Sprawdzasz kategorię

Konkursy

Konkursy

Konkurs – wygraj pakiet książek Marty Kisiel! (zakończony)

Marta Kisiel pod­biła serca czy­tel­ni­ków już bły­sko­tli­wym debiu­tem i choć póź­niej długo kazała cze­kać na kolejne powie­ści, jak już je napi­sała, to z hukiem. Jeśli jed­nak nie mie­li­ście wcze­śniej oka­zji zapo­znać się z jej twór­czo­ścią, pora ku temu naj­wyż­sza, a i oka­zja zna­ko­mita. Mam dla Was bowiem trzy pakiety ksią­żek autor­stwa Marty Kisiel – każdy pakiet zawiera “Doży­wo­cie”, “Nomen Omen” oraz “Siłę niż­szą”. Zapra­szam do udziału w kon­kur­sie!

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: wygraj książki na cały rok 2017 (rozwiązany)

Cało­roczna dostawa ksią­żek! Tak, tylko dzięki niestatystyczny.pl

To nie pomyłka. W tym wyjąt­ko­wym kon­kur­sie,  zwy­cięzcy zostaną nagro­dzeni książ­kami przez cały naj­bliż­szy rok!!! Pię­ciu wydaw­ców w każ­dym mie­siącu będzie wysy­łać szczę­śliw­com nowo­ści lite­rac­kie! Dodat­kowo jedna osoba otrzyma czyt­nik Kin­dle Paper­white II od firmy Woblink.com

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs: Czytelniczy Success Story. Wygraj czytnik PocketBook Touch HD! (rozwiązany)

Ruszyła trze­cia odsłona akcji Czy­taj PL pt. „Pra­co­dawca Przy­ja­zny Czy­ta­ją­cym”. Dzięki niej już teraz wielu pra­co­daw­ców* w swo­ich ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych zazna­cza, że będzie wyma­gać od swo­ich kan­dy­da­tów wyka­za­nia swo­jego zaan­ga­żo­wa­nia czy­tel­ni­czego. Innymi słowy: czy­ta­nie może pomóc zdo­być upra­gnioną pracę 🙂

Czy­taj dalej

Konkursy

Wygraj torbę podróżniczą wraz z książką Savage Season i serialem na DVD! (Rozwiązany)

Mam dla Was kon­kurs z super­na­gro­dami! Do wygra­nia są dwa pakiety, na każdy składa się duża torba podróż­ni­cza, książka “Savage Season” (angiel­skie wyda­nie “Sezonu na sza­leń­ców” autor­stwa Joe Lansdale’a oraz DVD z pierw­szym odcin­kiem serialu “Hap i Leonard” będą­cego ekra­ni­za­cją tej powie­ści.

Zapra­szamy także do mara­tonu serialu “Hap i Leonard” w sobotę, 15 paź­dzier­nika od 21:00 na kanale AMC (sześć odcin­ków).

Czy­taj dalej

Konkursy

Wygraj książkę Nagroda pocieszenia autorstwa Adama Langa (rozwiązany)

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa Lite­rac­kiego mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Nagroda pocie­sze­nia. Jest to nowa powieść Adama Langa, któ­rego debiut lite­racki Klu­cze w ubie­głym roku był nomi­no­wany do Nagrody Pol­skiej Sek­cji IBBY „Książka Roku” i tra­fił na Listę Skar­bów Muzeum Książki Dzie­cię­cej.

Czy­taj dalej

Konkursy

Konkurs! Do wygrania książka Floyd Mayweather. Najdroższe pięści świata! (rozwiązany)

Dzięki uprzej­mo­ści wydaw­nic­twa SQN mamy dla Was trzy egzem­pla­rze książki Floyd May­we­ather. Naj­droż­sze pię­ści świata. Lubi­cie książki o zna­nych spor­tow­cach? To kon­kurs dla Was!

Podzi­wiany przez miliony. Przez miliony hej­to­wany.

Nie jest typem spor­towca, któ­rego łatwo poko­chać. Nigdy nie krył się ze swoim bogac­twem: kabiną prysz­ni­cową wyło­żoną skórą ali­ga­tora, kolek­cją zegar­ków wartą wię­cej niż jego luk­su­sowa posia­dłość poło­żona na polu gol­fo­wym czy pry­wat­nym odrzu­tow­cem za 30 milio­nów dola­rów. Ale czy od czło­wieka, który w ciągu jed­nego wie­czoru zaro­bił ponad 200 milio­nów, można wyma­gać skrom­no­ści?

Czy­taj dalej

Konkursy

Wygraj książkę Ślady autorstwa Jakuba Małeckiego! (rozwiązany)

Strona Niestatystyczny.pl ruszyła! Z tej oka­zji mam dla Was kon­kurs, do wygra­nia są trzy egzem­pla­rze książki Ślady Jakuba Małec­kiego od wydaw­nic­twa SQN.

Kon­kurs potrwa do ponie­działku (3 paź­dzier­nika), a na Wasze odpo­wie­dzi cze­kamy w komen­ta­rzach! Szcze­góły poni­żej 😉

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ