Wichry zimy są dla George’a R.R. Martina ogromnym wyzwaniem

Solaris najlepszą książką napisaną po 1918 roku według słuchaczy radiowej Trójki

Niestatystyczny spis książek na styczeń 2019

 • Aktualności

  Do domeny publicznej trafiło ponad 50 tysięcy tekstów kultury z roku 1923

  Nie­sta­ty­stycz­ni na kolej­ne książ­ki potra­fią wydać swo­je ostat­nie oszczęd­no­ści. Wszy­scy wie­my, że kul­tu­ra wca­le do tanich nie nale­ży. Jeśli jed­nak port­fel świe­ci pust­ka­mi, a głód czy­tel­ni­czy pozo­sta­je nie­za­spo­ko­jo­ny, zawsze moż­na się­gnąć po dar­mo­wą lek­tu­rę, oczy­wi­ście bez łama­nia pra­wa. Na pomoc przy­cho­dzą tek­sty, któ­re tra­fi­ły już do dome­ny publicz­nej. Nowo­ści co praw­da tam nie uświad­czy­my, ale i tak jest w czym prze­bie­rać.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Niestatystyczny spis książek na styczeń   

  Sty­czeń to czas, w któ­rym rynek lite­rac­ki  ponow­nie – zwłasz­cza po nie­co spo­koj­niej­szym wydaw­ni­czo grud­niu – wkra­cza na wyso­kie obro­ty. W Nowym Roku nie zabrak­nie nowo­ści, szcze­gól­nie dla młod­szych czy­tel­ni­ków, na któ­rych wyraź­nie sta­wia­ją ofi­cy­ny, lecz i lek­tur dla star­szych i tych uni­wer­sal­nych nie powin­no zabrak­nąć. Na księ­gar­nia­ne pół­ki tra­fia­ją wzno­wie­nie, kon­ty­nu­acje, debiu­ty i pre­mie­ry, więc jeże­li ktoś pod cho­in­ką nie zna­lazł wyma­rzo­nej książ­ki być może teraz będzie miał odpo­wied­nie szczę­ście.  Ale sądzą po zapo­wie­dziach każ­dy powi­nien zna­leźć coś dla sie­bie – i oby tak zosta­ło w całym 2019 roku!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Również w Wielkiej Brytanii rynek książki ma się bardzo dobrze

  Wie­my już, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych lokal­ne, nie­za­leż­ne księ­gar­nie prze­ży­wa­ją rene­sans – coraz wię­cej ludzi decy­du­je się wła­śnie tam kupo­wać książ­ki, otwie­ra­ją się nowe loka­le, a wszyst­ko to w cza­sach rze­ko­me­go upad­ku czy­tel­nic­twa. Oka­zu­je się, że tak­że w Wiel­kiej Bry­ta­nii spra­wy mają się lepiej niż kto­kol­wiek by przy­pusz­czał. Nie­za­prze­czal­nie wra­ca moda na papie­ro­wą książ­kę.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Najgorsze ekranizacje. Część pierwsza.

  Z ekra­ni­za­cja­mi zawsze jest pro­blem. Czy powin­ny być wier­ne książ­ce? Czy też może tekst ma być jedy­nie mate­ria­łem wyj­ścio­wym, z któ­rym fil­mow­cy robią, co chcą? Nikt nie zna­lazł póki co recep­ty na stwo­rze­nie ide­al­nej adap­ta­cji, choć przy­kła­dów bar­dzo uda­nych ekra­ni­za­cji nie bra­ku­je – wie­le z nich się­ga­ło prze­cież po naj­wyż­sze odzna­cze­nia i na sta­łe zapi­sa­ło się wśród kla­sy­ków kina. Ale nie będzie­my się na nich sku­piać. Dzi­siaj mamy dla was pierw­szą część listy naj­gor­szych ekra­ni­za­cji: fil­mów, któ­re zbez­cze­ści­ły mate­riał wyj­ścio­wy. W tym tek­ście sku­pi­my się na pro­duk­cjach z gatun­ków scien­ce-fic­tion i fan­ta­sy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

  Czytaj dalej
 • Quizy

  Quiz filmowy – fantastyka

  Nie­sta­ty­stycz­ni mamy dla Was quiz z adap­ta­cji książ­ko­wych. Wystar­czy dopa­so­wać kadr do tytu­łu fil­mu. Daj­cie znać w komen­ta­rzach jak Wam poszło. Udo­stęp­nij­cie quiz by Wasi zna­jo­mi też spró­bo­wa­li 🙂

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Amos Oz przegrał walkę z rakiem. Odszedł kolejny wybitny pisarz.

  Amos Oz był uzna­nym pisa­rzem i ese­istą. W ostat­nim cza­sie coraz czę­ściej poja­wiał w zesta­wie­niach naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nych kan­dy­da­tów do lite­rac­kie­go Nobla. Był rów­nież wiel­kim orę­dow­ni­kiem poko­ju mię­dzy Izra­elem a Pale­sty­ną. Cho­ro­wał na raka, nie­ste­ty nie uda­ło mu się poko­nać cho­ro­by. Zmarł w ostat­ni pią­tek. Miał 79 lat.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Instytut Książki celuje z promocją czytelnictwa w najmłodszych

  Z czy­ta­niem w naszym kra­ju nie jest naj­le­piej. Corocz­ne bada­nia poka­zu­ją, jak niski jest odse­tek czy­ta­ją­cych dla przy­jem­no­ści Pola­ków. Tego sta­nu jak naj­bar­dziej świa­do­my jest tak­że Insty­tut Książ­ki, któ­re­go jed­nym z głów­nych celów jest pro­mo­cja czy­tel­nic­twa. Pro­po­no­wa­ne są róż­ne roz­wią­za­nia, przy­go­to­wu­je się wie­le pro­jek­tów. W ostat­nim cza­sie IK moc­no nasta­wia się na zaszcze­pia­nie nawy­ków czy­tel­ni­czych u naj­młod­szych.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zimowy kiermasz książkowy w Biedronkach. Książki po 9,99 zł

  Jutro, 27 grud­nia, w sie­ci dys­kon­tów będzie dostęp­na ofer­ta ksią­żek w ramach zimo­we­go kier­ma­szu. Wszyst­kie pozy­cje po 9,99 zł. W ofer­cie m.in. Jojo Moy­es, Remi­giusz Mróz, Kata­rzy­na Bon­da, Syl­wia Chut­nik,  Artur Gór­ki, Jo Neb­so, Tru­di Cana­van. Cała ofer­ta dostęp­na poni­żej.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Znak” końca roku – wielka wyprzedaż ebooków

  Świę­ta, świę­ta i… mega pro­mo­cja na ebo­oki wydaw­nic­twa Znak wła­śnie się roz­po­czę­ła. Każ­dy ebo­ok z tej ofi­cy­ny w pro­mo­cji do zgar­nię­cią za 18,18 zł. Czy war­to na nie polo­wać? Zoba­czy­my, co w ogó­le mają do zaofe­ro­wa­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zmiany w mediach kulturowych. Istnienie Dwutygodnika pod znakiem zapytania, Polska dostanie w zamian nowe literackie pismo

  Dwu­ty­go­dnik to dar­mo­we pismo inter­ne­to­we trak­tu­ją­ce o kul­tu­rze, ist­nie­ją­ce od 2009 roku. Na łamy maga­zy­nu pisa­li mię­dzy inny­mi Doro­ta Masłow­ska, Hen­ryk Gryn­berg, Andrzej Sta­siuk, Mał­go­rza­ta Dzie­wul­ska, Prze­my­sław Cza­pliń­ski, Joan­na Tokar­ska-Bakir czy Zie­mo­wit Szcze­rek. 2018 może być ostat­nim rokiem dzia­łal­no­ści Dwu­ty­go­dni­ka. Mini­ster­stwo kul­tu­ry posta­no­wi­ło wstrzy­mać finan­so­wa­nie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Książki skute lodem. Uwaga! Czytaj tylko z ciepłą herbatką pod kocykiem

  Zima przy­szła na całe­go! Śnieg za okna­mi wska­zu­je na to, że ta pora roku jest z nami już od jakie­goś cza­su, ale to wła­śnie dzi­siaj, 21 grud­nia, roz­po­czy­na się astro­no­micz­na zima. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy dla was listę ksią­żek, w któ­rych mróz i śnieg odgry­wa­ją waż­ną role lub są nie­za­stą­pio­nym tłem dla wyda­rzeń. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Muzyczne interpretacje poezji Zbigniewa Herberta z okazji 20. rocznicy jego śmierci

  W tym roku minę­ło dwa­dzie­ścia lat od śmier­ci wybit­ne­go pol­skie­go poety, ese­isty i dra­ma­tur­ga, jakim był Zbi­gniew Her­bert. Radio­wa Trój­ka z tej oka­zji szy­ku­je nie­zwy­kły kon­cert: zna­ni muzy­cy wyko­na­ją inter­pre­ta­cje wybra­nych wier­szy Her­ber­ta. Do udzia­łu w wyda­rze­niu zapro­sze­ni zosta­li Abra­Dab, Mela Kote­luk, Król, Lim­bo­ski, Cze­sław Mozil, Sku­bas, Justy­na Święs, Woj­ciech Waglew­ski i Krzysz­tof Zalew­ski. Kon­cert odbę­dzie się 22 grud­nia, będzie rów­nież emi­to­wa­ny na ante­nie Trój­ki.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  J.K. Rowling ma już gotowy scenariusz do trzeciego filmu z serii Fantastyczne Zwierzęta

  Zbrod­nie Grin­del­wal­da poja­wi­ły się w kinach już ponad mie­siąc temu. Źró­dła dono­szą, że film nie­ste­ty nie sprze­dał się tak dobrze, jak pierw­sza część, rów­nież recen­zje zda­ją się być mniej entu­zja­stycz­ne, a mimo to nadal wie­lu fanów uni­wer­sum Harry’ego Pot­te­ra jest zado­wo­lo­nych. Naj­pew­niej wła­śnie oni naj­bar­dziej ucie­szą się na wieść, że J.K. Row­ling ukoń­czy­ła już pra­ce nad sce­na­riu­szem do kon­ty­nu­acji. Film miał­by mieć pre­mie­rę jesie­nią 2020 roku.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Kolejne informacje o serialowym Outsiderze na podstawie powieści Stephena Kinga

  Już w czerw­cu infor­mo­wa­li­śmy, że pra­wa do ekra­ni­za­cji Out­si­de­ra zosta­ły zabez­pie­czo­ne. Wia­do­me było od razu, że sce­na­riusz napi­sze ame­ry­kań­ski pisarz i sce­na­rzy­sta, Richard Pri­ce, zna­ny z prac nad taki­mi pro­duk­cja­mi jak seria­le Pra­wo uli­cy i Dłu­ga noc czy fil­my Shaft, Okup i Dziew­czy­na gang­ste­ra. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi zosta­li Jack Ben­der i Mar­ty Bowen, macza­ją­cy wcze­śniej pal­ce w innym seria­lu adap­tu­ją­cym książ­ki Kin­ga – Mr. Mer­ce­des. Na tym koń­czy­ły się donie­sie­nia.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Nagroda za najgorszą scenę seksu trafiła do Jamesa Freya

  Od 1993 roku „Lite­ra­ry Review” przy­zna­je auto­rom anty­na­gro­dy za umiesz­cza­nie w powie­ściach nie­smacz­nych, cza­sem rów­nież zupeł­nie bez­ce­lo­wych scen sek­su. Celem kon­kur­su jest zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem poja­wia­nia się w lite­ra­tu­rze nie­wy­ra­fi­no­wa­nych aktów sek­su­al­nych oraz znie­chę­ca­nie auto­rów do two­rze­nia tako­wych lub przy­naj­mniej wyzwa­nie do wkła­da­nia więk­sze­go wysił­ku w ich pisa­nie. W tym roku sta­tu­et­kę otrzy­mał James Frey za powieść Kate­ri­na. Wśród fina­li­stów zna­la­zło się miej­sce dla poja­wia­ją­ce­go się w zesta­wie­niach poten­cjal­nych nobli­stów Haru­kie­go Mura­ka­mie­go oraz nomi­no­wa­ne­go do nagro­dy Booke­ra Gerar­da Woodwar­da.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Instytut Książki chciał wykreślić z publikacji promującej Polskę niepasujących mu autorów

  Przy oka­zji róż­nych zagra­nicz­nych tar­gów lite­rac­kich Insty­tut Książ­ki wycho­dzi z ini­cja­ty­wa­mi, któ­re mia­ły­by wypro­mo­wać Pol­skę, poka­zać nasz kraj w jak naj­lep­szym świe­tle, przy­bli­żyć poten­cjal­nym part­ne­rom naszą kul­tu­rę. Jed­nym z ostat­nich pro­jek­tów była publi­ka­cja opo­wia­da­ją­ca lite­rac­kim języ­kiem o wszel­kich naszych zale­tach, wszyst­kim tym, czym war­to by się było pochwa­lić. Osta­tecz­nie jed­nak pomysł upadł – Insty­tut Książ­ki nie doga­dał się z autor­ką, co wię­cej, za bar­dzo chciał inge­ro­wać w jej tekst, co nie­bez­piecz­nie zaczę­ło ocie­rać się o cen­zu­rę.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.