Niestatystyczny spis książek na lipiec

Kobieta w męskim świecie – rozmowa z Rosą Ribas

Kocia dwudziestka, czyli dwadzieścia lektur z kocim motywem

 • Aktualności

  Ze śmietnika do muzeum

  Ura­to­wa­ne sta­ro­dru­ki znaj­du­ją się już w zbio­rach Muzeum im. Woj­cie­cha Kętrzyń­skie­go w Kętrzy­nie. Pisa­li­śmy już o tym przy­pad­ku – miesz­ka­niec Olsz­ty­na zna­lazł na śmiet­ni­ku na olsz­tyń­skich Jaro­tach zbiór ksią­żek, któ­re zabez­pie­czył i posta­no­wił prze­ka­zać pań­stwu.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Międzynarodowy zwiastun adaptacji Mrocznej Wieży Stephena Kinga

  Moż­na obej­rzeć nowy mię­dzy­na­ro­do­wy zwia­stun Mrocz­nej Wie­ży! Film zoba­czy­my od 11 sierp­nia. Mrocz­na Wie­ża to naj­gło­śniej­szy cykl powie­ścio­wy kró­la gro­zy Ste­phe­na Kin­ga, uwa­ża­ny przez same­go auto­ra za jego magnum opus. W cyklu skła­da­ją­cym się z 8 powie­ści, poja­wia­ją się posta­cie, świa­ty i nawią­za­nia do innych ksią­żek tego auto­ra.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  94 000 żartów Papcia Chmiela

  Pap­cio Chmiel (zna­ny w nie­któ­rych krę­gach jako Hen­ryk Jerzy Chmie­lew­ski) skoń­czył nie­daw­no 94 lat, jest więc praw­do­po­dob­nie naj­star­szym pol­skim twór­cą komik­so­wym. O wpły­wie, jaki miał na kolej­ne poko­le­nia komik­sia­rzy, nie ma nawet co się roz­wo­dzić – trud­no zna­leźć jakie­go­kol­wiek auto­ra histo­rii obraz­ko­wych, któ­ry nie zaczy­ty­wał­by się w przy­go­dach „Tytu­sa, Rom­ka i A’Tomka”. To prze­cież jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych serii doby PRL-u, zna­na i lubia­na tak­że przez tych, któ­rzy na co dzień nie mają do czy­nie­nia z komik­sa­mi.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Mistrzynie Kryminału Obyczajowego od 13 lipca w sprzedaży!

  13 lip­ca uka­że się pierw­szy tom z nowej kolek­cji ksią­żek od Edi­pres­se Pol­ska. To “Nie­wi­dzial­ny” autor­stwa Mari Jung­stedt. Książ­ka dostęp­na będzie w pro­mo­cyj­nej cenie 7,99 zł. Cała seria łączyć będzie kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we best­sel­le­ry. Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisa­rek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). To pierw­sza kolek­cja łączą­ca twór­czość tych auto­rek w ele­ganc­kim, spój­nym wyda­niu.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  5 kontrowersyjnych powieści wartych przeczytania

  Czym była­by sztu­ka bez nut­ki kon­tro­wer­sji. Ze wszyst­kich jej dzie­dzin, to lite­ra­tu­ra ma naj­bo­gat­szą histo­rię skan­da­licz­nych tre­ści. Jed­nak szo­ko­wa­nie dla same­go szo­ko­wa­nia to jed­no, ale nasu­wa się pyta­nie – czy war­to poświę­cić takim tytu­łom swój czas?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Lipcowa promocja książkowa w Biedronkach

  W ponie­dzia­łek (3 lip­ca) do Bie­dron­ki tra­fi seria ksią­żek kie­szon­ko­wych. To świet­na oka­zja dla osób, któ­re bar­dziej niż for­mę cenią treść oraz… wygo­dę. Kie­szon­ko­we wyda­nia moż­na zabrać ze sobą nie­mal wszę­dzie, w dodat­ku kosz­tu­ją nie­wie­le. W tym wypad­ku tyko 9,99 zł. Do wybo­ru m.in. twór­czość Ste­phe­na Kin­ga, Deana Koont­za, Nory Roberts czy Kata­rzy­ny Bon­dy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na lipiec

  Lip­co­we pre­mie­ry nie obfi­tu­ją w tak licz­ne owo­ce książ­ko­we, jak poprzed­nie mie­sią­ce, a na czy­tel­ni­cze żni­wa przyj­dzie pocze­kać do wrze­śnia, ale to tyl­ko kolej­ny powód, aby nad­ro­bić zale­gło­ści i przyj­rzeć się publi­ka­cjom mie­sią­ca, a tych wca­le nie ma aż tak mało, jak­by się moż­na spo­dzie­wać. Jed­nak wypa­da uprze­dzić od razu, że z więk­szo­ści poniż­szych tytu­łów ucie­szą się szcze­gól­nie sym­pa­ty­cy lite­ra­tu­ry kry­mi­nal­nej i oby­cza­jo­wej, cho­ciaż i miło­śni­cy pro­zy fan­ta­stycz­nej, mło­dzie­żo­wej i histo­rycz­nej nie powin­ni być zbyt­nio zawie­dze­ni.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Uratowane starodruki

  Nie­sa­mo­wi­ta histo­ria wyda­rzy­ła się w Olsz­ty­nie. Miesz­ka­niec tej miej­sco­wo­ści zna­lazł na śmiet­ni­ku… kolek­cję sta­ro­dru­ków. Były to 64 książ­ki wydru­ko­wa­ne przed 1800 rokiem oraz jed­na z XIX wie­ku. Więk­szość z nich pocho­dzi z Fran­cji, pozo­sta­łe wydru­ko­wa­no w ofi­cy­nach bry­tyj­skich, nie­miec­kich i nider­landz­kich.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kocia dwudziestka, czyli dwadzieścia lektur z kocim motywem

  Topos kota wystę­pu­je w lite­ra­tu­rze bodaj odkąd ludz­kość zaczę­ła snuć sen­so­we opo­wie­ści, a sym­bo­li­ka moty­wu z wie­ka­mi zyski­wa­ła coraz obszer­niej­sze pole zna­cze­nio­we, nad­to wciąż się roz­ra­sta­ją­ce. Słow­ni­ki czy ency­klo­pe­die sym­bo­li i prze­są­dów mogą świad­czyć o wsze­la­kie­go rodza­ju wizjach, war­to­ściach, wymia­rach, rolach kotów odgry­wa­nych w poszcze­gól­nych kul­tu­rach, co oczy­wi­ście prze­kła­da­ło się na two­ry lite­rac­kie i wie­rze­nia zwią­za­ne z owy­mi zwie­rzę­ta­mi. Współ­cze­śnie rów­nież te futrza­ki nie są przez arty­stów – zarów­no sło­wa, jak i sztuk pla­stycz­nych, a nawet archi­tek­tu­ry – pomi­ja­ne, a nie­rzad­ko nawet dzie­ła z tym­że moty­wem zysku­ją ran­gę kla­sy­ki, jak „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­iła Buł­ha­ko­wa.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Replika Partenonu zbudowana z książek

  Insta­la­cja sta­nę­ła w Niem­czech, w miej­sco­wo­ści Kas­sel. Mar­ta Minu­jín wyko­na­ła ją ze stu tysię­cy zaka­za­nych ksią­żek. Repli­ka grec­kiej świą­ty­ni mia­ła zwró­cić uwa­gę na kwe­stie cen­zu­ry – daw­niej i obec­nie.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.