Sprawdzasz kategorię

Zapowiedzi

Zapowiedzi

Poznamy historię Berena i Luthien! Będzie nowa książka Tolkiena ze świata Śródziemia!

Beren and Luthien” to histo­ria, która była nie­zwy­kle bli­ska sercu J.R.R. Tol­kiena, mimo iż nigdy nie zde­cy­do­wał się na jej publi­ka­cję. W boha­te­rach: śmier­te­niku Bere­nie i nie­śmier­tel­nej elfic­kiej pięk­no­ści Luthien widział sie­bie i swoją żonę Edith. Imiona te wyryto póź­niej na ich nagrobku. Na dro­dze miło­ści boha­te­rów opo­wie­ści sta­nął ojciec Luthien, wielki lord, który posta­wił przed Bere­nem nie­moż­liwe do wyko­na­nia zada­nie, z któ­rym ten musiał się zmie­rzyć, by zasłu­żyć na rękę dziew­czyny. Fabuła sku­pia się na tym, jak zako­chani mie­rzą się z wyzwa­niem, pró­bu­jąc okraść złego Mel­kora zwa­nego Mor­go­them. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Edycja ilustrowana Gry o tron wkrótce w księgarniach!

Vanity Fair” przy­go­to­wało nie lada gratkę dla miło­śni­ków “Gry o tron” – zapre­zen­to­wało 10 ilu­stra­cji pocho­dzą­cych z jubi­le­uszo­wego wyda­nia, które na anglo­sa­skim rynku ukaże się dokład­nie 18 paź­dzier­nika, czyli w dwu­dzie­sto­le­cie pre­miery powie­ści. Czy­taj dalej

Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

Geny Ste­phena Kinga muszą być wyjąt­kowo silne, ponie­waż w jego ślady poszedł Joe Hill (znany m.in. z Rogów) ale także drugi z synów, Owen King, który ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powieść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmiany poszedł w zupeł­nie innym kie­runku – zamiast hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­turę oby­cza­jową oraz absur­dalny humor. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

5 edycja Bruno Schulz. Festiwal nadchodzi

W dniach 10–16 paź­dzier­nika we Wro­cła­wiu odbę­dzie się już piąta edy­cja “Bruno Schulz. Festi­wal”, będący czę­ścią pro­gramu Euro­pej­skiej Sto­licy Kul­tury i Świa­to­wej Sto­licy Książki UNESCO Wro­cław 2016. 15 paź­dzier­nika w ramach Festi­walu nastąpi wrę­cze­nie Lite­rac­kiej Nagrody Europy Środ­ko­wej ANGELUS. Nomi­no­wani do nagrody są: Maciej Hen, Anna Janko, Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu, Kri­stina Saba­liau­ska­ite, Alvy­das Sle­pi­kas, Cri­stian Teo­do­re­scu i Varu­jan Vos­ga­nian – wszyst­kich tych twór­ców będzie można oczy­wi­ście spo­tkać w cza­sie festi­walu.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Dan Brown zapowiedział nową powieść

Pisarz, któ­rego mają­tek wyce­nia się na 178 milio­nów dola­rów (dzięki 200 milio­nom sprze­da­nych kopii), wła­śnie zapo­wie­dział na Twit­te­rze swoją nową książkę.

Ma się ona uka­zać dokład­nie 26 wrze­śnia 2017 roku i powróci w niej Robert Lang­don znany dosko­nale fanom pisa­rza. Powieść “Ori­gin” (Pocho­dze­nie) podob­nie jak poprzed­nie utwory Browna będzie kon­cen­tro­wać się na sym­bo­lice, sztuce, archi­tek­tu­rze i reli­gii.

Warto też przy­po­mnieć, że już 12 paź­dzier­nika do kin trafi adap­ta­cja “Inferno”.

Zapowiedzi

Sezon burz Andrzeja Sapkowskiego powraca w nowej odsłownie

Na stro­nie Empiku można zna­leźć w nowej sza­cie gra­ficz­nej ósmy tomu sagi Andrzeja Sap­kow­skiego „Wiedź­min” – „Sezon burz”. Okładka poni­żej!

Ofi­cjalny opis powie­ści:

Oto nowy Sap­kow­ski i nowy wiedź­min. Mistrz pol­skiej fan­ta­styki znowu zaska­kuje. “Sezon burz” nie opo­wiada bowiem o mło­dzień­czych latach bia­ło­wło­sego zabójcy potwo­rów ani o jego losach po śmierci/nieśmierci koń­czą­cej ostatni tom sagi.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Słowik w październiku w księgarniach!

Miłość poka­zuje nam, kim chcemy być.
Wojna poka­zuje, kim jeste­śmy.

Świa­towy best­sel­ler już w Pol­sce!

Dwie sio­stry, Isa­belle i Vianne, dzieli wszystko: wiek, oko­licz­no­ści, w jakich przy­szło im dora­stać, i doświad­cze­nia. Kiedy w 1940 roku do Fran­cji wkra­cza armia nie­miecka, każda z nich roz­po­czyna wła­sną nie­bez­pieczną drogę do prze­trwa­nia, miło­ści i wol­no­ści. Zbun­to­wana Isa­belle dołą­cza do ruchu oporu, nie zwa­ża­jąc na śmier­telne nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie ściąga na całą rodzinę.

Czy­taj dalej