Niestatystyczny spis książek na styczeń

Archiwum Márqueza jest dostępne dla każdego

Kolejna diabelska książka od Lauren Weisberger już w przyszłym roku

 • Aktualności

  Mindhunter – John Douglas, Mark Olshaker

  „Min­dhun­ter” to mrocz­na książ­ka, w któ­rej swo­je życie i karie­rę opi­su­je naj­wy­bit­niej­szy pro­fi­ler w dzie­jach FBI, John Douglas. Na jej pod­sta­wie powstał kli­ma­tycz­ny serial wypro­du­ko­wa­ny przez Net­fli­xa, a wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Davi­da Fin­che­ra odpo­wie­dzial­ne­go za takie fil­my jak cho­ciaż­by nie­za­po­mnia­ne „Sie­dem” czy „Zodiak”.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Powstaje adaptacja Małych wielkich rzeczy Jodi Picoult

  Ame­ry­kań­ska pisar­ka Jodi Pico­ult ma na swo­im kon­cie kil­ka best­sel­le­rów; jej pra­ca twór­cza była rów­nież wie­lo­krot­nie nagra­dza­na. Po jej książ­ki czę­sto się­gał prze­mysł fil­mo­wy. Dotych­czas pięć z napi­sa­nych przez nią kil­ku­dzie­się­ciu powie­ści zosta­ło prze­nie­sio­nych na ekra­ny. Aktu­al­nie trwa­ją pra­ce nad ekra­ni­za­cją Małych wiel­kich rze­czy. Nie­daw­no ogło­szo­no, kto zagra dwie wio­dą­ce role żeń­skie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wkrótce poznamy Bestsellery Empiku 2017

  Macie cza­sem tak, że zasta­na­wia­cie się, co się teraz naj­le­piej sprze­da­je, któ­ra książ­ka jest naj­po­pu­lar­niej­sza, po jaki film ludzie naj­czę­ściej się­ga­ją? Nawet jeśli nie, to war­to wie­dzieć, jakie tren­dy panu­ją na ryn­ku. Wkrót­ce wszyst­ko będzie jasne, bo na począt­ku lute­go pozna­my listę naj­le­piej sprze­da­ją­cych się w ubie­głym roku w salo­nach Empik i na empik.com pro­duk­tów książ­ko­wych, muzycz­nych, fil­mo­wych i gro­wych. 19. gala wrę­cze­nia nagród Best­sel­le­ra Empi­ku odbę­dzie się już 6 lute­go.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Ekranizacje

  Śladami Agathy Christie

  Kla­sycz­na powieść Aga­thy Chri­stie pt.: „Mor­der­stwo w Orient Expres­sie” docze­ka­ła się w 2017 roku swo­jej dru­giej Hol­ly­wo­odz­kiej adap­ta­cji fil­mo­wej w reży­se­rii Ken­ne­tha Bra­na­gha. Wypeł­nio­na po brze­gi gwiaz­da­mi jak Judi Dench, John­ny Depp czy Pene­lo­pe Cruz, zebra­ła w mia­rę przy­zwo­ite recen­zje, ale nie da się ukryć, że głów­nym uczu­ciem po sean­sie była chęć powró­ce­nia do książ­ko­we­go pier­wo­wzo­ru.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Na froncie II wojny światowej – wywiad z Lynne Olson

  Ame­ry­kań­ska histo­rycz­ka w „Wyspie ostat­niej nadziei” opo­wia­da, jak alianc­cy przy­wód­cy zna­leź­li schro­nie­nie w Lon­dy­nie, ale tak­że pod­kre­śla głę­bo­ko zako­rze­nio­ną bry­tyj­ską pro­tek­cjo­nal­ność wobec Euro­py kon­ty­nen­tal­nej. Nie zapo­mi­na tak­że o hero­izmie pol­skich lot­ni­ków w 1940 roku, o któ­rym pisa­ła też w swo­jej „Spra­wie hono­ru”. Lyn­ne Olson kre­śli po pro­stu poru­sza­ją­ce, ale i prze­ra­ża­ją­ce histo­rie uczest­ni­ków II woj­ny świa­to­wej ze szpie­ga­mi, naukow­ca­mi, monar­cha­mi i żoł­nie­rza­mi odpie­ra­ją­cy­mi nie­miec­ką inwa­zję w tle.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o historii magii

  Magicz­ny świat z ksią­żek Harry’ego Pot­te­ra w dużej mie­rze opar­ty jest na tra­dy­cjach i folk­lo­rze bry­tyj­skim, choć nie tyl­ko. Prze­cież waże­niem elik­si­rów zaj­mo­wa­no się od zara­nia dzie­jów, pro­ces pro­duk­cji kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go spę­dzał sen z powiek alche­mi­ków już w I wie­ku naszej ery, a dzien­ni­ki podróż­ni­ków peł­ne są tyleż nie­bez­piecz­nych co fan­ta­stycz­nych stwo­rzeń. Biblio­te­ka Bry­tyj­ska zapra­sza na nie­zwy­kłą podróż po histo­rii magii.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  To świat Harry’ego Pottera

  Od okre­su naj­in­ten­syw­niej­szej „pot­te­ro­ma­nii” minę­ło już tro­chę cza­su co nie zna­czy, że sła­wa Harry’ego Pot­te­ra przy­ga­sła. Nie. Teraz dzie­ło Joan­ne Row­ling jest po pro­stu zja­wi­skiem, z któ­re­go ist­nie­nia zda­ją sobie spra­wę wszy­scy. To coś natu­ral­ne­go – ogól­no­świa­to­wy feno­men, o któ­rym sły­szał pra­wie każ­dy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nieznane więzi natury – Petera Wohllebena

  „Nie­zna­ne wię­zi natu­ry” to trze­cia z kolei książ­ka, któ­ra wyszła spod pió­ra Pete­ra Wohl­le­be­na, auto­ra best­sel­le­ro­wych i nie­zwy­kle waż­nych pozy­cji takich jak „Sekret­ne życie drzew” i „Ducho­we życie zwie­rząt”. Książ­ki uka­za­ły się na pol­skim ryn­ku nakła­dem Wydaw­nic­twa Otwar­te­go. W kolej­nej odsło­nie przy­rod­ni­cze­go cyklu autor chce poka­zać i uświa­do­mić zwy­kłym ludziom, jakie rela­cje zacho­dzą każ­de­go dnia w zadzi­wia­ją­cym świe­cie flo­ry i fau­ny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Poetka nie była w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące jej własnego wiersza

  Matu­ra z języ­ka pol­skie­go i klucz, w któ­ry trze­ba się wstrze­lić z odpo­wie­dzia­mi to praw­dzi­wa zmo­ra sys­te­mu edu­ka­cji. Każ­dy, kto myślał, że to tyl­ko nasz pro­blem, jest w ogrom­nym błę­dzie. Ame­ry­kań­ska poet­ka zmie­rzy­ła się z pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi jej wier­sza. Gdy­by zda­wa­ła egza­min, z całą pew­no­ścią by go obla­ła.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Wiemy już, jaka będzie najbliższa powieść Remigiusza Mroza

  Fani serii z Wik­to­rem For­stem czy Joan­ną Chył­ką mogą poczuć teraz lek­ki zawód. Naj­now­sza powieść Remi­giu­sza Mro­za nie będzie doty­czyć ich ulu­bio­nych boha­te­rów. Autor tym razem mie­rzy się z mrocz­ną mate­rią thril­le­ra psy­cho­lo­gicz­ne­go. Co cie­ka­we, poza oczy­wi­stym wyda­niem książ­ki w Pol­sce, trwa­ją pra­ce nad uka­za­niem się tytu­łu na całym świe­cie! Czyż­by książ­ki Mro­za mia­ły być naszym kolej­nym lite­rac­kim towa­rem eks­por­to­wym?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt

  „Oskar i pani Róża” to zna­na pra­wie na całym świe­cie pięk­na opo­wieść o życiu i śmier­ci uka­za­na z per­spek­ty­wy nie­ule­czal­nie cho­re­go chłop­ca o imie­niu Oskar. Książ­ka po pre­mie­rze w 2002 roku nie­mal natych­miast sta­ła się best­sel­le­rem i lite­rac­kim wyda­rze­niem na mia­rę kul­to­we­go „Małe­go Księ­cia”.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Stranger Books, czyli książki dla miłośników Stranger Things

  Wszy­scy lubi­my „Stran­ger Things”, praw­da? Nie­ste­ty, na trze­ci sezon przyj­dzie nam jesz­cze tro­chę pocze­kać. Ale nie bój­cie się – przy­go­to­wa­li­śmy dru­gą cie­ka­wą listę ksią­żek (i komik­sów), któ­re umi­lą Wam czas ocze­ki­wa­nia (pierw­szą znaj­dzie­cie tutaj). Nie­któ­re z tych tytu­łów przy­po­mi­na­ją serial nastro­jem, inne poru­sza­ną tema­ty­ką. Wszyst­kie jed­nak są god­ne pole­ce­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na styczeń 2018

  Po bożo­na­ro­dze­nio­wym sza­leń­stwie i chwi­lo­wym wstrzy­ma­niu wart­kie­go stru­mie­nia nowo­ści i wzno­wień na ryn­ku wydaw­ni­czym w stycz­niu przyj­dzie czas na uru­cho­mie­nie machi­ny wszel­kich ofi­cyn, któ­re wtło­czą do księ­garń i innych skle­pów nową daw­kę ksią­żek. Czy ma to coś wspól­ne­go z pie­nięż­ny­mi pre­zen­ta­mi cho­in­ko­wy­mi? Być może. Waż­ne dla czy­tel­ni­ków powin­no być raczej to, że będą mogli zagłę­bić się w wycze­ki­wa­nych powro­tach, kon­ty­nu­acjach i zupeł­nie nowych publi­ka­cjach, dostar­cza­ją­cych roz­ryw­ki, wie­dzy i reflek­sji. Czy­li w stycz­niu cze­ka na wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych uczta dla umy­słu i wyobraź­ni.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Klasyczni pisarze po godzinach

  Dla wie­lu pisa­rzy pisa­nie kolej­nych ksią­żek jest pra­cą taką samą, jak dla kogoś obsłu­ga kasy fiskal­nej w skle­pie czy kle­pa­nie tabe­lek w Exce­lu, tyl­ko, wia­do­mo, faj­niej­szą. Nie mniej nie da się pra­co­wać na okrą­gło. Każ­dy potrze­bu­je wytchnie­nia, hob­by, ku któ­re­mu może uciec w wol­niej­szej chwi­li i po pro­stu odsap­nąć. Nie ina­czej spra­wa wyglą­da z auto­ra­mi, któ­rzy prze­cież też są zwy­czaj­ny­mi ludź­mi. Przyj­rzyj­my się, jakim czyn­no­ściom po godzi­nach odda­wa­li się słyn­ni auto­rzy i autor­ki.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.