11 faktów o J.K. Rowling

Magiczne okładki do książek Aniko Kolesnikovej

Najnowsza książka Dana Browna z datą premiery w Polsce!

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Nieśmiertelna Jane Austen

Jest prawdą powszech­nie znaną, że samot­nemu a boga­temu męż­czyź­nie brak do szczę­ścia tylko żony. 

Kiedy Jane Austen pisała w 1796 roku jedno z naj­słyn­niej­szych pierw­szych zdań w histo­rii lite­ra­tury z pew­no­ścią nie zda­wała sobie sprawy, że ponad dwie­ście lat póź­niej wciąż będzie ono roz­brzmie­wało echem, a jej powie­ści będą nie­zmien­nie zachwy­cać i wzru­szać rze­sze ocza­ro­wa­nych czy­tel­ni­ków. Dziś Jane Austen uzna­wana jest za ikonę powie­ści oby­cza­jo­wej, za jedną z naj­zna­mie­nit­szych kla­sycz­nych bry­tyj­skich pisa­rek, któ­rej twór­czość odgrywa w kul­tu­rze popu­lar­nej rolę tak wielką, jak dzieła Wil­liama Szek­spira. Nie powinno więc dzi­wić, że rok 2017 dedy­ko­wany jest wła­śnie jej. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

George R.R. Martin o Wichrach zimy

Jeden z czy­tel­ni­ków bloga George’a R.R. Mar­tina nie ugryzł się w język i zapy­tał pisa­rza, czy wia­domo coś o “Wichrach zimy”, ponie­waż od ostat­niej infor­ma­cji w tym tema­cie minął już rok. I chwała mu za to, bo Mar­tin odpo­wie­dział!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chyba nikogo, kto nie sły­szałby o Billu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cielu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tury – jako dziecko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzice musieli zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obiadu, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­koju. Pasja nie opu­ściła go z wie­kiem – Bill Gates czyta książkę tygo­dniowo, a na swoim blogu regu­lar­nie dzieli się z fanami not­kami o lite­ra­tu­rze, która go inspi­ruje. Czy­taj dalej

Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku!

Sieci Empik oraz empik.com co roku doko­nują pod­li­cze­nia zaku­pów w kate­go­riach lite­ra­tury, płyt, fil­mów i gier kom­pu­te­ro­wych, by następ­nie ogło­sić, które tytuły wydane w 2016 roku cie­szyły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Nazwi­ska, które pre­zen­tuję niżej, powstały dzięki wybo­rom aż 33 milio­nów osób!

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs – wygraj pakiet książek Marty Kisiel!

Marta Kisiel pod­biła serca czy­tel­ni­ków już bły­sko­tli­wym debiu­tem i choć póź­niej długo kazała cze­kać na kolejne powie­ści, jak już je napi­sała, to z hukiem. Jeśli jed­nak nie mie­li­ście wcze­śniej oka­zji zapo­znać się z jej twór­czo­ścią, pora ku temu naj­wyż­sza, a i oka­zja zna­ko­mita. Mam dla Was bowiem trzy pakiety ksią­żek autor­stwa Marty Kisiel – każdy pakiet zawiera “Doży­wo­cie”, “Nomen Omen” oraz “Siłę niż­szą”. Zapra­szam do udziału w kon­kur­sie!

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Wspominając wielkich: J.R.R. Tolkien był z Gdańska?

Ryszard Der­dziń­ski znany też jako Gala­dhorn już od 25 lat poświęca się bada­niu twór­czo­ści i bio­gra­fii J.R.R. Tol­kiena i wpadł on na nie­zwy­kle inte­re­su­jący trop. Otóż… w żyłach Tol­kiena mia­łaby pły­nąć pol­ska krew! A dokład­niej jego przod­ko­wie mie­liby wywo­dzić się z Gdań­ska.

Czy­taj dalej

Aktualności

Znamy laureatów Paszportów Polityki!

Ta usta­no­wiona w 1993 roku nagroda to jedno z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień w pol­skiej kul­tu­rze. 10 stycz­nia w Teatrze Wiel­kim – Ope­rze Naro­do­wej w War­sza­wie odbyła się gala wrę­cze­nia sta­tu­etek.

Czy­taj dalej