Sprawdzasz kategorię

Quizy

Quizy

Quiz pierwsze zdanie – część druga

Poprzedni quiz pole­ga­jący na dopa­so­wa­niu pierw­szego zda­nia do tytułu książki, w któ­rej się poja­wił, spo­tkał się z Waszym spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Nie będę więc kazał się dłu­żej pro­sić i zapra­szam do kolej­nej odsłony zabawy, która spraw­dzi Waszą lite­racką wie­dzę bądź szczę­śli­wość tra­fów. Czy­taj dalej

Quizy

Quiz pierwsze zdanie

Chyba każdy piszący zetknął się kie­dyś z uwagą, że pierw­sze zda­nie jest czymś nie­zwy­kle istot­nym – przy­ciąga czy­tel­nika czy spra­wia, że tekst zapada w pamięć… I choć z prak­tyką róż­nie bywa, to bez wąt­pie­nia są pierw­sze zda­nia, które prze­szły do histo­rii. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nich tek­stów! Czy­taj dalej

Quizy

Quiz Literatura Światowa

Zapra­szam do udziału w ogól­no­li­te­rac­kim quizie: to świetna oka­zja, by spraw­dzić swoją wie­dzę o lite­ra­tu­rze.
Lubi­cie czy­tać?
Sprawdź­cie, ile z tego wyno­si­cie. Mam nadzieję, że będzie­cie się dobrze bawić.
Czy­taj dalej

Quizy

Quiz z Harrym Potterem

Przed Wami nasz drugi quiz! Tym razem zapra­szamy Was do świata magii Harry‘ego Pot­tera. Przy oka­zji pre­miery książki “Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzony przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugo­lami? 😉 Czy­taj dalej

Quizy

Quiz o Wiedźminie

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tylko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­nego pol­skiego fan­tasy, czyli opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrzeja Sap­kow­skiego.

To jak, kto spró­buje swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czy­tel­nicy!

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ