Sprawdzasz kategorię

Wywiady

Wywiady

Mam mnóstwo pomysłów i gotowych fabuł w głowie – wywiad z Jackiem Piekarą

Czy pisarz fan­ta­sy, któ­re­mu uzna­nie przy­niósł m.in. cykl inkwi­zy­tor­ski, cykl o Ali­cji czy „Bestie i ludzie”, chciał­by zoba­czyć swo­je­go boha­te­ra na łamach komik­su? Jakie ma pla­ny zawo­do­we, nad czym obec­nie pra­cu­je i czy szy­ku­je jakąś nie­spo­dzian­kę dla czy­tel­ni­ków? Zapra­sza­my do lek­tu­ry. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Scenarzysta Wiedźmina z nową powieścią wywiad z Jakubem Szamałkiem

Czy­ta­jąc not­kę bio­gra­ficz­ną Jaku­ba Sza­mał­ka nie mogłam się nadzi­wić i pra­wie wpa­dłam w kom­plek­sy. Sce­na­rzy­sta CD Pro­jekt RED, któ­ry na kon­cie ma dok­to­rat Uni­wer­sy­te­tu w Cam­brid­ge, znaj­du­je jesz­cze czas, by pisać książ­ki? I to w dodat­ku takie, któ­re napraw­dę wyróż­nia­ją się na ryn­ku pol­skich kry­mi­na­łów! Musia­łam spy­tać, jak on to robi i poroz­ma­wiać z nim o zna­ko­mi­tym „Cokol­wiek wybie­rzesz”. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

To właśnie miłość w polskich realiach? Rozmawiamy z autorkami powieści Dwanaście życzeń

Dwie kre­atyw­ne, marzą­ce o napi­sa­niu książ­ki kobie­ty spo­tka­ły się w pra­cy w jed­nym z naj­więk­szych pol­skich por­ta­li. Posta­no­wi­ły napi­sać słod­ko-gorz­ką książ­kę o sze­ściu boha­ter­kach, któ­rych losy się prze­ci­na­ją. Jak im poszło i jak w ogó­le pra­cu­je się nad powie­ścią w dwie oso­by? Dziś roz­ma­wia­my z Kata­rzy­ną Trosz­czyń­ską i Karo­li­ną Gło­gow­ską, autor­ka­mi „Dwu­na­stu życzeń” Wydaw­nic­twa W.A.B. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Gdy bohater zaczyna żyć własnym życiem. Rozmowa z autorem thrillera Bezwład, Grzegorzem Kaplą.

Grze­gorz Kapla to autor bar­dzo szcze­ry, któ­ry pod­kre­śla, że na spo­tka­niach z Czy­tel­ni­ka­mi odpo­wie na wszyst­kie pyta­nia. Idąc tym tro­pem posta­no­wi­li­śmy spy­tać go dosłow­nie o wszyst­ko, co zacie­ka­wi­ło nas w jego naj­now­szym thril­le­rze. „Bez­wład” to kon­ty­nu­acja powie­ści „Bez­dech”, zatem znów spo­ty­ka­my komi­sarz Olgę Susz­czyń­ską, któ­ra wal­czy ze swo­imi demo­na­mi, szu­ka mor­der­cy pięk­nej kobie­ty i… tym razem rów­nież pie­nię­dzy dobrze ukry­tych jesz­cze w cza­sach PRL. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Przez myśl by mi nie przeszło, by pisać jak Harlan Coben! Wywiad z Agatą Kołakowską, autorką Pokrewnych dusz

Jeśli lubisz kli­mat dresz­czow­ców umiej­sco­wio­nych na wyspie, z któ­rej boha­te­ro­wie nie mogą się wydo­stać, naj­now­sza książ­ka Aga­ty Koła­kow­skiej jest wła­śnie dla Cie­bie. Znaj­dziesz w niej dwie nie­jed­no­znacz­ne boha­ter­ki i wie­le zwro­tów akcji. Dziś roz­ma­wia­my z autor­ką „Pokrew­nych dusz” na temat jej recep­ty na dobry kry­mi­nał i co tu kryć – po pro­stu o życiu. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Szermierka słowna (nie)natchniona – wywiad z Andrzej Ziemiańskim

Dro­ga szer­mie­rza natchnio­ne­go nie jest usła­na róża­mi: z tyłu pozo­sta­ją sto­sy tru­pów, z przo­du kolej­ne hor­dy cze­ka­ją na swo­ją kolej­kę. ”Jakie cza­sy nasta­ły, żeby tru­py, miast na cmen­ta­rzu leżeć, żywych ludzi nacho­dzi­ły” – stwier­dził nie­gdyś Virion. Postać ze świa­ta Achai docze­ka­ła się wła­snych powie­ści. O jego życiu, wybo­rach i pier­wiast­ku szczę­ścia (czy raczej spo­strze­gaw­czo­ści) roz­ma­wia­my z „siłą wyż­szą”: Andrze­jem Zie­miń­skim. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Dobre wieści dla wielbicieli sagi „Cukiernia pod Amorem”! Wywiad z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk

Nowa część uko­cha­nej przez wie­lu czy­tel­ni­ków serii od dzi­siaj w księ­gar­niach. W jakich latach będzie się roz­ry­wać? Rąb­ka tajem­ni­cy uchy­la autor­ka best­sel­le­ru, Mał­go­rza­ta Gutow­ska-Adam­czyk. Pozna­je­my też odpo­wie­dzi na wie­le nur­tu­ją­cych fanów pytań. Czy saga powsta­je według ści­śle okre­ślo­ne­go pla­nu? Jak nie pogu­bić się w gąsz­czu boha­te­rów w trak­cie pisa­nia? Jak powsta­je histo­rycz­na część powie­ści? Zapra­sza­my do lek­tu­ry! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Max Czornyj: od adwokata do autora kryminałów

Choć wydał dopie­ro trzy tytu­ły – już zna­lazł się w czo­łów­ce naj­lep­szych pol­skich twór­ców kry­mi­na­łów. Dał się poznać jako autor mrocz­nej serii z lubel­skim komi­sa­rzem Ery­kiem Dery­ło. Kata­rzy­na Bon­da pisze, że Ofia­ra „zatrzy­ma Ci akcję ser­ca, wywo­ła dresz­cze”. Puzyń­ska zapew­nia, że Grzech to „pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wiel­bi­cie­li gatun­ku.” Zachwy­ty czy­tel­ni­ków i recen­zen­tów potwier­dza­ją, że tak wła­śnie jest! Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wywiad z Panna Anna Biega

Nie wie­rzę w jed­ną, wiel­ką miłość aż po grób. To od nas zale­ży, co zro­bi­my z uczu­ciem. Nic nie jest nam dane i trze­ba nad tym pra­co­wać.
O miło­ści, zdra­dzie i tym, że speł­nia­nie marzeń to kon­se­kwent­nie wpro­wa­dza­ny plan, roz­ma­wia­my z Anną Szczyp­czyń­ską, autor­ką blo­ga PannaAnnaBiega.pl i książ­ki Dzi­siaj śpisz ze mną. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Wywiad z Markiem Harnym, autorem książki Sny wojenne

Marek Har­ny z wykształ­ce­nia jest dzien­ni­ka­rzem. W 1975 roku debiu­to­wał lite­rac­ko zbio­rem opo­wia­dań “Unieś mnie, wiel­ki pta­ku”. Jako pisarz jest zna­ny m.in. z cyklu kry­mi­nal­ne­go o Ada­mie Bukow­skim. “Sny wojen­ne” to jego trzy­na­sta książ­ka.
Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Chcę pisać inaczej niż Dan Brown – wywiad z Aleksandrem R. Michalakiem

Denar dla Szczu­ro­ła­pa” – tytuł tej książ­ki jest rów­nie tajem­ni­czy i ory­gi­nal­ny, co jej fabu­ła. O powsta­wa­niu powie­ści, tym skąd wziął się pomysł na nawią­za­nie do nie­co zapo­mnia­nej legen­dy, ale też o tym, czy cięż­ko jest oso­bie o warsz­ta­cie histo­rycz­nym przejść w tryb fik­cji lite­rac­kiej, opo­wie­dział nam autor „Dena­ra…”, Alek­san­der R. Micha­lak. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Rozliczenia z przeszłością – wywiad z Igorem Brejdygantem

Igor Brej­dy­gant to pol­ski autor powie­ści kry­mi­nal­nych, ale o wie­le bar­dziej zna­ny jest jako sce­na­rzy­sta, reży­ser i foto­graf. W obszer­nej roz­mo­wie opo­wia­da m.in. o tym, jak było prze­sta­wić się z ope­ro­wa­nia obra­zem na sło­wa, kim czu­je się w więk­szym stop­niu, ale też o swo­im pro­ble­mie z alko­ho­lem.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Andrzej Saramonowicz: Polska stała się karykaturą

Nie­któ­rzy zarzu­cą mu brak patrio­ty­zmu, inni powie­dzą, że jest gło­sem sumie­nia. Jed­no jest pew­ne, Pol­ska nie jest mu obo­jęt­na. Twór­ca fil­mów “Testo­ste­ron” i “Lej­dis” powró­cił z kolej­ną po “Chłop­cach” powie­ścią. Jego “Pokraj” na dzień dobry wzbu­dził kon­tro­wer­sje, ale i zachwy­cił bogac­twem sty­li­stycz­nym. Nie tyl­ko o książ­ce, ale i o dzi­siej­szej Pol­sce, poroz­ma­wia­li­śmy z Andrze­jem Sara­mo­no­wi­czem. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Zawsze piszę o ludziach – wywiad z Grahamen Mastertonem

Gra­ham Master­ton to tytan pra­cy. Zbie­ra skraj­nie róż­ne opi­nie, ale nie brak mu odda­nych fanów. W Pol­sce koja­rzo­ny jest przede wszyst­kim z hor­ro­ra­mi, ale na świe­cie – tak­że z porad­ni­ka­mi sek­su­al­ny­mi. Czę­sto i chęt­nie odwie­dza nasz kraj. Zapy­ta­li­śmy, kie­dy znów przy­je­dzie… ale oczy­wi­ście nie tyl­ko o to. Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Robin Cook – jak uleczyć lekarzy?

Uzna­wa­ny za mistrza thril­le­ra medycz­ne­go, zresz­tą słusz­nie, bo w tym gatun­ku nie ma sobie rów­nych, Robin Cook powró­cił z kolej­ną przej­mu­ją­cą histo­rią roz­gry­wa­ją­cą się w świe­cie lekar­skich kitli. Mowa o “Szar­la­ta­nach”. Nam opo­wie­dział m.in. o tym, jak oce­nia współ­cze­sny sys­tem opie­ki zdro­wot­nej, o wpły­wie nowych tech­no­lo­gii na świat medy­cy­ny oraz o tym, jak zaszedł Donal­do­wi Trum­po­wi za skó­rę. Czy­taj dalej

-->