Niestatystyczny spis książek na lipiec 2018

Grafik płakał, kiedy rysował – edycja horrorowa

Sypiając ze szpiegiem – subiektywny przegląd filmowo-literacki

 • Ekranizacje Zapowiedzi

  Literatura i placki z kartoflanych obierek na Netflixie

  Net­flix nie usta­je w umac­nia­niu swo­jej pozy­cji wśród ser­wi­sów stre­amu­ją­cych fil­my i seria­le. Coraz wię­cej uwa­gi przy­kła­da do wła­snych autor­skich pro­duk­cji. Czę­sto przy tym szu­ka inspi­ra­cji mię­dzy powie­ścia­mi nie­co mniej popu­lar­ny­mi, ale nadal uda­ny­mi, cie­szą­cy­mi się uzna­niem czy­tel­ni­ków. W sierp­niu na plat­for­mie poja­wi się ekra­ni­za­cja Sto­wa­rzy­sze­nia Miło­śni­ków Lite­ra­tu­ry i Plac­ka z Kar­to­fla­nych Obie­rek. Opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun daje nadzie­je na bar­dzo przy­jem­ny film roman­tycz­ny.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wyjątkowa seria Nielegalni Vincenta V. Severskiego w nowym wydaniu!

  Seria szpie­gow­sko-kry­mi­nal­na Nie­le­gal­ni Vin­cen­ta V. Sever­skie­go, wyda­na przez Wydaw­nic­two Czar­na Owca, osią­gnę­ła sta­tus best­sel­le­ra. Do tej pory sprze­da­no ponad 500 tysię­cy egzem­pla­rzy. Od 2 lip­ca moż­na zaku­pić wszyst­kie tomy serii Nie­le­gal­ni w nowym, kolek­cjo­ner­skim wyda­niu. Part­ne­rem kolek­cji jest Rin­gier Axel Sprin­ger.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na lipiec 2018

  Obser­wu­jąc listę nad­cho­dzą­cych pre­mier wresz­cie moż­na z czy­stym sumie­niem powie­dzieć, że sezon ogór­ko­wy za pasem, ale wca­le nie ozna­cza to, że czy­tel­ni­cy będą musie­li się­gać po zale­gło­ści, bowiem na ryn­ku poja­wi się kil­ka cie­ka­wych wzno­wień i nowo­ści, wśród któ­rych znaj­dzie się parę takich, obok któ­rych nawet naj­bar­dziej kapry­śni nie­sta­ty­stycz­ni nie przej­dą obo­jęt­nie. A że za oknem wciąż ducho­ta i skwar, to chłod­niej­szy kąt z książ­ką wyda­je się cał­kiem miłą alter­na­ty­wą, choć i pod para­so­lem na pla­ży dobra lek­tu­ra nie będzie złym pomy­słem, szcze­gól­nie, że w liście nowo­ści poja­wia­ją się tytu­ły nie tyl­ko dla wyma­ga­ją­cych, ale tak­że pozy­cje nie­co lżej­sze, któ­re z pew­no­ścią wspo­mo­gą chwi­lę relak­su i wypo­czyn­ku.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Hashtag Remigiusza Mroza w lipcu!

  W to, że Remi­giusz Mróz wyda kolej­ną książ­kę i że wyda­rzy się to szyb­ciej niż póź­niej raczej nikt nie wąt­pił. Zwłasz­cza, że już w kwiet­niu poja­wi­ły się pierw­sze prze­cie­ki na temat pro­jek­tu Hash­tag. Wydaw­ca ofi­cjal­nie wie­ści potwier­dził i ogło­sił przy oka­zji datę pre­mie­ry.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nie żyje Harlan Ellison

  Har­lan Elli­son był płod­nym twór­cą opo­wia­dań, napi­sał kil­ka powie­ści, zgar­nął mnó­stwo nagród, wsła­wił się rów­nież jako sce­na­rzy­sta fil­mo­wy i seria­lo­wy. Zawsze mówił to, co myślał i zawsze wal­czył o swo­je, co nie­jed­no­krot­nie wpę­dza­ło go w kło­po­ty, ale jed­no­cze­śnie pozwo­li­ło wygrać kil­ka dużych spraw sądo­wych roz­gry­wa­ją­cych się za kuli­sa­mi fil­mo­wej machi­ny Hol­ly­wo­odu. Wczo­raj, na proś­bę żony, jego przy­ja­ciół­ka Chri­sti­ne Vala­da poin­for­mo­wa­ła na Twit­te­rze o śmier­ci pisa­rza. Odszedł we śnie w wie­ku osiem­dzie­się­ciu czte­rech lat.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Akcja #CERVANTES2018 – doskonała okazja do poznania przygód don Kichota

  Są boha­te­ro­wie książ­ko­wi, któ­rych wszy­scy zna­ją, ale praw­do­po­dob­nie więk­szość jedy­nie ze sły­sze­nia albo z frag­men­tu czy­ta­ne­go daw­no temu na zaję­ciach z języ­ka pol­skie­go. Nie­wąt­pli­wie taką posta­cią jest Don Kichot. Każ­dy sły­szał, że jeź­dził na wychu­dzo­nej szka­pie, towa­rzy­szył mu gier­mek San­cho Pan­sa i że wal­czył z wia­tra­ka­mi. I wła­ści­wie to tyle. Jeśli mie­li­ście ocho­tę kie­dyś poznać bli­żej słyn­ne­go błęd­ne­go ryce­rza, a zwy­kle było wam nie po dro­dze, to teraz może­cie przy­łą­czyć się do akcji #CERVANTES2018.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Grafik płakał, kiedy rysował – edycja horrorowa

  Uwiel­bia­my się bać. Potrze­bu­je­my sil­nych emo­cji, a strach nale­ży prze­cież do naj­in­ten­syw­niej­szych, jeśli w ogó­le nie jest tą naj­sil­niej­szą. Oczy­wi­ście bać chce­my się w warun­kach kon­tro­lo­wa­nych, raczej nikt nie szu­ka sytu­acji praw­dzi­wie zagra­ża­ją­cych życiu. Dla­te­go tak chęt­nie odwie­dza­my domy stra­chów, poko­nu­je­my kolej­ka­mi gór­ski­mi pętle i becz­ki, się­ga­my po fil­mo­we czy książ­ko­we hor­ro­ry. Zwłasz­cza te ostat­nie dają nam spo­ro fraj­dy, bo naj­bar­dziej pobu­dza­ją naszą wyobraź­nię, przez co też ten strach jest bar­dziej oso­bi­sty, pry­wat­ny, inten­syw­ny. Jed­nak nie o hor­ro­rach będzie teraz, a o ich okład­kach. Przed­sta­wia­my dzie­sięć okła­dek, któ­re stra­szą. Nie tak jed­nak, jak­by sobie tego życzy­li ich auto­rzy. Mamy przy­naj­mniej taką nadzie­ję. Poprzed­nią edy­cję znaj­dzie­cie tutaj. 

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Harry Potter i jego terapeutyczny wpływ na… koty

  To jed­na z tych wzru­sza­ją­cych, wyci­ska­ją­cych łzy histo­rii, a pisze­my o niej, bo poka­zu­je potę­gę lite­ra­tu­ry, tę mniej oczy­wi­stą jej siłę wpły­wa­nia nie tyl­ko na czy­tel­ni­ka, ale na całe oto­cze­nie. Oto histo­ria, w któ­rej Ste­vie Won­der pozna­je Harry’ego Pot­te­ra, a nie­ja­ki Pri­ce McIn­ty­re ura­sta do ran­gi boha­te­ra.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Sypiając ze szpiegiem – subiektywny przegląd filmowo-literacki

  Gdy­by obca cywi­li­za­cja posta­no­wi­ła zaczerp­nąć wie­dzę o Zie­mia­nach z samych tyl­ko kry­mi­na­łów i fil­mów akcji, wnio­sek był­by pro­sty. Szpie­go­wa­nie to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych zawo­dów tej pla­ne­ty. A każ­dy, kto nie­le­gal­nie zbie­ra infor­ma­cje, ma też swo­je dru­gie, bar­dziej nor­mal­ne życie i part­ne­ra, któ­ry zwy­kle żyje w nie­świa­do­mo­ści. Uwa­ga, arty­kuł zawie­ra spo­ile­ry!

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Robin Cook – jak uleczyć lekarzy?

  Uzna­wa­ny za mistrza thril­le­ra medycz­ne­go, zresz­tą słusz­nie, bo w tym gatun­ku nie ma sobie rów­nych, Robin Cook powró­cił z kolej­ną przej­mu­ją­cą histo­rią roz­gry­wa­ją­cą się w świe­cie lekar­skich kitli. Mowa o “Szar­la­ta­nach”. Nam opo­wie­dział m.in. o tym, jak oce­nia współ­cze­sny sys­tem opie­ki zdro­wot­nej, o wpły­wie nowych tech­no­lo­gii na świat medy­cy­ny oraz o tym, jak zaszedł Donal­do­wi Trum­po­wi za skó­rę.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Skwer Geralta z Rivii w centrum Łodzi – taki prezent od Łodzian otrzyma Andrzej Sapkowski

  Wraz z rosną­cą popu­lar­no­ścią uni­wer­sum Wiedź­mi­na – nie­waż­ne czy za spra­wą samych ksią­żek, serii gier kom­pu­te­ro­wych, czy powsta­ją­ce­go wła­śnie seria­lu pro­duk­cji Net­flik­sa – Andrzej Sap­kow­ski cie­szy się coraz więk­szą sła­wą, ura­sta do mia­na cele­bry­ty, jeśli jesz­cze nie mię­dzy­na­ro­do­we­go, to na pew­no kra­jo­we­go. Dum­na z całej tej sytu­acji może być przede wszyst­kim Łódź, w któ­rej pisarz się uro­dził i po dziś dzień miesz­ka. Rad­ni mia­sta z oka­zji sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin auto­ra przy­go­to­wa­li nobi­li­tu­ją­cy poda­rek.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Ojcowie uwięzieni między okładkami

  23 czerw­ca obcho­dzi­my w Pol­sce Dzień Ojca. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla Was solid­ną listę cie­ka­wych przy­kła­dów lite­rac­kich tatu­siów. Zapra­sza­my do lek­tu­ry! Na pierw­szy ogień bie­rze­my „Ojców i dzie­ci”. Naj­waż­niej­sza książ­ka Iwa­na Tur­gie­nie­wa poświę­co­na jest róż­ni­com mię­dzy dwo­ma poko­le­nia­mi dzie­więt­na­sto­wiecz­nej rosyj­skiej szlach­ty. Pierw­sze z nich to tzw. „zbęd­ni ludzie”, gene­ra­cja, któ­ra zaprze­pa­ści­ła szan­sę na doko­na­nie zmian w kra­ju. Poko­le­nie to tra­ci swój auto­ry­tet – ludzie star­si, o poglą­dach bar­dziej kon­ser­wa­tyw­nych i sto­no­wa­nych, nie są wzo­rem dla mło­dych, zbun­to­wa­nych, dążą­cych do natych­mia­sto­wych zmian. War­to­ści, któ­re wyzna­ją ojco­wie (rodzi­na, wia­ra, sza­cu­nek da auto­ry­te­tów), nie są istot­ne dla „nowych ludzi” (okre­śla­nych też mia­nem nihi­li­stów), wyzna­ją­cych zasa­dy mate­ria­li­zmu. Dla nich liczy się przede wszyst­kim doraź­na pomoc innym i zmia­ny poli­tycz­no-spo­łecz­ne.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Doktor Sen z twarzą Ewana McGregora

  War­ner Bros. od kil­ku lat pra­cu­je nad stwo­rze­niem pre­qu­ela Lśnie­nia oraz zekra­ni­zo­wa­niem powie­ści Dok­tor Sen. Dotych­czas na prze­szko­dzie sta­ły pie­nią­dze – stu­dio mia­ło pro­blem ze spię­ciem budże­tu. Sytu­acja zmie­ni­ła się wraz z ogrom­nym komer­cyj­nym suk­ce­sem kino­wej wer­sji IT z zeszłe­go roku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Co czytają Polacy? Biblioteka Narodowa odpowiada w szczegółowym raporcie czytelnictwa.

  W mar­cu Biblio­te­ka Naro­do­wa przed­sta­wi­ła skrót z bada­nia czy­tel­nic­twa w 2017 roku, w któ­rym zawar­to ogól­ne wyni­ki doty­czą­ce mię­dzy inny­mi odset­ka osób czy­ta­ją­cych. Zebra­li­śmy dla Was te dane w TYM arty­ku­le. Wczo­raj na stro­nie BN poja­wił się link do peł­ne­go rapor­tu sta­nu czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Ten dostar­cza mię­dzy inny­mi infor­ma­cji odno­śnie do tego, co się w Pol­sce czy­ta.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Prawa do książki sprzedał w wieku 99 lat. Wydawca planuje premierę na setne urodziny autora.

  Law­ren­ce Fer­lin­ghet­ti to ame­ry­kań­ski poeta, księ­garz i wydaw­ca. W mar­cu skoń­czył dzie­więć­dzie­siąt dzie­więć lat. Nadal aktyw­nie dzia­ła w bran­ży książ­ko­wej, przede wszyst­kim wciąż two­rzy poezję. Kil­ka lat temu napi­sał powieść Lit­tle Boy, któ­rą uda­ło mu się wła­śnie sprze­dać. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że set­ne uro­dzi­ny będzie świę­to­wał jej wyda­niem.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.