Sprawdzasz kategorię

Zapowiedzi

Zapowiedzi

Piąta część serii Millennium powstanie?!

millenium

Try­lo­gia “Mil­len­nium” to znana na całym świe­cie kry­mi­nalna seria autor­stwa Stiega Lars­sona. Spad­ko­biercy pisa­rza zaapro­bo­wali kon­ty­nu­owa­nie cyklu przez Davida Lager­crantza i jego “Co nas nie zabije” sprze­dała się w sze­ściu milio­nach egzem­pla­rzy. Twórca część docho­dów prze­zna­czył dla Läsrörel­sen, czyli insty­tu­cji, która wspiera czy­tel­nic­two w Szwe­cji.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć trafią do księgarń!

fantastyczne3

Naj­now­sza opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling uka­zała się w postaci nie­ty­po­wej; dokład­niej rzecz ujmu­jąc – w postaci filmu. Są to “Fan­ta­styczne zwie­rzęta i jak je zna­leźć”, pisarka debiu­to­wała tym samym w roli sce­na­rzystki fil­mo­wej. Dla miło­śni­ków ksią­żek mam jed­nak dobrą infor­ma­cję: sce­na­riusz, jak w przy­padku “Harry’ego Pot­tera i Prze­klę­tego Dziecka”, doczeka się wyda­nia książ­ko­wego. Odpo­wie­dzialne będzie za nie wydaw­nic­two Media Rodzina, a pre­miera pla­no­wana jest na marzec 2017. Ebook ukaże się, podob­nie jak inne elek­tro­niczne publi­ka­cje, na plat­for­mie Pot­ter­more. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

The Lay of Aotrou and Itroun autorstwa J.R.R. Tolkiena po latach w księgarniach

J R R Tolkien

Gala­driela miała w sobie coś nie­sa­mo­wi­cie demo­nicz­nego, prawda? Nawet nie wie­cie, jak bar­dzo… Jej mroczną stronę pozwala odkryć wiersz J.R.R. Tol­kiena „The Lay of Aotrou and Itroun” opu­bli­ko­wany w 1945 roku w cza­so­pi­śmie lite­rac­kim „The Welsh Review”, a następ­nie zapo­mniany na ponad 70 lat.

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na listopad

Książki, jesień, czytanie

Paź­dzier­nik obfi­to­wał w sma­ko­wite książki; mam nadzieję, że lista z początku mie­siąca pomo­gła wybrać Wam jakąś cie­kawą lek­turę, sta­ra­łem się bowiem, by zna­la­zło się na niej coś inte­re­su­ją­cego dla każ­dego. Zapo­wiada się na to, że listo­pad nie będzie gor­szy – i znów zasko­czy czy­tel­ni­ków sze­roką tema­tyką utwo­rów. Bio­rąc pod uwagę, że tem­pe­ra­tura za oknem spada, a pogoda potrafi zatrzy­mać czło­wieka w domu, to świetne wie­ści, prawda? Zwłasz­cza, że powoli nad­cho­dzi pora wybie­ra­nia pre­zen­tów gwiazd­ko­wych, a co może być lep­szym pre­zen­tem dla nie­sta­ty­stycz­nych niż pach­nąca jesz­cze dru­kar­nią książka?

Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Poznamy historię Berena i Luthien! Będzie nowa książka Tolkiena ze świata Śródziemia!

J R R Tolkien

Beren and Luthien” to histo­ria, która była nie­zwy­kle bli­ska sercu J.R.R. Tol­kiena, mimo iż nigdy nie zde­cy­do­wał się na jej publi­ka­cję. W boha­te­rach: śmier­te­niku Bere­nie i nie­śmier­tel­nej elfic­kiej pięk­no­ści Luthien widział sie­bie i swoją żonę Edith. Imiona te wyryto póź­niej na ich nagrobku. Na dro­dze miło­ści boha­te­rów opo­wie­ści sta­nął ojciec Luthien, wielki lord, który posta­wił przed Bere­nem nie­moż­liwe do wyko­na­nia zada­nie, z któ­rym ten musiał się zmie­rzyć, by zasłu­żyć na rękę dziew­czyny. Fabuła sku­pia się na tym, jak zako­chani mie­rzą się z wyzwa­niem, pró­bu­jąc okraść złego Mel­kora zwa­nego Mor­go­them. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

Edycja ilustrowana Gry o tron wkrótce w księgarniach!

tron

Vanity Fair” przy­go­to­wało nie lada gratkę dla miło­śni­ków “Gry o tron” – zapre­zen­to­wało 10 ilu­stra­cji pocho­dzą­cych z jubi­le­uszo­wego wyda­nia, które na anglo­sa­skim rynku ukaże się dokład­nie 18 paź­dzier­nika, czyli w dwu­dzie­sto­le­cie pre­miery powie­ści. Czy­taj dalej

Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

stepheniowen

Geny Ste­phena Kinga muszą być wyjąt­kowo silne, ponie­waż w jego ślady poszedł Joe Hill (znany m.in. z Rogów) ale także drugi z synów, Owen King, który ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powieść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmiany poszedł w zupeł­nie innym kie­runku – zamiast hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­turę oby­cza­jową oraz absur­dalny humor. Czy­taj dalej

Zapowiedzi

5 edycja Bruno Schulz. Festiwal nadchodzi

bruno-schulz-festiwal-1443608299

W dniach 10–16 paź­dzier­nika we Wro­cła­wiu odbę­dzie się już piąta edy­cja “Bruno Schulz. Festi­wal”, będący czę­ścią pro­gramu Euro­pej­skiej Sto­licy Kul­tury i Świa­to­wej Sto­licy Książki UNESCO Wro­cław 2016. 15 paź­dzier­nika w ramach Festi­walu nastąpi wrę­cze­nie Lite­rac­kiej Nagrody Europy Środ­ko­wej ANGELUS. Nomi­no­wani do nagrody są: Maciej Hen, Anna Janko, Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu, Kri­stina Saba­liau­ska­ite, Alvy­das Sle­pi­kas, Cri­stian Teo­do­re­scu i Varu­jan Vos­ga­nian – wszyst­kich tych twór­ców będzie można oczy­wi­ście spo­tkać w cza­sie festi­walu.

Czy­taj dalej