron”. Widzi­my w nim m.in. nie­cie­ka­wą sytu­ację Lan­ni­ste­rów. Naj­cie­kaw­sze infor­ma­cje poja­wia­ją się jed­nak tyl­ko w migaw­kach – jed­na z nich suge­ru­je, że być może w seria­lu poja­wi się postać wycze­ki­wa­na przez fanów, któ­ra do tej pory była cał­ko­wi­cie wycię­ta z fabu­ły.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Jonathanem Carrollem

  Jona­than Car­roll to ame­ry­kań­ski pisarz, czę­sto okre­śla­ny jako twór­ca fan­ta­sty­ki, choć on nazy­wa swo­ją twór­czość ina­czej. Na co dzień miesz­ka w Wied­niu. Z nami poroz­ma­wiał o tym, jak two­rzy, o swo­ich związ­kach ze Sta­ni­sła­wem Lemem oraz o tym, dla­cze­go swo­ją twór­czość nazy­wa… sałat­ką.

  Czytaj dalej
 • Konkursy

  KONKURS! Wygraj czytnik na noc e-booków! (rozwiązany)

  Noc z czwart­ku na pią­tek będzie wyjąt­ko­wa. O godz. 18:00 kon­ste­la­cje i pla­ne­ty znaj­dą się w koniunk­cji akty­wu­ją­cej na por­ta­lu Woblink.com Noc E-booków. Noc, pod­czas któ­rej każ­dy będzie mógł kupić do 5 wybra­nych best­sel­le­ro­wych e-booków za jedy­ne 10,90 zł każ­dy. Kie­dy jed­nak noc się roz­pocz­nie, nale­ży się spie­szyć, bo sprzy­ja­ją­cy układ pla­net zmie­ni się na nie­ko­rzyst­ny już o godz. 6:00 rano kolej­ne­go dnia.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki dla Mam i nie tylko

  Mat­ka to naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu nie­mal każ­de­go czło­wie­ka. Gdy­by nie ona, nie było­by nas na świe­cie – dosłow­nie. To tak­że mat­ka czę­sto jest pierw­szą oso­bą, któ­ra poka­zu­je dziec­ku lite­rac­ki świat, a więc książ­ka wrę­czo­na z oka­zji jej świę­ta może być zna­ko­mi­tym pomy­słem na pre­zent. A że nie ma dwóch takich samych mam, to i pole do wybo­ru powin­no być jak naj­szer­sze. Poni­żej moja lista pro­po­zy­cji tytu­łów, któ­re powin­ny ucie­szyć nie­jed­ną mamę. I nie zapo­mnij­cie – Dzień Mat­ki już 26 maja, więc cza­su zosta­ło nie­wie­le!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Tomasz Bagiński o Wiedźminie dla Netfliksa

  “Żyje­my w cza­sach rene­san­su seria­li”, oznaj­mił Tomasz Bagiń­ski w wywia­dzie poświę­co­nym gorą­cej wia­do­mo­ści ostat­nich dni – czy­li infor­ma­cji, że Net­flix wypu­ści anglo­ję­zycz­ny serial na pod­sta­wie pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go o Geral­cie z Rivii. Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Mał­go­rza­ta Ste­ciak. Bagiń­ski m.in. wyja­śnił, skąd decy­zja o takiej for­mu­le i plat­for­mie.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.