Sprawdzasz kategorię

Ekranizacje

Ekranizacje

Netflixowa ekranizacja Serii niefortunnych zdarzeń z nową zapowiedzią

Hra­bia Olaf i rodzeń­stwo Bau­de­la­ire to posta­ci powo­ła­ne do życia przez Lemony’ego Snic­ke­ta w rama­ch cyklu “Seria nie­for­tun­ny­ch zda­rzeń”. Histo­ria opo­wia­da o sie­ro­ta­ch, któ­re tra­fia­ją pod pie­czę jedy­ne­go żyją­ce­go krew­ne­go, któ­ry jed­nak tak napraw­dę pla­nu­je wyłącz­nie poło­żyć łapy na mająt­ku dzie­ci, a je same – wyeli­mi­no­wać. Tytu­ło­we nie­for­tun­ne zda­rze­nia zaczy­na­ją więc towa­rzy­szyć im podej­rza­nie czę­sto… Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Milczenia Shūsaku Endō

Powie­ść “Mil­cze­nie” autor­stwa Shūsa­ku Endō opo­wia­da o Japo­nii w XVII wie­ku, dzia­łal­no­ści jezu­itów na tam­tym tere­nie oraz prze­śla­do­wa­niu chrze­ści­jan. Boha­te­ra­mi są dwaj misjo­na­rze, któ­rzy poszu­ku­ją swo­je­go zagi­nio­ne­go men­to­ra. Cały czas mają jed­nak świa­do­mo­ść, że ich wyzna­nie jest kara­ne śmier­cią. Histo­ria powsta­ła w 1966 roku.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzy­ch powie­ści ma zare­zer­wo­wa­ną spo­rą pół­kę, ale mimo to nie odkła­da pió­ra. Nie tyl­ko zapo­wie­dzia­ła kolej­ną powie­ść “Ksią­żę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­ty­dy”, ale oka­zu­je się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czy­my na ekra­nie. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Żywe maszyny doczekają się ekranizacji

14 grud­nia 2018 tra­fi do kin kolej­ny film wypro­du­ko­wa­ny przez Pete­ra Jack­so­na. Nie jest to jed­nak nic zwią­za­ne­go z twór­czo­ścią J.R.R. Tol­kie­na, a “Żywe maszy­ny”, czy­li adap­ta­cja powie­ści Phi­li­pa Reeve’a.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zwiastun ekranizacji Before I Fall

Befo­re I Fall” to powie­ść autor­stwa Lau­ren Oli­ver w Pol­sce wyda­na pod tytu­łem “7 razy dziś”. Jej boha­ter­ka, Saman­tha King­ston, zosta­je uwię­zio­na w pętli cza­su, gdzie wciąż i wciąż prze­ży­wa jeden dzień, co spra­wia, że zaczy­na zasta­na­wiać się nad swo­im dotych­cza­so­wym życiem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Ekranizacja książki Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo z pierwszym zwiastunem

The Zookeeper’s wife” to adap­ta­cja powie­ści opar­tej na praw­dzi­wej histo­rii, któ­ra roze­gra­ła się w Pol­sce w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Boha­te­ra­mi opo­wie­ści są Jan i Anto­ni­na Żabiń­scy, któ­rzy stwo­rzy­li war­szaw­skie ZOO i na jego tere­nie, a tak­że w klat­ka­ch po zabi­ty­ch zwie­rzę­ta­ch i w piw­ni­cy wła­snej wil­li ukry­wa­li set­ki ucie­ki­nie­rów z get­ta. Aby utrud­nić odkry­cie ich, nada­wa­li pod­opiecz­nym zwie­rzę­ce przy­dom­ki, zaś zwie­rzę­tom – ludz­kie. Autor­ką powie­ści “Azyl. Opo­wie­ść o Żyda­ch ukry­wa­ny­ch w war­szaw­skim zoo” jest Dia­ne Acker­man, a na język pol­ski prze­ło­ży­ła ją Olga Zien­kie­wi­cz.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Diuna doczeka się nowej ekranizacji!

Nie ist­nie­je chy­ba fan fan­ta­sty­ki, któ­ry nie sły­szał o “Diu­nie” Fran­ka Her­ber­ta. To żela­zny kanon i pozy­cja, któ­rej nie wypa­da nie znać. Mimo to zekra­ni­zo­wa­na zosta­ła dopie­ro jeden raz: przez Davi­da Lyn­cha w 1984 roku. Oka­za­ło się jed­nak, że na tym wca­le nie koniec. Stu­dio Legen­da­ry Pic­tu­res pod­pi­sa­ło umo­wę ze spad­ko­bier­ca­mi Fran­ka Her­ber­ta. Umoż­li­wia ona adap­ta­cję powie­ści zarów­no w posta­ci seria­lu, jak i fil­mu kino­we­go, tak więc nie wia­do­mo, cze­go może­my się spo­dzie­wać. Oczy­wi­ście opró­cz tego, że “Diu­na” ponow­nie tra­fi na ekra­ny.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Pierwszy zwiastun ekranizacji Pięknej i Bestii z Emmą Watson!

Wie­lu z nas ocze­ku­je aktor­skiej wer­sji “Pięk­nej i Bestii”, po czę­ści dla­te­go, iż w rolę Bel­li wcie­la się Emma Wat­son, któ­ra przy­po­mi­na swo­ją boha­ter­kę pod wie­lo­ma wzglę­da­mi, a wcze­śniej odgry­wa­ła Her­mio­nę Gran­ger, któ­rą z Bel­lą łączy miło­ść do lite­ra­tu­ry i wie­dzy. Teraz w koń­cu zoba­czy­my aktor­kę w zwia­stu­nie. W rolę Bestii wcie­la się Dan Ste­vens, a w pozo­sta­ły­ch rola­ch wystę­pu­ją Ian McKel­len, Luke Evans, Ewan McGre­gor, Gugu Mba­tha-Raw, Stan­ley Tuc­ci oraz Emma Thomp­son. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Vincent V. Severski z serialem w Canal +

Vin­cent V. Sever­ski to puł­kow­nik pol­skie­go wywia­du (oczy­wi­ście skry­ty pod pseu­do­ni­mem), któ­ry przez wie­le lat żył pod przy­bra­ną toż­sa­mo­ścią poza Pol­ską. Dzie­więć lat temu posta­no­wił odej­ść ze służ­by i poświę­cić się lite­ra­tu­rze. Jego nie­zwy­kłe doświad­cze­nia zapro­cen­to­wa­ły tym, że książ­ki oka­za­ły się hitem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Zaginiony symbol Dana Browna poczeka na ekranizację

Robert Lang­don to boha­ter, któ­re­go losy z wypie­ka­mi na twa­rzy śle­dzą rze­sze czy­tel­ni­ków oraz kino­ma­nów. Po “Kodzie Leonar­da Da Vin­ci” i “Anio­ła­ch i Demo­na­ch” poja­wił się w “Zagi­nio­nym sym­bo­lu”, jed­nak powie­ść ta zosta­ła omi­nię­ta w kolej­ce do ekra­ni­za­cji i zamia­st niej wzię­to na warsz­tat czwar­tą czę­ść, czy­li “Infer­no”. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Film biograficzny o Tolkienie nakręci reżyser Doktora Who

James Strong, zna­ny z prac m.in. nad “Dok­to­rem Who”, “Down­ton Abbey” i “Bro­ad­chur­ch” wyre­ży­se­ru­je film bio­gra­ficz­ny opo­wia­da­ją­cy o J.R.R. Tol­kie­nie. Sce­na­riu­sz przy­go­to­wał Angus Flet­cher, któ­ry bada­niu archi­wal­ny­ch mate­ria­łów oraz wywia­dów z pisa­rzem poświę­cił aż sześć lat. Za pro­duk­cję odpo­wia­dać będą Bob Shaye i Micha­el Lyn­ne z nowej fir­my Uni­que Featu­res oraz Rachel Horo­witz.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Neil Patrick Harris w zwiastunie Serii niefortunnych zdarzeń!

Książ­ki z cyklu “Seria nie­for­tun­ny­ch zda­rzeń” autor­stwa Lemony’ego Snic­ke­ta opo­wia­da­ją histo­rię trój­ki sie­rot: Vio­let, Klau­sa i Sun­ny Bau­de­la­ire. Mają one zamiesz­kać ze swo­im wujem, hra­bią Ola­fem, jed­nak oka­zu­je się, że męż­czy­zna czy­ha wyłącz­nie na mają­tek pod­opiecz­ny­ch, a sam jest nie­uchwyt­nym prze­stęp­cą. Histo­ria peł­na jest czar­ne­go humo­ru, a tak­że mrocz­ny­ch akcen­tów.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Burke i Grainiger jako postaci stworzone przez J.K. Rowling

BBC One zapo­wie­dzia­ła serial “Cor­mo­ran Stri­ke” na pod­sta­wie serii kry­mi­na­łów opo­wia­da­ją­cy­ch o Cor­mo­ra­nie Strike’u napi­sa­ny­ch przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem Robert Gal­bra­ith (“Woła­nie kukuł­ki”, “Jedwab­nik”, “Żni­wa zła”). Stri­ke to wete­ran z Afga­ni­sta­nu, któ­ry pod wpły­wem ura­zów porzu­cił karie­rę woj­sko­wą i został pry­wat­nym detek­ty­wem.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Emma Watson i Dan Stevens jako Piękna i Bestia!

Na okład­ce “Enter­ta­in­ment Weekly” uka­za­ło się wspól­ne zdję­cie Emmy Wat­son i Dana Ste­ven­sa w rola­ch Pięk­nej i Bestii z nad­cho­dzą­ce­go fil­mu kino­we­go. Aktor­ka ma na sobie cha­rak­te­ry­stycz­ną, żół­tą suk­nię, a wygląd Bestii robi wra­że­nie. Nie ogra­ni­czo­no się jed­nak do okład­ki. Łącz­nie zapre­zen­to­wa­no dzie­więć nowy­ch ujęć, któ­re pre­zen­tu­ją się nie­sa­mo­wi­cie. Jest też słyn­na biblio­te­ka! Czy­taj dalej

Ekranizacje

Droga Królów Brandona Sandersona zostanie zekranizowana!

DMG Enter­ta­in­ment naby­ło pra­wa licen­cyj­ne do uzna­nej serii ksią­żek fan­ta­sy Bran­do­na San­der­so­na, „Cosme­re”. Fir­ma zobo­wią­za­ła się do zain­we­sto­wa­nia 270 milio­nów dola­rów, któ­re mają pokryć poło­wę sumy wyma­ga­nej do stwo­rze­nia trzech fil­mów z kano­nu San­der­so­na. To jed­na z naj­więk­szy­ch umów tego rodza­ju pod­pi­sa­ny­ch w tym roku! DMG pobi­ło swo­ją ofer­tą wie­le inny­ch firm.

Czy­taj dalej

Ekranizacje

Sezon czwarty Sherlocka zapowiedziany!

Wie­my już, kie­dy dokład­nie powró­ci “Sher­lock” BBC – pre­mie­ra czwar­te­go sezo­nu będzie mia­ła miej­sce 1 stycz­nia 2017 roku. Sta­cja opu­bli­ko­wa­ła tak­że nową zapo­wie­dź tego sezo­nu.

Czy­taj dalej