Niestatystyczny spis książek na wrzesień 2018

Grafik płakał, kiedy rysował – edycja horrorowa

Zawsze piszę o ludziach – wywiad z Grahamen Mastertonem

 • Aktualności

  Pomoc dla człowieka, dla którego książki są życiem, pilnie potrzebna!

  Jedy­nym źró­dłem docho­du pana Wło­dzi­mie­rza jest sprze­daż uży­wa­nych ksią­żek. Od 13 lat utrzy­mu­je tak sie­bie i swo­ją 80-let­nią mamę. Wysta­wia je na tczew­skim tar­go­wi­sku. A raczej… wysta­wiał, ponie­waż kil­ka dni temu ktoś pod­pa­lił sta­re­go żuka, z któ­re­go pan Wło­dek pro­wa­dził sprze­daż. Razem z autem spło­nę­ło oko­ło 1,5 tys. ksią­żek.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Wiemy w ilu odcinkach ostatniego sezonu Gry o Tron pojawi się Jaime Lannister

  Geo­r­ge R.R. Mar­tin zna­ny jest z bez­par­do­no­we­go uśmier­ca­nia zna­czą­cych, nie­kie­dy zda­wa­ło­by się głów­nych, boha­te­rów w swo­jej sadze Pie­śni lodu i ognia. Sce­na­riusz pro­du­ko­wa­ne­go przez HBO seria­lu roz­mi­ja się fabu­lar­nie z książ­ko­wym pier­wo­wzo­rem, ale twór­cy chcąc utrzy­mać ducha ory­gi­na­łu, rów­nież nie szczę­dzą swo­ich pro­ta­go­ni­stów. Nikt nie może być pew­ny, kto doży­je do wiel­kie­go fina­łu. Spra­wa sądo­wa, w któ­rą uwi­kła­ny jest Niko­laj Coster-Wal­dau, odtwór­ca roli Jaime­go Lan­ni­ste­ra, daje infor­ma­cje pozwa­la­ją­ce snuć przy­pusz­cze­nia, co do tego, jak dłu­go jego postać poży­je. News może zawie­rać spo­ile­ry. Może ich też nie zawie­rać.

  Czytaj dalej
 • Quizy

  Antydepresant czy postać J.R.R. Tolkiena?

  “Wład­cę Pier­ście­ni” czy­ta­łeś kil­ka­dzie­siąt razy, w tym tak­że od koń­ca, “Hob­bi­ta” potra­fisz wyre­cy­to­wać obu­dzo­ny w środ­ku nocy, a “Sil­ma­ril­lion” to dla Cie­bie lek­ka lek­tu­ra do podusz­ki? Uwa­żasz, że twór­czość J.R.R. Tol­kie­na nie ma przed Tobą tajem­nic? Sprawdź więc swo­je siły w quizie! Zobacz, czy odróż­nisz, któ­re z poniż­szych słów to imię posta­ci wymy­ślo­nej przez Tol­kie­na, a któ­re to nazwa leku sto­so­wa­ne­go w wal­ce z depre­sją. Do dzie­ła!

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Życie książek po śmierci autora

  Pisa­rze, podob­nie jak zwy­kli ludzie, są śmier­tel­ni. Zda­rza się czę­sto, że śmierć zaska­ku­je ich w trak­cie pisa­nia kolej­nej książ­ki. Lub kil­ku ksią­żek. Zosta­ją notat­ki, szki­ce fabu­ły, a cza­sem wręcz całe frag­men­ty i roz­dzia­ły. Szko­da, żeby się to zmar­no­wa­ło, praw­da? Fani prze­cież nie mogą być pozba­wie­ni nawet naj­mniej­szej cząst­ki twór­czo­ści swo­je­go ido­la. Inne serie są tak sil­ne, że nie porzu­ca się ich nawet, gdy notat­ki ory­gi­nal­ne­go twór­cy się już wyczer­pią – kolej­ne czę­ści zna­nych cykli powsta­ją już tyl­ko dzię­ki pra­cy auto­rów wyzna­czo­nych przez spad­ko­bier­ców auto­rów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Wygląd serialowej Ciri może nieco odbiegać od książkowego pierwowzoru

  Pro­duk­cja ame­ry­kań­skie­go seria­lu Wiedź­min budzi na całym świe­cie mnó­stwo emo­cji. Zwłasz­cza pol­scy fani z oczy­wi­stych przy­czyn śle­dzą wszel­kie infor­ma­cje z zapar­tym tchem, goto­wi wal­czyć z każ­dym odstęp­stwem od pier­wo­wzo­ru. Teraz w inter­ne­cie zna­la­zła się infor­ma­cja, któ­ra może cał­ko­wi­cie zbu­rzyć zaufa­nie (w nie­któ­rych przy­pad­kach jego reszt­ki) do Lau­ren S. His­srich i jej teamu pra­cu­ją­cych w pocie czo­ła nad seria­lem. Ponow­nie spra­wa doty­czy castin­gów.

  Czytaj dalej
 • Felieton

  Bohaterki literackie w cieniu czarnego psa. Nerwica i depresja w literaturze.

  Przez wie­le lat depre­sja, ner­wi­ca, dwu­bie­gu­no­wość i sta­ny lęko­we, mówiąc wprost, obni­ża­ły war­tość kobie­ty jako czło­wie­ka. Były jed­nak obec­ne w lite­ra­tu­rze, poka­zu­jąc nie tyle litość i współ­czu­cie oka­za­ne boha­ter­kom, a raczej po pro­stu kon­sta­ta­cję ich sta­nu. Książ­ki tego typu powsta­ją do dziś, oswa­ja­jąc oto­cze­nie z tym, że depre­sja była, jest i będzie czę­ścią nasze­go życia. Jeśli nie doświad­czy­my jej sami, z dużym praw­do­po­do­bień­stwem dotknie kogoś z naszych bli­skich.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki Felieton

  Epidemia czytania – strzeżcie się, młodzi!

  Dziś, z tym kto nie czy­ta, nie pój­dzie­my do łóż­ka. Brak ksią­żek w domu budzi jeśli nie nie­smak, to wiel­kie zasko­cze­nie. Do czy­tel­ni­czej pasji przy­zna­je­my się na tor­bach, koszul­kach a nawet… skar­pet­kach. Na Face­bo­oku śle­dzić moż­na fan­pa­ge z przy­stoj­ny­mi męż­czy­zna­mi czy­ta­ją­cy­mi w metrze. Ist­nie­je nawet gru­pa dla wiel­bi­cie­li pięk­nych okła­dek! Tym­cza­sem w Anglii koń­ca XVIII wie­ku uzna­no, że książ­ki to zło, po któ­re się­ga­my w wyni­ku żądzy i gorącz­ki!

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ciekawostki

  Graham Masterton po raz drugi przyznał polskim więźniom nagrody za najlepsze opowiadania

  Każ­dy nosi w sobie przy­naj­mniej jed­ną histo­rię, któ­rą mógł­by z powo­dze­niem zamie­nić w opo­wia­da­nie lub powieść. Nie ina­czej jest z osa­dzo­ny­mi w pol­skich wię­zie­niach. Co wię­cej oka­zu­je się, że wca­le spo­ra ich licz­ba ma dryg do pisa­nia. Mógł się o tym ostat­nio prze­ko­nać Gra­ham Master­ton, któ­ry po raz dru­gi zor­ga­ni­zo­wał kon­kurs lite­rac­ki dla więź­niów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Wiemy, kto zagra Geralta z Rivii

  To jed­na z goręt­szych wia­do­mo­ści obsa­do­wych dla pol­skich fanów fan­ta­sty­ki. Odkąd tyl­ko zapa­dła decy­zja, że Net­flix reali­zu­je serial “The Wit­cher”, zasta­na­wia­li­śmy się, kto zagra wiedź­mi­na. Już wie­my.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Keanu Reeves postanowił zaznaczyć swoją obecność w branży wydawniczej

  Keanu Reeve­sa zna­my naj­le­piej jako hol­ly­wo­odz­kie­go akto­ra, któ­re­mu świa­to­wą sła­wę przy­nio­sła rola Tho­ma­sa „Neo” Ander­so­na z Matri­xa. Jed­nak czas wol­ny od aktor­stwa wypeł­nia mu masa innych aktyw­no­ści. Keanu Reeves jest bowiem czło­wie­kiem wie­lu zain­te­re­so­wań. Grał na basie w zespo­le roc­ko­wym, jest współ­wła­ści­cie­lem fir­my pro­du­ku­ją­cej moto­cy­kle, dał się poznać jako ama­tor sztuk wal­ki i tego co mistycz­ne. Do wszyst­kie­go pod­cho­dzi z pasją i głę­bo­ko zako­rze­nio­nym zami­ło­wa­niem do two­rze­nia. Z tej wła­śnie potrze­by kre­acji zało­żył wespół z artyst­ką Ale­xan­drą Grant wydaw­nic­two X Arti­sts’ Books.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Czworgu laureatów Nagrody Literackiej GDYNIA wręczono już pamiątkowe kostki

  Nagro­da Lite­rac­ka GDYNIA zosta­ła usta­no­wio­na w 2006 roku przez pre­zy­den­ta nad­mor­skie­go mia­sta Woj­cie­cha Szczur­ka. Od tego cza­su kapi­tu­ła w kolej­nych latach hoj­nie nagra­dza­ła lite­ra­tów by pozo­sta­łych zachę­cać do wzmo­żo­nej pra­cy twór­czej. W cią­gu tych dwóch dekad dzia­łal­no­ści nagro­da zyska­ła sta­tus jed­nej z bar­dziej pre­sti­żo­wych i zna­czą­cych lite­rac­kich odzna­czeń w Pol­sce. W ostat­nim dniu sierp­nia ogło­szo­no tego­rocz­nych lau­re­atów.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Premiery Grupy Wydawniczej Foksal na nowy sezon – jesień 2018

  Igor Brej­dy­gant, Janusz Gło­wac­ki, Mar­ta Kisiel, Mar­ty­na Radu­chow­ska czy Anja Rubik – to tyl­ko nie­licz­ni spo­śród auto­rów ksią­żek pro­po­no­wa­nych przez Gru­pę Wydaw­ni­czą Fok­sal na trze­ci i czwar­ty kwar­tał 2018 roku. Od thril­le­rów po opo­wia­da­nia dla dzie­ci, od ksią­żek histo­rycz­nych po oby­cza­jo­we – fan każ­de­go gatun­ku znaj­dzie tu coś dla sie­bie. Zapo­znaj­cie się z ofer­tą i powiedz­cie, po któ­re ruszy­cie do księ­garń.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  O Alternatywnego Nobla zawalczy czterech pisarzy. Znamy ich nazwiska.

  Alter­na­tyw­ny Nobel powstał by wypeł­nić lukę po tym jak Aka­de­mia Szwedz­ka posta­no­wi­ła w tym roku nie przy­zna­wać naj­waż­niej­szej lite­rac­kiej nagro­dy. Cała spra­wa ma źró­dło w skan­da­lu, któ­ry nara­ził na szwank zaufa­nie spo­łe­czeń­stwa do insty­tu­cji. Zanie­po­ko­je­ni wol­no­ścią kul­tu­ry twór­cy utwo­rzy­li tym­cza­so­wą Nową Aka­de­mię. To wła­śnie ona wybie­rze lau­re­ata Alter­na­tyw­ne­go Nobla. W fina­le zna­la­zło się czwo­ro pisa­rzy.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Andrzej Saramonowicz: Polska stała się karykaturą

  Nie­któ­rzy zarzu­cą mu brak patrio­ty­zmu, inni powie­dzą, że jest gło­sem sumie­nia. Jed­no jest pew­ne, Pol­ska nie jest mu obo­jęt­na. Twór­ca fil­mów “Testo­ste­ron” i “Lej­dis” powró­cił z kolej­ną po “Chłop­cach” powie­ścią. Jego “Pokraj” na dzień dobry wzbu­dził kon­tro­wer­sje, ale i zachwy­cił bogac­twem sty­li­stycz­nym. Nie tyl­ko o książ­ce, ale i o dzi­siej­szej Pol­sce, poroz­ma­wia­li­śmy z Andrze­jem Sara­mo­no­wi­czem.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Dzień Dużego rozmiaru – ciężkie książki, które warto przeczytać

  2 wrze­śnia obcho­dzi­my nie­ty­po­we świę­to – Dzień Duże­go Roz­mia­ru. Z tej oka­zji pre­zen­tu­je­my Wam kil­ka opa­słych ksią­żek, któ­re posia­da­ją nie tyl­ko dużo tre­ści, ale rów­nież dużo ważą. Dla nie­któ­rych wyzwa­niem może być  nie samo wie­lo­go­dzin­ne czy­ta­nie i zagłę­bie­nie się w wykre­owa­ny przez auto­ra świat, a dźwi­ga­nie kil­ku­ki­lo­gra­mo­we­go tomisz­cza. W przy­pad­ku ksią­żek, któ­re mają bli­sko 1000 stron dobrym roz­wią­za­niem może oka­zać się czy­ta­nie ich… w wer­sji elek­tro­nicz­nej.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.