Sprawdzasz kategorię

Zapowiedzi

Zapowiedzi

Piąta część serii Millennium powstanie?!

Try­lo­gia “Mil­len­nium” to zna­na na całym świe­cie kry­mi­nal­na seria autor­stwa Stie­ga Lars­so­na. Spad­ko­bier­cy pisa­rza zaapro­bo­wa­li kon­ty­nu­owa­nie cyklu przez Davi­da Lager­crant­za i jego “Co nas nie zabi­je” sprze­da­ła się w sze­ściu milio­na­ch egzem­pla­rzy. Twór­ca czę­ść docho­dów prze­zna­czył dla Läsrörel­sen, czy­li insty­tu­cji, któ­ra wspie­ra czy­tel­nic­two w Szwe­cji.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

Naj­now­sza opo­wie­ść autor­stwa J.K. Row­ling uka­za­ła się w posta­ci nie­ty­po­wej; dokład­niej rze­cz ujmu­jąc – w posta­ci fil­mu. Są to “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, pisar­ka debiu­to­wa­ła tym samym w roli sce­na­rzyst­ki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riu­sz, jak w przy­pad­ku “Harry’ego Pot­te­ra i Prze­klę­te­go Dziec­ka”, docze­ka się wyda­nia książ­ko­we­go. Odpo­wie­dzial­ne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzi­na, a pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na marzec 2017. Ebo­ok uka­że się, podob­nie jak inne elek­tro­nicz­ne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pot­ter­mo­re. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

The Lay of Aotrou and Itroun autorstwa J.R.R. Tolkiena po latach w księgarniach

Gala­drie­la mia­ła w sobie coś nie­sa­mo­wi­cie demo­nicz­ne­go, praw­da? Nawet nie wie­cie, jak bar­dzo… Jej mrocz­ną stro­nę pozwa­la odkryć wier­sz J.R.R. Tol­kie­na „The Lay of Aotrou and Itro­un” opu­bli­ko­wa­ny w 1945 roku w cza­so­pi­śmie lite­rac­kim „The Welsh Review”, a następ­nie zapo­mnia­ny na ponad 70 lat.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Maja Kossakowska i Jarosław Grzędowicz z nowymi książkami w 2017 roku!

Zaka­sa­łem ręka­wy i zaprzą­głem do robo­ty moje siły wywia­dow­cze, dzię­ki cze­mu zdo­by­łem taj­ne infor­ma­cje z pierw­szej ręki doty­czą­ce dwó­ch gorą­cy­ch tytu­łów. Dobrze rozu­mie­cie: tego new­sa nie ma jesz­cze nigdzie w sie­ci, uwzględ­nia­jąc bez­po­śred­nie wia­do­mo­ści od wydaw­cy i auto­rów. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na listopad

Paź­dzier­nik obfi­to­wał w sma­ko­wi­te książ­ki; mam nadzie­ję, że lista z począt­ku mie­sią­ca pomo­gła wybrać Wam jakąś cie­ka­wą lek­tu­rę, sta­ra­łem się bowiem, by zna­la­zło się na niej coś inte­re­su­ją­ce­go dla każ­de­go. Zapo­wia­da się na to, że listo­pad nie będzie gor­szy – i znów zasko­czy czy­tel­ni­ków sze­ro­ką tema­ty­ką utwo­rów. Bio­rąc pod uwa­gę, że tem­pe­ra­tu­ra za oknem spa­da, a pogo­da potra­fi zatrzy­mać czło­wie­ka w domu, to świet­ne wie­ści, praw­da? Zwłasz­cza, że powo­li nad­cho­dzi pora wybie­ra­nia pre­zen­tów gwiazd­ko­wy­ch, a co może być lep­szym pre­zen­tem dla nie­sta­ty­stycz­ny­ch niż pach­ną­ca jesz­cze dru­kar­nią książ­ka?

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Poznamy historię Berena i Luthien! Będzie nowa książka Tolkiena ze świata Śródziemia!

Beren and Luthien” to histo­ria, któ­ra była nie­zwy­kle bli­ska ser­cu J.R.R. Tol­kie­na, mimo iż nigdy nie zde­cy­do­wał się na jej publi­ka­cję. W boha­te­ra­ch: śmier­te­ni­ku Bere­nie i nie­śmier­tel­nej elfic­kiej pięk­no­ści Luthien widział sie­bie i swo­ją żonę Edi­th. Imio­na te wyry­to póź­niej na ich nagrob­ku. Na dro­dze miło­ści boha­te­rów opo­wie­ści sta­nął ojciec Luthien, wiel­ki lord, któ­ry posta­wił przed Bere­nem nie­moż­li­we do wyko­na­nia zada­nie, z któ­rym ten musiał się zmie­rzyć, by zasłu­żyć na rękę dziew­czy­ny. Fabu­ła sku­pia się na tym, jak zako­cha­ni mie­rzą się z wyzwa­niem, pró­bu­jąc okra­ść złe­go Mel­ko­ra zwa­ne­go Mor­go­them. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Edycja ilustrowana Gry o tron wkrótce w księgarniach!

Vani­ty Fair” przy­go­to­wa­ło nie lada grat­kę dla miło­śni­ków “Gry o tron” – zapre­zen­to­wa­ło 10 ilu­stra­cji pocho­dzą­cy­ch z jubi­le­uszo­we­go wyda­nia, któ­re na anglo­sa­skim ryn­ku uka­że się dokład­nie 18 paź­dzier­ni­ka, czy­li w dwu­dzie­sto­le­cie pre­mie­ry powie­ści. Czy­taj dalej

Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

Geny Ste­phe­na Kin­ga muszą być wyjąt­ko­wo sil­ne, ponie­waż w jego śla­dy posze­dł Joe Hill (zna­ny m.in. z Rogów) ale tak­że dru­gi z synów, Owen King, któ­ry ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powie­ść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmia­ny posze­dł w zupeł­nie innym kie­run­ku – zamia­st hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­tu­rę oby­cza­jo­wą oraz absur­dal­ny humor. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

5 edycja Bruno Schulz. Festiwal nadchodzi

W dnia­ch 10–16 paź­dzier­ni­ka we Wro­cła­wiu odbę­dzie się już pią­ta edy­cja “Bru­no Schulz. Festi­wal”, będą­cy czę­ścią pro­gra­mu Euro­pej­skiej Sto­li­cy Kul­tu­ry i Świa­to­wej Sto­li­cy Książ­ki UNESCO Wro­cław 2016. 15 paź­dzier­ni­ka w rama­ch Festi­wa­lu nastą­pi wrę­cze­nie Lite­rac­kiej Nagro­dy Euro­py Środ­ko­wej ANGELUS. Nomi­no­wa­ni do nagro­dy są: Maciej Hen, Anna Jan­ko, Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu, Kri­sti­na Saba­liau­ska­ite, Alvy­das Sle­pi­kas, Cri­stian Teo­do­re­scu i Varu­jan Vos­ga­nian – wszyst­ki­ch tych twór­ców będzie moż­na oczy­wi­ście spo­tkać w cza­sie festi­wa­lu.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Dan Brown zapowiedział nową powieść

Pisa­rz, któ­re­go mają­tek wyce­nia się na 178 milio­nów dola­rów (dzię­ki 200 milio­nom sprze­da­ny­ch kopii), wła­śnie zapo­wie­dział na Twit­te­rze swo­ją nową książ­kę.

Ma się ona uka­zać dokład­nie 26 wrze­śnia 2017 roku i powró­ci w niej Robert Lang­don zna­ny dosko­na­le fanom pisa­rza. Powie­ść “Ori­gin” (Pocho­dze­nie) podob­nie jak poprzed­nie utwo­ry Brow­na będzie kon­cen­tro­wać się na sym­bo­li­ce, sztu­ce, archi­tek­tu­rze i reli­gii.

War­to też przy­po­mnieć, że już 12 paź­dzier­ni­ka do kin tra­fi adap­ta­cja “Infer­no”.

Zapowiedzi

Sezon burz Andrzeja Sapkowskiego powraca w nowej odsłownie

Na stro­nie Empi­ku moż­na zna­leźć w nowej sza­cie gra­ficz­nej ósmy tomu sagi Andrze­ja Sap­kow­skie­go „Wiedź­min” – „Sezon burz”. Okład­ka poni­żej!

Ofi­cjal­ny opis powie­ści:

Oto nowy Sap­kow­ski i nowy wiedź­min. Mistrz pol­skiej fan­ta­sty­ki zno­wu zaska­ku­je. “Sezon burz” nie opo­wia­da bowiem o mło­dzień­czy­ch lata­ch bia­ło­wło­se­go zabój­cy potwo­rów ani o jego losa­ch po śmierci/nieśmierci koń­czą­cej ostat­ni tom sagi.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Słowik w październiku w księgarniach!

Miło­ść poka­zu­je nam, kim chce­my być.
Woj­na poka­zu­je, kim jeste­śmy.

Świa­to­wy best­sel­ler już w Pol­sce!

Dwie sio­stry, Isa­bel­le i Vian­ne, dzie­li wszyst­ko: wiek, oko­licz­no­ści, w jaki­ch przy­szło im dora­stać, i doświad­cze­nia. Kie­dy w 1940 roku do Fran­cji wkra­cza armia nie­miec­ka, każ­da z nich roz­po­czy­na wła­sną nie­bez­piecz­ną dro­gę do prze­trwa­nia, miło­ści i wol­no­ści. Zbun­to­wa­na Isa­bel­le dołą­cza do ruchu opo­ru, nie zwa­ża­jąc na śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie ścią­ga na całą rodzi­nę.

Czy­taj dalej