Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Aktualności

  Włącz się w tworzenie Literackiej Mapy Świata

  Nie­daw­no pre­zen­to­wa­łem Książ­ko­wą Mapę Świa­ta - stwo­rzo­ną przez inter­nau­tę gra­fi­kę, któ­ra każ­de­mu kra­jo­wi przy­po­rząd­ko­wa­ła jed­ną książ­kę. Na świe­cie ruszył jed­nak wła­snie pro­jekt więk­szy i ambit­niej­szy – co wię­cej, roz­po­czę­li go miło­śni­cy ksią­żek z Olsz­ty­na.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Jarosławem Molendą

  Lek­tu­ra książ­ki jest jak podróż, ale cza­sa­mi pisa­nie i podró­żo­wa­nie wią­że się ze sobą o wie­le bar­dziej ści­śle. Przy­kła­dem jest bio­gra­fia Jaro­sła­wa Molen­dy, pisa­rza i podróż­ni­ka. Zapra­szam do lek­tu­ry wywia­du z tym auto­rem kil­ku­na­stu ksią­żek popu­lar­no­nau­ko­wy­ch.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Reese Witherspoon poleca książki na instagramie i twiterze

  Nie­za­prze­czal­nie Reese Wither­spo­on na nosa do dobry­ch lek­tur. Gdy w 2011 roku otrzy­ma­ła manu­skrypt “Zagi­nio­nej dziew­czy­ny” Gil­lian Flynn, posta­no­wi­ła nakrę­cić film na jego pod­sta­wie i w 2014 mogli­śmy go obej­rzeć na dużym ekra­nie. Oka­zał się hitem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wojciech Smarzowski stworzy historię Piastów?!

  Woj­cie­ch Sma­rzow­ski zapo­wie­dział, że pra­cu­je nad nowym seria­lem, któ­ry miał­by być pol­ską wer­sją “Gry o tron”, ale opo­wia­da­ją­cą o dyna­stii Pia­stów. Na pierw­szym pla­nie zoba­czy­my wąt­ki poli­tycz­ne i miło­sne, ale uka­za­ne zosta­nie też życie codzien­ne peł­ne sło­wiań­skim obrzę­dów zagro­żo­ny­ch chry­stia­ni­za­cją.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Promocje książkowe (10–16 kwietnia 2017)

  Pre­zen­tu­je­my Wam parę cie­ka­wy­ch pro­mo­cji na książ­ki. Na pierw­szy ogień pro­mo­cja w sie­cia­ch Bie­dron­ka. W tym tygo­dniu, w ofer­cie Wiel­ka­noc­nej za 14,99 znaj­dzie­my spo­ro pozy­cji dla naj­młod­szy­ch. Poni­żej zdję­cia, oraz ofer­ty z księ­garń inter­ne­to­wy­ch.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Nowe informacje o festiwalu literackim Apostrof – nowi autorzy!

  Dru­ga edy­cja Apo­stro­fu będzie obfi­to­wać w licz­ne spo­tka­nia z uzna­ny­mi zagra­nicz­ny­mi i pol­ski­mi pisa­rza­mi. Mię­dzy 15 a 21 maja na orga­ni­zo­wa­ny przez Empik Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Lite­ra­tu­ry przy­ja­dą mię­dzy inny­mi David Lager­crantz, Char­lot­te Link, Maja Lun­de i Katja Ket­tu. Przez cały tydzień o książ­ka­ch będzie­my roz­ma­wiać w War­sza­wie, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Gdań­sku, Kato­wi­ca­ch i Szcze­ci­nie. Kura­to­rem dru­giej edy­cji festi­wa­lu został Szcze­pan Twar­do­ch.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Rady dla pisarzy od J.K. Rowling

  Autor­ka Harry’ego Pot­te­ra jest aktyw­ną użyt­kow­nicz­ką mediów spo­łecz­no­ścio­wy­ch. Jej kon­to na Twit­te­rze śle­dzi 10 milio­nów ludzi. Row­ling jest też bar­dzo otwar­tą oso­bą i nie stro­ni od kon­tak­tu z mło­dy­mi, począt­ku­ją­cy­mi twór­ca­mi, chęt­nie udzie­la­jąc rad. Zresz­tą nie ogra­ni­cza się tyl­ko do tej tema­ty­ki, czę­sto jej wypo­wie­dzi są cel­ny­mi ripo­sta­mi na wyda­rze­nia poli­tycz­ne i spo­łecz­ne.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  10 ciekawostek o Ursuli Le Guin

  Nasi ulu­bie­ni pisa­rze towa­rzy­szą nam na co dzień – dzię­ki swo­jej twór­czo­ści. Jed­no­cze­śnie jed­nak jest napraw­dę wie­le rze­czy, któ­ry­ch o nich nie wie­my – choć te bywa­ją rów­nie inte­re­su­ją­ce jak ele­men­ty ich fik­cji. Dziś chciał­bym przed­sta­wić Wam 10 fak­tów o Ursu­li Le Guin, jed­nej z naj­waż­niej­szy­ch auto­rek lite­ra­tu­ry fan­ta­stycz­nej w histo­rii kul­tu­ry, wła­da­ją­cej rów­nie spraw­nie pió­rem, co poważ­ny­mi tema­ta­mi z dzie­dzin spo­łecz­ny­ch, któ­re czę­sto­kroć sta­ją się nie tyl­ko moty­wem głów­nym jej powie­ści, ale prak­tycz­nie mają miej­sce w każ­dym utwo­rze pisar­ki.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Big Book Festival 2017 – wiemy kto będzie!

  Pią­ty Big Book Festi­val szy­ku­je spo­tka­nia z nie­sa­mo­wi­ty­mi twór­ca­mi lite­ra­tu­ry świa­to­wej. Wśród gości Duże­go Festi­wa­lu Czy­ta­nia w War­sza­wie w dnia­ch 23–25 czerw­ca znaj­dą się auto­rzy z Euro­py, Azji i USA. – To będzie festi­wal odkryć i nie­spo­dzia­nek. Hasło edy­cji powrót do począt­ku jest zapro­sze­niem do prze­ży­wa­nia pierw­szy­ch zachwy­tów i zadzi­wień, pró­bo­wa­nia nie­zna­ny­ch gatun­ków, pozna­wa­nia auto­rów z dale­ka i nowy­ch form uczest­ni­cze­nia w lite­ra­tu­rze.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Netfliksowa Ania z Zielonego Wzgórza coraz bliżej!

  “Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” to już kla­sy­ka lite­ra­tu­ry. Opo­wie­ść o sie­ro­cie wycho­wa­nej przez rodzeń­stwo Mate­usza i Mary­lę pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. 12 maja odbę­dzie się pre­mie­ra nowe­go seria­lu Net­flik­sa zaty­tu­ło­wa­ne­go “Anne” będą­ce­go adap­ta­cją powie­ści Lucy Maud Mont­go­me­ry.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

  1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.