Niestatystyczny spis książek na marzec 2019

Żona George’a R.R. Martina zapowiedziała, że odejdzie od niego, jeśli pisarz zabije jej ulubione postaci

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

 • Aktualności

  1100 ebooków po 14,99 z okazji Tygodnia Książki Elektronicznej

  1100 ebo­oków po 14,99 zł z oka­zji Tygo­dnia Książ­ki Elek­tro­nicz­nej! Kolej­na zna­ko­mi­ta pro­mo­cja na Woblin­ku, któ­ra obej­mu­je e-booki kil­ku­dzie­się­ciu wydaw­nictw autor­stwa zna­ko­mi­tych pisa­rzy, wśród któ­rych znaj­du­ją się Marek Kra­jew­ski, Jakub Małec­ki, Ter­ry Prat­chett czy Woj­ciech Chmie­larz. Oprócz ksią­żek auto­rów współ­cze­snych w pro­mo­cji zna­la­zła się też kla­sy­ka. Za 14,99 zł na Woblin­ku moż­na kupić książ­ki Jose­pha Con­ra­da, Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, Alek­san­dra Duma­sa czy Joh­na Ste­in­bec­ka.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Akademia Szwedzka potwierdziła, że przyzna w tym roku dwie Literackie Nagrody Nobla

  Na pew­no nie uszło Waszej uwa­dze, że w zeszłym roku Aka­de­mia Szwedz­ka nie wyło­ni­ła lau­re­ata Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Powo­dem tego był skan­dal zwią­za­ny z oskar­że­nia­mi oso­by bli­sko zwią­za­nej z kapi­tu­łą o mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne, co nara­zi­ło na szwank dobre imię insty­tu­cji. W wyni­ku zaist­nia­łej sytu­acji wie­lu człon­ków pro­te­sto­wa­ło, unie­moż­li­wia­jąc jakie­kol­wiek obra­dy. Mówi­ło się wte­dy, że praw­do­po­dob­nie w 2019 roku przy­zna­ne zosta­ną dwie nagro­dy. Teraz zosta­ło to ofi­cjal­nie potwier­dzo­ne.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Zaproponuj lekturę do tegorocznej akcji Narodowego Czytania

  Naro­do­we Czy­ta­nie to akcja zaini­cjo­wa­na przez byłe­go pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go według pomy­słu dyrek­tor Biu­ra Kul­tu­ra Agniesz­ki Cele­dy w 2012 roku, któ­rej celem jest pro­pa­go­wa­nie poświę­ca­nia cza­su na lek­tu­rę kla­sy­ki pol­skiej lite­ra­tu­ry. W ramach pierw­szej edy­cji, któ­ra zbie­gła się z dwu­set­ną rocz­ni­cą dru­giej woj­ny pol­skiej, czy­ta­ny był Pan Tade­usz Ada­ma Mic­kie­wi­cza. Do 11 mar­ca moż­na zgła­szać pro­po­zy­cje tego­rocz­nej lek­tu­ry.

  Czytaj dalej
 • Ekranizacje

  Nowy zwiastun finałowego sezonu serialowej Gry o tron

  Do Weste­ros od pół­no­cy zbli­ża się ogrom­na nie­umar­ła armia pod wodzą Noc­ne­go Kró­la, Jon Snow i Daene­rys Tar­ga­ry­en nawią­zu­ją sojusz, by ramię w ramię wal­czyć z nad­cią­ga­ją­cym wro­giem, w Win­ter­fell ponow­nie zawi­sły sztan­da­ry Star­ków, a nik­czem­ność Cer­sei Lan­ni­ster nadal ma moc oba­la­nia całych naro­dów. Do cze­go to wszyst­ko dopro­wa­dzi? Kto osta­tecz­nie zasią­dzie na żela­znym tro­nie? I jak bar­dzo epic­kie będą wal­ki z udzia­łem smo­ków? O tym wszyst­kim dowie­my się w kwiet­niu. HBO poka­za­ło ofi­cjal­ny zwia­stun fina­ło­we­go sezo­nu Gry o tron.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Polskie szkoły nie są gotowe na obojnacze ślimaki?

  W 2015 roku wyda­na zosta­ła przez Kry­ty­kę poli­tycz­ną książ­ka dla dzie­ci opo­wia­da­ją­ca o śli­ma­ku, któ­ry ma pro­ble­my w szko­le, bo nie wie, czy jest chłop­cem, czy dziew­czyn­ką. Pomo­cy udzie­la mu peda­gog, wysy­ła­jąc zagu­bio­ne­go ucznia do lasu, gdzie pozna­je inne nie­zwy­kłe zwie­rzę­ta. Oka­zu­je się jed­nak, że pol­skie szkol­nic­two nie jest goto­we na tak kon­tro­wer­syj­ne tre­ści. Nie poma­ga nawet fakt, że wszyst­kie opi­sa­ne w ksią­żecz­ce przy­pad­ki wystę­pu­ją w natu­rze i nie powin­ny niko­go dzi­wić.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Zapowiedzi

  Niestatystyczny spis książek na marzec 2019

  Cał­kiem przy­zwo­ity lite­rac­ko luty chy­ba nie ustą­pi mar­co­wi, ale i w mie­sią­cu kalen­da­rzo­wej wio­sny cze­ka nas spo­ro czy­tel­ni­czych doznać – nie zabra­nie odświe­że­nia kil­ku star­szych tytu­łów („Sło­necz­na lote­ria”, „Śnia­da­nie mistrzów”), ale i tak na księ­gar­nia­nych pół­kach będą kró­lo­wać tytu­ły pre­mie­ro­we. Jed­nym z więk­szych wyda­rzeń będzie z pew­no­ścią powieść Artu­ro Pérez-Rever­te, współ­cze­sne­go kla­sy­ka, ale i moc­ny może oka­zać się głos w reflek­sji femi­ni­stycz­nej Ste­inar Bra­gi, z kolei pasjo­na­ci histo­rii nowo­cze­snej powin­ni się­gnąć po książ­ki Micha­ela Ker­ri­ga­na czy Nico­la­sa Miet­to­na. Ale żeby nie było tyl­ko na poważ­nie, dla miło­śni­ków roman­sów Wio­let­ta Sawic­ka, względ­nie humo­ry­stycz­na urban fan­ta­sy Mar­ty Kisiel, no i nie tyl­ko dla młod­szych pięk­na inspi­ra­cja rosyj­skim folk­lo­rem w wyko­na­niu Kathe­ri­ne Arden. Ocze­ku­ją­cy sil­niej­szych wra­żeń nie powin­ni stro­nić od pro­zy Agniesz­ki Pło­szaj bądź Vikra­ma Chan­dra, chy­ba że nie prze­pa­da­ją za fik­cją, wów­czas nikt nie bro­ni im zwie­dzić kobie­ce­go wię­zie­nia wraz z duetem Kata­rzy­ny Borow­skiej oraz Anny Matu­siak-Rze­śnio­wiec­kiej. A i sym­pa­ty­cy kla­sycz­nej fan­ta­sy znaj­dą coś dla sie­bie, bowiem J.R.R. Tol­kien powra­ca w nowym wyda­niu.

  Czytaj dalej
 • Aktualności Ekranizacje

  Debiutancka powieść Harriet Tyce – Krwawa pomarańcza – zostanie zaadaptowana na serial telewizyjny

  Twór­cy fil­mów i seria­li coraz czę­ściej się­ga­ją po debiu­tanc­kie powie­ści by zaadap­to­wać je na wła­sne medium. To wła­śnie wśród tych nie­opie­rzo­nych pisa­rzy, sza­cu­jąc ich poten­cjał, poszu­ku­ją przy­szłych gwiazd, któ­re pod­bi­ją słup­ki oglą­dal­no­ści. Bry­tyj­skie stu­dio tele­wi­zyj­ne World Pro­duc­tions posta­no­wi­ło posta­wić na Har­riet Tyce, któ­rej debiu­tanc­ka Krwa­wa poma­rań­cza dopie­ro co zosta­ła wyda­na.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Żona George’a R.R. Martina zapowiedziała, że odejdzie od niego, jeśli pisarz zabije jej ulubione postaci

  Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się fina­ło­wy sezon Gry o Tron od HBO. Tym samym coraz bar­dziej zasta­na­wia­my się, któ­re posta­cie prze­ży­ją osta­tecz­ne star­cie i komu przyj­dzie zasiąść na żela­znym tro­nie. Twór­cy seria­lo­wej adap­ta­cji pro­zy George’a R.R. Mar­ti­na ode­szli dale­ko od pier­wo­wzo­ru, dla­te­go z rów­ną nie­cier­pli­wo­ścią i nie­pew­no­ścią co do losu ulu­bień­ców cze­ka­my na szó­sty tom sagi Pie­śni Lodu i Ognia. Każ­dy ma prze­cież swo­je­go fawo­ry­ta i każ­dy oba­wia się o jego lub jej życie.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Instytut Literatury

  Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go poin­for­mo­wa­ło, że we wto­rek roz­po­czę­ła się dzia­łal­ność Insty­tu­tu Lite­ra­tu­ry. Mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski powo­łał funk­cji peł­nią­ce­go obo­wiąz­ki dyrek­to­ra Józe­fa Marię Rusz­na­ra – filo­lo­ga, filo­zo­fa i twór­cę Warsz­ta­tów Her­ber­tow­skich.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Harry Potter i odlot w więzieniu. Książka J.K. Rowling posłużyła do celów przemytniczych

  Wię­zie­nie w Not­tin­gham uzna­ne zosta­ło jako jed­no z dzie­się­ciu naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych zakła­dów kar­nych w Anglii. Zarów­no osa­dze­ni jak i straż­ni­cy nie mają tam łatwe­go życia, codzien­nie sta­ją twa­rzą w twarz ze śmier­tel­nym nawet nie­bez­pie­czeń­stwem. Zakład w Not­tin­gham cier­pi rów­nież z powo­du pro­ble­mów z nar­ko­ty­ka­mi. Dla­te­go pla­ców­ka zosta­ła wypo­sa­żo­na w nowo­cze­sny sprzęt słu­żą­cy do wykry­wa­nia tych sub­stan­cji. Za spra­wą apa­ra­tu­ry odkry­to szo­ku­ją­cą meto­dę szmu­glo­wa­nia nar­ko­ty­ków.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Kolejne kontrowersje wokół autora Kobiety w oknie…

  Ostat­nio o Danie Mal­lo­rym było bar­dzo gło­śno. Dzien­ni­kar­skie śledz­two „The New Yor­ke­ra” ujaw­ni­ło, że ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem A.J. Finn autor gło­śne­go debiu­tu Kobie­ta w oknie przez wie­le lat kła­mał na temat swo­je­go życia, co mógł robić z pre­me­dy­ta­cją, by czer­pać korzy­ści zarów­no w sfe­rze zawo­do­wej, jak i pry­wat­nej. Teraz żywo komen­to­wa­na jest podej­rza­na zbież­ność fabu­lar­na jego pierw­szej powie­ści z książ­ką Saving April autor­stwa Sarah A. Den­zil.

  Czytaj dalej
 • Aktualności

  Michał Gołkowski wraca z kolejną powieścią, a tak naprawdę nigdy na dobre nie zniknął!

  By napi­sać książ­kę histo­rycz­ną, trze­ba mieć warsz­tat, wie­dzę, uważ­ność i cier­pli­wość. By stwo­rzyć histo­rycz­ne fan­ta­sy nie­zbęd­ne jest wszyst­ko, co powy­żej, plus jesz­cze morze wyobraź­ni. Dziś przy­glą­da­my się twór­czo­ści Micha­ła Goł­kow­skie­go, któ­ry upodo­bał sobie ten gatu­nek. Jego naj­now­sza książ­ka, „Otto”, wła­śnie tra­fi­ła do księ­garń.

  Czytaj dalej
 • Ciekawostki

  Kobieta znalazła 4 tysiące dolarów w wydrążonej książce

  Cathy McAl­li­ster miesz­ka w Pho­enix w Ari­zo­nie. Jest eme­ry­to­wa­ną nauczy­ciel­ką i wiel­ką miło­śnicz­ką lite­ra­tu­ry. Cały swój wol­ny czas poświę­ca wolon­ta­ria­to­wi, pra­cu­jąc przy cha­ry­ta­tyw­nych wyprze­da­żach ksią­żek. Jed­nym z zadań kobie­ty jest segre­ga­cja tytu­łów. Książ­ki zbyt uszko­dzo­ne, zwłasz­cza te, któ­re dublu­ją się w maga­zy­nie, tra­fia­ją nie­ste­ty na śmiet­nik – nikt by się nimi nie zain­te­re­so­wał. I wła­śnie jeden z takich tomów skry­wał w sobie cen­ną nie­spo­dzian­kę.

  Czytaj dalej

Cześć! Używamy plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych.