Niestatystyczny spis książek na maj 2018

10 szokujących faktów na temat Phillipa K. Dicka

Literackiego Nobla w tym roku nie będzie? Kryzys w Akademii Szwedzkiej.

 • Aktualności

  Najlepsze polskie kryminały, czyli nominacje do Nagrody Wielkiego Kalibru

  26 maja we Wro­cła­wiu przy­zna­na zosta­nie Nagro­da Wiel­kie­go Kali­bru za naj­lep­szą pol­ską powieść kry­mi­nal­ną wyda­ną w ubie­głym roku. Z wyróż­nie­niem wią­że się rów­nież gra­ty­fi­ka­cja finan­so­wa. Wie­my już kto zna­lazł się w fina­ło­wej sió­dem­ce – wła­śnie zosta­ły ogło­szo­ne nomi­na­cje.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Używki, Czysta Forma i samobójcza śmierć – ciekawostki o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu

  Sta­ni­sław Igna­cy Wit­kie­wicz, zna­ny powszech­nie jako Wit­ka­cy, to postać wciąż budzą­ca wie­le skraj­nych emo­cji. Mówio­no o nim: kobie­ciarz, dzi­wak, pijak; posą­dza­no go o nar­ko­ma­nię. Nie­ro­zu­mia­ny i kon­tro­wer­syj­ny arty­sta, geniusz i pro­rok, twór­ca kon­cep­cji Czy­stej For­my, autor wie­lu sztuk, powie­ści, pism este­tycz­nych czy filo­zo­ficz­nych, a tak­że malarz i foto­graf. Był płod­nym, zde­cy­do­wa­nym, nie­bo­ją­cym się podej­mo­wa­nia odważ­nych eks­pe­ry­men­tów twór­cą. Mimo licz­nych infor­ma­cji o Wit­ka­cym część histo­rii jego życia owia­na jest tajem­ni­cą. Nic w jego życiu ani nawet śmier­ci nie było do koń­ca pew­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Warszawskie Targi Książki ruszają już za tydzień

  Sta­dion Naro­do­wy w War­sza­wie otwo­rzy swo­je podwo­je dla wszyst­kich miło­śni­ków lite­ra­tu­ry 17 maja o godzi­nie 10:00. Tym samym roz­pocz­nie się dzie­wią­ta edy­cja War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki. Orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją, że będzie się dzia­ło o wie­le wię­cej niż w poprzed­nim roku. I rze­czy­wi­ście muszą się posta­rać, gdyż tym razem impre­za kon­ku­ru­je z Festi­wa­lem Fan­ta­sty­ki Pyr­kon, któ­ry wypa­da w ten sam week­end. Jest kil­ka nie­spo­dzia­nek, któ­re mogą prze­ko­nać nie­zde­cy­do­wa­nych do udzia­łu w war­szaw­skim even­cie.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Żmijowisko – powieść o ludziach, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać… Rozmowa z Wojciechem Chmielarzem

  To naj­bar­dziej ambit­na z powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza, w dodat­ku taka, w któ­rej pisarz odcho­dzi od swo­ich przy­zwy­cza­jeń – choć nie wszyst­kich. O tym, czym „Żmi­jo­wi­sko” róż­ni się od poprzed­nich ksią­żek tego auto­ra, a co pozo­sta­ło bez zmian, ale też o funk­cjach lite­ra­tu­ry popu­lar­nej i o tym, cze­go męż­czyź­ni ocze­ku­ją od kobiet (i vice ver­sa!) dowie­cie się z roz­mo­wy prze­pro­wa­dzo­nej przez Mag­da­le­nę Śnie­ciń­ską.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Felieton

  Pięć trylogii fantastycznych, które powinieneś poznać

  Jeden tom to zazwy­czaj za mało dla regu­lar­nie czy­ta­ją­ce­go Pola­ka. Wie­lo­to­mo­we serie, któ­rych koń­ca nie widać, mogą zaś nużyć, zwłasz­cza kie­dy na kolej­ne czę­ści trze­ba cze­kać lata­mi, bo pisarz, zamiast je pisać, zaj­mu­je się wszyst­kim innym. Dla­te­go naj­lep­szą opcją wyda­ją się tra­dy­cyj­ne try­lo­gie, opie­ra­ją­ce się na uni­wer­sal­nej magii trzech tomów – nie za dużo, nie za mało, w sam raz, by nacie­szyć się opo­wia­da­ną histo­rią. Chcie­li­by­śmy teraz zwró­cić waszą uwa­gę na pięć wyjąt­ko­wo cie­ka­wych – naszym zda­niem – try­lo­gii ostat­nich lat. Wszyst­kie zosta­ły wyda­ne w Pol­sce i każ­da z nich jest kom­plet­na – moż­na więc zanu­rzyć się w nur­tach tych fan­ta­stycz­nych opo­wie­ści bez obaw, że zwień­cze­nia się nie docze­ka­my.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Majowa promocja w Biedronkach, książki po 9.99 zł!

  Nowy pakiet tanich ksią­żek w Bie­dron­ce! Od wtor­ku w dys­kon­cie dostęp­ny jest spo­ry wybór kie­szon­ko­wych wydań za 9,99 zł.   A jest w czym wybie­rać – “Skle­pik z marze­nia­mi” i “Zie­lo­na mila” Ste­phe­na Kin­ga, “Dziew­czy­na z pocią­gu” Pau­li Haw­kins, “Ślep­nąc od świa­teł” Jaku­ba Żul­czy­ka czy “Pach­ni­dło” Patric­ka Süskin­da to tyl­ko kil­ka z dostęp­nych pozy­cji. To dobra oka­zja, by uzu­peł­nić swo­ją domo­wą biblio­tecz­kę, pod warun­kiem, że zdą­ży się przed inny­mi mola­mi książ­ko­wy­mi.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Będzie serial oparty na twórczości Paulo Coelho

  Ten bra­zy­lij­ski pisarz zyskał sła­wę dzię­ki powie­ściom, w któ­rych poru­sza tre­ści waż­ne, czę­sto ucie­ka­jąc w filo­zo­ficz­ne roz­wa­ża­nia, a przy tym zacho­wu­jąc pro­sty język i kla­row­ny spo­sób wyra­ża­nia myśli. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy się Alche­mik, któ­ry na całym świe­cie sprze­dał się w ponad 200 milio­nach kopii. Nie­mniej Pau­lo Coel­ho bar­dziej zda­je się być dziś koja­rzo­ny z serii memów wyśmie­wa­ją­cych jego książ­ko­we mądro­ści, poda­nych w for­mie pre­ten­sjo­nal­nych tru­izmów. Nie prze­szka­dza to jed­nak naj­wy­raź­niej w powsta­niu seria­lu tele­wi­zyj­ne­go, któ­re­go kan­wą sta­ną się trzy książ­ki jego autor­stwa.

  Czytaj dalej
 • Wywiady

  Jack Reacher jest lepszą wersją mnie – wywiad z Lee Childem

  Jim Grant od 22 lat przed­sta­wia swo­im czy­tel­ni­kom pery­pe­tie Jac­ka Reache­ra. Piszą­cy pod pseu­do­ni­mem Lee Child autor two­rzy śred­nio jed­ną książ­kę rocz­nie, sam więc nie uwa­ża sie­bie za szcze­gól­nie płod­ne­go. Fani doce­nia­ją jed­nak jego kunszt – znaj­du­je się wśród naj­le­piej zara­bia­ją­cych pisa­rzy. W wywia­dzie opo­wia­da o tym, że pisze dla sie­bie, czy chciał­by zamie­nić się z Reache­rem na życia, a tak­że o swo­im entu­zja­stycz­nym podej­ściu do pale­nia mari­hu­any.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Malarz „widzi” książkę. Dialog obrazu z tekstem literackim.

  Przed­pre­mie­ro­wy frag­ment powie­ści „Misja Feniks”, książ­ki Ewy Kar­wan-Jastrzęb­skiej ilu­stro­wa­nej przez Doro­tę Kobie­lę, twór­czy­nię fil­mu „Twój Vin­cent”. Ewa Kar­wan Jastrzęb­ska, autor­ka „Misji Feniks” ma w swo­im dorob­ku kil­ka­na­ście powie­ści dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Na pod­sta­wie jej baśni o Misiu Fan­ta­zym powsta­ła 13-odcin­ko­wa seria fil­mów ani­mo­wa­nych emi­to­wa­na w ponad sześć­dzie­się­ciu kra­jach, któ­ra wciąż zdo­by­wa nagro­dy na festi­wa­lach fil­mo­wych – seria otrzy­ma­ła mię­dzy inny­mi pre­sti­żo­we trzy tytu­ły Pla­ti­num Remi Award, Gold Remi Award i Silver Remi Award na festi­wa­lu w Huston.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Niezwykli niepełnosprawni pisarze

  Kto pró­bo­wał swo­ich sił jako pisarz, ten wie, jak wie­le wysił­ku wyma­ga stwo­rze­nie książ­ki. A jeśli do tego ma być ona dobra? To jest dopie­ro wyzwa­nie! Wie­lu doro­słych, zdro­wych ludzi pole­gło przy tym zada­niu (choć odgra­ża­ją się nie­rzad­ko, że jesz­cze swo­ją wiel­ką powieść skoń­czą i zapi­szą się w histo­rii lite­ra­tu­ry!). Tym bar­dziej może nie­któ­rych zasko­czyć fakt, że książ­ki, któ­re zmie­ni­ły życia tysią­ca ludzi… nie­rzad­ko były two­rzo­ne przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Panie i pano­wie! Z oka­zji obcho­dzo­ne­go dziś Dnia Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych przed­sta­wia­my syl­wet­ki kil­ku nie­zwy­kle cie­ka­wych nie­peł­no­spraw­nych pisa­rzy. Cha­pe­au bas!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Literacki Nobel zostanie przyznany dopiero w przyszłym roku

  Z koń­cem kwiet­nia poda­li­śmy infor­ma­cję, że w związ­ku z licz­ny­mi oskar­że­nia­mi o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne skie­ro­wa­ny­mi prze­ciw­ko mężo­wi jed­nej z człon­kiń Aka­de­mii Szwedz­kiej trwa­ją roz­mo­wy o prze­ło­że­niu wyło­nie­nia lau­re­ata Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry za rok 2018. Dziś zapa­dła osta­tecz­na decy­zja. Według ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu wysto­so­wa­ne­go przez fun­da­cję w przy­szłym roku zosta­ną przy­zna­ne dwa Lite­rac­kie Noble, a teraz Aka­de­mia Szwedz­ka sku­pi się na napra­wie­niu swo­je­go wize­run­ku.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Zwalcz literackiego Małego Głoda opowiadaniem z automatu

  Jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do tego, że wszyst­ko mamy wła­ści­wie dostęp­ne w jed­nej chwi­li, na wycią­gnię­cie ręki – poja­wia się zachcian­ka i zaraz zosta­je ona speł­nio­na. Abs­tra­hu­jąc od inter­ne­tu, któ­ry dostar­cza nam infor­ma­cji na żąda­nie, na uczel­niach, w insty­tu­cjach kul­tu­ro­wych, popu­lar­nych miej­scach spo­tkań sto­ją auto­ma­ty z napo­ja­mi i prze­ką­ska­mi. A co jeśli chcie­li­by­śmy rzu­cić na ząb jakieś dzie­ło pro­za­tor­skie, a aku­rat zapo­mnie­li­śmy wziąć ze sobą książ­kę czy czyt­nik? Z pomo­cą mogą przyjść lite­rac­kie auto­ma­ty.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Niestatystyczny spis książek na maj 2018

  Maj to dla zaczy­ta­nych mie­siąc War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki, Ogól­no­pol­skie­go Dnia Biblio­tek, Wro­cław­skich Tar­gów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży „Dobre Stro­ny” oraz Pyr­ko­nu, czy­li może­cie spo­dzie­wać się wysy­pu wie­lu cie­ka­wych pre­mier, a nie­ma­ło z nich tra­fi­ło na poniż­szą listę. Poza tym tego­rocz­ny bar­dzo dłu­gi week­end też jest wspa­nia­łą oka­zją do odpo­czyn­ku z lek­tu­rą, choć wyczy­no­wa wspi­nacz­ka gór­ska zwień­czo­na czy­ta­niem książ­ki rów­nież może być inte­re­su­ją­ca – tyl­ko nie czy­taj­cie wspi­na­jąc się! W tym przy­pad­ku pole­ca­my raczej audio­bo­ok! Nie ma co się wię­cej roz­wo­dzić, przejdź­my do rze­czy.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Wichry zimy zawieją w przyszłym roku. W tym zapanuje Ogień i krew.

  Geo­r­ge R.R. Mar­tin potwier­dził osta­tecz­nie na swo­im blo­gu, że Wichry zimy nie mają naj­mniej­szych szans na uka­za­nie się jesz­cze w tym roku. Na otar­cie łez pisarz pro­po­nu­je swo­im fanom obszer­ną kro­ni­kę rodu Tar­ga­ry­enów – niby pre­qu­el, ale jed­nak nie do koń­ca, bo nie będzie to powieść w stan­dar­do­wym tego sło­wa zna­cze­niu, a raczej coś na zasa­dzie pod­ręcz­ni­ka wyima­gi­no­wa­nej histo­rii.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Amazon rzuca kolejne wyzwanie HBO

  Dyrek­tor gene­ral­ny Ama­zon Stu­dio, Jeff Bez­os, nie porzu­ca misji zna­le­zie­nia tema­tu, któ­ry dla ser­wi­su stre­amu­ją­ce­go fir­my zro­bi to, co uczy­ni­ła Gra o tron dla HBO. Wie­my, że nie szczę­dzi środ­ków na nowe pro­duk­cje, o czym świad­czy nie­daw­na inwe­sty­cja w pra­wa do stwo­rze­nia seria­lu wyko­rzy­stu­ją­ce­go kre­acje J.R.R. Tol­kie­na. HBO ma jesz­cze jeden serial, któ­ry cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią, a jest nim Westworld. Jeff Bez­os naj­wy­raź­niej pozaz­dro­ścił sta­cji rów­nież tej pro­duk­cji i już trwa­ją pra­ce nad prze­nie­sie­niem jed­nej z ostat­nich powie­ści Wil­lia­ma Gib­so­na na mały ekran. Nad Pery­fe­ra­lem pra­cu­ją nawet ci sami ludzie, co nad Westworl­dem!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Literackiego Nobla w tym roku nie będzie? Kryzys w Akademii Szwedzkiej.

  Ofia­ry mole­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go wycho­dzą z ukry­cia, otwar­cie mówią o pro­ble­mie, przede wszyst­kim jed­nak rzu­ca­ją kolej­ne oskar­że­nia. Spra­wa zda­je się naj­czę­ściej doty­czy bran­ży fil­mo­wej, gdzie trwa nagon­ka na tak wie­lu hol­ly­wo­odz­kich akto­rów czy reży­se­rów. Nie­ste­ty lite­rac­ki świa­tek wca­le nie jest lep­szy. Jakiś czas temu pisa­li­śmy na przy­kład o Jayu Ashe­rze, a teraz kry­zys zatrzą­snął Aka­de­mią Szwedz­ką przy­zna­ją­cą co roku Lite­rac­ką Nagro­dę Nobla.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.