Niestatystyczny spis książek na kwiecień

Kolejna porcja ciekawostek o Grze o tron

Będzie angielskie tłumaczenie Lodu – majstersztyku Jacka Dukaja

 • Ekranizacje

  Potwierdzone! Netflix i Platige Image wraz z Andrzejem Sapkowskim tworzą serial o Wiedźminie!

  “Cie­szę się, że Net­flix stwo­rzy adap­ta­cję moich opo­wia­dań dla fanów, zacho­wu­jąc wier­no­ść mate­ria­ło­wi źró­dło­we­mu i moty­wom, pisa­niu któ­ry­ch poświę­ci­łem ponad trzy­dzie­ści lat. Jestem nie­zmier­nie zado­wo­lo­ny z naszej współ­pra­cy i zespo­łu, któ­re­mu przy­pa­dło zada­nie oży­wie­nia boha­te­rów moich ksią­żek”, oznaj­mił Andrzej Sap­kow­ski. Czy to ozna­cza, że i my mamy powo­dy do rado­ści? Pisa­rz będzie peł­nił rolę kon­sul­tan­ta seria­lu.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Jerzym Besalą

  Jerzy Besa­la to pol­ski histo­ryk i publi­cy­sta, spe­cja­li­zu­ją­cy się w Rzecz­po­sto­li­tej szla­chec­kiej. Jest auto­rem kil­ku­na­stu publi­ka­cji, m.in. bio­gra­fii Ste­fa­na Bato­re­go czy obszer­nej mono­gra­fii Alko­ho­lo­we dzie­je Pol­ski. Cza­sy Pia­stów i Rze­czy­po­spo­li­tej szla­chec­kiej. Został odzna­czo­ny Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi za zasłu­gi w popu­la­ry­zo­wa­niu wydaw­nic­tw książ­ko­wy­ch o tema­ty­ce histo­rycz­nej i patrio­tycz­nej. Zapra­szam do lek­tu­ry wywia­du z nim.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Martin potwierdza nowe seriale z uniwersum Gry o tron!

  Geo­r­ge R.R. Mar­tin potwier­dził – HBO roz­po­czę­ło pra­ce nad nowy­mi pro­jek­ta­mi nawią­zu­ją­cy­mi do “Gry o tron”. Powstać ma pięć pre­qu­eli tej opo­wie­ści. Wia­do­mo już, że nie będzie wśród nich opo­wie­ści o Rebe­lii Rober­ta Bara­the­ona – wszyst­kie istot­ne wyda­rze­nia mają zostać opi­sa­ne w “Pie­śni Lodu i Ognia”, więc serial dublo­wał­by tę tre­ść – ani histo­rii Dun­ka i Jaja, boha­te­rów opo­wia­dań z uni­wer­sum Weste­ros.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  W czwartek ruszają Warszawskie Targi Książki

  Zbli­ża się praw­dzi­we świę­to ryn­ku książ­ki w Pol­sce, czy­li War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki, któ­re odbę­dą się w ter­mi­nie 18–21 maja 2017 na Sta­dio­nie Naro­do­wym. War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki 2017 to ok. 800 wystaw­ców z 32 kra­jów, 1000 zapro­szo­ny­ch twór­ców i 1500 pro­po­zy­cji pro­gra­mo­wy­ch taki­ch jak spo­tka­nia autor­skie, warsz­ta­ty czy pane­le dys­ku­syj­ne. To naj­więk­sza impre­za zwią­za­na z ryn­kiem książ­ki w Pol­sce, a dokład­niej – już ósma jej edy­cja.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Bohaterzy książkowo – komiksowi jako figurki

  Figur­ki POP to sto­sun­ko­wo nowa moda, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła z zacho­du – wraz z licen­cja­mi na nie. Są słod­kie i uro­cze oraz w zasa­dzie dla każ­de­go – bo powa­la­ją zasię­giem tema­tycz­nym. Księż­nicz­ki Disneya są pro­du­ko­wa­ne w nich na rów­ni z boha­te­ra­mi ani­me. Akto­rzy “Gry o tron” chęt­nie pozu­ją do zdjęć z figur­ka­mi odzwier­cie­dla­ją­cy­mi posta­ci, w któ­re się wcie­la­ją.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Na Dzień Matki – promocje książkowe w Biedronce i Lidlu

  W ponie­dzia­łek kolej­na oka­zja do kupie­nia ksią­żek w pro­mo­cyj­ny­ch cena­ch. Do wyczer­pa­nia zapa­sów trwa ofer­ta “Zaczy­ta­ni w Lidlu”. Ceny zaczy­na­ją się już od 13,99 zł, choć więk­szo­ść ksią­żek dostęp­na będzie w cenie dwu­dzie­stu paru zł. W ofer­cie m.in. “Sztu­ka kocha­nia”, “Nowe przy­go­dy Miko­łaj­ka”, “Baśnio­bór”, książ­ki o Neli czy twór­czo­ść Kata­rzy­ny Bon­dy.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Ekranizacje

  Oni bronią galaktyki – Strażnicy Galaktyki!

  Na ekra­na­ch kin wcho­dzi dru­ga czę­ść entu­zja­stycz­nie przy­ję­ty­ch przez publicz­no­ść „Straż­ni­ków Galak­ty­ki”. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla was tek­st, w któ­rym oma­wia­my komik­so­we począt­ki tej gru­py. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Wędrowcy George’a R.R. Martina doczekają się serialowej odsłony!

  Valar Geo­r­ge R.R. Mart-ghu­lis – to sta­ro­va­ly­riań­ska fra­za ozna­cza­ją­ca “wszyst­ko, co napi­sał Mar­tin, musi docze­kać się adap­ta­cji TV”. Żeby nie sprze­ci­wiać się tra­dy­cji, Syfy posta­no­wi­ło zaadap­to­wać nowe­lę “Wędrow­cy”, któ­rą Geo­r­ge R.R. Mar­tin popeł­nił w 1980 roku. Książ­ka to nad­na­tu­ral­ne sci-fi.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  5 powodów, dla których można pokochać opowieści o Ani Shirley

  Ist­nie­ją takie opo­wie­ści, któ­re łączą całe poko­le­nia czy­tel­ni­ków. Osa­dzo­ne w swo­jej epo­ce, a mimo to dzie­lą­ce pewien ele­ment uni­wer­sal­ny i roz­po­zna­wal­ny bez wzglę­du na czas i na miej­sce. Jed­ną z taki­ch opo­wie­ści jest dzie­wię­cio­to­mo­wy cykl o Ani Shir­ley kana­dyj­skiej pisar­ki Lucy Maud Mont­go­me­ry, któ­ry od chwi­li wyda­nia w 1908 roku ocza­ro­wał czy­tel­ni­cze ser­ca. Ania Shir­ley zna­na lepiej jako Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza prze­szła do histo­rii lite­ra­tu­ry, sta­jąc na pie­de­sta­le u boku inny­ch dzie­cię­cy­ch legend, jak Ali­cja z Kra­iny Cza­rów, Tom Sawy­er czy Poly­an­na.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Bill Clinton i James Patterson wspólnie piszą książkę!

  Były pre­zy­dent Sta­nów Zjed­no­czo­ny­ch do spół­ki z jed­nym z naj­bar­dziej aktyw­ny­ch pisa­rzy posta­no­wi­li zain­try­go­wać cały kraj swo­ją nową wspól­ną książ­ką. Pat­ter­son i Clin­ton są wła­śnie w trak­cie two­rze­nia nowe­li “Pre­si­dent Is Mis­sing”, któ­ra zosta­nie opu­bli­ko­wa­na w czerw­cu 2018 roku przez wydaw­nic­twa Alfred A. Knopf i Lit­tle, Brown and Com­pa­ny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Syn – ropa, bydło i skalpy

  150 lat histo­rii potęż­ne­go rodu McCul­lo­ughów. Tek­sas. Pogra­ni­cze. Nie­ustan­ne star­cia mię­dzy bia­ły­mi, India­na­mi i Mek­sy­ka­na­mi. Twar­de cza­sy dla twar­dy­ch ludzi. Na pierw­szy rzut oka może się wyda­wać, że „Syn” Phi­lip­pa Mey­era to kolej­na wester­no­wa saga rodzin­na, jaki­ch wie­le. A jed­nak nie każ­da tego typu powie­ść otrzy­mu­je nomi­na­cję do nagro­dy Pulit­ze­ra. Nie każ­da też zosta­je prze­nie­sio­na na mały ekran przez sta­cję AMC. Co spra­wia, że wła­śnie ta książ­ka jest wyjąt­ko­wa?

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niższy VAT na e-booki – projekt Parlamentu Europejskiego

  Oby­wa­te­le Unii Euro­pej­skiej być może wkrót­ce będą mogli cie­szyć się tań­szy­mi e-booka­mi – wszyst­ko to dzię­ki pro­po­zy­cji Komi­sji Euro­pej­skiej, któ­ra zapro­po­no­wa­ła pro­jekt obni­że­nia podat­ku VAT na książ­ki w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Pro­po­zy­cję zatwier­dzo­no 48 gło­sa­mi (prze­ciw była 1 oso­ba, 2 nie­obec­ne) Komi­sji Mone­tar­nej i Gospo­dar­czej.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Mole książkowe to najlepsi kochankowie?

  Por­tal rand­ko­wy eHar­mo­ny prze­pro­wa­dził nie­daw­no bada­nia, z któ­ry­ch wyni­ka, że oso­by regu­lar­nie czy­ta­ją­ce książ­ki cie­szą się więk­szym powo­dze­niem u płci prze­ciw­nej. Podob­no usta­wie­nie czy­ta­nia jako jed­ne­go z zain­te­re­so­wań spra­wi­ło, że oso­ba była bar­dziej atrak­cyj­na dla odbior­ców.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.