Niestatystyczny spis książek na listopad

Dan Brown w Polsce – relacja ze spotkania z autorem “Początku”

Harry Potter i Komnata Tajemnic In Concert – Prawdziwie magiczny koncert

 • Konkursy

  Konkurs – wygraj przedpremierowo książkę Stephena Kinga Pudełko z guzikami Gwendy

  Mamy dla Was trzy przed­pre­mie­ro­we egzem­pla­rze książ­ki Ste­phe­na Kin­ga i Richar­da Chi­zma­ra Pudeł­ko z guzi­ka­mi Gwen­dy od wydaw­nic­twa Albatros. Ist­nie­ją trzy dro­gi pro­wa­dzą­ce do Castle View z mia­stecz­ka Castle Rock: Tra­sa 117, Ple­asant Road i Scho­dy samo­bój­ców. Każ­de­go dnia latem 1974 roku dwu­na­sto­let­nia Gwen­dy Peter­son wybie­ra­ła scho­dy pod­trzy­my­wa­ne na moc­nych, żela­znych śru­bach nad kli­fem. Na szczy­cie scho­dów Gwen­dy łapa­ła oddech, sły­sza­ła krzy­ki bawią­cych się dzie­ci. Z odda­li sły­chać ude­rze­nie kija bejs­bo­lo­we­go, to ćwi­czą­cy człon­ko­wie Ligi senio­rów przed cha­ry­ta­tyw­nym meczem z oka­zji Świę­ta Pracy.

  Czytaj dalej
 • Zapowiedzi

  Wkrótce każdy będzie mógł porzucić mugolstwo i stać się czarodziejem!

  J.K. Row­ling zyska­ła w tym roku sta­tus naj­le­piej opła­ca­nej autor­ki. Jej Har­ry Pot­ter prze­ro­dził się w wie­lo­wy­mia­ro­wą fran­czy­zę. Poza sied­miok­się­giem sta­no­wią­cym trzon biz­ne­su powsta­ły fil­my – przede wszyst­kim adap­ta­cje powie­ści o nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju, ale rów­nież jeden roz­wi­ja­ją­cy uni­wer­sum; cze­ka­my na kolej­ne – wysta­wio­no sztu­kę teatral­ną, powsta­ją gry kom­pu­te­ro­we, otwie­ra­ne są kolej­ne par­ki rozrywki. 

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Pełna gama emocji – wywiad z Nicholasem Sparksem

  Nicho­las Sparks to zna­ny na całym świe­cie autor best­sel­le­ro­wych roman­sów, takich jak „Pamięt­nik” czy „Jesien­na miłość”. Od lat poru­sza wyobraź­nię i ser­ca czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Więk­szość napi­sa­nych przez nie­go powie­ści prze­nie­sio­no na wiel­ki ekran. Zarów­no jego książ­ki, jak i ich adap­ta­cje odno­szą wiel­ki suk­ces na całym świe­cie. W roz­mo­wie z Mar­ty­ną Gan­car­czyk Nicho­las Sparks opo­wia­da o tym, jakie wyda­rze­nia z prze­szło­ści sta­ły się inspi­ra­cją do napi­sa­nia „Pamięt­ni­ka”, w któ­rym momen­cie swo­je­go życia posta­no­wił zostać pro­fe­sjo­nal­nym pisa­rzem, dla­cze­go zde­cy­do­wał się pisać wła­śnie roman­se i jak wyglą­da two­rze­nie kaso­wych hol­ly­wo­odz­kich fil­mów z per­spek­ty­wy pro­du­cen­ta i auto­ra. Opo­wia­da rów­nież o tym, w jaki spo­sób pisze i co według nie­go musi w sobie zawie­rać romans idealny.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Ziemiański… Andrzej Ziemiański

  O Andrze­ju Zie­miań­skim gło­śno zro­bi­ło się w 2001 roku, gdy zdo­był swo­ją pierw­szą więk­szą nagro­dę lite­rac­ką, Sfinksa(1), w kate­go­rii „Pol­skie opo­wia­da­nie roku” za Bom­bę Heisen­ber­ga. Oczy­wi­ście karie­rę zaczął o wie­le wcze­śniej, bo wła­ści­wy debiut auto­ra przy­pa­da już na rok 1979, a opo­wia­da­nie o wdzięcz­nym tytu­le Zakład zamknię­ty dru­kiem uka­za­ło się w maga­zy­nie pro­ble­mo­wo-infor­ma­cyj­nym Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, „Sig­ma”. Już rok póź­niej – w 1980 – jego tekst Twa­rze został opu­bli­ko­wa­ny w anto­lo­gii Bunt robo­tów, wyda­nej przez Gorzow­ski Klub Miło­śni­ków Fan­ta­sty­ki i Fan­ta­sty­ki Naukowej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Problemy Dana Browna z Kodem Leonarda da Vinci

  W 2007 roku ame­ry­kań­ski autor Jack Dunn oskar­żył Dana Brow­na o pla­giat. Mimo zebra­nych wów­czas dowo­dów sąd odrzu­cił spra­wę, oskar­ży­ciel został z niczym, a Brown mógł pisać kolej­ne best­sel­le­ro­we książ­ki. Teraz, dzie­sięć lat póź­niej, Jack Dunn ata­ku­je ponow­nie. Tym razem spra­wa ma tra­fić do sądu bry­tyj­skie­go, a doty­czyć będzie ponow­nie Kodu da Vin­ci.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Bardzo długo obawiałem się myśleć o sobie jako o pisarzu, miałem wrażenie, że może nie wypada – Wywiad z Rafałem Kosikiem

  Pisze dla doro­słych, dla dzie­ci i dla mło­dzie­ży. Lau­re­at Nauti­lu­sa, Nagro­dy Lite­rac­kiej im. Jerze­go Żuław­skie­go, Sfink­sa, Nagro­dy Fan­do­mu Pol­skie­go im. Janu­sza A. Zaj­dla, Małe­go Don­ga, nagro­dy Best Featu­re Fore­ign Mixed Media, meda­lu za zasłu­gi dla pol­skiej Fan­ta­sty­ki czy Śląk­fy – tę ostat­nią ode­bra­ło jego wydaw­nic­two, Power­graph. Pisze, ilu­stru­je, blo­gu­je, gotu­je, odwie­dza kon­wen­ty… Z nami roz­ma­wia m.in. o tym, kim się czu­je, jak powsta­je jego twór­czość i jak odno­si się ona do naszej rzeczywistości.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Pomóż w promowaniu akcji Czytaj PL, zdobądź 12 bestsellerów i zawalcz o czytnik e-booków

  Pla­ka­ty Czy­taj PL nie są dostęp­ne w Two­jej miej­sco­wo­ści? Orga­ni­za­to­rzy akcji Czy­taj PL wysłu­cha­li próśb czy­tel­ni­ków i podob­nie jak w zeszłym roku, udo­stęp­ni­li w Inter­ne­cie pla­ka­ty umoż­li­wia­ją­ce wej­ście do akcji. Jed­nak aby je dostać, nale­ży zło­żyć szcze­gól­ną obietnicę…

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Psychiczne niewolnictwo – wywiad z Anną Zacharzewską

  Na swo­jej stro­nie autor­skiej przed­sta­wia się jako „pisar­ka, felie­to­nist­ka, wariat­ka”. Moż­li­we, że zwa­rio­wa­ła od pra­cy w kor­po – spę­dzi­ła tak 17 lat, a zebra­ne doświad­cze­nia pozwo­li­ły jej na opi­sa­nie tam­tej­sze­go pie­kła – czy może raczej rzeź­ni. W roz­mo­wie z nami opo­wia­da, jak ewo­lu­ował pomysł, kto jej książ­kę czy­ta, choć gło­śno się do tego nie przy­zna­je i czy nad­mier­na szcze­rość nie wpły­nę­ła nega­tyw­nie na jej życie zawodowe.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Frodo i spółka w telewizyjnym tasiemcu

  Wład­ca pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na to dzie­ło, któ­re aż się pro­si­ło o kino­wą adap­ta­cję. Pięk­ne sce­ne­rie, epic­kie bitwy, fan­ta­stycz­ne stwo­rze­nia i wiel­ka przy­go­da. Jed­no­cze­śnie był to mate­riał trud­ny do prze­ło­że­nia na medium fil­mo­we, bo wyma­ga­ją­cy dużych nakła­dów pra­cy, morza monet i wyko­rzy­sta­nia naj­no­wo­cze­śniej­szych nowi­nek tech­no­lo­gicz­nych. Nie­mniej Peter Jack­son podo­łał zada­niu, fani Śród­zie­mia zosta­li usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni. Teraz przed podob­nym testem może sta­nąć Ama­zon, któ­ry wła­śnie nego­cju­je warun­ki pro­duk­cji seria­lu tele­wi­zyj­ne­go opar­te­go o fla­go­we dzie­ło Tolkiena.

  Czytaj dalej
 • Konkursy

  Konkurs – Wygraj książkę Ojciec. Opowiadania (zakończony))

  Kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książ­ki “Ojciec”. Książ­ka “Ojciec” jest zbio­rem dosko­na­łych lite­rac­ko i bar­dzo poru­sza­ją­cych opo­wie­ści o trud­nej rela­cji mię­dzy ojcem a synem. Naj­lep­si współ­cze­śni pol­scy auto­rzy w odmien­nych kon­wen­cjach, od oso­bi­ste­go wspo­mnie­nia po realizm magicz­ny, opo­wia­da­ją o bli­sko­ści i kon­flik­tach, pra­gnie­niu naśla­do­wa­nia i potrze­bie bun­tu, miło­ści i nie­na­wi­ści, poczu­ciu zdra­dy i wdzięcz­no­ści. W emo­cjo­nal­nych, intym­nych i nie­kie­dy auto­bio­gra­ficz­nych histo­riach każ­dy z auto­rów zapre­zen­to­wał swój nie­po­wta­rzal­ny styl w mistrzow­skiej formie.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  C.S. Lewis recenzował Hobbita

  Wład­ca pier­ście­ni i Opo­wie­ści z Narnii to jed­ne z naj­bar­dziej zna­nych i uzna­nych cyklów fan­ta­stycz­nych, kla­sy­ki, dzie­ła epo­ko­we. Co jesz­cze łączy wypra­wę dru­ży­ny pier­ście­nia ku Górze Prze­zna­cze­nia z kra­iną, do któ­rej wejść moż­na przez sta­rą sza­fę? Ot na przy­kład wiel­ka przy­jaźń ich autorów!

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Wywiad z Dorotą Kobielą

  Roz­ma­wia­my dziś z Doro­tą Kobie­lą, autor­ką ilu­stra­cji do powie­ści Ewy Kar­wan-Jastrzęb­skiej „Her­mes 9:10” i „Anty­kwa­riusz”. W nad­cho­dzą­cym roku uka­że się popra­wio­na i roz­sze­rzo­na wer­sja „Anty­kwa­riu­sza” pod zmie­nio­nym tytu­łem „Misja Feniks” w serii WYJĄTKOWI. Będzie­cie mogli znów podzi­wiać ilu­stra­cje Doro­ty Kobie­li. Pla­no­wa­ne jest też wyda­nie dru­gie­go tom serii pt. „Misja Xibalba”.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  J.K. Rowling wyżej w rankingu Forbesa niż Cristiano Ronaldo

  Har­ry Pot­ter, bodaj naj­słyn­niej­szy w tym momen­cie cza­ro­dziej, któ­ry popu­lar­no­ścią zawsty­dzić może Davi­da Cop­per­fiel­da i Mer­li­na, został powo­ła­ny do życia w 1997 roku. Wte­dy wła­śnie za spra­wą bry­tyj­skie­go wydaw­nic­twa Blo­oms­bu­ry Publi­shing na rynek tra­fi­ła pierw­sza książ­ka z pla­no­wa­ne­go na sie­dem tomów cyklu. Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny szyb­ko oka­zał się hitem i mię­dzy­na­ro­do­wym bestsellerem.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Chińczycy mogą cieszyć się nową futurystyczną biblioteką

  Biblio­te­ka musi być przede wszyst­kim pojem­na i peł­na ksią­żek. To jest coś, z czym nikt nigdy kłó­cić się nie będzie. Ale czy przy oka­zji nie może być efek­ciar­ska, desi­gner­ska, wizu­al­nie poje­cha­na. Nic prze­cież nie stoi temu na prze­szko­dzie. Holen­der­ska fir­ma archi­tek­to­nicz­na MVRDV stwo­rzy­ła w Tien­cin w Chi­nach biblio­te­kę wyglą­da­ją­cą, jak­by zosta­ła prze­nie­sio­na z fil­mu scien­ce fiction.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.