Sprawdzasz kategorię

Konkursy

Konkursy

Wygraj książkę Ślady autorstwa Jakuba Małeckiego! (rozwiązany)

Stro­na Niestatystyczny.pl ruszy­ła! Z tej oka­zji mam dla Was kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książ­ki Śla­dy Jaku­ba Małec­kie­go od wydaw­nic­twa SQN.

Kon­kurs potrwa do ponie­dział­ku (3 paź­dzier­ni­ka), a na Wasze odpo­wie­dzi cze­ka­my w komen­ta­rzach! Szcze­gó­ły poni­żej 😉

Czy­taj dalej

-->