Niestatystyczny spis książek na marzec

Krysten Ritter z debiutem literackim

Kogo dotyczy ten cytat?

 • Ciekawostki

  Ciekawy eksperyment z książkami

  Na począt­ku mar­ca księ­gar­nia Logan­ber­ry Books w Cle­ve­land zro­bi­ła cie­ka­wy eks­pe­ry­ment. Poodw­ra­ca­ła wszyst­kie książ­ki, napi­sa­ne przez męż­czy­zn brze­ga­mi do tyłu, aby poka­zać, jak bar­dzo męska twór­czo­ść domi­nu­je w świe­cie ksią­żek. Eks­pe­ry­ment oka­zał się szo­ku­ją­cy, jak mówi­ła wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni, któ­ra pro­wa­dzi ją od 30 lat. 

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Salvador Dali i jego genialne ilustracje Boskiej Komedii Dantego

  „Boska kome­dia” to ale­go­ria grze­chu i odku­pie­nia. Dla­te­go jak naj­bar­dziej zro­zu­mia­łe wyda­je się, że ten epos Dan­te­go oka­zał się pocią­ga­ją­cy dla zabo­bon­ne­go kato­li­ka, jakim był Salva­dor Dali. W 1957 roku rząd wło­ski zwró­cił się do Dale­go z pro­po­zy­cją, aby stwo­rzył on serię 101 akwa­re­li, któ­re mia­ły być załą­czo­ne do nowe­go wyda­nia „Boskiej kome­dii”. Mia­ła to być spe­cjal­na edy­cja w celu uczcze­nia 700-lecia uro­dzin Dan­te­go w 1965 roku. 

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Pauli Hawkins, autorka bestselleru Dziewczyna z pociągu, z nową książką w maju!

  Jak infor­mu­je wydaw­nic­two Świat Książ­ki wraz z świa­to­wą pre­mie­rą do pol­ski­ch księ­garń tra­fi nowa książ­ką Pau­li Haw­kins. Autor­ka jest dosko­na­le zna­na czy­tel­ni­kom best­sel­le­rem świa­to­wym Dziew­czy­na z pocią­gu któ­ry docze­kał się szyb­kiej ekra­ni­za­cji z Emi­ly Blunt w roli głów­nej. Książ­kę pole­cał Ste­phen King i Tess Ger­rit­sen.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Biedronka z książkami dla maluchów i dzieci

  Poja­wi­ła się kolej­na odsło­na tani­ch ksią­żek w sie­ci Bie­dron­ka. Tym razem cho­dzi o lite­ra­tu­rę dla dzie­ci. Kolo­ro­we ksią­żecz­ki dla malu­chów dostęp­ne będą w cena­ch 9,99 zł oraz 14,99 zł. War­to sko­rzy­stać z oka­zji, zanim wej­dzie usta­wa o jed­no­li­tej cenie książ­ki, któ­ra unie­moż­li­wi tanią sprze­dać tak­że w sie­cia­ch taki­ch jak Bie­dron­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ustawa o jednolitej cenie książki jednak wejdzie?!

  Jest pro­jekt usta­wy o jed­no­li­tej cenie książ­ki. Po wpro­wa­dze­niu tytu­łu na rynek przez rok nie będzie moż­na obni­żyć ceny o wię­cej niż 5%, poja­wił się też zakaz doda­wa­nia dar­mo­wy­ch ksią­żek dla pre­nu­me­ra­to­rów gazet i cza­so­pi­sm. Pol­ska Izba Wydaw­ców Pra­sy sprze­ci­wia się temu zapi­so­wi.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Stephen King i Richard Chizmar wspólnie napisali książkę!

  Przy zaan­ga­żo­wa­niu wydaw­nic­twa Ceme­te­ry Dan­ce, wraz z kole­gą po fachu Richar­dem Chi­zma­rem, Ste­phen King napi­sał nową wyjąt­ko­wą powie­ść „Gwendy’s But­ton Box”. Akcja opo­wie­ści roz­gry­wa się ponow­nie w Castle Rock, małym mia­stecz­ku w sta­nie Maine, choć wyda­wać się mogło, że King poże­gnał się z tym miej­scem w „Skle­pi­ku z marze­nia­mi”.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kreatywne zakładki do książek: nogi!

  Daw­no nie podzi­wia­li­śmy kre­atyw­ny­ch zakła­dek, praw­da? Sło­wo-klu­cz na dziś to “nogi”. Zdzi­wi­cie się, w jak wie­lu warian­ta­ch moż­na wyko­rzy­stać je, by ten książ­ko­wy gadżet. W zakład­ka­ch tego typu spe­cja­li­zu­je się m.in. fir­ma MyBO­OK­mark, któ­rej pro­duk­ty znaj­dzie­cie tutaj.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Poznajcie Ciemniejsze niebo

  Zagad­ko­we, sym­bo­licz­ne mor­der­stwa w raj­skiej sce­ne­rii czy­li naj­now­sza książ­ka Mari Jung­stedt i Ruben Elias­sen zago­ści­ła do księ­garń! Dwie Szwed­ki – Eri­ka i Hele­na spę­dza­ją urlop na kur­sie jogi w ośrod­ku Sam­sa­ra na wyspie Gran Cana­ria. Hele­na obser­wu­je zacho­wa­nie Eri­ki, któ­ra jest dziw­nie nie­spo­koj­na, zda­je się przed czymś lub przed kimś ukry­wać, ale nie chce zdra­dzić, co wpro­wa­dzi­ło ją w stan takie­go prze­ra­że­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ebooki nie potanieją – jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE

  Zanim zro­bi­ło się gło­śno wokół Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, jesz­cze w lip­cu 2015 roku ten zwró­cił się z pyta­niem pre­ju­dy­cjal­nym do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE… a to z powo­du wąt­pli­wo­ści zwią­za­ny­ch z zapy­ta­niem Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­ski­ch w kwe­stii unij­nej dyrek­ty­wy o VAT.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Magdalena Ogórek z maksymalną dotację na swoją książkę

  Była kan­dy­dat­ka z ramie­nia SLD na pre­zy­den­ta, któ­ra obec­nie zmie­ni­ła bar­wy poli­tycz­ne w kie­run­ku PiS, jak sama mówi – w wyni­ku fascy­na­cji oso­bą Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, wyda­je swo­ją nową książ­kę. Hoj­nie wes­prze ją w tym celu Mini­ster­stwo Kul­tu­ry.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Daj się porwać pradawnej magii i wysłuchaj pierwszego rozdziału “Zakazanego życzenia”!

  Baśń tysią­ca i jed­nej nocy opo­wie­dzia­na na nowo. Spe­cjal­nie w Dzień Kobiet zabie­ra­my Was na pusty­nię, gdzie magia jest moż­li­wa. Tym razem będzie to cał­ko­wi­cie inna podróż… Fine­zyj­ny, boga­ty język ocza­ru­je każ­de­go miło­śni­ka lite­ra­tu­ry, a to wszyst­ko przy akom­pa­nia­men­cie gło­su Joan­ny Osy­dy. Cie­ka­wi Was jak zaczę­ła się ta histo­ria?

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Young adult w modzie

  Media roz­ryw­ko­we – ale nie wyłącz­nie – w ostat­ni­ch lata­ch zaczy­na­ją nasy­cać rynek dzie­ła­mi spod zna­ku young adult, któ­re w oso­bli­wy spo­sób zaskar­bia­ją sobie rze­sze odbior­ców. I wca­le nie mowa teraz o wytwo­ra­ch pokro­ju nie­sław­nej „Szko­ły” TVN-u czy „Szko­ła życia”, wypro­du­ko­wa­na przez TVP, tyl­ko o taki­ch, któ­re udat­nie albo nie do koń­ca efek­tyw­nie sta­ra­ją się prze­my­cać jakieś war­to­ści.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  25 milionów książek – tyle brakuje w brytyjskich bibliotekach

  Bry­tyj­scy biblio­te­ka­rze zgła­sza­ją potrze­bę audy­tu we wszyst­ki­ch biblio­te­ka­ch w kra­ju. W samym hrab­stwie Suf­folk, jak oka­za­ło się po doko­na­nym  prze­li­cze­niu sta­nu inwen­ta­rza, bra­ku­je 10000 ksią­żek… pomi­mo tego, że baza kom­pu­te­ro­wa tego nie uwzględ­nia. Te nie­po­ko­ją­ce dane zmu­si­ły biblio­te­ka­rzy do roz­po­czę­cia kam­pa­nii na temat sta­nu biblio­tek w Anglii. Cią­głe cię­cia budże­to­we, wpro­wa­dza­ne regu­lar­nie, opró­cz cięć kadro­wy­ch, obję­ły tak­że zbio­ry książ­ko­we.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książnica Pomorska udostępnia darmowe e-booki

  Książ­ni­ca Pomor­ska wyku­pi­ła od Legi­mi (płat­nej wypo­ży­czal­ni e-booków) sta­ły abo­na­ment, któ­ry pozwa­la na korzy­sta­nie z 18 tys. ksią­żek dostęp­ny­ch w tej inter­ne­to­wej wypo­ży­czal­ni. Usłu­ga “Legi­mi dla biblio­tek” jest bar­dzo atrak­cyj­na dla czy­tel­ni­ków.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Najpiękniejsze biblioteki świata – część druga

  Szczę­ście to książ­ki, a biblio­te­ka to wie­le ksią­żek, czy­li: wie­le szczę­ścia. Choć wszyst­kie mają taki sam cel, to każ­da jest inna, a nie­któ­re z nich – wyjąt­ko­wo pięk­ne. Wróć­my do cyklu o naj­pięk­niej­szy­ch biblio­te­ka­ch na świe­cie (pierw­szy odci­nek znaj­dzie­cie tutaj). Odwie­dzi­my dziś m.in.Kolumbię, Kana­dę oraz USA . Koniecz­nie daj­cie znać, któ­rą z nich chcie­li­by­ście odwie­dzić. Oraz napisz­cie, czy w Waszej oko­li­cy znaj­du­je się pięk­na biblio­te­ka, któ­rą chcie­li­by­ście się pochwa­lić. Zaj­rzyj­cie też do czę­ści pierw­szej zesta­wie­nia, o TUTAJ.

  Czytaj dalej