Kontakt

Pro­fil “Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książki” od 2011 roku zrze­sza miło­śni­ków lite­ra­tury. Jest to jedna z naj­więk­szych face­bo­oko­wych spo­łecz­no­ści oko­ło­li­te­rac­kich, liczy 263 tysiące fanów, a grono to suk­ce­syw­nie rośnie, zmie­rza­jąc do 300 tysięcy. Na pro­filu publi­ko­wane są cie­ka­wostki doty­czące ksią­żek i ich ekra­ni­za­cji, infor­ma­cje o kon­kur­sach oraz o pre­mie­rach na pol­skim rynku.

Kon­takt niestatystyczny@o2.pl

Mała aktu­ali­za­cja: jest już nas 300 tysięcy!

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ