Sprawdzasz kategorię

Quizy

Quizy

Quiz Literatura Światowa

fotolia-quiz

Zapra­szam do udziału w ogól­no­li­te­rac­kim quizie: to świetna oka­zja, by spraw­dzić swoją wie­dzę o lite­ra­tu­rze.
Lubi­cie czy­tać?
Sprawdź­cie, ile z tego wyno­si­cie. Mam nadzieję, że będzie­cie się dobrze bawić.
Czy­taj dalej

Quizy

Quiz z Harrym Potterem

harrypotterzdjecie1

Przed Wami nasz drugi quiz! Tym razem zapra­szamy Was do świata magii Harry‘ego Pot­tera. Przy oka­zji pre­miery książki “Harry Pot­ter i prze­klęte dziecko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzony przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugo­lami? 😉 Czy­taj dalej

Quizy

Quiz o Wiedźminie

wiesiek

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tylko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­nego pol­skiego fan­tasy, czyli opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrzeja Sap­kow­skiego.

To jak, kto spró­buje swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czy­tel­nicy!

Czy­taj dalej