Sprawdzasz kategorię

Quizy

Quizy

Ile pamiętasz z “Gry o tron”?

Już 17 lip­ca pre­mie­ra nowe­go sezo­nu „Gry o tron” w HBOHBO GO. Serial  jest nie­zwy­kle wycze­ki­wa­ny przez fanów, tym moc­niej, że wyprze­dził już fabu­łę ksią­żek, a na publi­ka­cję „Wichrów zimy” George’a R.R. Mar­ti­na wciąż musi­my tro­chę pocze­kać. Na śmiał­ków, któ­rzy dotrą do koń­ca quizu i odpo­wie­dzą dobrze na więk­szość pytań cze­ka dodat­ko­wo kon­kurs z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi od HBO Pol­ska i wydaw­nic­twa Zysk i S-ka 🙂 Czy­taj dalej

-->
Quizy

Kogo dotyczy ten cytat?

Zauwa­ży­łem, że quizy na Nie­sta­ty­stycz­nym cie­szą się popu­lar­no­ścią, zapra­szam więc do udzia­łu w kolej­nym. Tym razem spraw­dzi­cie, czy po krót­kim cyta­cie roz­po­zna­cie postać lite­rac­ką, o któ­rej mowa. Zapraszam!

Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz pierwsze zdanie – część druga

Poprzed­ni quiz pole­ga­ją­cy na dopa­so­wa­niu pierw­sze­go zda­nia do tytu­łu książ­ki, w któ­rej się poja­wił, spo­tkał się z Waszym spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Nie będę więc kazał się dłu­żej pro­sić i zapra­szam do kolej­nej odsło­ny zaba­wy, któ­ra spraw­dzi Waszą lite­rac­ką wie­dzę bądź szczę­śli­wość tra­fów. Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz pierwsze zdanie

Chy­ba każ­dy piszą­cy zetknął się kie­dyś z uwa­gą, że pierw­sze zda­nie jest czymś nie­zwy­kle istot­nym – przy­cią­ga czy­tel­ni­ka czy spra­wia, że tekst zapa­da w pamięć… I choć z prak­ty­ką róż­nie bywa, to bez wąt­pie­nia są pierw­sze zda­nia, któ­re prze­szły do histo­rii. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nich tek­stów! Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz Literatura Światowa

Zapra­szam do udzia­łu w ogól­no­li­te­rac­kim quizie: to świet­na oka­zja, by spraw­dzić swo­ją wie­dzę o literaturze.
Lubi­cie czytać?
Sprawdź­cie, ile z tego wyno­si­cie. Mam nadzie­ję, że będzie­cie się dobrze bawić.
Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz z Harrym Potterem

Przed Wami nasz dru­gi quiz! Tym razem zapra­sza­my Was do świa­ta magii Harry‘ego Pot­te­ra. Przy oka­zji pre­mie­ry książ­ki “Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko” posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić jak dobrze zna­cie świat stwo­rzo­ny przez J.K. Row­ling. Podej­mie­cie się wyzwa­nia? Czy może jeste­ście mugo­la­mi? 😉 Czy­taj dalej

-->
Quizy

Quiz o Wiedźminie

Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, czy tyl­ko lubi­cie czy­tać, czy też dużo zapa­mię­tu­je­cie, stąd pomysł na serię quizów na naszej nie­sta­ty­stycz­nej stro­nie. Pierw­szy doty­czy naj­bar­dziej popu­lar­ne­go pol­skie­go fan­ta­sy, czy­li opo­wie­ści o wiedź­mi­nie autor­stwa Andrze­ja Sapkowskiego.

To jak, kto spró­bu­je swo­ich sił? Miecz prze­zna­cze­nia ma dwa ostrza, a jed­nym jeste­ście Wy, dro­dzy czytelnicy!

Czy­taj dalej

-->