Niestatystyczny spis książek na sierpień 2018

Grafik płakał, kiedy rysował – edycja horrorowa

Sypiając ze szpiegiem – subiektywny przegląd filmowo-literacki

 • Zapowiedzi

  Jo Nesbø zapowiada nową powieść

  Za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych po świe­cie roze­szła się rado­sna wieść dla fanów skan­dy­naw­skich kry­mi­na­łów. Nor­we­ski pisarz Jo Nes­bø, twór­ca słyn­ne­go cyklu z komi­sa­rzem Har­rym Holem, ogło­sił datę pre­mie­ry dwu­na­stej już książ­ki z tej serii. Nóż uka­że się 11 lip­ca 2019 roku.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Nietoperze w bibliotece! Naturalny sposób ochrony starych manuskryptów w Portugalii

  W śre­dnio­wie­czu mni­si w biblio­te­kach trzy­ma­li koty. Te sku­tecz­nie radzi­ły sobie z gry­zo­nia­mi lubu­ją­cy­mi się w pod­ja­da­niu prze­pi­sy­wa­nych z tru­dem tomisz­czów. Zno­si­li nawet śla­dy kocich sików na bez­cen­nych księ­gach – było to lep­sze niż wygry­zio­ne w nich dziu­ry. Jed­nak myszy czy szczu­ry to nie jedy­na pla­ga biblio­tek. W książ­kach gustu­je rów­nież wszel­kie­go rodza­ju robac­two. Na szczę­ście chrząsz­cze i ćmy to conoc­ny posi­łek nie­to­pe­rzy, dla­te­go te zaraz obok kotów sta­ły się natu­ral­ny­mi obroń­ca­mi lite­rac­kiej spu­ści­zny świa­ta. Przy­naj­mniej w Por­tu­ga­lii.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Książki, których lekturę zaleca George R. Martin

  Geo­r­ge R. Mar­tin jest w tym momen­cie jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych pisa­rzy fan­ta­stycz­nych na świe­cie. Reno­mę zapew­ni­ła mu zna­ko­mi­ta saga Pie­śni lodu i ognia, któ­rej wzrost popu­lar­no­ści zapew­nił dodat­ko­wo gło­śny serial tele­wi­zyj­ny pro­duk­cji HBO. Urósł więc Mar­tin do roli cele­bry­ty. Biblio­te­ka Publicz­na w Nowym Jor­ku posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać pisa­rza jako influ­en­ce­ra i zapy­ta­ła o książ­ki, któ­re pole­cił­by fanom Gry o tron z nadzie­ją, że obok takiej reko­men­da­cji nikt nie przej­dzie obo­jęt­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Dyskusyjne Kluby Książki w Polsce mają się dobrze

  Czy­ta­nie ksią­żek jest jak naj­bar­dziej zaję­ciem indy­wi­du­al­nym, ale już po lek­tu­rze war­to mieć z kim o nich poroz­ma­wiać. Spraw­dza­ją się w tym momen­cie Dys­ku­syj­ne Klu­by Książ­ki. Uczest­nic­two w nich jest zupeł­nie dobro­wol­ne i dar­mo­we. Jest to dosko­na­ła oka­zja, by poznać ludzi o podob­nych zain­te­re­so­wań, poprze­rzu­cać się argu­men­ta­mi z kimś, kto ma nie­co odmien­ny pogląd na daną spra­wę czy w koń­cu zaj­rzeć do ksią­żek, po któ­re być może w innym wypad­ku w ogó­le by się nie się­gnę­ło. Insty­tut Książ­ki podał, że aktu­al­nie w Pol­sce funk­cjo­nu­je 1685 klu­bów, czy­li o 72 wię­cej niż na koniec ubie­głe­go roku.

  Czytaj dalej
 • Quizy

  Pieśń lodu i ognia – quiz

  “Pieśń lodu i ognia” George’a R.R. Mar­ti­na uwa­ża­na jest za jed­ną z naj­lep­szych sag fan­ta­sy w histo­rii lite­ra­tu­ry, a popu­lar­ność seria­lu “Gry o tron” pro­duk­cji HBO spra­wi­ła, że kolej­ne oso­by zako­cha­ły się w miesz­kań­cach Weste­ros i Essos. Nie da się jed­nak ukryć, że świat stwo­rzo­ny przez ame­ry­kań­skie­go pisa­rza jest nie­zwy­kle zło­żo­ny i mniej uważ­ni czy­tel­ni­cy mogą się w nim pogu­bić. Z tego powo­du przy­go­to­wa­li­śmy quiz, któ­ry pozwo­li Wam spraw­dzić, jak dużo zapa­mię­ta­li­ście z ksią­żek. Jeśli zawo­ła­nia poszcze­gól­nych rodów recy­tu­je­cie obu­dze­ni w środ­ku nocy i po zapa­chu odróż­nia­cie czer­wo­ne dornij­skie od zło­te­go arbor­skie­go, nie będzie­cie mieć z nim naj­mniej­sze­go kło­po­tu. Powo­dze­nia!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Uważajcie, co kupujecie. Policja zabezpieczyła piętnaście książek kwalifikujących się jako straty wojenne

  Anty­kwa­ria­ty, wszel­kiej maści pchle tar­gi i baza­ry są dosko­na­łym miej­scem, by tra­fić na rzad­ką, sta­rą książ­kę lub po pro­stu tytuł, któ­re­go w nor­mal­nej sprze­da­ży już nie ma. Zda­rza się, że przy oka­zji moż­na zdo­bycz upo­lo­wać za wca­le śmiesz­ne pie­nią­dze, bo nie­rzad­ko ten czy tam­ten han­dlarz sprze­da­je, nie wie­dząc co tak napraw­dę sprze­da­je, a pie­niąż­ków potrze­bu­je, na ten przy­kład, na wódecz­kę. Trze­ba się jed­nak liczyć z tym, że takie anty­kwa­rycz­ne cudeń­ka naj­praw­do­po­dob­niej pocho­dzą z nie­le­gal­ne­go źró­dła. Prze­ko­nał się o tym ostat­nio pewien miesz­ka­niec Toru­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Odnaleziono zachowane w całości polskie wydanie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

  Roz­mo­wę Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią uwa­ża się za jeden z naj­waż­niej­szych i naj­cen­niej­szych zabyt­ków śre­dnio­wiecz­nej poezji świec­kiej w języ­ku pol­skim. Mimo to aż do zeszłe­go tygo­dnia nikt nie widział ory­gi­nal­ne­go zakoń­cze­nia słyn­ne­go utwo­ru. Sytu­acja zmie­ni­ła się po nie­zwy­kłym odkry­ciu pro­fe­so­ra Wie­sła­wa Wydry z Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Dom prawie jak z Śródziemia

  Mówi się, że męż­czy­zna powi­nien w życiu zbu­do­wać dom, spło­dzić syna i zasa­dzić drze­wo. Z tych trzech czyn­no­ści budo­wa domu zda­je się nastrę­czać naj­wię­cej kło­po­tów. Poza oczy­wi­stym wzglę­dem finan­so­wym trze­ba prze­cież zapro­jek­to­wać coś dum­ne­go, coś, co się wyróż­ni na tle sąsia­du­ją­cych z naszą dział­ką kloc­ków wycią­gnię­tych żyw­cem z gry Mono­po­ly. Moż­na na przy­kład pomy­śleć nad przy­sa­dzi­stym, par­te­ro­wym dwor­kiem ze ścia­na­mi ze szkła; moż­na posta­wić sobie przy­po­mi­na­ją­ce zamczy­sko domo­stwo z licz­ny­mi wie­życz­ka­mi i wyku­sza­mi; moż­na też ucha­rak­te­ry­zo­wać cha­łu­pę podług chłop­skie­go sty­lu rodem ze skan­se­nu. Moż­na rów­nież zro­bić coś abso­lut­nie fan­ta­stycz­nie epic­kie­go.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Lipcowa oferta książkowa w Biedronce

  Od 16 lip­ca w Bie­dron­kach będzie dostęp­na nowa ofer­ta na książ­ki. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in Kata­rzy­na Bon­da, Beata Paw­li­kow­ska,  Car­los Ruiz Zafon, Jojo Moy­es, Pau­la Haw­kins, Ian McE­wan. Książ­ki będą dostęp­ne w cenie 19,99 i 24,99. Poni­żej peł­na lista ksią­żek i auto­rów.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Uwaga, niektóre książki mogą zabijać!

  Ide­al­ny­mi kan­dy­da­ta­mi na zabój­ców są oso­by nie­po­zor­ne, ciche, nie­zwra­ca­ją­ce na sie­bie uwa­gi, jed­nost­ki, o któ­rych nikt by nie pomy­ślał: patrz, wyglą­da jak typo­wy mor­der­ca. Dla­te­go zawsze tak wiel­kim zasko­cze­niem jest, kie­dy oka­zu­je się, że ten spo­koj­ny mło­dzie­niec z sąsiedz­twa z ujmu­ją­cym zami­ło­wa­niem do bota­ni­ki otruł całą swo­ją rodzi­nę eks­trak­tem z jakiejś egzo­tycz­nej rośli­ny. Tak samo o bycie śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nym nikt nie podej­rze­wał­by książ­ki. A jed­nak.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Pisanie, punk i boks – Sylwia Chutnik jakiej nie znacie

  Dzi­siaj, 12 lip­ca, obcho­dzi­my uro­dzi­ny Syl­wii Chut­nik, zna­nej i cha­ry­zma­tycz­nej pol­skiej pisar­ki, femi­nist­ki, kul­tu­ro­znaw­czy­ni, dzia­łacz­ki spo­łecz­nej i lau­re­at­ki Pasz­por­tu „Poli­ty­ki”, któ­ra oprócz pisa­nia oraz spo­łecz­ne­go i kul­tu­ro­we­go zaan­ga­żo­wa­nia speł­nia się tak­że w roli basist­ki, twór­czy­ni kola­ży i mat­ki. Spe­cjal­nie z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka cie­ka­wo­stek na temat tej nie­ba­nal­nej posta­ci pol­skiej lite­ra­tu­ry, któ­rą zde­cy­do­wa­nie war­to lepiej poznać.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Zbrodnie, które zostają z człowiekiem na całe życie

  Histo­rie dzie­ci, któ­re zmar­ły tra­gicz­nie i w nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach, poru­sza­ją ludzi przez całe deka­dy. Śled­czy poświę­ca­ją im lata swe­go życia, media nie prze­sta­ją ich ana­li­zo­wać, zwy­kli zja­da­cze chle­ba prze­ży­wa­ją je jak oso­bi­stą krzyw­dę. Mogą z nich czer­pać auto­rzy kry­mi­na­łów, bo to gwa­ran­cja, że czy­tel­ni­cy nie pozo­sta­ną wobec opi­sa­nej histo­rii obo­jęt­ni.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Harda i Królowa – dwa bestsellerowe tytuły Elżbiety Cherezińskiej – zostaną wydane na rynku anglojęzycznym

  Jak infor­mu­je wydaw­nic­two ZYSK i S-KA pra­wa do do anglo­ję­zycz­ne­go wyda­nia dwóch best­sel­le­ro­wych tytu­łów „kró­lo­wej współ­cze­snej powie­ści histo­rycz­nej” – Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej – naby­ło  Wydaw­nic­two Tor, któ­re jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Mac­mil­lan.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Hbo tnie Ostrymi przedmiotami

  Gil­lian Flynn to praw­dzi­wa far­cia­ra. Nie dość, że jej książ­ki roz­cho­dzą się jak świe­że bułecz­ki, to jesz­cze jej pro­zą szyb­ko zain­te­re­so­wa­ło się kino. “Zagi­nio­na dziew­czy­na” w reży­se­rii Davi­da Fin­che­ra zapra­co­wa­ła sobie na sze­reg nomi­na­cji do pre­sti­żo­wych nagród i wyda­je się, że podob­ny los podzie­lą “Ostre przed­mio­ty”. Mini­se­rial HBO ma ogrom­ne szan­se na to, aby zna­leźć się na pro­stej dro­dze do się­gnię­cia po sta­tu­et­ki Emmy. Szy­ku­je się napraw­dę ostra pre­mie­ra.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Turcja gościem honorowym Miesiąca Spotkań Autorskich

  Mie­siąc Spo­tkań Autor­skich to praw­do­po­dob­nie naj­więk­szy środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski festi­wal lite­rac­ki. Odby­wa się rów­no­cze­śnie w pię­ciu mia­stach: Brnie, Ostra­wie, Koszy­cach, Lwo­wie i Wro­cła­wiu. Trwa trzy­dzie­ści jeden dni, każ­de­go wie­czo­ru czy­tel­ni­cy mogą wziąć udział w dwóch wyjąt­ko­wych spo­tka­niach autor­skich. Tego­rocz­na edy­cja star­tu­je 2 lip­ca i potrwa aż do 1 sierp­nia. Gościem hono­ro­wym tym razem jest Tur­cja. Stąd w naj­bliż­szym cza­sie Pol­skę odwie­dzi trzy­dzie­stu jeden twór­ców lite­ra­tu­ry turec­kiej.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.