Sprawdzasz kategorię

Konkursy

Konkursy

Konkurs mikołajkowo-urodzinowy Woblinka

1200x628-2

Wła­śnie dziś, 6 grud­nia, w miko­łajki, Woblink obcho­dzi swoje 6 uro­dziny. Z tej oka­zji Niestatystyczny.pl wraz z e-księ­gar­nią ogła­sza Miko­łaj­kowo-Uro­dzi­nowy kon­kurs! Do wygra­nia jest czyt­nik Kin­dle Paper­white! Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

fb_poprawiony_2-1

Ruszyła trze­cia odsłona akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­dawca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzięki niej już teraz wielu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­jego zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­czego. Innymi słowy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnioną pracę 🙂

Czy­taj dalej

Konkursy

Wygraj torbę podróżniczą wraz z książką Savage Season i serialem na DVD! (Rozwiązany)

hap-i-leonard-5

Mam dla Was kon­kurs z super­na­gro­dami! Do wygra­nia są dwa pakiety, na każdy składa się duża torba podróż­ni­cza, książka “Savage Season” (angiel­skie wyda­nie “Sezonu na sza­leń­ców” autor­stwa Joe Lansdale’a oraz DVD z pierw­szym odcin­kiem serialu “Hap i Leonard” będą­cego ekra­ni­za­cją tej powie­ści.

Zapra­szamy także do mara­tonu serialu “Hap i Leonard” w sobotę, 15 paź­dzier­nika od 21:00 na kanale AMC (sześć odcin­ków).

Czy­taj dalej

Konkursy

Wygraj książkę Nagroda pocieszenia autorstwa Adama Langa (rozwiązany)

slit1

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Lite­rac­kiego mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Nagroda pocie­sze­nia. Jest to nowa powieść Adama Langa, któ­rego debiut lite­racki Klu­cze w ubie­głym roku był nomi­no­wany do Nagrody Pol­skiej Sek­cji IBBY „Książka Roku” i tra­fił na Listę Skar­bów Muzeum Książki Dzie­cię­cej.

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

14585471_1378225198862268_1578571820_n

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świata. Lubi­cie książki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wiany przez miliony. Przez miliony hej­to­wany.

Nie jest typem spor­towca, któ­rego łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swoim bogac­twem: kabiną prysz­ni­cową wyło­żoną skórą ali­ga­tora, kolek­cją zegar­ków wartą wię­cej niż jego luk­su­sowa posia­dłość poło­żona na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wieka, który w ciągu jed­nego wie­czoru zaro­bił ponad 200 milio­nów, można wyma­gać skrom­no­ści?

Czy­taj dalej

Konkursy

Wygraj książkę Ślady autorstwa Jakuba Małeckiego! (rozwiązany)

Light coming from book in woman's hands in gesture of giving, offering. Concept of wisdom, religion, reading, imagination.

Strona Niestatystyczny.pl ruszyła! Z tej oka­zji mam dla Was kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książki Ślady Jakuba Małec­kiego od wydaw­nic­twa SQN.

Kon­kurs potrwa do ponie­działku (3 paź­dzier­nika), a na Wasze odpo­wie­dzi cze­kamy w komen­ta­rzach! Szcze­góły poni­żej 😉

Czy­taj dalej