Niestatystyczny spis książek na kwiecień 2019

Żona George’a R.R. Martina zapowiedziała, że odejdzie od niego, jeśli pisarz zabije jej ulubione postaci

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

 • Wywiady

  Wojciech Zembaty – rozmawiamy z autorem dylogii Głodne Słońce

  Woj­ciech Zemba­ty to twór­ca o wie­lu talen­tach: pisarz, poeta, sce­na­rzy­sta. W 2016 roku wydaw­nic­two Power­graph opu­bli­ko­wa­ło napi­sa­ne przez nie­go „Dymią­ce zwier­cia­dło”, pierw­szą część cyklu „Głod­ne Słoń­ce”, bru­tal­nej i nie­zwy­kle ory­gi­nal­nej opo­wie­ści o alter­na­tyw­nych dzie­jach Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, któ­ra odpar­ła inwa­zję bia­ło­skó­rych demo­nów zza morza. Teraz do księ­garń tra­fił dru­gi tom cyklu – „Ołtarz i Krew”. Z tej oka­zji prze­pro­wa­dzi­li­śmy z auto­rem bar­dzo cie­ka­wy wywiad. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Czytanie książek karą za wandalizm o podłożu rasistowskim

  Kary za róż­ne­go rodza­ju prze­stęp­stwa zwy­kle są z góry usta­lo­ne i naj­czę­ściej obej­mu­ją odsiad­kę w wię­zie­niu, pra­ce spo­łecz­ne czy grzyw­ny. Wciąż jed­nak orga­ny wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści zasta­na­wia­ją się, w jaki spo­sób karać, żeby edu­ko­wać i sku­tecz­niej zapo­bie­gać podob­nym prze­wi­nie­niom w przy­szło­ści. Zwłasz­cza ma to zasto­so­wa­nie w przy­pad­ku mło­dych ludzi, któ­rych spo­sób myśle­nia da się jesz­cze ukształ­to­wać. Dla przy­kła­du pro­ku­ra­tor Ale­jan­dra Rueda w spra­wie nasto­let­nich wan­da­lów wnio­sko­wa­ła o karę pole­ga­ją­cą na czy­ta­niu ksią­żek zgłę­bia­ją­cych tema­ty­kę rasi­zmu i hitle­row­skie­go nazi­zmu.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Prace na planie Wiedźmina dobiegają końca

  Kie­dy machi­na pro­duk­cyj­na seria­lo­we­go Wiedź­mi­na rusza­ła, mówi­ło się, że pra­ce na pla­nie potrwa­ją do maja lub czerw­ca 2019 roku. Zda­je się, że wszyst­ko idzie Net­flik­so­wi zgod­nie z zało­żo­nym har­mo­no­gra­mem. Moż­na przy­naj­mniej takie wra­że­nie odnieść po aktyw­no­ści w mediach spo­łecz­no­ścio­wych ludzi zaan­ga­żo­wa­nych w serial. Ostat­ni­mi cza­sy spo­ra ich część infor­mo­wa­ła w taki czy inny spo­sób, że z pla­nem pro­duk­cyj­nym już się żegna­ją.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Znamy powieści nominowane do Nagrody Wielkiego Kalibru 2019

  Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szą pol­ską powieść kry­mi­nal­ną lub sen­sa­cyj­ną. Poza pamiąt­ko­wą sta­tu­et­ką lau­re­at otrzy­mu­je gra­ty­fi­ka­cję pie­nięż­ną ufun­do­wa­ną przez pre­zy­den­ta Wro­cła­wia. Od 2004 roku nagro­da wrę­cza­na jest pod­czas Festi­wa­lu Kry­mi­na­łu, w 2009 prze­mia­no­wa­ne­go na Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu. W zeszło­rocz­nej edy­cji pierw­sze miej­sce zaję­ła powieść Tyl­ko umar­li wie­dzą Ryszar­da Ćwir­le­ja.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Jak wymyślić fabułę książki na wakacjach – Rozmowa z Alkiem Rogozińskim

  Alek Rogo­ziń­ski zapla­no­wał sobie, że jego naj­now­sza książ­ka będzie poważ­niej­sza od poprzed­nich. Po jej lek­tu­rze już wiem, że mu się to nie uda­ło i bar­dzo dobrze. „Śmierć w bla­sku fle­szy” to kry­mi­nał, któ­ry trzy­ma w napię­ciu od począt­ku do koń­ca, a jed­no­cze­śnie jest prze­śmiesz­ny. O książ­ce, któ­ra powsta­wa­ła w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy, opo­wie­dział mi sam jej autor.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Umysły morderców są niezbadane – wywiad z Chrisem Carterem

  Już rów­no deka­dę pisze o prze­ra­ża­ją­cych zbrod­niach, na któ­rych tro­pie jest Robert Hun­ter. Teraz na pół­ki pol­skich księ­gar­ni tra­fia kolej­na książ­ka Chri­sa Car­te­ra, „Gale­ria umar­łych”. Zarów­no o niej, jak i o isto­cie zła czy też o tym, co się dzie­je z dzi­siej­szym świa­tem, roz­ma­wia­li­śmy z auto­rem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Fox Searchlight zapewnia, że do życiorysu Tolkiena podeszło z należnym szacunkiem

  W zeszłym tygo­dniu rodzi­na Tol­kie­nów wyda­ła ofi­cjal­ne oświad­cze­nie, w któ­rym odcię­li się cał­ko­wi­cie od bio­gra­ficz­ne­go fil­mu o twór­cy Śród­zie­mia. Nikt z Fox Sear­chli­ght nie pró­bo­wał nawią­zać kon­tak­tu z bli­ski­mi pisa­rza ani przed star­tem pro­jek­tu, ani w trak­cie pro­duk­cji. Człon­ko­wie rodzi­ny nie widzie­li jesz­cze fil­mu, mimo że już wkrót­ce tra­fi na ekra­ny kin. Tol­kien nie uzy­skał więc ich bło­go­sła­wień­stwa czy wspar­cia w jakiej­kol­wiek innej posta­ci. Stu­dio odpo­wie­dzia­ło wła­snym oświad­cze­niem.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Leopold Tyrmand został wybrany patronem roku 2020

  W 2020 wypa­da set­na rocz­ni­ca uro­dzin zna­ko­mi­te­go pisa­rza, ostre­go w sło­wie publi­cy­sty i zago­rza­łe­go popu­la­ry­za­to­ra jaz­zu w kra­ju – Leopol­da Tyr­man­da. Jego książ­ki ze Złym na cze­le zyska­ły kul­to­wy cha­rak­ter. Prze­by­wa­jąc na emi­gra­cji był liczą­cym się gło­sem komen­tu­ją­cym sta­li­now­ską rze­czy­wi­stość za żela­zną kur­ty­ną. W uzna­niu zasług sejm posta­no­wił oddać arty­ście hołd i usta­no­wić Leopol­da Tyr­man­da patro­nem przy­szłe­go roku.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Mocne zakończenie książki nie bierze się znikąd!

  Kil­ka osób o odmien­nych cha­rak­te­rach, ich skrzęt­nie skry­wa­ne tajem­ni­ce, do tego odro­bi­na uprze­dzeń, mniej lub lepiej skry­wa­nej nie­chę­ci i już mamy prze­pis na wybu­cho­wą (cza­sa­mi dosłow­nie) fabu­łę. Do tego nie­wiel­ka prze­strzeń, na któ­rej roz­gry­wa się akcja i może­cie być pew­ni, że emo­cje się­gną zeni­tu, a zakoń­cze­nie wbi­je Was w fotel. Uwa­ga poten­cjal­ne spo­ile­ry 😉

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nora Roberts oskarżyła brazylijską pisarkę o wielokrotny plagiat. Ta obwinia ghostwriterów

  Nora Roberts bar­dzo uważ­nie pil­nu­je swo­ich wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych. Nie ma się co dzi­wić, wszak mnó­stwo pra­cy kosz­to­wa­ło ją osią­gnię­cie nie­praw­do­po­dob­ne­go suk­ce­su. Tak więc pla­gia­tor­stwu mówi sta­now­cze nie, ale też poka­za­ła ostat­nio, że nie jest sko­ra do natych­mia­sto­we­go wcho­dze­nia na dro­gę sądo­wą. Prze­ko­na­ła się o tym Cri­stia­ne Ser­ruya, któ­ra jed­nak z szan­sy polu­bow­ne­go zała­twie­nia spra­wy nie sko­rzy­sta­ła.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Jest już do obejrzenia zwiastun trzeciego sezonu Opowieści podręcznej

  Wyda­na ory­gi­nal­nie w 1985 roku powieść Mar­ga­ret Atwo­od zaty­tu­ło­wa­na Opo­wieść pod­ręcz­nej prze­ży­wa od 2016 dru­gą mło­dość. Wte­dy roz­po­czę­ły się pra­ce pro­duk­cyj­ne nad seria­lem ekra­ni­zu­ją­cym książ­kę kana­dyj­skiej pisar­ki. Plat­for­ma Hulu wypu­ści­ła dwa peł­ne sezo­ny, trze­ci będzie do obej­rze­nia w czerw­cu. Moż­na już zoba­czyć jego zwia­stun.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Żandarmeria Wojskowa przeszukała mieszkanie autora wydanej pół roku temu książki o polskich misjach w Afganistanie

  Były ofi­cer Woj­sko­wych Służb Infor­ma­cyj­nych, a następ­nie Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go napi­sał książ­kę o bru­tal­nej rze­czy­wi­sto­ści wojen­nej w Afga­ni­sta­nie w kon­tek­ście pol­skich misji i dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez wywiad nasze­go kra­ju. Kafir, bo pod takim pseu­do­ni­mem wystę­pu­je autor, oparł publi­ka­cję na wła­snych wspo­mnie­niach i doło­żył wszel­kich sta­rań, by nie zdra­dzić w niej żad­nych tajem­nic służ­bo­wych.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Film biograficzny o Tolkienie bez poparcia rodziny profesora

  W maju na ekra­ny kin tra­fi film bio­gra­ficz­ny o pisa­rzu, któ­ry dał nam Śród­zie­mie ze wszyst­ki­mi jego legen­da­mi i opo­wie­ścia­mi. Obraz sku­pi się na mło­do­ści J.R.R. Tol­kie­na oraz jego służ­bie woj­sko­wej na fron­cie pod­czas pierw­szej woj­ny świa­to­wej. Twór­cy eks­plo­ru­jąc życie auto­ra, sta­ra­li się dociec, któ­re wyda­rze­nia mogły wpły­nąć na powsta­nie jego naj­słyn­niej­szych dzieł: Wład­cy pier­ście­ni czy Hob­bi­ta. Oka­zu­je się jed­nak, że film będzie musiał sobie pora­dzić bez bło­go­sła­wień­stwa rodzi­ny pisa­rza.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wybierz książkę na majówkę – najlepsze tytuły na długi weekend

  Dłu­gi week­end to świet­na oka­zja do zwol­nie­nia tem­pa i wypo­czyn­ku. Bez wzglę­du na to, czy pla­nu­je­cie spę­dzić majów­kę na dział­ce, w górach, nad morzem czy we wła­snym domu, nie zapo­mnij­cie o przy­go­to­wa­niu zesta­wu ksią­żek, któ­re umi­lą i uroz­ma­icą majów­ko­wy odpo­czy­nek. Wła­śnie z tej oka­zji księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną pro­mo­cję z raba­ta­mi się­ga­ją­cy­mi aż do -50%. Oto kil­ka­na­ście tytu­łów, po któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to się­gnąć.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Światowy Dzień Książki z Kolejami Śląskimi

  Obcho­dzo­ny w Holan­dii Boeken­we­ek, czy­li Tydzień książ­ki, co roku bar­dzo moc­no wspie­ra­ny jest przez kra­jo­we kole­je Neder­land­se Spo­or­we­gen. Pasa­że­ro­wie mogą liczyć na dar­mo­we prze­jaz­dy w festi­wa­lo­wą nie­dzie­lę, w pocią­gach orga­ni­zo­wa­ne są nato­miast spo­tka­nia z auto­ra­mi. Podob­ny­mi tora­mi podą­żą jutro Kole­je Ślą­skie.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.