Sprawdzasz kategorię

Wywiady

Wywiady

Wywiad z Małgorzatą Saramonowicz

Pod koniec lat 90. Mał­go­rzata Sara­mo­no­wicz opu­bli­ko­wała nie­zwy­kle mroczną powieść “Sio­stra”. Po jej pre­mie­rze szybko została okrzyk­nięta pol­ską następ­czy­nią E.A. Poe. Ta łatka nie była do końca uspra­wie­dli­wiona, bo Sara­mo­no­wicz ma swój wła­sny, rewe­la­cyjna i nie­po­ko­jący styl.

Czy­taj dalej

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Mają Lidią Kossakowską

Maja Lidia Kos­sa­kow­ska bywała nazy­wana kró­lową pol­skiej fan­ta­styki. Bez wąt­pie­nia jest jed­nym z moc­niej­szych kobie­cych nazwisk na pol­skiej sce­nie – od 2003 roku opu­bli­ko­wała już 18 ksią­żek. Do sprze­daży tra­fiła wła­śnie naj­now­sza z nich, “Bramy świa­tło­ści”, czyli kon­ty­nu­acja serii, z któ­rej pisarka znana jest naj­bar­dziej – aniel­skich opo­wie­ści o Daimo­nie Freyu. Zapra­szamy do lek­tury wywiadu z artystką.

Czy­taj dalej

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Markiem Krajewskim

Marka Kra­jew­skiego nie trzeba nikomu przed­sta­wiać. Ten dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych uro­dzony we Wro­cła­wiu zasły­nął jako autor kry­mi­na­łów retro. Spe­cjal­nie dla strony Niestatystyczny.pl opo­wiada, dla­czego nie napi­sze hor­roru, co łączy go z jego boha­te­rami oraz w jaki spo­sób pla­nuje dzień.

W kilku wywia­dach wspo­mi­nał Pan, że chciał roz­po­cząć swoją przy­godę pisar­ską od hor­ro­rów. Zamiast tego został zna­nym twórcą kry­mi­na­łów retro. Co prawda chyba w każ­dej Pana książce widać zami­ło­wa­nie do mro­żą­cych krew w żyłach opo­wie­ści, ale jed­nak nie napi­sał Pan kla­sycz­nego hor­roru. Dla­czego? Czy docze­kamy się jesz­cze powie­ści grozy pióra Marka Kra­jew­skiego, czy zupeł­nie zarzu­cił Pan te plany? Czy­taj dalej

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Remigiuszem Mrozem

Czło­wiek, który pomimo zdo­by­cia tytułu dok­tora nauk praw­nych, porzu­cił obie­cu­jącą karierę praw­ni­czą na rzecz pisar­stwa. Choć na rynku lite­rac­kim poja­wił się zale­d­wie 3 lata temu, już zdą­żył opu­bli­ko­wać 17 powie­ści, pod­bić serca czy­tel­ni­ków i otrzy­mać pre­sti­żową Nagrodę Wiel­kiego Kali­bru. Remi­giusz Mróz to jeden z naj­więk­szych feno­me­nów lite­rac­kich ostat­nich lat.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ